Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 389/2017 Sb.Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Částka 136/2017
Platnost od 29.11.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

389

VYHLÁŠKA

ze dne 16. listopadu 2017

o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 38b odst. 4 a § 75 odst. 5 a 6 veterinárního zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) výši

a) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů,

b) paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů,

c) paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky,

d) částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly.

§ 2

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s vydáním veterinárního osvědčení k vývozu zvířat nebo živočišných produktů (dále jen „vývozní paušální částka“) je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce a stanoví se na jednoho inspektora za každou započatou hodinu výkonu veterinární kontroly.

§ 3

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení pro vývoz krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů

Výše paušální částky nákladů veterinární kontroly spojené s ověřením veterinárního osvědčení k vývozu krmiv rostlinného původu, doplňkových látek a premixů, pokud třetí země určení z nákazových důvodů ověření tohoto osvědčení vyžaduje, je 100 Kč.

§ 4

Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu

(1) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 150 Kč.

(2) Výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním přílohy veterinárního osvědčení k vývozu na ceninovém papíře s ochrannými znaky je 50 Kč.

§ 5

Výše částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

Výše částky nákladů stanovené pro účely výpočtu skutečných nákladů spojených s prováděním každé jednotlivé pohraniční veterinární kontroly je uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.


§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 363/2015 Sb., o stanovení výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2016 a 2017, se zrušuje.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY

Živá zvířata

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Kopytníci500 Kč/ZHI*)
Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata chovaná v zařízeních schválených podle § 55 vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí500 Kč/ZHI*)
Drůbež, běžci a jednodenní kuřata100 Kč/ZHI*)
Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo včel100 Kč/ZHI*)
Ostatní100 Kč/ZHI*)

Živočišné produkty

Vývozní komoditaVývozní paušální částka
Mléko a mléčné výrobky500 Kč/ZHI*)
Maso a masné výrobky500 Kč/ZHI*)
Ostatní živočišné produkty100 Kč/ZHI*)
Krmiva100 Kč/ZHI*)
Vedlejší živočišné produkty100 Kč/ZHI*)

*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho inspektora podílejícího se na kontrole.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 389/2017 Sb.

VÝŠE ČÁSTKY NÁKLADŮ SPOJENÝCH S PROVÁDĚNÍM POHRANIČNÍ VETERINÁRNÍ KONTROLY

Živočišné produkty

Vstupující komoditaParametry zásilkyČástka nákladů
Produkty živočišného původu a vedlejší produkty živočišného původuZásilka produktů do 6 tun včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola (bez odběru vzorků)600 Kč
Fyzická kontrola (s odběrem vzorků)800 Kč
Zásilka produktů nad 6 tun
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti400 Kč
Fyzická kontrola (bez odběru vzorků)600 Kč
Fyzická kontrola (s odběrem vzorků)800 Kč

Živá zvířata

Vstupující komoditaParametry zásilkyČástka nákladů
Živá zvířata
živé ryby
Zásilka do 40000 kusů zvířat včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola200 Kč
Zásilka nad 40000 kusů zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč
Živá zvířata
a) plazi
b) obojživelníci
c) bezobratlí
Zásilka do 1000 kusů zvířat včetně
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola200 Kč
Zásilka nad 1000 kusů zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč
Živá zvířata
a) psi
b) kočky
c) fretky
Částka nákladů za jedno zvíře
Kontrola dokladů300 Kč
Kontrola totožnosti100 Kč
Fyzická kontrola100 Kč
Max. 1800 Kč / zásilka
Živá zvířata
a) drůbež
b) násadová vejce
c) rybí jikry
d) drobná pernatá zvěř
e) králíci
f) drobná srstnatá zvěř
Zásilka zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola400 Kč
Živá zvířata
a) ptáci
b) hlodavci
c) hmyzožravci
d) malí savci
e) letouni
f) zvířata určená pro zoologické zahrady
g) kožešinová zvířata
Zásilka zvířat
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola400 Kč

Tranzit produktů a živých zvířat

Vstupující komoditaČástka nákladů
bez rozlišeníZásilka zvířat nebo produktů
Kontrola dokladů1000 Kč
Kontrola totožnosti200 Kč
Fyzická kontrola600 Kč

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách).

Přesunout nahoru