Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 397/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Částka 139/2017
Platnost od 29.11.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

397

VYHLÁŠKA

ze dne 20. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb., vyhlášky č. 301/2014 Sb., vyhlášky č. 369/2015 Sb. a vyhlášky č. 273/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 4 odst. 8 se text „319,“ zrušuje.

2. V § 22 odst. 1 písm. a) se slova „za odběrateli“ zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

3. V § 25 odst. 3 písm. e) se slova „za něž byla při nákupu uhrazena částka odpovídající jejich jmenovité hodnotě a“ zrušují a slovo „pokutové“ se nahrazuje slovem „příkazové“.

4. V § 31 písm. a) se za slovo „úvěrů“ vkládají slova „a zápůjček“.

5. V § 32 odst. 2 písm. a) se slova „stav a pohyby krátkodobých“ nahrazují slovem „částky“, slova „vůči dodavatelům,“ se zrušují a na konci textu písmene se doplňují slova „mezi odběrateli a dodavateli“.

6. V § 45 odst. 1 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se zrušuje.

7. § 46 se včetně nadpisu zrušuje.

8. V § 71 odst. 3 se slova „známa pořizovací cena“ nahrazují slovy „známé jejich ocenění“.

9. V § 71 odst. 4 se slova „známé ocenění“ nahrazují slovy „známa pořizovací cena“.

10. V § 71 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Rozšiřuje-li se tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž ocenění je známé, ocenění této sbírky muzejní povahy se nemění o ocenění této věci a tato věc je vykázána v položce „A.II.2. Kulturní předměty“.“.

11. V § 72 odst. 2 se věta poslední zrušuje.

12. V § 72 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

13. V § 72 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.

14. V příloze č. 1 v závazném vzoru pro organizační složky státu se položka „C.II.3. Rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření“ zrušuje.

15. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ se položka „B.II.7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany“ zrušuje.

Dosavadní položka B.II.8. se označuje jako položka B.II.7.

16. V příloze č. 5 položce „F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky“ položce „B.II. Tvorba fondu“ se ve sloupci „BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ“ text „B.II.8.“ nahrazuje textem „B.II.7.“.

17. V příloze č. 5 se položka „N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty „A.I.13. Mzdové náklady““ zrušuje.

18. Příloha č. 6 se zrušuje.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, není-li v bodu 2 stanoveno jinak.

2. Ustanovení § 31 a 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou účetní jednotky použít již v účetní závěrce sestavované k 31. prosinci 2017.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru