Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 360/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Částka 126/2017
Platnost od 31.10.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

360

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Vláda nařizuje podle § 139 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti:


Čl. I

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena s) a t), která znějí:

s) v příloze č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,

t) v příloze č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.“.

2. V § 1 odst. 2 a 3 a v § 2 odst. 1 a 2 se číslo „18“ nahrazuje číslem „20“.

3. V § 1 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Při posuzování, zda je informace tvořená informacemi spadajícími pod některou položku uvedenou v přílohách č. 1 až 20 k tomuto nařízení, které nemohou samostatně svým vyzrazením nebo zneužitím způsobit újmu zájmu České republiky nebo být pro tento zájem nevýhodné, informací utajovanou, je rozhodné, zda její případné vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro zájem České republiky nevýhodné ve smyslu § 3 zákona.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

4. V příloze č. 1 bodě 3 se za slova „důležitých objektů“ vkládají slova „ , včetně projektové dokumentace a analýzy rizik“.

5. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1) Například § 158b trestního řádu, § 72 až 77 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, § 38 až 43 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

6. V příloze č. 1 bod 9 včetně poznámky pod čarou č. 2 zní:

„9.Informace o přípravě odposlechu a záznamu zpráv2), informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících odposlech a záznam zpráv, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a finančního zabezpečení, s výjimkou technických prostředků a zařízení provozovaných na základě zákona o elektronických komunikacíchV - D

2) Například § 88 trestního řádu, § 13a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, § 18 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

7. V příloze č. 2 bodě 2 se za slovo „(objektů)“ vkládají slova „a zařízení pro řízení dopravního provozu“.

8. V příloze č. 2 bodě 5 se text „V“ nahrazuje textem „V - D“.

9. V příloze č. 2 bod 6 zní:

„6.Způsob zabezpečení řidičských průkazů, osvědčení a průkazů vydaných podle zákona upravujícího podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, paměťových karet řidiče, paměťových kontrolních karet, paměťových karet podniku a paměťových karet dílny proti padělání a pozměňováníV“.

10. V příloze č. 2 se za bod 6 vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

„7.Způsob zabezpečení kupónů, kterými se prokazuje úhrada časového poplatku za užití zpoplatněné pozemní komunikace motorovým vozidlem, proti padělání a pozměňováníV
8.Dokumentace týkající se údajů o provozu a vývoji Centrálního registru řidičů, Registru silničních vozidel, Informačního systému stanic technické kontroly, Informačního systému Digitálního tachografu, Evidence údajů pro účely provozování systému elektronického mýtného a Národního kontaktního místaV - D“.

Dosavadní body 7 až 9 se označují jako body 9 až 11.

11. V příloze č. 2 bodě 11 se slova „7 a 8“ nahrazují slovy „9 a 10“.

12. V příloze č. 2 se doplňuje bod 12, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 13 zní:

„Oblast družicové navigace

12.Plány umístění a technické parametry nastavení systémů pro odhalování rušení signálu globálních navigačních družicových systémů a podpůrných systémů pro šíření korekčních dat v blízkosti kritické infrastruktury13)V

13) § 2 písm. g) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

13. V příloze č. 3 bod 7 zní:

„7.Informace o technických a dopravních prostředcích, zařízeních a materiálech sloužících k provádění operativně pátracích činností, rozborů a expertíz, o jejich výzkumu, vývoji a výrobě, včetně technické dokumentace a informací o přípravě a výcviku celníků k jejich používání a o jejich pořizování a o finančním zabezpečení pořizování a provozuV - D“.

14. V příloze č. 3 bodě 10 se text „V“ nahrazuje textem „V - D“.

15. Poznámka pod čarou č. 3 zní:

3) § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 17/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
§ 12 odst. 2 trestního řádu.“.

16. V příloze č. 3 bodech 14, 15, 19 a 20 se slova „a cenin“ nahrazují slovy „ , cenin a poštovních cenin“.

17. V příloze č. 3 bodě 15 se text „V“ nahrazuje textem „V - D“.

18. V příloze č. 3 bod 16 zní:

„16.Systém a organizace zajištění fyzické bezpečnosti objektu, dokumentace systému komplexního zabezpečení objektu, včetně mechanických zábran a kamerových systémů, ve kterém se vyrábějí bankovky, doklady, ceniny nebo poštovní ceninyV - D“.

19. V příloze č. 3 bodě 17 se slova „nebo cenin“ nahrazují slovy „ , cenin nebo poštovních cenin“.

20. V příloze č. 3 bodě 25 se slova „Vybraná část bezpečnostní“ nahrazují slovem „Bezpečnostní“ a za slova „týkající se“ se vkládají slova „způsobu zajištění bezpečnosti informací,“.

21. V příloze č. 3 se doplňují body 26 až 28, které znějí:

„26.Údaje o využití sítí elektronické komunikace a zařízení informačních a komunikačních technologií pro potřeby organizačních útvarů vykonávajících analytickou činnost v oblasti působnosti Ministerstva financí, včetně údajů o jejich zabezpečeníV - T
27.Programové a technické vybavení, včetně související bezpečnostní, technické, provozní a evidenční dokumentaceV - T
28.Postupy a technické prostředky využívané k odhalování nelegální činnosti na internetu v souvislosti s hazardními hrami, legalizací výnosů z trestné činnosti a financováním terorismu a neplněním daňové povinnostiV - D“.

22. V příloze č. 4 bodě 1 se za slova „Projektová dokumentace“ vkládají slova „skutečného provedení“ a za slova „cizí věci“ se vkládají slova „a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokům“.

23. V příloze č. 4 bod 2 zní:

„2.Bezpečnostní posouzení objektu, v němž jsou uchovávány kulturní statky, o zabezpečení proti krádežím, loupežím a poškozování cizí věci a k ochraně míst s vysokou koncentrací osob a nízkou úrovní zabezpečení proti násilným útokůmV“.

24. V příloze č. 5 bod 28 zní:

„28.Dlouhodobé plánování rozvoje zbraňových systémů, informačních a komunikačních technologií, výzbroje, raket a munice, ostatní vojenské techniky, nemovitého majetku a operačních schopnostíV“.

25. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

4) § 2 odst. 6 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.“.

26. V příloze č. 5 se doplňují body 45 až 47, které znějí:

„45.Organizace spojení a dokumentace sítí elektronických komunikací Ministerstva obranyV - T
46.Komplexní provozní údaje o neveřejné rádiové, radioreléové a radiotelefonní sítiV - T
47.Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění správních úřadůV - T“.

27. V příloze č. 6 body 8 a 9 znějí:

„8.Materiály a informace z jednání o spolupráci v zahraničním obchodě v oblasti vojenského materiálu a jiných druhů citlivého zboží, včetně zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteruV - D
9.Souhrnné, statistické nebo jiné údaje o vývozech, dovozech, přepravě, tranzitech a transferech vojenského materiálu, zboží dvojího užití a zbraní a střeliva nevojenského charakteru, pokud je z nich zřejmá identifikace výrobků, jejich množství, hodnota a odběratelské nebo dodavatelské země, jde-li o
a) významný vojenský materiálV - D
b) vojenský materiálV - D
c) zboží dvojího užitíV
d) zbraně a střelivo nevojenského charakteruV“.

28. V poznámce pod čarou č. 6 se na konci textu doplňují slova „ , ve znění pozdějších předpisů“.

29. V příloze č. 7 bodě 7 se text „V - D“ nahrazuje textem „V - T“.

30. V příloze č. 7 se doplňují body 9 a 10, které znějí:

„9.Technická dokumentace a konfigurace prvků centrálního bezpečnostního perimetruV - D
10.Informace o jednání o smírném urovnání stížnosti podané k Evropskému soudu pro lidská práva, předkládané příslušným státním orgánůmV“.

31. Poznámky pod čarou č. 7 až 10 znějí:

7) § 48 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.

8) § 221 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

9) § 49 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb.

10) § 2 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.

32. V příloze č. 8 se v bodě 9 doplňují písmena d) a e), která znějí:

„d)souhrnné informace o služebních dopravních prostředcích používaných pro přepravu chráněných osob, jejich vybavení a ochranné prvkyV - D
e)technické prostředky sloužící k zajištění ochrany chráněných osobV - D“.

33. V příloze č. 8 bodě 14 se slova „Policie České republiky“ zrušují.

34. V příloze č. 8 bod 15 zní:

„15.Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností určeného útvaru, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence určeného útvaru, včetně příslušnosti vybraného příslušníka k určenému útvaru nebo k Policii České republikyV - D“.

35. V příloze č. 8 bod 18 zní:

„18.Dokumentace týkající se údajů o provozu, zabezpečení, výzkumu, vývoji, architektuře a bezpečnostním nastavení informačních systémůV - T“.

36. V příloze č. 8 se doplňují body 22 až 24, které znějí:

„22.Materiální, technické a finanční zabezpečení určeného útvaru a jeho příslušníkůV - D
23.Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků určeného útvaruV - D
24.Informace o výběru, přípravě a výcviku příslušníků určeného útvaruV - D“.

37. V příloze č. 9 bod 2 zní:

„2.Informace o opatřeních k zajištění bezpečnosti objektů a personálu zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a k zabezpečení ochrany objektů cizích zastupitelských úřadů v České republiceV - D“.

38. V příloze č. 9 bod 6 zní:

„6.Krizová dokumentace a evakuační plány zastupitelských úřadů České republikyV - T“.

39. V příloze č. 9 se doplňují body 12 a 13, které znějí:

„12.Dokumentace související s licenčním řízením, včetně zdůvodnění zamítavých závazných stanovisek Ministerstva zahraničních věcíV - T
13.Informace o zamítnutých žádostech o exportní licenci v rámci Evropské unieV“.

40. V příloze č. 10 se doplňují body 3 a 4, které znějí:

„3.Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti významných vodních děl důležitých pro obranu a bezpečnost státuV
4.Informace a dokumentace o fyzické bezpečnosti a dislokaci stanovené vodohospodářské infrastruktury důležité pro bezpečnost státuV“.

41. V příloze č. 11 bodě 2 se za slovo „bankovek“ vkládají slova „a mincí“.

42. V příloze č. 11 bodě 3 se za slovo „peněz“ vkládají slova „ , včetně údajů a informací s ním souvisejících“ a text „V“ se nahrazuje textem „V - D“.

43. V příloze č. 11 bod 5 zní:

„5.Souhrnné výkazy a systematika účtů pro ústřední správní úřady, Generální inspekci bezpečnostních sborů a zpravodajské služby, včetně evidenčních údajů o zpravodajské službě jako klientoviV - T“.

44. V příloze č. 11 bodě 7 se text „V - D“ nahrazuje textem „V - T“.

45. Příloha č. 14 zní:

„Příloha č. 14 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního bezpečnostního úřadu

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Způsob zajištění fyzické bezpečnosti objektů, zabezpečených oblastí a jednacích oblastí, ve kterých jsou ukládány, zpracovávány nebo pravidelně projednávány utajované informaceV - T
2. Analýzy, informační zprávy, výsledky šetření, výpovědi a vyhodnocení vzniklé v souvislosti s bezpečnostním řízenímV - PT
3. Způsob a metody zjišťování, zda v jednací oblasti nedochází k nedovolenému použití technických prostředků určených k získávání informacíV - T
4. Seznam registrů a pomocných registrů utajovaných informací ATOMAL a zprávy o výsledcích kontrol těchto registrůV - T“.

46. V příloze č. 15 se doplňují body 3 až 5, které znějí:

„3.Způsob zajištění fyzické bezpečnosti, skladovací kapacita, účel, využití, pasportizace a projektová dokumentace budov a objektů Správy státních hmotných rezerv určených pro uložení státních hmotných rezervV
4.Dislokace a systém bezpečnostní ochrany záložních pracovišť Správy státních hmotných rezervV
5.Dokumenty obsahující smluvní ujednání o nakládání se státními hmotnými rezervami, dokumenty o kontrole státních hmotných rezerv, dokumenty související s hospodářskou mobilizacíV“.

47. Příloha č. 16 včetně poznámek pod čarou č. 11 a 12 zní:

„Příloha č. 16 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
Fyzická ochrana jaderných materiálů 1. kategorie a jaderných zařízení s vymezeným vnitřním nebo životně důležitým prostorem11)
1. Projektová základní hrozbaD
2. Analýza potřeb a možnosti zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické ochranyV - T
3. Předběžný plán zajištění fyzické ochranyV - T
4. Plán zajištění fyzické ochranyV - T
5. Technický systém fyzické ochrany; takticko-technická data, aplikační programové vybavení, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiV - T
6. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, výsledky a rozbory cvičeníV - D
7. Komplexní periodické hodnotící zprávy o zajištění fyzické ochrany jaderného zařízení, zpracovávané držitelem povoleníV - D
Fyzická ochrana jaderných materiálů II. a III. kategorie a jaderných zařízení s vymezeným střeženým nebo chráněným prostorem11)
8. Projektová základní hrozbaV
9. Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany a změny v zajištění fyzické ochranyV - D
10. Předběžný plán zajištění fyzické ochranyV - D
11. Plán zajištění fyzické ochranyV - D
12. Zabezpečovací systém pro fyzickou ochranu; takticko-technická data, hesla, kódy, výsledky a rozbory hodnocení účinnostiV - D
13. Plány provedení součinnostních cvičení Policie České republiky s držitelem povolení, jejich výsledky a rozboryV - D
Fyzická ochrana přeprav jaderných materiálů zařazených do I. až III. kategorie11)
14. Plán zajištění fyzické ochrany přepravy jaderného materiálu I. až III. kategorieV - D
15. Souhrnné údaje obsahující termíny, harmonogramy, grafikony a trasy přeprav jaderných materiálů, organizaci spojení a systém hlášeníV - D
16. Plán zajištění fyzické ochrany přeprav jaderných materiálů ve střeženém prostoru jaderného zařízeníV - T
Kontrola nešířeni jaderných zbraní
17. Údaje pro kontrolu nešířeni jaderných zbraní, vyměňované s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a Euratomem, označené jejich vnitřním stupněm utajení „Safeguards Confidential/Highly Confidential Safeguards Sensitive“ a „Eura restricted“V - T
18. Údaje pro vedení státního systému evidence a kontroly jaderných materiálůV - T
19. Údaje o povolovacích řízeních pro dovoz nebo vývoz jaderné položky nebo průvoz jaderného materiálu nebo vybrané položky a jejich transferuV - T
Kontrola zákazu chemických zbraní
20. Údaje pro kontrolu zákazu chemických zbraní, vyměňované v rámci Organizace pro zákaz chemických zbraní, označené jejím vnitřním stupněm utajení „Highly Protected“V
Dodržování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní
21. Údaje o obranných výzkumných a vývojových programech a o bezpečnostním výzkumu, obsahující informaci přímo umožňující vývoj nebo výrobu bakteriologických (biologických) nebo toxinových zbraní, vysoce rizikových agens nebo toxinů12)V - D

11) § 159 odst. 1 a § 161 odst. 1 zákona č. 263/2016 Sb.

12) § 2 zákona č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů.“.

48. V příloze č. 18 bod 1 zní:

„1.Formy, metody a zásady zpravodajské činnostiV - PT“.

49. V příloze č. 18 bod 6 zní:

„6.Finanční zabezpečení a hospodaření zpravodajské služby, rozpočty, účetnictví, příslušné evidence, doklady a rozboryV - T“.

50. V příloze č. 18 bod 9 zní:

„9.Dislokace objektů, budov, organizačních částí nebo útvarů a zařízení zpravodajské službyV - PT“.

51. V příloze č. 18 bod 14 zní:

„14.Organizace spojení, informační a komunikační systémy, včetně jejich vazeb na informační a komunikační systémy vedené jinými správci informačních systémů veřejné správyV - PT“.

52. V příloze č. 18 bod 18 zní:

„18.Personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence zpravodajské službyV - PT“.

53. V příloze č. 18 se doplňují body 20 až 32, které znějí:

„20.Vnitřní předpisy a interní akty řízení upravující činnost zpravodajské službyV - PT
21.

Dokumentace a evidence krycích prostředků a krycích dokladů sloužících k utajení nebo zastírání skutečné totožnosti příslušníka zpravodajské služby, jeho příslušnosti ke zpravodajské službě nebo utajení nebo zastírání skutečných zájmů, činnosti nebo objektů zpravodajské služby

V - PT

22.Údaje a evidence týkající se vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské služby a údaje o čerpacích stanicích pohonných hmot, ve kterých se vydávají pohonné hmoty výlučně pro pohon vozidel určených k plnění úkolů zpravodajské službyV - T
23.Veřejné zakázky zadávané zpravodajskou službou nebo v její prospěchV - T
24.Stavební a projektová dokumentace týkající se objektů, budov a zařízení zpravodajské službyV - T
25.Systém a organizace ochrany objektů, budov, organizačních částí, útvarů a zařízení zpravodajské služby, technická, organizační a bezpečnostní opatření sloužící k eliminaci jejich ohrožení a příslušná dokumentace, včetně vyhodnocení rizikV - PT
26.Informace a údaje stanovené zvláštními právními předpisy, které se týkají veřejného zdravotního pojištění, nemocenského pojištění, pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a sociálních služeb poskytovaných příslušníkům zpravodajských služebV - T
27.Zvláštní český účetní standard, zvláštní postupy pro finanční hospodaření zpravodajských služeb, zvláštní postupy při hospodaření s majetkem státu, zvláštní způsoby vykazování údajů podle zákona o zpravodajských službách České republiky a zvláštní postupy k utajení a zajištění bezpečnosti podle příslušných zákonůV - T
28.Údaje o vyzbrojení příslušníků zpravodajské služby, počtu zbraní a střelivaV - T
29.Systémy a opatření sloužící k zajištění ochrany určených osobV - PT
30.Plány a výsledky kontrolní a auditní činnosti prováděné u zpravodajské službyV - PT
31.Plány, realizace, průběh a výsledky činností zajišťujících bezpečnost zpravodajské služby, formy, metody a zásady těchto činností a prostředky při nich používanéV - PT
32.Informace o plněních ve prospěch příslušníků a osob tvořících zpravodajské struktury a z nich odvozené údajeV - T“.

54. Přílohy č. 19 a 20 znějí:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Informace o kritických zranitelnostech v zabezpečení informačních a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnostiV - T
2. Komplexní technická a bezpečnostní dokumentace a konfigurace informačních a komunikačních systémů regulovaných zákonem o kybernetické bezpečnosti v případě, že z nich lze získat informace o možných způsobech úspěšného narušení jejich bezpečnostiV - T
3. Dokumenty a informace vztahující se k technickým prostředkům k zajišťování kybernetické bezpečnostiV - T
4. Koncepce a plány rozvoje v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a vývoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
5. Souhrnné údaje o výzkumných a vývojových úkolech v oblasti kryptografické ochrany, kryptografické analýzy a technického rozvoje kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
6. Návrhy a realizace kryptografických algoritmů včetně struktury kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
7. Kryptologické rozbory kryptografických algoritmů a kryptologicko-technické rozbory kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, včetně technických zprávV - PT
8. Vstupní a výstupní informace při provádění kryptografické analýzy v oblasti ochrany utajovaných informacíV - PT
9. Souhrnné podklady k provedení certifikace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informací, její metody, postupy a dílčí výsledkyV - PT
10. Evidence pracovníků kryptografické ochrany, ze které je zřejmá jejich činnost v informačním nebo komunikačním systémuV - D
11. Evidence kryptografického materiálu určeného k ochraně utajovaných informací, ze které je zřejmý jeho obsah nebo účelV - D
12. Metody a způsoby organizace, řízení a provádění kryptografické ochrany utajovaných informacíV - T
13. Normy, metody, postupy nebo výsledky měření kompromitujícího elektromagnetického vyzařováníV - PT
14. Kryptografický materiál určený k ochraně utajovaných informacíV - PT
15. Souhrnná technická a výrobní dokumentace kryptografických prostředků určených k ochraně utajovaných informacíV - T
16. Výroba a zkoušení kryptografických prostředků a kryptografických klíčů určených k ochraně utajovaných informacíV - PT
17. Průvodní list kryptografické zásilkyV
18. Záznam o poškození kryptografické zásilkyV - T
19. Informace týkající se kompromitace kryptografických materiálů nebo podezření na tuto kompromitaci, včetně výsledků šetření a přijatých opatřeníV - PT
20. Technické zprávy o hodnocení informačních nebo komunikačních systémů nakládajících s utajovanými informacemiV - PT
21. Provozní bezpečnostní dokumentace a způsob zajištění bezpečnosti informačního nebo komunikačního systému nakládajícího s utajovanými informacemiV - PT

Příloha č. 20 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.

Seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Pořadové čísloInformaceStupeň utajení
1. Dislokace specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů, u kterého jsou zařazeni příslušníci a zaměstnanci Generální inspekce bezpečnostních sborů vybraní ředitelem Generální inspekce bezpečnostních sborů k plnění závažných úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů při provádění zkoušek spolehlivosti, používání operativně pátracích prostředků a zajišťování agendy krycích dokladůV - D
2. Řízení ve věcech služebního poměru a řízení o škodě související s činností specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1, personální, zdravotnické, psychologické a bezpečnostní evidence, včetně příslušnosti vybraných příslušníků a zaměstnanců k tomuto oddělení nebo ke Generální inspekci bezpečnostních sborůV - D
3. Systém ochrany činnosti, struktura pracoviště, systemizace pracovních míst a organizační řád specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
4. Opatření k zajištění bezpečnosti příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
5. Bezpečnostní systémy, zařízení a technika, její výzkum, vývoj, výroba a použitíV - D
6. Spolupráce se zahraničními bezpečnostními sboryV - D
7. Informace o součinnosti se zpravodajskými službami České republiky a s policejními orgány při odhalování trestné činnostiV - T
8. Výběr, příprava a výcvik příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
9. Metody a formy práce specializovaného určeného oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
10. Systém identifikace jednotlivých příslušníků a zaměstnanců zařazených na specializovaném určeném oddělení se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D
11. Materiální, technické a finanční zabezpečení, evidence a doklady využívané specializovaným určeným oddělením se zvláštním režimem Generální inspekce bezpečnostních sborů podle bodu 1V - D“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Přesunout nahoru