Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 354/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Částka 122/2017
Platnost od 30.10.2017
Účinnost od 01.01.2018
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

354

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2017,

kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., a zákona č. 200/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky č. 55/2000 Sb., vyhlášky č. 135/2000 Sb., vyhlášky č. 449/2000 Sb., vyhlášky č. 101/2002 Sb., vyhlášky č. 291/2002 Sb., vyhlášky č. 493/2005 Sb., vyhlášky č. 620/2006 Sb., vyhlášky č. 331/2007 Sb., vyhlášky č. 439/2008 Sb., vyhlášky č. 244/2009 Sb., vyhlášky č. 472/2009 Sb., vyhlášky č. 397/2010 Sb., vyhlášky č. 411/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 238/2013 Sb., vyhlášky č. 421/2013 Sb., vyhlášky č. 326/2014 Sb., vyhlášky č. 350/2015 Sb. a vyhlášky č. 421/2016 Sb., se mění takto:

1. V příloze v Kapitole 2 bodu 6 poslední věta zní: „Dodržení kvalifikace nositele uvedeného ve výkonu není podmínkou pro jeho vykázání, pokud výkon provedl zdravotnický pracovník, který je k tomu podle jiných právních předpisů oprávněn.“.

2. V příloze v Kapitole 4 bod 2 včetně nadpisu zní:

2. 002 - PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ PRO DĚTI A DOROST

Výkon

číslonázev
02230Kvantitativní stanovení CRP (POCT)

lze vykázat pouze, pokud při jeho provádění bude respektováno doporučení odborných společností o provádění laboratorních vyšetření v režimu POCT a bude zajištěna vnitřní kontrola kvality, včetně řádně vedeného záznamu o ní a účast v systému mezilaboratorních porovnávacích zkoušek (externí hodnocení kvality) jednou ročně.“.

3. V příloze v Kapitole 4 se za bod 47 vkládá nový bod 47a, který včetně nadpisu zní:

47a. 926 - DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTA V TERMINÁLNÍM STAVU

Výkony

číslonázev
80090Agregovaný výkon domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu (dále jen „domácí paliativní péče“) - klinicky nestabilní pacient
80091Agregovaný výkon domácí paliativní péče - klinicky nestabilní pacient se závažnými symptomy

Jedná se o poskytování paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí nevyléčitelně nemocnému pacientovi v terminálním stavu.

V agregovaném výkonu jsou zahrnuty veškeré poskytované zdravotní služby za 1 den (tj. komplex výkonů lékaře i sestry, eventuálně psychologa nebo jiných specialistů přizvaných ke konziliu, doprava lékaře i sestry za pacientem bez ohledu na vzdálenost, léčba souvisejících komplikací, léčivé přípravky, spotřebovaný materiál, amortizace a náklady na údržbu přístrojů, včetně režie). K výkonům nelze vykazovat žádný jiný výkon nebo ošetřovací den, který nesouvisí s poskytováním domácí paliativní péče.

Na základě vyhodnocení stavu pacienta dle závažnosti symptomů (Edmonton Symptom Assessment Scale - ESAS) je denně vykazován příslušný agregovaný výkon.“.

4. V příloze v Kapitole 4 se na konci bodu 49 doplňuje bod 49.8, který včetně nadpisu zní:

49.8. Péče na urgentním příjmu

Výkon

číslonázev
09566Péče na urgentním příjmu

lze vykázat poskytovatelem lůžkové péče v odbornosti 101 - vnitřní lékařství, 501 - chirurgie, 603 - gynekologie a porodnictví, 708 - anesteziologie a intenzivní medicína a 301 - dětské lékařství, který má zřízeno oddělení urgentního příjmu.

Oddělení urgentního příjmu je:

a) personálně zabezpečeno v souladu s vyhláškou č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., s tím, zeje zabezpečena fyzická přítomnost specialistů příslušných odborností na oddělení urgentního příjmu, a

b) věcně a technicky vybaveno v souladu s vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízeních a kontaktních pracovišť domácí péče, a dále disponuje lůžky vybavenými pro kontinuální monitorování vitálních funkcí pacientů, na kterých je možné zajistit pobyt pacientů alespoň 2 hodiny - tzv. observační lůžka.

Poskytovatel zdravotních služeb na oddělení urgentního příjmu zajišťuje komplexní diagnostickou péči vedoucí k rozhodnutí o dalším postupu, současně zajišťuje monitoraci stavu pacienta a léčebné úkony potřebné ke zmírnění akutních obtíží a k odvrácení hrozícího zhoršování zdravotního stavu, včetně případné podpory selhávajících vitálních funkcí. Poskytovatel zdravotních služeb na oddělení urgentního příjmu dále zajišťuje příjem na lůžkové oddělení nebo doporučení dalšího postupu po propuštění do ambulantního ošetření. Dále se na oddělení urgentního příjmu vede evidence provádění systému třídění pacientů podle naléhavosti ošetření (triage).“.

5. V příloze v Kapitole 5 se na konci bodu 9 doplňují položky 24 a 25, které znějí:

24. Transplantace Langerhansových ostrůvků.

25. Implantace ECMO (Extrakorporální membránová oxygenace).“.

6. V příloze v Kapitole 6 bodu 1 se v tabulce v řádku „5“ sloupci „legenda“ na nový řádek doplňují slova „pacient ve výkonu ochranného léčení ústavního“.

7. V příloze v Kapitole 7 bodu 1 věty první až osmá znějí:

„K výkonům autorské odbornosti 001, 002, 005, 006, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 (vyjma nefrologických hemoeliminačních metod), 109, 110, 116, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 222, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 710, 720, 801, 802, 807, 808, 809, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 823, 901, 902, 903, 904, 905, 910, 913, 917, 925, 926, 931 a 999 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,04 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 115, 117, 215, 312, 413, 697, 806 a 810 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 4,57 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 108 (pouze nefrologické hemoeliminační metody), 203, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 701, 702, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 799, 780 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,65 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 711, 714, 715, 716 a 717 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 5,48 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 721, 724, 725, 726, 727 a 728 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 7,32 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 731, 734, 735, 736 a 737 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 10,97 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 911, 914, 916, 919, 921 a 927, je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 2,23 bodu za jednu minutu času výkonu.

K výkonům autorské odbornosti 014 a 015 je přiřazena minutová režijní sazba ve výši 3,82 bodu za jednu minutu času výkonu.“.

8. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.1 se slova „v rozmezí 30,36-98,62“ nahrazují slovy „v rozmezí 30,57-99,31“.

9. V příloze v Kapitole 7 bodu 2.2 se slova „182,06 bodu“ nahrazují slovy „183,33 bodu“.

10. V příloze v Kapitole 8 bodu 2.1.2 větě druhé se text „1-30 km“ nahrazuje textem „1-8 km“.

11. V příloze v Kapitole 8 bod 7 včetně nadpisu zní:

7. VÝKONY PŘEPRAVY

číslo výkonuNázev výkonubody/1 km
10Přeprava zdravotnického pracovníka v návštěvní službě13,38
12Přeprava lékaře v pohotovostní službě13,60
40Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1-8 km27,94
45Přeprava pacienta v pásmu 1-30 km22,59
46Přeprava pacienta v pásmu 31-60 km20,91
47Přeprava pacienta v pásmu 61-130 km19,28
48Přeprava pacienta v pásmu 131-450 km18,62
49Přeprava pacienta v pásmu 451a více km10,11
50Přeprava k pitvě a z pitvy38,45
60Přeprava transfuzních přípravků, speciálních léčivých přípravků, tkání, buněk a orgánů k transplantaci, přeprava lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu31,92
70Jízda vozidly zdravotnické záchranné služby41,93
72Přeprava patologického novorozence a novorozence s nízkou porodní hmotností k nejbližšímu specializovanému poskytovateli41,93
74Přeprava lékaře zdravotnické záchranné služby v setkávacím systému31,92
77Jízda vozidly přepravy pacientů neodkladné péče40,93
80Přeprava infekčního pacienta28,56

Výkon 40 Přeprava pacienta v sídle vyššího územního samosprávného celku v pásmu 1 - 8 km nelze kombinovat s výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km. Bude-li přepravní vzdálenost pacienta delší než 8 km, bude přeprava pacienta vykázána v celém rozsahu výkonem 45 Přeprava pacienta v pásmu 1 - 30 km“.

12. V příloze v Kapitole 001 - všeobecné praktické lékařství výkon č. 01443 zní:

„01443 KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ KREVNÍ SRÁŽLIVOSTI (INR) Z KAPILÁRNÍ KRVE (POCT)

Indikací je sekundární prevence hluboké žilní trombózy a plicní embolie a prevence nitrosrdeční trombózy a jejích embolizačních komplikací ve velkém oběhu. Není určeno k selfmonitoringu pacientů. Výkon nelze vykázat, pokud je současně odebírána venózní krev za účelem i jiného laboratorního vyšetření. Podmínkou je dodržení externího hodnocení kvality (systém mezilaboratorních porovnávacích zkoušek) 1x ročně.

KategorieP - hrazen
OFplně
8/3 měsíce,
32/1 rok
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu5
Body163
NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne“.

13. V příloze v Kapitole 002 - praktické lékařství pro děti a dorost se za výkon č. 02220 vkládá výkon č. 02222, který zní:

„02222 PRŮKAZ INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST KULTIVACÍ NA TŘECH MÉDIÍCH

Kultivační stanovení infekcí močových cest dip-slide testem se třemi médii.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu10
Body110
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.

14. V příloze v Kapitole 014 - klinická stomatologie výkony č. 04201 a 04202 znějí:

„04201 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - JEDNA PLOŠKA

Výkon zahrnuje preparaci kavity na jedné plošce, aplikaci podložky a plastického výplňového materiálu s event. přiložením matrice nebo použitím jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozovaného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

KategorieW - hrazen za určitých podmínek
OF1 zub/365 dní
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body166
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

04202 VÝPLŇ STÁLÉHO NEBO DOČASNÉHO ZUBU - DVĚ A VÍCE PLOŠEK (VČ. REKONSTRUKCE RŮŽKU)

Výkon zahrnuje preparaci kavity na dvou a více ploškách, aplikaci plastického výplňového materiálu včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění výplně. Výkon lze vykázat pouze při použití nedózovaného amalgámu v rozsahu celého chrupu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně. U dočasných zubů, u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně a u těhotných a kojících žen lze vykázat pouze při použití skloionomerního cementu. Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze vykázat při použití dozováného amalgámu, při použití samopolymerujícího kompozita pouze v rozsahu špičáků včetně.

KategorieW - hrazen za určitých podmínek
OF1 zub/365 dní
OMbez omezení
Čas výkonu35
Body243
NositelINDXČas
L2235

ZUM ne

ZULP ne“.

15. V příloze v Kapitole 103 - diabetologie se za výkon č. 13071 vkládá výkon č. 13073, který zní:

„13073 ZHOTOVENÍ SPECIÁLNÍCH KONTAKTNÍCH FIXACÍ A DLAH U SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

Výkon navazuje na ošetření syndromu diabetické nohy a edukaci pacienta s diabetem. Speciální kontaktní fixace nebo dlaha se zhotovuje za účelem odlehčení/stabilizace. Indikacemi ke zhotovení snímatelných kontaktních fixací/dlah jsou diabetické ulcerace nohou, Charcotova neuroosteoarthropatie, stavy po operacích na nohou diabetiků, chronická osteomyelitida bez celkových příznaků.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 končetina/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body777
NositelINDXČas
L3345
S2260
S2260

ZUM ano

ZULP ne“.

16. V příloze se na konci Kapitoly 110 - klinická osteologie doplňuje výkon č. 89312, který zní:

„89312 DENZITOMETRIE DVOUFOTONOVÁ

Stanovení obsahu minerálů v kostech nebo v měkkých tkáních na jednom místě. U celotělového vyšetření nebo na dvou místech (případně v bočné projekci páteře) se uvede výkon dvakrát, při měření na více místech maximálně třikrát. Pouze při indikaci ošetřujícím lékařem, který má pacienta v péči pro kostní chorobu.

KategorieP - hrazen plně
OF3/1 den, 3/1 rok
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body191
NositelINDXČas
L3315
S335

ZUM ne

ZULP ne“.

17. V příloze v Kapitole 117 - kardiologie - skupina 1 výkony č. 17117, 17210, 17620, 17621, 55213, 55219, 89425, 89429, 89431, 89435 a 89437 znějí:

„17117 KORONÁRNÍ STENT/NAVAZUJE NA PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKU - PTCA

Intervenční katetrizační výkon, při kterém je do věnčité tepny zaveden stent. Každý další výkon přičti.

KategorieP - hrazen plně
OFbez omezení
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body1803
NositelINDXČas
L3330

ZUM ano

ZULP ano

17210 KATETRIZAČNÍ ALKOHOLOVÁ SEPTÁLNÍ ABLACE

Výkon navazuje na levostrannou nebo oboustrannou srdeční katetrizaci, koronarografické vyšetření a ultrazvuk srdce. Provádí se pod RTG a ultrasonografickou kontrolou - transthorakální nebo jícnovou (jsou součástí výkonu a nelze je vykázat samostatně). Součástí výkonu je zavedení dočasné kardiostimulační elektrody do pravé komory, průběžné monitorování EKG, opakované měření tlaků a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Průběh výkonu je dokumentován na digitální záznam.

KategorieP - hrazen plně
OF3/1 rok
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu120
Body19845
NositelINDXČas
L33120
L3360

ZUM ano

ZULP ano

17620 PRIMOIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRÁTORU SE ZAVEDENÍM ELEKTROD ENDOVASÁLNÍM PŘÍSTUPEM

Implantace defibrilátoru u pacienta s maligními komorovými tachyarytmiemi. Aplikace celkové anestezie jsou vykazovány samostatným výkonem (odbornost 708).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu150
Body10248
NositelINDXČas
L33150

ZUM ano

ZULP ano

17621 REIMPLANTACE KARDIOVERTERU - DEFIBRILÁTORU

Automatický implantabilní defibrilátor u pacientů s herno dynamicky závažnými komorovými tachyarytmiemi, neovlivnitelnými jinou léčbou. Aplikace celkové anestezie je vykazována samostatným výkonem (odbornost 708).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu100
Body6350
NositelINDXČas
L33100

ZUM ano

ZULP ano

55213 PRIMOIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU PRO DVOUDUTINOVOU STIMULACI

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120
Body8909
NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano

55219 REIMPLANTACE KARDIOSTIMULÁTORU BEZ ZÁKROKU NA ŽÍLE

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body4754
NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89425 LEVOSTRANNÁ VENTRIKULOGRAFIE A SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Katetrizace levé komory srdeční a obou věnčitých tepen, jejich nástřiky a dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90
Body14643
NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89429 SELEKTIVNÍ KORONAROGRAFIE OBOU VĚNČITÝCH TEPEN

Koronarografie levé a pravé věnčité tepny. Dokumentace na digitální záznam. Průběžná monitorace EKG, měření tlaků, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body8489
NositelINDXČas
L3360

ZUM ano

ZULP ano

89431 SELEKTIVNÍ ANGIOGRAFIE JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY, BYPASSU, JINÉ SRDEČNÍ STRUKTURY, AORTY NEBO PŘÍSTUPOVÝCH CÉV

Samostatné angiografické vyšetření (klasická angiografie, rotační angiografie, digitální subtrakční angiografie) jedné věnčité tepny, bypassu nebo angiografické vyšetření jiné srdeční struktury, aorty nebo přístupových cév, bezprostředně v rámci diagnostických nebo intervenčních kardiologických výkonů na srdci. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku a monitorace EKG, intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40
Body6913
NositelINDXČas
L3340

ZUM ano

ZULP ano

89435 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) JEDNÉ VĚNČITÉ TEPNY

Perkutánní transluminální angioplastika jedné věnčité tepny je dilatace jednoho zúžení na jedné věnčité tepně jedním balónkem. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optická koherentní tomografie (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu90
Body9499
NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ano

89437 PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA (PTCA) VÍCE VĚNČITÝCH TEPEN NEBO OPAKOVANÁ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA TÉŽE TEPNY

Dilatace zúžení na více věnčitých tepnách nebo více lézí na jedné věnčité tepně, provedená více balónky. Dokumentace na digitální záznam. Průběžné měření tlaku, monitorování EKG a intermitentní sledování základních hemokoagulačních parametrů. Výkon může navazovat na selektivní koronarografii, může předcházet či navazovat na intravaskulární ultrazvukové vyšetření (IVUS), optickou koherentní tomografii (OCT) nebo na vyšetření stanovení frakční průtokové rezervy (FFR).

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu120
Body11584
NositelINDXČas
L33120

ZUM ano

ZULP ano“.

18. V příloze v Kapitole 201 - rehabilitační a fyzikální medicína výkon č. 21711 zní:

„21711 ŠKOLA ZAD - PREVENCE RECIDIV VERTEBROGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ

Spojení teoretických a praktických znalostí k prevenci a léčbě pohybového aparátu - 90 minut jedna výuková jednotka. Výkon lze vykázat pouze za současné účasti lékaře a íýzioterapeuta.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 život
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu9
Body120
NositelINDXČas
L339
K229

ZUM ne

ZULP ne“.

19. V příloze v Kapitole 215 - pneumologie a ftizeologie - skupina 1 výkon č. 25099 zní:

„25099 URGENTNÍ FLEXIBILNÍ BRONCHOSKOPIE S TERAPEUTICKÝM ZÁMĚREM

Jde o neodkladně provedenou flexibilní bronchoskopii v nestandardních podmínkách. Výkon se provádí při ohrožení života nemocného, a to závažnou dusností při podezření na obstrukci dýchacích cest nebo hemoptýzou.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body637
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ano“.

20. V příloze v Kapitole 222 - transfuzní lékařství výkon č. 22339 zní:

„22339 TITRACE ANTIERYTROCYTÁRNÍCH PROTILÁTEK

Reakce vyšetřovaného séra v postupném dvojnásobném ředění (12 zkumavek) se suspenzí erytrocytů s antigenem odpovídajícím vyšetřované protilátce v prostředí solném, enzymatickém, NAT. Omezení frekvencí neplatí při transplantaci kostní dřeně, orgánů a vyšetření posttransruzních reakcí.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 týden
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body413
NositelINDXČas
S2260

ZUM ne

ZULP ne“.

21. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie se výkony č. 51423 a 51817 zrušují.

22. V příloze v Kapitole 501 - chirurgie výkony č. 51851, 51853, 51855, 51857, 51859, 51861, 51863, 51865, 51867, 51869, 51870, 51871, 51873, 51875 a 51877 znějí:

„51851 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Sádrová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body117
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51853 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem 53115.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu15
Body180
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

51855 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Sádrová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body272
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51857 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Body399
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

51859 FIXAČNÍ SÁDROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Sádrová dlaha se používá k fixaci nohy nebo bérce. Zavřená repozice se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body301
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51861 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Cirkulární sádrový obvaz se používá ke znehybnění hlezenního a kolenního, nebo jen kolenního kloubu. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Body395
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

51863 SÁDROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA

Sádrová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body482
NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

51865 CIRKULÁRNÍ SÁDROVÝ OBVAZ CELÉ DOLNÍ KONČETINY

Cirkulární sádrový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazů celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění. Předchází-li přiložení sádrového obvazu repozice, vykazuje se samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu40
Body587
NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ne

51867 PŘIPEVNĚNÍ NÁŠLAPNÉHO PODPATKU NA STÁVAJÍCÍ SÁDROVÝ OBVAZ

Nášlapný podpatek připevňujeme sádrovými obinadly k původní sádrové fixaci. Případné přiložení cirkulární sádrové fixace se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body124
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51869 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ SÁDROVÉ FIXACE NA KONČETINÁCH

Případné následné přiložení ortézy nebo měkkého fixačního obvazu se vykazuje jako samostatný výkon.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body50
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51870 DOTOČENÍ SÁDROVÉHO OBVAZU

Tímto výkonem se výjimečně provádí následné doplnění sádrové dlahy na cirkulární sádrový obvaz.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body104
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51871 FIXACE ZLOMENINY KLÍČKU DELBETOVÝMI KRUHY

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu15
Body152
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

51873 SLOŽITÝ MĚKKÝ FIXAČNÍ OBVAZ

Tímto výkonem lze vykázat naložení Désaultova obvazu, spiky humeri, spiky coxae i naložení polonahého obvazu (fournier, škrob, sádra) k imobilizaci kolenního kloubu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body353
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

51875 PŘILOŽENÍ MĚKKÉHO OBVAZU (ZINKOKLIH, ŠKROBOVÝ OBVAZ) NA DOLNÍ NEBO HORNÍ KONČETINU

Tyto obvazy se aplikují při lehkých distorzích, zánětech vazivového aparátu, nebo při doléčování následků zlomenin po sejmutí sádrových obvazů. Měkké obvazy se přikládají k potřebnému znehybnění postižených kloubů a sousedních oblastí.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body194
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

51877 PŘILOŽENÍ LÉČEBNÉ POMŮCKY - ORTÉZY

Při primárním funkčním léčení nebo při funkčním doléčování úrazů je léčebná pomůcka (ortéza) přiložena tak, aby zajistila dostatečnou stabilitu poraněného kloubu nebo poraněné krajiny a současně umožnila časnou rehabilitaci neporaněných okolních kloubů a svalů. Vlastní léčebná pomůcka se předepisuje na poukaz.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body40
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne“.

23. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51413 zní:

„51413 FUNKČNÍ PROKTOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Kompletní přístrojové vyšetření funkčních parametrů v anorektální oblasti. Případné EMG vyšetření svalového dna pánevního či měření latence odpovědi n. pudendalis se vykazuje samostatným výkonem 29230.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body1720
NositelINDXČas
L3360

ZUM ne

ZULP ne“.

24. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51420 vkládá výkon č. 51423, který zní:

„51423 MINIMÁLNÍ ANÁLNÍ VÝKON

Tímto výkonem se vykazuje divulze, manuální vybavení stolice, incize trombotizovaného hemeroidů, manuální repozice análního prolapsu, extrakce cizího tělesa apod. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body137
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ano“.

25. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51425 vkládá výkon č. 51431, který zní:

„51431 PODVAZ HEMOROIDÁLNÍCH UZLŮ

Tímto výkonem se vykazuje aplikace Barronových ligatur. Jedním výkonem se vykazuje i aplikace více ligatur v jednom sezení.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body223
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.

26. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51511 vkládají výkony č. 51621, 51626, 51627 a 51699, které znějí:

„51621 POUŽITÍ VIDEOSKOPICKÉ OPERAČNÍ SESTAVY PŘI OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Použití videoskopické operační sestavy k miniinvazivním operačním výkonům. Výkon je používán pro amortizaci operační sestavy vyjma videosekvence, jejíž použití se vykazuje navíc samostatným výkonem 51699. Výkon se vykazuje pouze s výkonem 63649 Zavedení periuretrálních implantátů. K tomuto výkonu se nepočítá ani čas nositele výkonu, ani minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu10
Body57

ZUM ne

ZULP ne

51626 POUŽITÍ KRYOKAUTERU Á 10 MINUT

Destrukce patologických ložisek pomocí kryokauteru.

KategorieP - hrazen plně
OMbez omezení
Čas výkonu10
Bodv9

ZUM ne

ZULP ne

51627 POUŽITÍ ELEKTROKAUTERU Á 10 MINUT

Tímto výkonem se vykazuje použití elektrokauteru jako hlavního operačního nástroje při destrukci patologických lézí. Tímto výkonem se nevykazuje použití elektrokoagulace k běžnému stavění krvácení v průběhu jiných operačních výkonů.

KategorieP - hrazen plně
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body260

ZUM ne

ZULP ne

51699 POUŽITÍ VIDEOSEKVENCE PŘI MINIINVAZIVNÍM OPERAČNÍM VÝKONU Á 10 MINUT

Výkonem se vykazuje amortizace speciální videoskopické techniky. Jednotlivé funkční odbornosti dalším výkonem vykazují amortizaci speciálních doplňků užívaných při výkonech příslušné funkční odbornosti. Vykazuje se dle skutečné doby použití opakovaným vykázáním výkonu až do maximální doby výkonu, k němuž je vykazován. Výkon se vykazuje pouze s výkonem 63649 Zavedení periuretrálních implantátů. Zvlášť účtovaný materiál se vykazuje pouze jednou za anestezii, bez ohledu na počet opakování výkonu. K tomuto výkonu se nepočítá ani čas nositele výkonu, ani minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu10
Body52

ZUM ano

ZULP ne“.

27. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51811 zní:

„51811 INCIZE A DRENÁŽ ABSCESU NEBO HEMATOMU

Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body312
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.

28. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 se za výkon č. 51811 vkládá výkon č. 51817, který zní:

„51817 OŠETŘENI NEHTU

Tímto výkonem se vykazuje parciální nebo úplná ablace nehtu či fenestrace nehtové ploténky. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body122
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne“.

29. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51818 zní:

„51818 OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY, KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ NAD 30 CM2

Jedná se o převaz rány, kožní a podkožní afekce. Vykazuje se samostatně a lze ho kombinovat s výkonem kontrolního vyšetření. Jedná se o rány otevřené - s porušením kožního krytu, bez ztráty i se ztrátou kožního krytu, o rány již ošetřené nebo chronické rány, o zánětlivé a ischemické poškození měkkých tkání (phlegmony, gangreny), o pooperační rány včetně extrakce stehů. Případná použitá lokální anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně - agregován do OD
Čas výkonu15
Body100
NositelINDXČas
L1115

ZUM ano

ZULP ano“.

30. V příloze v Kapitole 511 - chirurgie - skupina 1 výkon č. 51821 zní:

„51821 CHIRURGICKÉ ODSTRANĚNÍ CIZÍHO TĚLESA

Výkonem se vykazuje revize rány s odstraněním cizího tělesa z hlubších vrstev měkkých tkání po provedení incize. Použitá anestezie se vykazuje samostatným výkonem. Případné RTG vyšetření se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body797
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne“.

31. V příloze v Kapitole 521 - chirurgie - skupina 2 výkon č. 51226 zní:

„51226 ENDOSKOPICKÉ ZAVEDENÍ STENTU JÍCNU ČI KARDIE

Tímto výkonem se vykazuje vlastní zavedení stentu. Současně se vykazuje použití televizního řetězce při endoskopickém výkonu (76801) podle skutečně použitého času. Přičti 2x diagnostickou endoskopii (15401) jako samostatný výkon. Stent se vykazuje zvlášť jako ZUM. Samotnou dilataci stenóz v horní části trávicí trubice dilatačními bužiemi či dilatačními olivkami vykaž výkonem 15900. Lokání anestezie se vykazuje samostatným výkonem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu15
Body242
NositelINDXČas
L3315

ZUM ano

ZULP ne“.

32. V příloze v Kapitole 531 - chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 51631 vkládá výkon č. 51765, který zní:

„51765 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE KONEČNÍKU

Indikace: maligní nádor rekta, vhodný k miniinvazivní operační léčbě, včetně lymfadenektomie v oblasti malé pánve v podobě totální mesorektální excize a souhlas multidisciplinárního indikačního semináře (výkon 51881). K výkonu se dále vykazuje výkon 76703 - Materiál k robotickému výkonu á 30 min. Operace navazuje na výkon zavedení portů pro robotickou operaci 76701.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu240
Body35852
NositelINDXČas
L33240
L22240

ZUM ano

ZULP ne“.

33. V příloze v Kapitole 502 - dětská chirurgie výkony č. 52089, 52091, 52093, 52095, 52097, 52099, 52101, 52103, 52105, 52107 a 52109 znějí:

„52089 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - RUKA, PŘEDLOKTÍ

Plastová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů ruky, nebo zápěstí, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body245
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne

52091 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - PRSTŮ, RUKY, ZÁPĚSTÍ

Cirkulární plastový obvaz se používá ke znehybnění prstů ruky, ruky, zápěstí a předloktí. Předchází-li přiložení obvazu repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu15
Body406
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

52093 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Plastová dlaha se používá k fixaci celé horní končetiny. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body315
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

52095 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - CELÁ HORNÍ KONČETINA

Cirkulární plastový obvaz se používá ke znehybnění celé horní končetiny. Předchází-li přiložení obvazu repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Bodv540
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

52097 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - NOHA, BÉREC

Plastová dlaha se používá k fixaci u onemocnění či úrazů nohy, hlezna či bérce, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu20
Body500
NositelINDXČas
L2220

ZUM ne

ZULP ne

52099 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - NOHA, BÉREC

Plastová dlaha se používá k fixaci nohy, nebo bérce. Předchází-li přiložení plastové fixace repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu25
Body604
NositelINDXČas
L2225

ZUM ne

ZULP ne

52101 FIXAČNÍ POLYMEROVÁ DLAHA - CELÁ DOLNÍ KONČETINA

Plastová dlaha se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění především kolenního kloubu. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Předchází-li přiložení plastové dlahy repozice, vykazuje se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body604
NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

52103 CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÝ OBVAZ - CELÁ DOLNÍ KONČETINA

Cirkulární plastový obvaz se používá u onemocnění nebo úrazu celé dolní končetiny, kde je potřebné znehybnění především kolenního kloubu. Předchází-li přiložení plastového obvazu repozice či jiný zákrok, vykazují se příslušným samostatným výkonem. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofílními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu40
Body942
NositelINDXČas
L2240

ZUM ne

ZULP ne

52105 POLYMEROVÁ SPIKA KYČELNÍ OBOUSTRANNÁ

Plastová fixace - spika se používá k fixaci u onemocnění či úrazů kyčelního kloubu, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofílními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu60
Body1356
NositelINDXČas
L2245
L1140

ZUM ne

ZULP ne

52107 POLYMEROVÁ SPIKA KYČELNÍ JEDNOSTRANNÁ

Plastová fixace - spika se používá k fixaci u onemocnění či úrazů kyčelního kloubu, kde je potřebné znehybnění. Tento druh ošetření je možné použít jako léčbu provizorní, nebo trvalou. Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofílními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu45
Body973
NositelINDXČas
L2230
L1120

ZUM ne

ZULP ne

52109 SEJMUTÍ CIRKULÁRNÍ POLYMEROVÉ FIXACE

Výkon se vykazuje u dětí do 18 let, u ostatních osob se vykazuje v indikovaných případech: u osob s nervosvalovou dystrofií, po iktu, s trombofilními stavy nebo u osob s onkologickým onemocněním v pokročilém stadiu.

KategorieP - hrazen plně
OF4/1 den
OMbez omezení
Čas výkonu10
Body46
NositelINDXČas
L2210

ZUM ne

ZULP ne“.

34. V příloze v Kapitole 534 - cévní chirurgie - skupina 3 se za výkon č. 54340 vkládají výkony č. 54350 a 54360, které znějí:

„54350 ROBOTICKY ASISTOVANÝ BYPASS V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO MEZI AORTOU (PÁNEVNÍ TEPNOU) A VISCERÁLNÍ TEPNOU

Aterosklerotické stenozující nebo obliterační postižení aorty, pánevních či viscerálních tepen vhodných k miniinvazivní operační léčbě.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu180
Body30330
NositelINDXČas
L33180
L22180

ZUM ano

ZULP ne

54360 ROBOTICKY ASISTOVANÁ REKONSTRUKCE VÝDUTĚ V AORTO-ILIAKO-FEMORÁLNÍ OBLASTI NEBO VISCERÁLNÍCH TEPEN

Dilatační postižení - aneuryzma v aorto-iliako-femorální oblasti nebo viscerálních tepen vhodných k miniinvazivní operační léčbě.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body40248
NositelINDXČas
L33210
L22210

ZUM ano

ZULP ne“.

35. V příloze se na konci Kapitoly 535 - kardiochirurgie - skupina 3 doplňují výkony č. 55414 a 55416, které znějí:

„55414 ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA KORONÁRNÍCH TEPNÁCH - AORTOKORONÁRNÍ BYPASS (TECAB OPERACE)

Roboticky provedená nebo asistovaná aortokoronární rekonstrukce tepen vhodných k miniinvazivní operační léčbě, kde není možná nebo vhodná katetrizační léčba.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body32879
NositelINDXČas
L33210
L22210

ZUM ano

ZULP ano

55416 ROBOTICKY PROVEDENÁ NEBO ASISTOVANÁ OPERACE NA ATRIOVENTRIKULÁRNÍCH CHLOPNÍCH, SRDEČNÍCH SÍNÍCH A MEZISÍŇOVÉ PŘEPÁŽCE (LEAR OPERACE)

Roboticky provedený nebo asistovaný zákrok na atrioventrikulárních chlopních, srdečních síních, srdečních komorách nebo mezisíňové přepážce u pacientů a nálezů vhodných k miniinvazivní operační léčbě, kde není možná nebo vhodná katetrizační léčba.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body39298
NositelINDXČas
L33210
L22210
JI1240

ZUM ano

ZULP ano“.

36. V příloze v Kapitole 603 - gynekologie a porodnictví výkon č. 63703 zní:

„63703 ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ UROGYNEKOLOGEM

Vyšetření se provádí kombinací transperineálního, introitálního a transabdominálního vyšetření. Výkon se přiřazuje jako doplňkový po vykázání gynekologického ultrazvukového vyšetření 63417.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu10
Body130
NositelINDXČas
L3310

ZUM ne

ZULP ne“.

37. V příloze v Kapitole 633 gynekologie a porodnictví - skupina 3 se za výkon č. 63613 vkládá výkon č. 63634, který zní:

„63634 ROBOTICKY ASISTOVANÁ LAPAROSKOPICKÁ RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE

Indikace: malignita dělohy (cervix/endometrium) vhodná k miniinvazivní operační léčbě, výkon zahrnující pánevní či paraaortální lymfadenektomii a/nebo vyšetření sentinelové uzliny, konsensus multidisciplinárního indikačního semináře. Navazuje na operační výkon 76701 Zavedení portů pro robotickou operaci, dále se vykazuje výkon 76801. Případně další výkony přičti. Materiál k robotickému výkonu á 30 minut (76703).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu270
Body40007
NositelINDXČas
L33270
L22270

ZUM ano

ZULP ne“.

38. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71123 vkládá výkon č. 71124, který zní:

„71124 VYŠETŘENÍ VESTIBULÁRNÍCH EVOKOVANÝCH MYOGENNÍCH POTENCIÁLŮ

Funkční vyšetření 3. neuronové dráhy představované sakulem, dolním vestibulárním nervem, ipsilaterálními vestibulárními jádry, descendentním mediálním vestibulo-spinálním traktem a motoneurony musculus sternocleidomastoideus. Indikace: vyšetření funkce sakulu, vyšetření funkce utrikulu, vyšetření funkce horního vestibulárního nervu, vyšetření funkce dolního vestibulárního nervu, periferní vestibulární syndrom, labyrintopathie.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 rok
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body358
NositelINDXČas
L3315

ZUM ne

ZULP ne“.

39. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71125 vkládá výkon č. 71126, který zní:

„71126 VIDEOOKULOGRAFIE

Vyšetření reaktivity vestibulárního aparátu s užitím videookulografie. Indikace: selektivní a specifické vyšetření centrálně řízené okulomotoriky, vyšetření torzních nystagmů, kmenové a mesenecephalické funkční leze, periferní vestibulární nystagmus, centrální vestibulární syndrom, registrace polohových a polohovacích nystagmů.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body374
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne“.

40. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71216 vkládá výkon č. 71330, který zní:

„71330 FLEXIBILNÍ ENDOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ POLYKANÍ (FEES)

Výkon spočívá ve využití flexibilního laryngoskopu připojeného na záznamové zařízení k detailnímu posouzení orální transportní a faryngeální fáze polykání. Pacientovi jsou pod endoskopickou kontrolou podávány obarvené potraviny různé konzistence a ve spolupráci s klinickým logopedem se hodnotí fyziologie a patologie polykání. Navazuje terapeutická část opět za endoskopické kontroly, kdy polohováním hlavy a krku nemocného a vyhledáním kompenzačních mechanismů provádí lékař a logoped rehabilitaci poruchy polykání. Nelze kombinovat s žádným jiným endoskopickým výkonem. Výkon lze vykázat po indikaci komplexního onkologického centra nebo komplexního cerebrovaskulárního centra.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 čtvrtletí
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu40
Body1684
NositelINDXČas
L3340
K2240

ZUM ne

ZULP ne“.

41. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71533 vkládá výkon č. 71534, který zní:

„71534 ZAVEDENÍ DRENÁZE BUBÍNKOVÉ DUTINY K APLIKACI LÉČIV DO STŘEDOUŠÍ

Výkon slouží k opakované aplikaci léčiva do bubínkové dutiny prostřednictvím speciální tympanostomie s knotem.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 čtvrtletí
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu30
Body269
NositelINDXČas
L3330

ZUM ne

ZULP ne“.

42. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71726 vkládá výkon č. 71780, který zní:

„71780 PEROPERAČNÍ MONITOROVÁNÍ FUNKCE HLAVOVÝCH NERVŮ Á 15 MINUT

Vyšetření vodivosti motorických, sensitivních nebo senzorických vláken hlavového nervu, příp. jeho různých větví jehlovou technikou v průběhu operačního zákroku v oblasti hlavy nebo krku. Vykazuje se dle skutečné doby použití opakovaným vykázáním výkonu až do maximální doby výkonu, k němuž je vykazován.

KategorieP - hrazen plně
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu15
Body128
NositelINDXČas
L2215

ZUM ano

ZULP ano“.

43. V příloze v Kapitole 701 - otorinolaryngologie se za výkon č. 71821 vkládá výkon č. 71822, který zní:

„71822 RADIOFREKVENČNÍ TERMOTERAPIE (RFITT) V ORL A CHIRURGII HLAVY A KRKU

Přístrojový výkon, přičti k základnímu operačnímu či endoskopickému výkonu. Výkon lze provádět u výkonů prováděných zevním přístupem či endoskopicky (miniinvazivní chirurgické výkony). Použití indikováno při operacích spojených s redukcí měkkých tkání v oblasti hltanu a nosní dutiny (tonzilotomie, redukce kořene jazyka, plastika měkkého patra, spánková medicína, turbinoplastika), ablací tumorů, excizí kožních lézí. Diagnózy: J35.0, J35.1, J34.3, G47.3, C77.0.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu20
Body3639

ZUM ne

ZULP ne“.

44. V příloze se na konci Kapitoly 731 - otorinolaryngologie - skupina 3 doplňuje výkon č. 71840, který zní:

„71840 ENDONASÁLNÍ REKONSTRUKČNÍ OPERACE PŘI LIKVOREE

Přístupová cesta - přístup zevní (např. Laterální rinotomie 71637, Zevní operace čelní dutiny 71675, Zevní etmoidektomie 71679) či endonazální při FESS (Endoskopická nebo mikroskopická operace v nosní dutině 71841 a např. FES - Etmoidektomie 71683, Sfenoidotomie, sfenoidektomie 71684, FES - Operace čelní dutiny 71685) se vykazuje zvlášť. Přičítané výkony jsou např. Operační endoskop v ORL á 10 minut 71826, Použití mikroskopu při operačním výkonu á 10 minut 71823, Použití videořetězce 76801, Shaver v ORL á 10 minut 71699, Kranionazální a kranio-temporální navigace á 10 minut 71698 a eventuálně Peroperační monitorování funkce hlavových nervů á 10 minut 71780. Založení lumbální drenáže se vykazuje zvlášť. Odběr autologních materiálů (např. Modelace a transpozice vaskularizováných laloků) je zohledněn v čase výkonu.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu90
Body5698
NositelINDXČas
L3390

ZUM ano

ZULP ne“.

45. V příloze v Kapitole 706 - urologie se za výkon č. 76117 vkládají výkony č. 76119 a 76120, které znějí:

„76119 IMPLANTACE NEUROMODULAČNÍHO ZAŘÍZENI PRO STIMULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - IMPLANTACE ELEKTRODY

Po provedení potřebných vyšetření a verifikaci fekální inkontinence 3. stupně a hyperaktivity nebo hypoaktivity detruzoru refrakterní na 1. linii léčby jsou pacienti splňující kritéria pro zavedení sakrální neuromodulace indikovaní k zavedení sakrální neuromodulace. Výkon je prováděn v celkové anestézii v poloze na břiše, bez myorelaxace.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMH - pouze při hospitalizaci
Čas výkonu90
Body2545
NositelINDXČas
L3390
L2290

ZUM ano

ZULP ne

76120 IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO NEUROMODULACI SAKRÁLNÍHO NERVU PRO LÉČBU DYSFUNKCÍ PÁNEVNÍHO DNA - DEFINITIVNÍ IMPLANTACE STIMULAČNÍHO SYSTÉMU DO PODKOŽÍ

Při prokázaném efektu během testovací fáze (14 dní) je v lokální anestesii stimulační elektroda napojena na definitivní stimulátor Insterstim II, ten je uložen do podkoží v oblasti hýždí a následně naprogramován. Pacient je instruován o jeho dalším používání.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu60
Body1912
NositelINDXČas
L3360
L2260

ZUM ano

ZULP ne“.

46. V příloze v Kapitole 736 - urologie - skupina 3 se za výkon č. 76652 vkládají výkony č. 76701, 76703, 76705, 76707, 76709 a 76711, které znějí:

„76701 ZAVEDENÍ PORTŮ PRO ROBOTICKOU OPERACI

Punkce peritoneální nebo extraperitoneální dutiny pro zavedení robotických trokarů. U robotických výkonů se vykazuje standardně lx. Kamerový trokar se vykazuje lx. U těch výkonů, kde je standardně třeba k provedení výkonů dalších laparoskopických punkcí, se tyto již nevykazují, použití dalšího trokáru je vykázáno jako ZUM u příslušného výkonu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body17957
NositelINDXČas
L3330
L2230

ZUM ne

ZULP ne

76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT

Vykazuje se k základním robotickým výkonům v násobcích 30 minut v délce základního výkonu (vyjma výkonu pro zavedení portů vykázaných samostatným výkonem 76701).

KategorieP - hrazen plně
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu30
Body258

ZUM ne

ZULP ne

76705 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMIE

Indikace: Malignita prostaty cT1, cT2, cT3 vhodná k miniinvazivní operační léčbě a konsensus multidisciplinárního indikačního semináře (výkon 51881). Navazuje na operační výkon 76701 Zavedení portů pro robotickou operaci. Dále se vykazuje výkon 76801. Případně další provedené výkony přičti.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body21904
NositelINDXČas
L33210
L22210

ZUM ano

ZULP ne

76707 ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE LEDVINY

Indikace: Malignita ledviny vhodná k miniinvazivní operační léčbě a konsensus multidisciplinárního indikačního semináře (výkon 51881). Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Dále se vykazuje výkon 76801. Případně další provedené výkony přičti.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body24631
NositelINDXČas
L33210
L22210

ZUM ano

ZULP ne

76709 ROBOTICKY ASISTOVANÁ PLASTIKA LEDVINNÉ PÁNVIČKY

Indikace: Patologie ledvinné pánvičky vhodná k miniinvazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Dále se vykazují výkony 76801 a 76703. Případně další provedené výkony přičti.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu210
Body17483
NositelINDXČas
L33210
L22210

ZUM ano

ZULP ne

76711 ROBOTICKÁ EXTENZIVNÍ PÁNEVNÍ NEBO RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE

Extenzivní pánevní nebo retroperitoneální lymfadenektomie prováděná roboticky jako součást jiného robotického výkonu.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSH - pouze na spec. prac. při hospitalizaci
Čas výkonu90
Body8689
NositelINDXČas
L3390
L2290

ZUM ne

ZULP ne“.

47. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se za výkon č. 81295 vkládají výkony č. 81297 a 81299, které znějí:

„81297 STANOVENI INTAKTNÍHO FIBROBLAST GROWTH FAKTORU 23-FGF23

Stanovení koncentrace intaktního FGF 23 v plazmě na automatickém analyzátoru. Diagnózy: N18.3, N18.4, N18.9, N18.5, E83.3

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 čtvrtletí
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5
Body1199
NositelINDXČas
J223

ZUM ne

ZULP ne

81299 STANOVENÍ LIDSKÉHO EPIDIDYMÁLNÍHO PROTEINU 4 (HE4) V LIDSKÉM SÉRU

Imunoanalytické stanovení lidského epididymálního proteinu 4 (HE4) k odhalení časných stádií karcinomu vaječníků.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den, 12/1 rok
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5
Body379
NositelINDXČas
J223

ZUM ne

ZULP ne“.

48. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie výkony č. 81339, 81487, 81651, 81663, 81749 a 81753 znějí:

„81339 AMINOKYSELINY - STANOVENÍ CELKOVÉHO SPEKTRA V BIOLOGICKÝCH TEKUTINÁCH KVANTITATIVNĚ

Kvantitativní stanovení celkového spektra 20 aminokyselin volných nebo vázaných kapalinovou chromatografií. Typ automatického analyzátoru není rozhodující, náklady HPLC, klasickou LC nebo GC jsou přibližně rovnocenné.

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20
Body587
NositelINDXČas
L2215

ZUM ne

ZULP ne

81487 KARNITIN

Karnitin - stanovení v séru, eventuálně moči.

KategorieP - hrazen plně
OF4/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu20
Body285
NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

81651 VYŠETŘENÍ DĚDIČNÝCH PORUCH METABOLISMU (DÁLE DPM) TLC TENKOVRSTVENOU CHROMATOGRAFIÍ NEBO ELEKTROFORESOU: GLYKOSAMINOGLYKANY (DÁLE GAG), OLIGOSACHARIDY, SACHARIDY, GALAKTOSA, GALAKTOSAL-FOSFÁT

Orientační vyšetření v moči.

KategorieP - hrazen plně
OF6/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5
Body91
NositelINDXČas
L225

ZUM ne

ZULP ne

81663 STANOVENÍ PYRIDINOLINU A DEOXYPYRIDINOLINU

Kvantitativní stanovení v moči, případně jiných biologických materiálech (sérum, plazma, likvor).

KategorieP - hrazen plně
OF2/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu50
Body414
NositelINDXČas
L2230

ZUM ne

ZULP ne

81749 VYŠETŘENÍ TANDEMOVOU HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIÍ PRO SELEKTIVNÍ SCREENING DĚDIČNÝCH METABOLICKÝCH PORUCH

Stanovuje koncentrace aminokyselin, volného karnitinu a acylkarnitinů v krvi z krevních papírků a umožňuje diagnostiku některých aminoacidopatií, poruch beta-oxidace mastných kyselin a organických acidémií.

KategorieP - hrazen plně
OF3/1 den
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu7
Body165
NositelINDXČas
J222

ZUM ne

ZULP ne

81753 VYŠETŘENÍ AKTIVITY BIOTINIDÁZY V RÁMCI NOVOROZENECKÉHO SCREENINGU S FLUORESCENČNÍ DETEKCÍ

Stanovení aktivity biotinidázy v suché krevní kapce speciálním kitem. Jedná se o semikvantitativní fluorimetrickou metodu, kdy enzym biotinidáza v krvi katalyzuje přeměnu biotin 6-aminoquinolin na fluorescenční produkt 6-aminoquinolin, jehož excitace je měřena na destičkovém readeru s fluorescenční detekcí. Lze vykázat v případě absence čísla pojištěnce (novorozence) na číslo pojištěnky - matky, a to i v případě vícečetného těhotenství a opakovaného těhotenství.

KategorieP - hrazen plně
OF1/život
OMS - pouze na specializovaném pracovišti
Čas výkonu5
Body75
NositelINDXČas
J225

ZUM ne

ZULP ne“.

49. V příloze v Kapitole 801 - klinická biochemie se ve výkonu č. 81523 slova „OF: 3/1 den“ nahrazují slovy „OF: 5/1 den“.

50. V příloze se Kapitoly 804 - lékařská parazitologie a 805 - lékařská virologie včetně nadpisů zrušují.

51. V příloze v Kapitole 809 - radiologie a zobrazovací metody se výkon č. 89312 zrušuje.

52. V příloze se Kapitola 822 - laboratoř lékařské mykologie včetně nadpisu zrušuje.

53. V příloze v Kapitole 903 - klinická logopedie výkony č. 72211, 72213 a 72215 znějí:

„72211 LOGOPEDICKÁ TERAPIE POSKYTOVANÁ LOGOPEDEM V AMBULANTNÍM ZAŘÍZENÍ NEBO VE STACIONÁŘI

Využití terapeuticko-rehabilitačních postupů, metod a technik.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den, 2/1 týden
OMbez omezení
Čas výkonu30
Body181
NositelINDXČas
K2230

ZUM ne

ZULP ne

72213 LOGOPEDICKÁ TERAPIE ZVLÁŠTĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Logopedická terapie narušené komunikační schopnosti, jazyka a řeči zvláště náročná poskytovaná pacientům všech věkových kategorií ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí. Při hospitalizaci je možno v rámci spektra diagnóz vykazovat výkon 1 x denně, 7 x za týden. V ambulantní péči po kochleární implantaci lze výkon vykazovat lx denně po dobu 2 měsíců a u balbuties při zjištěné příčině lx denně po dobu 6 týdnů.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den, 2/1 týden
OMbez omezení
Čas výkonu45
Body383
NositelINDXČas
K3345

ZUM ne

ZULP ne

72215 LOGOPEDICKÁ TERAPIE STŘEDNĚ NÁROČNÁ POSKYTOVANÁ PŘI HOSPITALIZACI, V AMBULANCI, VE STACIONÁŘI A V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

Logopedická terapie narušené komunikační schopnosti, jazyka a řeči středně náročná poskytovaná pacientům všech věkových kategorií ve zdravotnickém zařízení při hospitalizaci, v ambulanci, ve stacionáři a v domácím prostředí. Při hospitalizaci je možno v rámci spektra diagnóz vykazovat výkon lx denně, 7x za týden. V ambulantní péči po kochleární implantaci lze výkon vykazovat lx denně po dobu 2 měsíců a u balbuties při zjištěné příčině lx denně po dobu 6 týdnů.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den, 2/1 týden
OMbez omezení
Čas výkonu45
Body270
NositelINDXČas
K2245

ZUM ne

ZULP ne“.

54. V příloze v Kapitole 913 - všeobecná sestra v sociálních službách výkony č. 06645 a 06649 znějí:

„06645 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI ZDRAVOTNÍ SESTRY V DOBĚ OD 22:00 DO 06:00 HODIN

KategorieP - hrazen plně
OF9/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu0
Body21

ZUM ne

ZULP ne

06649 BONIFIKAČNÍ VÝKON ZA PRÁCI SESTRY V DOBĚ PRACOVNÍHO VOLNA NEBO PRACOVNÍHO KLIDU

KategorieP - hrazen plně
OF18/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu0
Body21

ZUM ne

ZULP ne“.

55. V příloze se za Kapitolu 925 - sestra domácí zdravotní péče vkládá Kapitola 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu, která včetně nadpisu zní:

„Kapitola 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu

80090 AGREGOVANÝ VÝKON DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE - KLINICKY NESTABILNÍ PACIENT

Výkon je určený pro poskytování domácí paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v režimu nepřetržité dostupnosti zdravotnického týmu lékař specialista/všeobecná sestra. K tomuto výkonu se nepočítá minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu1440
Body1101
NositelINDXČas
L3310
L2225
S22140

ZUM ne

ZULP ne

80091 AGREGOVANÝ VÝKON DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE - KLINICKY NESTABILNÍ PACIENT SE ZÁVAŽNÝMI SYMPTOMY

Výkon je určený pro poskytování domácí paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta v režimu nepřetržité dostupnosti zdravotnického týmu lékař specialista/všeobecná sestra pro klinicky nestabilního pacienta se závažnými symptomy. K tomuto výkonu se nepočítá minutová režie.

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu1440
Body1392
NositelINDXČas
L3320
L2250
S22150

ZUM ne

ZULP ne“.

56. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony výkon č. 09532 zní:

„09532 SIGNÁLNÍ VÝKON PROHLÍDKY DISPENZARIZOVANÉ OSOBY

Vykazuje dispenzarizující lékař společně s výkonem příslušného klinického vyšetření v případě provedení dispenzární prohlídky v souladu s vyhláškou o dispenzární péči, v časovém rozmezí dispenzárních prohlídek. Možno vykázat vícekrát denně pro různé diagnózy podléhající dispenzarizaci.

KategorieP - hrazen plně
OMA - pouze ambulantně
Čas výkonu0
Body10

ZUM ne

ZULP ne“.

57. V příloze v Kapitole 999 - univerzální mezioborové výkony se za výkon č. 09563 vkládá výkon č. 09566, který zní:

„09566 PÉČE NA URGENTNÍM PŘÍJMU

Přičti u každého pacienta k výkonu prvního klinického vyšetření v rámci zdravotní péče na oddělení urgentního příjmu, jenž byl na základě triage (třídění nemocných podle závažnosti stavu) podle předem stanovených kritérií prokazatelně vyhodnocen jako pacient vyžadující péči na observačním lůžku, tj. dekompenzovaný nebo s důvodným podezřením na závažné ohrožení zdraví nebo přímé ohrožení života. Výkon se vykazuje, pokud délka pobytu na observačním lůžku urgentního příjmu dosáhne minimálně 2 hodiny. Výkon lze vykázat společně s výkonem 09563 (Výkon lékařské pohotovostní služby).

KategorieP - hrazen plně
OF1/1 den
OMSA - pouze na spec. prac. ambulantně
Čas výkonu0
Body1250

ZUM ne

ZULP ne“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.

Přesunout nahoru