Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 376/2017 Sb.Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Částka 132/2017
Platnost od 14.11.2017
Účinnost od 14.11.2017
Zrušeno k 01.01.2019 (8/2018 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 6. listopadu 2017

o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

Vláda nařizuje podle § 12 odst. 4 a § 37 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví tržby, které nejsou evidovanou tržbou, neboť jejich evidování běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu, a tržby, které dočasně nejsou evidovanými tržbami.

§ 2

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

(1) Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob,

a) kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

b) který provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v písmenu a),

c) který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v písmenu a), a

d) který tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v písmenu a).

(2) V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše 3 měsíců, se podmínka uvedená v odstavci 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

§ 3

Tržby z prodeje sladkovodních ryb dočasně vyloučené z evidence tržeb

Evidovanou tržbou není do 31. prosince 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.


§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr financí:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru