Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 362/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 127/2017
Platnost od 07.11.2017
Účinnost od 01.04.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

362

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb. a vyhlášky č. 425/2009 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 3 se číslo „78“ nahrazuje číslem „72“.

2. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „pokud s prováděním srážek odsouzený vyjádřil písemně souhlas,“ zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se číslo „32“ nahrazuje číslem „26“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „zvýšené náklady zdravotní péče podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona, zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení podle § 36 zákona,“ nahrazují slovy „o uložení povinnosti nahradit další náklady spojené s výkonem trestu podle § 36 zákona, o uložení povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby podle § 21a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o výkonu vazby“),“ a slova „38 zákona“ se nahrazují slovy „38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby“.

5. V § 6 odst. 1 se číslo „20“ nahrazuje číslem „17“.

6. V § 7 odst. 1 se číslo „2“ nahrazuje číslem „11“.

7. V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Z úložného nad 35000 Kč se na základě rozhodnutí ředitele věznice uhradí i náhrada nákladů výkonu trestu podle § 35 zákona, náhrada dalších nákladů spojených s výkonem trestu podle § 36 zákona, náhrada nákladů výkonu vazby podle § 10, náhrada nákladů spojených s výkonem vazby podle § 21a zákona o výkonu vazby a náhrada škody podle § 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby, pokud nebudou tyto pohledávky uhrazeny srážkami z odměny odsouzeného; tyto úhrady je možné provádět průběžně při výkonu trestu.“.

8. V § 7 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují větou „Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 35000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobil trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného obohacení, které trestným činem získal, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení, k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu.“.

9. V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

10. V § 9 se na konci textu odstavce 2 a v § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby“.

11. V § 13 odst. 1 a v § 16 písm. b) se slovo „zaměstnání“ nahrazuje slovem „práce“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru