Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 36/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka 12/2017
Platnost od 14.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

36

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 30. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, se mění takto:

1. V § 3 odst. 3 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

2. V § 5 odst. 1 a v § 6 odst. 1 se slova „porostní skupiny“ zrušují.

3. V § 5 odst. 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova „ ; v případě, že obmýtní doba etáže uvedená v plánu nebo osnově je vyšší než horní hranice obmýtní doby uvedená pro příslušný porostní typ v příloze tohoto nařízení, využije se pro vyhodnocení splnění této podmínky hodnota horní hranice obmýtní doby pro příslušný porostní typ podle přílohy k tomuto nařízení“.

4. V § 5 se na konci odstavce 7 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.

5. V § 6 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nemá v datovém skladu platný plán nebo osnovu, lze porostní skupinu zařadit na základě dat předešlého plánu nebo osnovy.“.

6. V § 7 odstavce 4 a 5 znějí:

(4) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. a),

a) uvede v žádosti o poskytnutí dotace

1. jednoznačnou identifikaci3) zvolených etáží,

2. plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace,

3. údaje z plánu nebo osnovy a

4. v případě provádění obnovy údaj o prováděné obnově,

b) předloží každoročně Fondu, spolu se žádostí o poskytnutí dotace, oznámení potvrzené odborným lesním hospodářem, že u zvolené etáže v rámci porostní skupiny nedošlo ke změně porostního typu hospodářského souboru,

c) doručí, v případě provádění obnovy zvolené etáže porostní skupiny, spolu se žádostí o poskytnutí dotace

1. oznámení o obnově, ve kterém uvede jednoznačnou identifikaci3) této etáže,

2. datum počátku obnovních zásahů, obnovní postup a způsob a rozsah obnovy v hektarech, kterou žadatel provedl v období od podání poslední žádosti o poskytnutí dotace; pokud byla obnova zahájena v rámci platného plánu nebo osnovy před zařazením žadatele do podopatření podle § 2 písm. a), podá žadatel spolu se žádostí o poskytnutí dotace oznámení o obnově již v prvním roce závazku.

(5) Žadatel, který podal žádost o zařazení do podopatření podle § 2 písm. b), uvede v žádosti o poskytnutí dotace

a) jednoznačnou identifikaci3) porostní skupiny, která splňuje podmínky uvedené v § 6 odst. 2,

b) plochu porostní skupiny uvedené v žádosti o zařazení, na kterou žádá o poskytnutí dotace, a

c) údaje z plánu nebo osnovy.“.

7. V § 8 odst. 1 písm. d) se slova „veškeré jím obhospodařované zemědělské půdě,“ nahrazují slovy „půdních blocích, nebo jejich dílech, vedených v evidenci půdy na žadatele a“.

8. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „§ 7 odst. 4 písm. b) a d)“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 10“.

9. Poznámka pod čarou č. 11 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

10. V § 9 odst. 2 se slova „na lesním pozemku3)“ zrušují.

11. V § 10 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

12. V § 10 odst. 4 písm. b) se za slovo „hospodáře“ vkládají slova „podle odstavce 9“ a za slova „na tuto změněnou plochu“ se vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

13. V § 10 odst. 5 písm. b) se za slovo „hospodáře“ vkládají slova „podle odstavce 9“.

14. V § 10 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „podle odstavce 9“.

15. V § 10 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

16. V § 11 odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

17. V § 11 odstavec 2 zní:

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

18. V § 11 odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 10 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 5, a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b) prostorový rozdíl plochy zařazené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z podopatření podle § 2 a vrácení dotace na plochu zařazené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.“.

19. V § 11 se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže porostní skupiny u podopatření podle § 2 písm. a) provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000 nebo zvláště chráněných území. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

20. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.

Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů, hlavních dřevin typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů a horní hranice obmýtí pro podopatření podle § 2 písm. a)

Porostní typKód porostního typuHlavní dřevinaHorní hranice obmýtní doby
Jedlový2jedle bělokorá, jedle obrovská120
Dubový5dub letní, dub letní slavonský, dub zimní, dub pýřitý, dub bahenní, dub cer, duby ostatní140
Bukový6buk lesní, javor mléč, javor klen, javor babyka, javor jasanolistý, javory ostatní, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá, lípa stříbrná130
Ostatní listnaté7jasan ztepilý, jasan americký, jasan úzkolistý, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, ořešák královský, ořešák černý, platan javorolistý, olše lepkavá, olše šedá, olše (křestice) zelená, vrba jíva, vrba bílá, jírovec maďal, kaštanovník jedlý100
Topolový8topol bílý, topol černý, topol osika30
Nízký les (pařeziny)9Nízký les (pařeziny)40

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, s výjimkou požadavku uvedeného v § 5 odst. 5 písm. b) nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, který se použije nejdříve pro řízení o žádostech o poskytnutí dotace pro rok 2018.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

Nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 106/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 76/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo „zvýšit“ nahrazuje slovem „změnit“.

2. V § 4 odst. 3 písm. a) se za slovo „skupiny“ vkládají slova „uvedené v žádosti o zařazení“.

3. V § 4 odst. 3 písm. b) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

4. V § 4 odst. 3 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

5. V § 5 písm. c) se text „§ 4 odst. 3 písm. d)“ nahrazuje textem „§ 7a odst. 10“.

6. V § 6 odst. 2 se slova „na lesním pozemku“ zrušují.

7. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

8. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

9. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

10. V § 7a odst. 1 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

11. V § 7a odstavec 2 zní:

(2) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 1, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

12. V § 7a odstavce 5 a 6 znějí:

(5) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b) prostorový rozdíl plochy vybrané porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(6) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zachování hospodářského souboru a vrácení dotace na plochu vybrané porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 5 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.“.

13. V § 7a se doplňují odstavce 7 až 9, které znějí:

(7) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 5, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.

(8) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 5 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(9) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení, ve které uvede nový porostní typ hospodářského souboru, jestliže je změna porostního typu hospodářského souboru zvolené etáže vybrané porostní skupiny provedena v souladu s přílohou k tomuto nařízení a s ohledem na udržení nebo dosažení příznivého stavu předmětu ochrany v oblastech Natura 2000. Tato změna musí být potvrzena odborným lesním hospodářem a souhlasným stanoviskem místně příslušného orgánu ochrany přírody.“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb. a nařízení vlády č. 29/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 5 se slovo „zvýšit“ nahrazuje slovem „změnit“.

2. V § 4 odst. 3 se za slovo „skupiny“ vkládají slova „uvedené v žádosti o zařazení“.

3. V § 6 odst. 3 se slova „na lesním pozemku3)“ zrušují.

4. V § 7 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

5. V § 7 odst. 4 písm. b) se za slova „na tuto změněnou plochu“ vkládají slova „a v případě snížení plochy rozhodne o vrácení dotace poskytnuté na plochu, o kterou byla původní plocha snížena“.

6. V § 7 odst. 8 se slovo „března“ nahrazuje slovem „května“.

7. V § 8 odst. 4 se za slovo „Fondu“ vkládá slovo „nejpozději“.

8. V § 8 odstavce 7 až 9 znějí:

(7) Žadatel podá Fondu žádost o změnu zařazení podle § 7 odst. 8 nejpozději v roce následujícím po roce obdržení výsledků kontroly v případě, že byl na porostní skupině kontrolou na místě zjištěn nesoulad hranice porostní skupiny se zařazením podle § 3 odst. 4, a tento nesoulad

a) tvoří na hranici porostní skupiny pás širší než 3 metry, nebo

b) prostorový rozdíl plochy zvolené porostní skupiny a plochy porostní skupiny zjištěné kontrolou na místě je větší než 100 m2 pro každý dílčí rozdíl plochy.

(8) Fond rozhodne o vyřazení porostní skupiny z titulu zlepšování druhové skladby a vrácení dotace na plochu zvolené porostní skupiny, jestliže žadatel nepodá žádost o změnu zařazení z důvodu uvedeného v odstavci 7 nebo takový nesoulad nezohlední v každé další žádosti o změnu zařazení, a to po dobu platnosti plánu nebo osnovy.

(9) Pokud v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy žadatel nepodal žádost o změnu zařazení podle odstavce 4, Fond v prvním roce platnosti plánu nebo osnovy ke změnám týkajícím se plánu nebo osnovy nepřihlíží. Případná povinnost vrátit dotaci nebo její část tím není dotčena.“.

9. V § 8 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

(10) Žadatel v žádosti o změnu zařazení podle odstavce 7 zároveň zohlední snížení plochy porostní skupiny, ke kterému došlo po provedení kontroly na místě.

(11) Pokud je žadatel povinen podat žádost o změnu zařazení podle odstavců 1 a 7, podá žadatel žádost o změnu zařazení pouze podle odstavce 1.“.


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

Čl. VII

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3, pokud jde o § 5 odst. 5 písm. b), které nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru