Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 353/2017 Sb.Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Částka 122/2017
Platnost od 30.10.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

353

VYHLÁŠKA

ze dne 19. října 2017

o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb. a zákona č. 200/2015 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška stanoví pro rok 2018 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb2), (dále jen „zahraniční pojištěnec“), a regulační omezení pro úhrady uvedené v § 3 až 19, poskytované smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen „poskytovatel“), a to:

a) poskytovateli lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona,

b) poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,

c) poskytovateli specializované ambulantní péče, poskytovateli hemodialyzační zdravotní péče a poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami3) (dále jen „seznam výkonů“),

d) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,

e) poskytovateli v oboru zubního lékařství,

f) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819 a 823 podle seznamu výkonů (dále jen „vyjmenovaná odbornost“),

g) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,

h) poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,

i) poskytovateli zdravotnické záchranné služby, poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli lékařské pohotovostní služby a poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,

j) poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami,

k) poskytovateli lékárenské péče,

l) poskytovateli domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu v odbornosti 926.

§ 2

(1) Referenčním obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2016.

(2) Hodnoceným obdobím se pro účely této vyhlášky rozumí rok 2018.

(3) Do referenčního období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2016, poskytovatelem vykázané do 31. března 2017 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2017.

(4) Do hodnoceného období jsou zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2018, poskytovatelem vykázané do 31. března 2019 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2019.

(5) Unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem v konkrétní odbornosti v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, s tím, že není rozhodné, zda se jedná o ošetření v rámci vlastních zdravotních služeb nebo zdravotních služeb vyžádaných, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem v konkrétní odbornosti ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané odbornosti pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet unikátních pojištěnců spočte jako součet unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(6) Globálním unikátním pojištěncem se pro účely této vyhlášky rozumí pojištěnec zdravotní pojišťovny ošetřený poskytovatelem lůžkové péče v libovolné odbornosti v rámci vlastních či vyžádaných zdravotních služeb v hodnoceném nebo referenčním období alespoň jednou, pokud není dále stanoveno jinak. Pokud byl tento pojištěnec poskytovatelem, bez ohledu na to, v které odbornosti, ošetřen v hodnoceném období nebo referenčním období vícekrát, zahrnuje se do počtu globálních unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených u daného poskytovatele pouze jednou. V případě sloučení zdravotních pojišťoven se počet globálních unikátních pojištěnců spočte jako součet globálních unikátních pojištěnců zdravotních pojišťoven, které se sloučily. Pokud byl pojištěnec v referenčním období pojištěncem více než jedné zdravotní pojišťovny, do počtu globálních unikátních ošetřených pojištěnců se započítává pouze jednou.

(7) Při výpočtu celkového počtu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za zdravotní výkony (dále jen „výkon“) za referenční období podle příloh č. 5 a 8 k této vyhlášce se těmito body rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2018, do nichž nejsou započítány body za hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

(8) Pokud dojde v hodnoceném období ke sloučení dvou zdravotních pojišťoven, použije se pro výpočet úhrad součet údajů za referenční období sloučených zdravotních pojišťoven.

§ 3

V případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům se stanoví úhrada ve stejné výši jako v případě českých pojištěnců.

§ 4

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli lůžkové péče, s výjimkou hrazených služeb poskytovaných poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v přílohách č. 1, 9, 10, 12, 13 a 14 k této vyhlášce.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli následné lůžkové péče, poskytovateli dlouhodobé lůžkové péče, zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona a poskytovateli zvláštní lůžkové péče, hrazené paušální sazbou za jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 5

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 6

Pro specializovanou ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Pro ambulantní péči poskytovanou poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 8

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví ve výši 0,95 Kč.

(2) Výše úhrad hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství nehrazených podle odstavce 1 a příslušná regulační omezení se stanoví v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Zdravotní pojišťovna omezí výši úhrady poskytovatelům v oboru zubní lékařství tak, aby celková výše nákladů zdravotní pojišťovny vynaložených na hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství v roce 2018 nepřekročila celkovou výši těchto nákladů stanovenou ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny. Pokud by překročení celkové výše úhrady za hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství, stanovené ve zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na tyto hrazené služby, bylo způsobeno poskytnutím většího objemu neodkladné péče oproti roku 2016, zdravotní pojišťovna tento větší objem uhradí.

§ 9

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 10

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 11

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 7 k této vyhlášce.

§ 12

(1) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické záchranné služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,15 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2016.

(2) Pro hrazené služby poskytované poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů přepravy podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 1,11 Kč, a s výjimkou výkonu č. 06714 podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 06714 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí limit úhrady za tyto výkony v roce 2016.

§ 13

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 8 k této vyhlášce.

§ 14

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v rámci lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

§ 15

(1) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2017. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2017 sjednána k 31. prosinci 2017, stanoví se úhrada ve výši 1092 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé.

(2) Pro komplexní lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 106 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2017. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2017 sjednána k 31. prosinci 2017, stanoví se úhrada ve výši 1404 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dospělé.

(3) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro dospělé poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2017. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2017 sjednána k 31. prosinci 2017, stanoví se úhrada ve výši 395 Kč.

(4) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči pro děti a dorost do 18 let poskytovanou ve zdravotnických zařízeních poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 106 % smluvně sjednané úhrady za jeden den pobytu na rok 2017. Nebyla-li úhrada za jeden den pobytu na rok 2017 sjednána k 31. prosinci 2017, stanoví se úhrada ve výši 499 Kč.

(5) Pro příspěvkovou lázeňskou léčebně rehabilitační péči se stanoví úhrada 30 Kč za vykázaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů. Tento výkon může být pojišťovně vykázán maximálně třikrát během jednoho léčebného pobytu pojištěnce.

(6) Pro hrazené služby poskytované v ozdravovnách se stanoví úhrada za jeden den pobytu ve výši 865 Kč. Úhrada za ubytování a stravu průvodce pojištěnce se stanoví ve stejné výši jako úhrada za tyto složky u pojištěnců, kterým jsou poskytovány hrazené služby v ozdravovnách.

§ 16

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09543 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 30 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09543 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třicetinásobku počtu výkonů č. 09543 podle seznamu výkonů, ve znění účinném v roce 2014, vykázaných zdravotní pojišťovně v roce 2014.

(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty výkonů č. 09543 srovnatelných poskytovatelů v roce 2014.

(3) Úhrada podle odstavců 1 a 2 se nezapočítává do maximální úhrady za hrazené služby.

(4) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí na poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče při poskytování příspěvkové lázeňské léčebně rehabilitační péče.

§ 17

(1) Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 09552 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 13 Kč. Maximální úhrada poskytovateli za vykázané výkony č. 09552 podle seznamu výkonů v hodnoceném období nepřekročí částku ve výši třináctinásobku počtu receptů v roce 2014, na jejichž základě byl vydán léčivý přípravek částečně nebo plně hrazený z veřejného zdravotního pojištění.

(2) U poskytovatele, který v roce 2014 neexistoval, vznikl v průběhu roku 2014 nebo neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, použije zdravotní pojišťovna počty receptů srovnatelných poskytovatelů v roce 2014.

§ 18

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon č. 78890 podle seznamu výkonů se stanoví úhrada ve výši 10000 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 19

Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 005 - nemocniční lékárenství se hradí podle seznamu zdravotních výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč. Tato úhrada se nezapočítává do výše úhrady za hrazené služby stanovené podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.

§ 20

Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornosti 926 - domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu podle seznamu výkonů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví u dospělých pacientů ve výši 1 Kč po dobu 30 dnů, poté ve výši 0,50 Kč. U dětských pacientů se hodnota bodu pro tuto odbornost stanoví ve výši 1 Kč po dobu 90 dnů, poté ve výši 0,50 Kč.


§ 21

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulační omezení podle § 4

A) Hrazené služby podle § 4 odst. 1

1. Úhrada poskytovateli v roce 2018 zahrnuje individuálně smluvně sjednanou složku úhrady, úhradu formou případového paušálu, úhradu vyčleněnou z úhrady formou případového paušálu a úhradu za ambulantní péči (dále jen „ambulantní složka úhrady“). Pro výpočet referenčních hodnot individuálně smluvně sjednané složky úhrady, úhrady formou případového paušálu, úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu a ambulantní složky úhrady jsou do výpočtu zařazeny veškeré hrazené služby poskytnuté v roce 2016, poskytovatelem vykázané do 31. března 2017 a zdravotní pojišťovnou uznané do 31. května 2017.

2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady

2.1 Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat hrazené služby podle bodu 2.1.1 až 2.1.9. Úhrada za tyto služby se v takovém případě nezapočítává do úhrady uvedené v bodech 3 a 4.

2.1.1 Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může zahrnovat hrazené služby zařazené podle Klasifikace hospitalizovaných pacientů4) (dále jen „Klasifikace“) do bází 0501, 0507, 0511, 0516, 0522, 0523, 0524, 0526, 0527 a 0528 uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

2.1.2 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dále dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 0001, 0002, 0003, 0014, 0204, 0802, 0804, 0818 a 1101 a zohlednit tak změnu cen materiálů obsažených v jednotlivých bazích.

2.1.3 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel, který má statut centra vysoce specializované péče podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 2250 až 2255, a zohlednit tak zvýšené náklady na poskytování vysoce specializované péče a zajištění dostatečné kapacity poskytovatele, nutné k zajištění dostupnosti i za mimořádných událostí.

2.1.4 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baží č. 0138 až 0140, 0638, 0733, 1801 až 1834 a 2401 až 2435 a umožnit zlepšení zajištění péče o infekční pacienty a zohlednit vyšší fixní náklady.

2.1.5 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 1105, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 76419 podle seznamu výkonů.

2.1.6 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 0403, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 25112 podle seznamu výkonů.

2.1.7 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, pokud bude v rámci baze vykázán DRG marker č. 07257 nebo 07258 podle Klasifikace.

2.1.8 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou dohodnout rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb zařazených podle Klasifikace do baze č. 0819, pokud bude v rámci této baze vykázán výkon č. 66039 nebo 66041 podle seznamu výkonů.

2.1.9 Zdravotní pojišťovna a poskytovatel si mohou sjednat ve smlouvě rozdílnou výši a způsob úhrady hrazených služeb i pro jiné hrazené služby, než je uvedeno v bodě 2.1.1 až 2.1.8.

2.2 Výše úhrad léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivý přípravek“) označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, se stanoví podle poskytovatelem vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného léčivého přípravku v jednotkové ceně, maximálně však ve výši uvedené v bodech 2.2.1 až 2.2.3:

2.2.1 Pro onemocnění HIV/AIDS, hereditární angioedém a pro profylaxi rizikových dětí vystavených expozici respiračního syncytiálního viru se stanoví maximální úhrada najeden podaný léčivý přípravek ve výši poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2016.

2.2.2 Pro skupiny:

a)Dermatologie (Aktinická keratóza, Psoriáza těžká)
b)Dýchací soustava (Astma, CHOPN, Idiopatická plicní fibróza)
c)Endokrinologie (Akromegalie, Endokrinní oftalmopatie, Toxická struma štítné žlázy, Růstové hormony)
d)Hematoonkologie (Leukemie, Lymfomatózní meningitida, Lymfomy, Mnohočetný myelom, Myelo-dysplastické syndromy, Podpůrná hematoonkologie, Zhoubné imunoproliferativní nemoci, Hematologie)
e)Imunitní systém (Autoinflamatorní onemocnění, Digitální ulcerace u systémové sklerodermie, Polyangiitida, Transplantace)
f)Infekce (Chronická hepatitida)
g)Metabolické vady (Fabryho choroba, Gaucherova choroba, Metabolické vady
h)Neurologie (Epilepsie, Narkolepsie, Parkinsonova choroba, Roztroušená skleróza, Substituční léčba)
i)Oběhový systém (Plicní arteriální hypertenze)
j)Oftalmologie (Centrální venózní okluze, Makulární degenerace, Oftalmologie - DM, Vitreomakulární trakce, Oftalmologie -jiné)
k)Onkologie - solidní nádory (Hepatocelulární karcinom, Nádory hlavy a krku, Nádory kolorekta, Nádory ledviny, Nádory močového ústrojí, Nádory mozku, Nádory ovarií, Nádory plic, Nádory prostaty, Nádory prsu, Nádory slinivky, Nádory štítné žlázy, Nádory z embryonálních buněk, Nádory žaludku, Osteosarkom, pNET, Sarkomy měkkých tkání, Jiné nádory měkkých tkání, Jiné ZN kůže, Kožní lymfomy, Maligní melanom, Mezoteliom pleury)
l)Osteoporóza
m)Revmatologie (Bechtěrevova choroba, Artritida, Lupus erythematosus, Psoriatická artritida)
n)Trávicí soustava (Crohnova choroba, Ulcerózní kolitida)
o)Ostatní - výše neuvedená onemocnění

se stanoví maximální úhrada takto:

o
Uhrmax.2018=

Uhri,2016 * INi

i=a

kde:

Uhrmax.2018 je maximální úhrada v hodnoceném období.

i nabývá hodnot a slz o, kde a slz o jsou diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2.

Uhri,2016 je celková úhrada v referenčním období za léčbu onemocnění i.

INi je index navýšení úhrady pro skupinu i, uvedený v bodě 2.2.3.

Maximální úhrada je stanovena pro všechny skupiny onemocnění dohromady.

2.2.3 Index navýšení úhrady se pro jednotlivé diagnostické skupiny uvedené v bodě 2.2.2 stanoví ve výši:

Diagnostická skupinaIndex navýšení úhrady
Dermatologie1,10
Dýchací soustava1,15
Endokrinologie0,95
Hematoonkologie1,16
Imunitní systém1,00
Infekce1,20
Metabolické vady1,00
Neurologie1,15
Oběhový systém1,15
Oftalmologie1,20
Onkologie - solidní nádory1,16
Osteoporóza1,00
Revmatologie1,05
Trávicí soustava1,10
Ostatní1,14

2.2.4 Úhrada za léčivé přípravky poskytnuté pojištěncům na léčbu v hodnoceném období nad celkový limit úhrady stanovený podle bodů 2.2.1 až 2.2.3 se uhradí po předchozí dohodě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem.

3. Úhrada formou případového paušálu

3.1 Případy hospitalizací se při výpočtu CM2018,015 a CM2016,2015 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro Klasifikaci.

3.2 Pro výkony doprovodu č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů, vyjmuté z platby případovým paušálem, se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč.

3.3 Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2017.

3.4 Vyžádanou extramurální péčí se rozumí péče související s hospitalizací pojištěnce u poskytovatele, kterou si poskytovatel vyžádal, a která je pojištěnci v době hospitalizace u poskytovatele poskytnuta jiným poskytovatelem, který ji účtuje zdravotní pojišťovně.

3.5 Úhrada formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a stanoví se ve výši CELK PUdrg,2018 podle výrazu:

{1;CMred,2018,015,10}

CELK PUdrg,2018 = min

——————————

* IPU * IZP + ODsestry,10 - EM2018,10

0,95 * CM2016,015,10

kde:

CM2016,015,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobených relativními váhami 2018 uvedenými v příloze č. 10 k této vyhlášce.

EM2018,10 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, oceněná Hodnotami Bodu (HB) platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a kde IPU je individuální paušální úhrada vypočtená takto:

(i) IPU = PUdrg,2016,10 * KN10

kde:

PUdrg,2016,10 je referenční výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce. Pokud je poskytovatel v průběhu celého hodnoceného období držitelem certifikátu kvality a bezpečí podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování, ve znění pozdějších předpisů, může mu zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu IPU zvýšit PUdrg,2016,10 až o jedno procento. PUdrg,2016,10 se vypočte následovně:

{CM2016,015,10 * ZSmin,10; CELK PUdrg,2016 + n

}

PUdrg,2016,10 = max

ÚHRhj2016 + EM2016

j=1

kde:

CELK PUdrg,2016 je celková úhrada formou případového paušálu v referenčním období.

ZSmin,10 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 35500 Kč pro poskytovatele, který má současně statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, centra vysoce specializované komplexní kardiovaskulární péče pro dospělé a centra vysoce specializované onkologické péče podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Pokud poskytovatel nesplňuje podmínky uvedené ve větě první, ale má statut centra vysoce specializované onkologické péče a zároveň statut centra vysoce specializované traumatologické péče pro děti a zároveň statut centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče nebo vysoce specializované péče o pacienty s iktem podle § 112 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, potom se minimální základní sazba stanoví ve výši 32500 Kč. Pro ostatní poskytovatele se minimální základní sazba stanoví ve výši 25000 Kč.

EM2016 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle přílohy č. 10 k této vyhlášce, oceněná Hodnotami Bodu (HB) platnými v referenčním období, včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ÚHRhj2016 celková úhrada poskytovateli za služby zařazené do baží 0014, 0204, 0501, 0507, 0511, 0516, 0522, 0523, 0524, 0526, 0527, 0528, 0802, 0804, 0818, 1101 a dalších individuálně smluvně sjednaných baží v referenčním období, kde j = 1 až n, kde n je počet těchto baží.

max funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

a kde:

KN10 je koeficient navýšení, který se vypočte následovně:

0,15
KN10 = 1 +——————————————————
(1*PUdrg,2016,10
ARCTG————————- 21000
40CM2016,015,10

kde:

ARCTG je funkce Arkus tangens

(ii) CMred,2018,015,10 se vypočítá následovně:

a) Pokud je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním nebo hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které byly ukončeny přeložením pacienta k poskytovateli následné péče nebo na oddělení následné péče téhož poskytovatele (dále jen „kód ukončení léčení 4“) nebo přeložením pacienta k jinému poskytovateli akutní lůžkové péče (dále jen „kód ukončení léčení 5“), menší nebo roven 100 nebo pokud PPRdrg,2018,4,5 ≤ 0,1 * PPdrg,2018, nebo pokud PPRdrg,2016,4,5 ≤ 0,1 * PPdrg,2016, stanoví se redukovaný casemix takto:

{)0,2* (CM2016,015,10)0,8},

CMred,2018,015,10 = min

CM2018,015,10; (CM2018,015,10

X * PPdrg,2018 *————————
PPdrg,2016

kde:

X nabývá hodnoty 1,05 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle přílohy č. 14 k této vyhlášce větší než 0,01, a hodnoty 1,15 v případě, kdy je koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném okrese podle přílohy č. 14 k této vyhlášce menší nebo roven 0,01.

CM2018,015,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace a které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, vynásobený relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPdrg,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPdrg,2016 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

b) V ostatních případech:

CMred,018,015,10 = CMred 1 + CMred 2,

kde:

{)0,2* (CM1,2016,015,10)0,8},

CMred 1 = min

CM1,2018,015,10; (CM1,2018,015,10

X * PP1,drg,2018 *————————
PP1,drg,2016

kde:

CM1,2018,015,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

CM1,2016,015,10 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PP1,drg,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PP1,drg,2016 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které nebyly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

a kde:

[ 1; (

1,05 *

PPRdrg,2016,4,5PPdrg,2018)],

CMred 2 = CM2018,015,10,4,5 * min

————————

*

——————
PPRdrg,2018,4,5PPdrg,2016

kde:

CM2018,015,10,4,5 je počet případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce a které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

PPRdrg,2018,4,5 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v hodnoceném období zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce a které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

PPRdrg,2016,4,5 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných hospitalizací, ukončených v referenčním období do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, které jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce, které byly ukončeny kódem ukončení léčení 4 nebo kódem ukončení léčení 5.

(iii) IZP je index změny produkce vypočtený takto:

[

1; ARCTG

(CMred,2018,015,10)]

IZP =

max

3 *————————

- 1,56

* IGUP

CM2016,015,10

kde:

IGUP je index změny počtu globálních unikátních hospitalizovaných pojištěnců vypočtený jako:

a) Pokud

CMred,2018,015,10
————————≠ 1,
CM2016,015,10

potom:

[

0; min

(GUP2018)]
( ———————— − 1)
GUP2016

IGUP = max

1; —————————————————
0,5 * min (CMred,2018,015,10− 1)
—————————
CM2016,015,10

b) Pokud

CMred,2018,015,10= 1, potom IGUP = 1.
—————————
CM2016,015,10

kde:

GUP2018 je počet globálních unikátních hospitalizovaných pojištěnců, na které byly vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

GUP2016 je počet globálních unikátních hospitalizovaných pojištěnců, na které byly vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(iv) ODsestry,10 je navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče vypočtené následovně:

ODsestry,10 = min

( nni=1 PocetOD2018,10,i * NavýšeníODi)
PocetOD2016,10,i * NavýšeníODi ;————————————————
i=10,8

kde:

PocetOD2016,10,i je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace ukončených v referenčním období zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetOD2018,10,i je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace ukončených v hodnoceném období zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 10 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

NavýšeníODi je navýšení za ošetřovací den typu i, uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce.

4. Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu

4.1 Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu zahrnuje hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce.

4.2 Případy hospitalizací se při výpočtu CM2018,015,13, CM2018,015,13,trans a CM2016,015,13 rozumí případy hospitalizací přepočtené pomocí pravidel pro Klasifikaci a sestavování případů hospitalizací platných pro rok 2018.

4.3 Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem a uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich vykázané jednotkové ceny v roce 2017.

4.4 Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 13 k této vyhlášce vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, se stanoví úhrada ve výši:

KN13 * CM2018,015,13 * max {IZS2016,13; ZSmin,13} + ODsestry,13 - EM2018,13,

kde:

CM2018,015,13 je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

EM2018,13 je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, oceněná Hodnotami Bodu (HB) platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ZSmin,13 je minimální základní sazba, která se stanoví ve výši 27000 Kč.

IZS2016,13 je individuální základní sazba vypočtená takto:

Udrg,2016,13
—————— ,
CM2016,015,13

kde:

Udrg,2016,13 je celková výše úhrady za poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby poskytnuté během hospitalizací ukončených v referenčním období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, včetně vypořádání regulačních omezení s výjimkou regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, zvýšené o hodnotu vyžádané extramurální péče oceněné Hodnotami Bodu (HB) platnými v referenčním období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky snížená o úhradu léčivých přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

CM2016,015,13 je počet případů hospitalizací ukončených v referenčním období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, s výjimkou případů zařazených podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

a kde:

KN13 je koeficient navýšení, který se vypočte následovně:

0,15
KN13 = 1 +——————————————————————
(√max(ZSmin,13; IZS2016,13) - 21000)
ARCTG———————————————
40

a kde:

ODsestry,13 je navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče vypočtené následovně:

ODsestry,13 = min

( nni=1 PocetOD2018,13,i * NavýšeníODi)
PocetOD2016,13,i * NavýšeníODi ;————————————————
i=10,8

kde:

PocetOD2016,13,i je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace ukončených v referenčním období zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

PocetOD2018,13,i je počet vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů ošetřovacího dne typu i, které byly vykázány v rámci případů hospitalizace ukončených v hodnoceném období zařazených podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, kde i nabývá hodnot 1 až n a označuje typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonů.

4.5 Pro hrazené služby zařazené podle Klasifikace do skupin vztažených k diagnóze a uvedené v příloze č. 13 k této vyhlášce vyčleněné z úhrady formou případového paušálu, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané za hodnocené období, a zařazené podle Klasifikace do baží 0001 a 0002, se stanoví úhrada ve výši:

CM2018,015,13,trans * ZS2018,trans - EM2018,13,trans

kde:

CM2018,015,13,trans je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období a zdravotní pojišťovnou uznaných, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, a které jsou zároveň podle Klasifikace zařazeny do baží 0001 a 0002, vynásobených relativními váhami 2018, které jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

EM2018,13,trans je celková hodnota vyžádané extramurální péče v rámci případů hospitalizací poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných, které byly ukončeny v hodnoceném období a které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze uvedených v příloze č. 13 k této vyhlášce, a které jsou zároveň podle Klasifikace zařazeny do baží 0001 a 0002, oceněná Hodnotami Bodu (HB) platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky.

ZS2018,trans je základní sazba pro transplantace, která se stanoví ve výši 63000 Kč.

4.6 Pro výkony doprovodu č. 00031 a 00032 podle seznamu výkonů se stanoví paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč.

5. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,18 Kč. V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby v rámci 50 a méně případů hospitalizací pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna poskytne poskytovateli úhradu ve výši 100 Kč za každý den hospitalizace.

6. Ambulantní složka úhrady zahrnuje úhradu specializované ambulantní péče, hrazených služeb v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v oboru zubní lékařství, hrazených služeb ve vyjmenovaných odbornostech, hrazených služeb poskytovaných poskytovateli zdravotnické dopravní služby, lékařské pohotovostní služby, hrazených služeb v odbornosti nemocniční lékárenství a hrazených služeb poskytovaných poskytovateli v odbornostech 902, 903, 905, 911, 914, 917, 919, 921, 925 a 927 (dále jen „ambulantní péče“) s výjimkou výkonů, kterými se vykazuje vyšetření pacienta při příjmu k hospitalizaci a při propuštění z hospitalizace.

6.1 Pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, hrazené kombinovanou kapitačně výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu a výše úhrad hrazených služeb stanoví v příloze č. 2 k této vyhlášce, s výjimkou regulačních omezení uvedených v části D a E přílohy č. 2 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost nepoužijí.

6.2 Pro specializovanou ambulantní péči, s výjimkou poskytovatelů v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatelů v odbornosti 905, 919 a 927 podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v části A bodu 1 a 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle části A bodu 2 přílohy č. 3 k této vyhlášce a regulačních omezení uvedených v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce, která se pro specializovanou ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů a poskytovatele v odbornostech 905, 919 a 927 nepoužijí.

6.3 Pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů s výjimkou výkonů odbornosti 806 - mamografický screening a výkonů screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 2 přílohy č. 5 k této vyhlášce a pro metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce se stanoví úhrada ve výši úhrady podle bodu 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 a 4 přílohy č. 5 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované ve vyjmenovaných odbornostech hrazené podle seznamu výkonů nepoužije.

6.4 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v části A bodu 1 přílohy č. 4 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle části A bodu 2 přílohy č. 4 k této vyhlášce a regulačních omezení uvedených v části B přílohy č. 4 k této vyhlášce, která se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 603 a 604 nepoužijí.

6.5 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v bodě 1 a 4 přílohy č. 6 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodu 2 přílohy č. 6 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 911, 914, 921 a 925 podle seznamu výkonů nepoužije.

6.6 Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví v bodě 1 a 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, s výjimkou výpočtu celkové úhrady podle bodu 2 přílohy č. 7 k této vyhlášce, který se pro hrazené služby poskytované v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů nepoužije.

6.7 Pro výkony poskytované poskytovateli zdravotnické dopravní služby hrazené podle seznamu výkonů se výsledná hodnota bodu stanoví ve výši hodnoty bodu podle bodu 1 písm. a) a b) přílohy č. 8 k této vyhlášce.

6.8 Hrazené služby poskytované poskytovateli v oboru zubní lékařství se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši hodnoty bodu podle § 8.

6.9 Hrazené služby poskytované v rámci lékařské pohotovostní služby, s výjimkou výkonu č. 09563 podle seznamu výkonů, se hradí podle § 14.

6.10 Hrazené služby poskytované poskytovateli v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč.

6.11 Hrazené služby poskytované v odbornosti 806 - mamografický screening, výkony screeningu děložního hrdla, výkony č. 88101 a 09563 a výkony novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč.

6.12 Výkon č. 09566 podle seznamu výkonů se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1 Kč.

6.13 Úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby podle bodů 6.1 až 6.9 se stanoví ve výši:

Úhramb2018 = max{Úhr_amb2018,kompl + Úhr_amb2018,ost; min [ 1;

Hodnota_péče2018] *
————————
Hodnota_péče2016

Úhramb2016 * 1,124; min [ Úhramb2016 * 1,124; Hodnota_péče2018] }

kde:

Hodnota_péče2016 je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 6.1 až 6.9 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2016 = ∑mi=1 {PBi,2016 * (HBi,2018 + BON16/7)} + KP2016

kde:

PBi,2016 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1 až 6.9 a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2018.

HBi,2018 je hodnota bodu příslušící k danému výkonu ï ve výši hodnoty bodu podle § 8 a 14 a podle přílohy č. 2 až 8 k této vyhlášce, kde i=1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1 až 6.9.

BON16/7 je bonifikace za nepřetržitý provoz, která nabývá hodnoty 0,05 v případě, že poskytovatel poskytoval v hodnoceném období nepřetržitou péči alespoň 16 hodin denně 7 dní v týdnu alespoň na jednom pracovišti v laboratoři a zároveň alespoň na jednom radiodiagnostickém pracovišti, a hodnoty 0 v ostatních případech.

KP2016 je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1 až 6.9, včetně úhrady za metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce.

a kde:

Hodnota_péče2018 je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 6.1 až 6.9 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2018 = ∑mi=1 {PBi,2018 * (HBi,2018 + BON16/7)} + KP2018

kde:

PBi,2018 je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde i=1 až m, kde m je počet výkonů podle bodů 6.1 až 6.9.

KP2018 je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 6.1 až 6.9, včetně úhrady za metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce

a kde:

Úhr_amb2016 je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1 až 6.9, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce.

Úhr_amb2018,kompl je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodu 6.3, která se stanoví ve výši:

Úhr_amb2018,kompl = max{min [ Úhr_amb2016,kompl * 1,124; Hodnota_péče2018,kompl ];

min [

Hodnota_péče2018,kompl* Úhramb2016,kompl * 1,124}
1;———————————
Hodnota_péče2016,kompl

kde:

Úhr_amb2016,kompl je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 6.3, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

Úhr_amb2016,kompl = Úhr_amb2016 *

Hodnota_péče2016,kompl
——————————
Hodnota_péče2016

kde:

Hodnota_péče2016,kompl je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 6.3 v referenčním období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2016,kompl = ∑ni=1 {PBi,2016,kompl * (HBi,2018 + BON16/7)} + KP2016,kompl

kde:

PBi,2016,kompl je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 6.3, a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2018.

KP2016,kompl je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodu 6.3, včetně úhrady za metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce.

a kde:

Hodnota_péče2018,kompl je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodu 6.3 v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

Hodnota_péče2018,kompl = ∑ni=1 {PBi,2018,kompl * (HBi,2018 + BON16/7)} + KP2018,kompl

kde:

PPBi,2018,kompl je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=1 až n, kde n je počet výkonů podle bodu 6.3.

KP2018,kompl je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodu 6.3, včetně úhrady za metody uvedené v bodě 2 písm. c) přílohy č. 5 k této vyhlášce.

a kde:

Úhr_amb2016,ost je úhrada za poskytovatelem vykázané hrazené služby v hodnoceném období podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9, která se stanoví ve výši:

Úhr_amb2018,ost = max{min[Úhr_amb2016,ost * 1,124 + Hnp2018; Hodnota_péče2018,ost];

[1;Hodnota_péče2018,ost] *}
min——————————Izp_amb *Úhr_amb2016,ost * 1,12
Hodnota_péče2016,ost

kde:

Izp_amb je index změny produkce vypočtený takto:

Izp_amb = 1 + Izp1_amb + Izp2_amb

kde:

Hodnota_péče2018,ost - Hodnota_péče2016,ost;Hnp2018)]
Izp1_amb = max[0;min (———————————————————————————————
Hodnota_péče2016,ost * 1,124Úhr_amb2016,ost * 1,124
Hodnota_péče2018,ost- max (1,04; 1 +Hnp2018); 0,1] * IZGAUP}
Izp2_amb = max{0;0,75 * min [———————————————————
Hodnota_péče2016,ostÚhr_amb2016,ost

a kde:

Úhr_amb2016,ost je celková výše úhrady poskytovateli za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9, včetně úhrady za zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a s výjimkou přípravků uvedených v příloze č. 12 k této vyhlášce, která je vypočtená takto:

Hodnota_péče2016,ost
Úhr_amb2016,ost = Úhr_amb2016 *——————————
Hodnota_péče2016

kde:

Hodnota_péče2016,ost je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9, v referenčním období, která je vypočtena následovně:

n{(

Hodnota_péče2016,ost =

PBi,2016,ost *

HBi,2018 + BON16/7)}+ KP2016,ost
i=1

kde:

PBi,2016,ost je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v referenčním období, kde i=1 až n, kde n je počet výkonů podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9 a těmito body se rozumí body přepočtené podle seznamu výkonů, ve znění účinném k 1. lednu 2018.

KP2016,ost je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v referenčním období podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9.

a kde:

Hodnota_péce2018,ost je hodnota poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané ambulantní péče podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9, v hodnoceném období, která je vypočtena následovně:

n{(

Hodnota_péče2018,ost =

PBi,2018,ost *

HBi,2018 + BON16/7)}+ KP2018,ost
i=1

kde:

PBi,2018,ost je počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období, kde i=1 až n, kde n je počet výkonů podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9.

KP2018,ost je hodnota korunových položek za hrazené služby poskytnuté v hodnoceném období podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9.

a kde:

IZGAUP je index změny ambulantně ošetřených pojištěnců, který je vypočtený následovně:

Hodnota_péče2018,ost
a) Pokud—————————≠ 1, potom :
Hodnota_péče2016,ost
[(1;GAUP2018)]
(—————————− 1)
GAUP2016
IZGAUP = max0; min———————————————————
Hodnota_péče2018,ost
0,5 * min [(——————————− 1);010]
Hodnota_péče2016,ost
Hodnota_péče2018,ost
b) Pokud—————————= 1, potom IZGAUP = 1.:
Hodnota_péče2016,ost

kde:

GAUP2018 je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v hodnoceném období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9.

GAUP2016 je počet globálních ambulantních unikátních pojištěnců, na které byly v referenčním období vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané hrazené služby podle bodů 6.1, 6.2 a 6.4 až 6.9.

a kde:

Hnp2018 je hodnota nedosažené produkce do výše CELK PUdrg,2018 vypočtená následovně:

Hnp2018 = max[0; IPU + 0Dsestry,10 - CELK PUdrg,2018 - EM2018,10]

6.14 Léčivé přípravky uvedené v příloze č. 12 k této vyhlášce uhradí zdravotní pojišťovna poskytovateli ve výši jejich vykázané jednotkové ceny, maximálně však ve výši jejich jednotkové ceny v roce 2017.

6.15 V případě, že poskytovatel poskytne v referenčním nebo hodnoceném období hrazené služby uvedené v bodech 6.1 až 6.1250 a méně unikátním pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, hradí se tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,18 Kč.

7. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb a změny v objemu mimořádně nákladné péče ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

8. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 112,4 % objemu úhrady za referenční období. Do výše předběžné úhrady zdravotní pojišťovna zahrne změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb a změny v objemu mimořádně nákladné péče dohodnuté podle bodu 7, včetně změny počtu hospitalizací, počtu bodů a počtu unikátních pojištěnců. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

9. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

10. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodů 3.5 a 6.13 nepoužije.

B) Hrazené služby podle § 4 odst. 2

1. Paušální sazba za jeden den hospitalizace včetně zvláštní lůžkové péče podle § 22a zákona

a) Paušální sazba zajeden den hospitalizace se stanoví pro každou kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne (OD) včetně režie přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta podle seznamu výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 6 zákona, a výkony, kterými se vykazuje příjmové a propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.

b) Výše paušální sazby zajeden den hospitalizace s výjimkou dnu hospitalizace OD 00098 nebo 00099 v hodnoceném období se stanoví ve výši:

PSOD,2018 = min{max{1,07 * PSOD,2017;X}; Y} + NavýšeníODi:,

kde:

PSOD,2017 je paušální sazba zajeden den hospitalizace v roce 2017

X je minimální paušální sazba zajeden den hospitalizace ve výši:

ODPro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů
000051167,361276,581404,081531,801732,13
000211626,061762,201899,952037,712175,46
000221467,171584,692131,852299,082452,86
000231284,371546,891671,501813,152094,69
000241373,931506,831627,331752,371875,61
000253866,524103,394286,694392,184505,80
000261830,272065,682216,152348,262744,60
000271647,501846,492324,322507,342582,34
000281717,831809,501936,562166,252330,77
000291488,691603,701705,191885,272054,72
000301405,331487,251569,181651,101733,01
00031547,46
00032547,46

Y je maximální paušální sazba zajeden den hospitalizace ve výši:

ODPro kategorii pacienta 1 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 2 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 3 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 4 podle seznamu výkonůPro kategorii pacienta 5 podle seznamu výkonů
000051547,671697,641803,381901,351911,85
000211833,271964,882113,032260,302398,86
000221948,912098,712248,062354,102452,86
000231707,391856,861972,702096,892224,03
000241487,261806,291928,972060,702148,52
000253866,524204,964328,674477,094505,80
000261830,272089,182484,512685,042983,18
000271867,652008,062324,322507,342582,34
000281717,831809,501936,562166,252330,77
000291758,451862,331976,671987,172054,72
000301424,091496,861576,691660,331742,89
00031878,61
00032878,61

NavýšeníODi, je navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče za ošetřovací den typu /, uvedené v příloze č. 9 k této vyhlášce.

Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace OD 00098 a 00099 se v hodnoceném období stanoví ve výši PSOD,2018 = 1,07 * PSOD,2017.

c) Výkony následné intenzivní péče, dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péče a následné ventilační péče se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,06 Kč.

d) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se určí ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

2. Úhrada ambulantní péče a zvláštní ambulantní péče s výjimkou úhrady takové péče poskytnuté poskytovatelem zvláštní lůžkové péče

a) Pro ambulantní péči hrazenou podle seznamu výkonů se hodnota bodu stanoví ve výši 0,95 Kč.

b) Pro poskytovatele zvláštní ambulantní péče poskytované podle § 22 písm. c) zákona se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč. Celková výše úhrady za výkony poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

max {POPzpo * PUR0o * 1,34; PBho * HBmin + KPho]

kde:

POPzpo je počet unikátních pojištěnců ošetřených vdané odbornosti v hodnoceném období.

PUROo je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a ZP uznaných bodů v hodnoceném období.

HBmin je minimální hodnota bodu, která se stanoví ve výši 0,52 Kč.

KPho je hodnota korunových položek v hodnoceném období.

max funkce maximum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejvyšší.

c) U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, nebo poskytovatel hrazené služby poskytoval pouze v části referenčního období, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenčních hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

d) V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném nebo referenčním období hrazené služby 30 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije, a tyto hrazené služby se hradí podle seznamu výkonů s hodnotou bodu ve výši 1,05 Kč.

e) Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se určí ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

f) Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 134 % objemu úhrady za referenční období. Předběžná úhrada za hodnocené období se finančně vypořádá v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 180 dnů po dni skončení hodnoceného období.

C) Regulační omezení

1. Regulační omezení úhrady formou případového paušálu a úhrady vyčleněné z úhrady formou případového paušálu

1.1 Regulační omezení uvedená v bodě 1.4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v těchto případech:

a) pokud zdravotní pojišťovna sdělila poskytovateli do 30. dubna 2018 hodnotu vyžádané extramurální péče v referenčním období oceněnou hodnotami bodu platnými v hodnoceném období včetně nákladů na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky v referenčním období, a zároveň

b) pokud zdravotní pojišťovna oznámila poskytovateli nejpozději týden před započetím revize, jestli se bude jednat o revizi náhodného vzorku případů či o revizi vybraných jednotlivých případů.

1.2 Revizi jednotlivého případu podle bodu 1.4 písm. a) zdravotní pojišťovna uplatní pouze

a) na případy v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal 10 či méně než 10 případů, nebo

b) maximálně na X případů v DRG bázi, v níž poskytovatel vykázal více než 10 případů a na níž nebyla uplatněna revize podle bodu 1.4 písmene b) nebo c), kde X se vypočítá jako 10 případů plus 10 % případů vykázaných v dané DRG bázi.

1.3 Na DRG baze, v nichž poskytovatel vykázal více než 10 případů, uplatní pojišťovna revize podle bodu 1.4 písm. b) nebo c), s výjimkou případů popsaných v bodě 1.2 písm. b).

1.4 Pokud zdravotní pojišťovna zjistí při kontrole odchylky od pravidel ve vykazování a kódování podle Klasifikace, v jejichž důsledku došlo k nesprávnému zařazení případu do DRG skupiny s vyšší relativní váhou uvedenou v přílohách č. 10 nebo 13 k této vyhlášce u konkrétního poskytovatele, sníží poskytovatelem vykázaný a pojišťovnou uznaný CM2018,015,10, CM1,2018,015,10, CM2018,015,10,4,5 případně CM2018,015,13 (dále jen CM) takto:

a) při revizi jednotlivého případu sníží CM o:

(CMpůvodní - CMrevidovaný) x 2

nebo

b) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky méně významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní - CMrevldovaný) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,2

nebo

c) při revizi, při které bylo prokázáno statisticky významné množství nesprávně zařazených případů v jedné DRG bázi, sníží CM o:

((CMpůvodní - CMrevidovaný) / (CMpůvodní)) x ∑ CM baze x 0,8

kde:

CM baze je součet relativních vah příslušné DRG baze.

DRG baze jsou agregované skupiny ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace. Jsou dány prvními 4 znaky z pětičíselného kódu DRG skupiny.

DRG skupina je skupina ze skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace.

Statisticky významný počet případů příslušné DRG baze je více než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 30 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

Statisticky méně významný počet případů příslušné DRG baze je méně než 5 % případů ze statisticky významného náhodného vzorku, minimálně však 10 případů v rámci příslušné DRG baze u příslušného poskytovatele.

CMpůvodní je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 k této vyhlášce, vykázaných poskytovatelem před provedením kontroly zdravotní pojišťovnou.

CMrevidovaný je počet případů hospitalizací ukončených v hodnoceném období, které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin vztažených k diagnóze, vynásobený relativními váhami těchto skupin, které jsou uvedeny v příloze č. 10 nebo 13 k této vyhlášce, poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných na základě kontroly.

2. Regulační omezení na předepsané léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči

2.1 Regulační omezení uvedená v bodech 2.2 a 2.3 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2018 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

(i) Celková úhrada za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

(ii) Celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem;

(iii) Počet globálních unikátních pojištěnců ošetřených v odbornostech uvedených v části A bodu 6.1, 6.2, 6.4 a 6.9 přílohy č. 1 k této vyhlášce.

2.2 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, s výjimkou ATC skupiny H01AC01 léčba růstovým hormonem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 (iii) vyšší než 100 % průměrné úhrady v referenčním období za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 (iii), zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do regulačního omezení se nezahrnují léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky schválené revizním lékařem.

2.3 Pokud poskytovatel dosáhne v hodnoceném období průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, indikovanou při poskytování ambulantních služeb, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 (iii) vyšší než 100 % průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, s výjimkou vyžádané péče poskytnuté stejným poskytovatelem, na jednoho globálního unikátního pojištěnce ošetřeného v odbornostech uvedených v bodě 2.1 (iii) v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 55 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho globálního unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet globálních unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu globálních unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou globální unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamo grafického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu a novorozeneckého laboratorního screeningu č. 81747, 81755, 81753, 93121, 93124, 93281 a 93123 prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2018 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2.4 Regulační omezení podle bodů 2.2 a 2.3 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2.2 a 2.3.

2.5 Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2.2 a 2.3 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

2.6 V případě, že poskytovatel poskytl v hodnoceném období hrazené služby 100 a méně pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou v bodech 2.2 a 2.3.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 5

A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba

1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní kapitační sazbou stanovenou na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na kalendářní měsíc. Základní kapitační sazba se stanoví ve výši:

a) 54 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovatele v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožňují pojištěncům objednat se alespoň 2 dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu,

b) 50 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň 1 den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Pokud místní podmínky vyžadují odlišné prodloužení ordinačních hodin, dohodne se prodloužení ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem,

c) 48 Kč pro poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a) nebo b),

d) 50 Kč pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, kteří neposkytují hrazené služby v rozsahu uvedeném v písmenu a),

e) v případě, že poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství provedl v hodnoceném období preventivní prohlídku, vykázanou výkony č. 01021 nebo 01022 podle seznamu výkonů alespoň u 30 % svých registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny ve věku od 40 do 80 let, navýší se kapitační sazba podle písmen a) až c) o 0,50 Kč,

f) poskytovateli, který předložil před rokem 2018 nebo předloží v průběhu roku 2018 zdravotní pojišťovně rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost a doloží, že školí lékaře v rámci vzdělávacího programu, navýší se základní kapitační sazba podle písmen a) až d) o 1 Kč. Navýšení kapitační platby se provede od prvního dne měsíce následujícího po doložení akreditace a pracovní smlouvy se školencem.

Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se vypočte jako součin počtu poskytovatelem registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových skupinách podle bodu 9 a indexů podle bodu 9.

2. Poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, který do 31. 3. 2019 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím praktických lékařů nebo praktických lékařů pro děti a dorost, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, se zvýší roční úhrada o K x 35000 Kč,

kde:

K koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji, kde je poskytována lékařská pohotovostní služba:

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji
kraj / ZPVZPVoZPCPZPOZPZPSZPMVRBP
Hlavní město Praha0,60,10,00,20,00,10,0
Jihočeský0,60,10,00,10,00,20,0
Jihomoravský0,60,10,10,00,00,20,0
Karlovarský0,70,10,10,00,00,10,0
Kraj Vysočina0,70,10,10,00,00,10,0
Královehradecký0,60,10,10,00,00,20,0
Liberecký0,70,10,00,10,00,10,0
Moravskoslezský0,30,00,30,00,00,10,3
Olomoucký0,40,10,40,00,00,10,0
Pardubický0,70,10,10,00,00,10,0
Plzeňský0,60,10,10,00,00,20,0
Středočeský0,50,10,10,10,10,10,0
Ústecký0,70,10,10,00,00,10,0
Zlínský0,60,00,10,10,00,10,1

3. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 001 podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
44239OŠETŘENÍ A PŘEVAZ BÉRCOVÉHO VŘEDU LÉKAŘEM (1 BÉREC)
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

4. Výkony podle seznamu výkonů zahrnuté do kapitační platby v odbornosti 002, podle seznamu výkonů:

č. výkonuNázev
01025KONZULTACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE RODINNÝMI PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTA
01030ADMINISTRATIVNÍ ÚKONY PRAKTICKÉHO LÉKAŘE
02023CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02024KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ DO 6 LET
02033CÍLENÉ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST DITĚ NAD 6 LET
02034KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM PRO DĚTI A DOROST - DÍTĚ NAD 6 LET
06111KOMPLEX - VYŠETŘENÍ STAVU PACIENTA SESTROU VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ
06119KOMPLEX - ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU
06121KOMPLEX - LOKÁLNÍ OŠETŘENÍ
06123KOMPLEX - EDUKACE, REEDUKACE, OŠETŘOVATELSKÁ REHABILITACE
06125KOMPLEX - KLYSMA, VÝPLACHY, CÉVKOVÁNÍ, LAVÁŽE, OŠETŘENÍ PERMANENTNÍCH KATETRŮ
06127KOMPLEX - APLIKACE INHALAČNÍ A LÉČEBNÉ TERAPIE P. O., S. C, I. M., I. V., UV, EVENT. DALŠÍ ZPŮSOBY APLIKACE TERAPIE ČI INSTILACE LÉČIV
06129NÁCVIK A ZAUČOVÁNÍ APLIKACE INZULÍNU
09215INJEKCE I. M., S. C, I. D.
09216INJEKCE DO MĚKKÝCH TKÁNÍ NEBO INTRADERMÁLNÍ PUPENY V RÁMCI REFLEXNÍ LÉČBY
09217INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09219INTRAVENÓZNÍ INJEKCE U DOSPĚLÉHO ČI DÍTĚTE NAD 10 LET
09220KANYLACE PERIFERNÍ ŽÍLY VČETNĚ INFÚZE
09221INFÚZE U KOJENCE NEBO DÍTĚTE DO 10 LET
09233INJEKČNÍ OKRSKOVÁ ANESTÉZIE
09235ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE
09237OŠETŘENÍ A PŘEVAZ RÁNY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍCH A PODKOŽNÍCH AFEKCÍ DO 10 CM2
09253UVOLNĚNÍ PREPUCIA, VČETNĚ NEOPERAČNÍ REPOZICE PARAFIMOZY
09507PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREM
09511MINIMÁLNÍ KONTAKT LÉKAŘE S PACIENTEM
09513TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM
09523EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOU
09525ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOU
71511VYJMUTÍ CIZÍHO TĚLESA ZE ZVUKOVODU
71611VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z NOSU - JEDNODUCHÉ

5. Pro výkony nezahrnuté do kapitační platby, výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za zahraniční pojištěnce, poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč.

6. Pro výkony č. 01021 a 01022 a výkony očkování č. 02100, 02105, 02125 a 02130 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč.

7. Pro výkony č. 01201, 02021, 02022, 02031, 02032 se stanoví hodnota bodu ve výši 1,16 Kč.

8. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

9. Věkové skupiny a indexy, které vyjadřují poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let:

Věková skupinaIndex
0 - 4 roky3,97
5 - 9 let1,80
10 - 14 let1,35
15 - 19 let1,00
20 - 24 let0,90
25 - 29 let0,95
30 - 34 let1,00
35 - 39 let1,05
40 - 44 let1,05
45 - 49 let1,10
50 - 54 let1,35
55 - 59 let1,45
60 - 64 let1,50
65 - 69 let1,70
70 - 74 let2,00
75 - 79 let2,40
80 - 84 let2,90
85 a více let3,40

10. V místech, kde je možnost zdravotní pojišťovny zajistit poskytování hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost svým pojištěncům podstatně omezená a kde bylo na tyto služby ze strany zdravotních pojišťoven nejméně jednou navrženo konání výběrového řízení, které bylo neúspěšné, zdravotní pojišťovna poskytovateli, s kterým uzavřela v roce 2018 smlouvu o poskytování hrazených služeb v daném místě, navýší celkovou výši úhrady za hrazené služby podle části A této přílohy pomocí koeficientu navýšení ve výši 1,3.

11. Nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období, obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace

1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle části A bodu 1 a 2. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru praktické lékařství pro děti a dorost má, s ohledem na geografické podmínky, menší počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu takových pojištěnců, a poskytování takových hrazených služeb je nezbytné ke splnění povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona; celostátní průměrný počet se stanoví vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru pojištěnců.

2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby vypočtené na celostátní průměrný počet přepočtených registrovaných pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb, podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců z přepočtených pojištěnců registrovaných tímto poskytovatelem.

3. Pro úhradu výkonů podle seznamu výkonů se body 5 až 9 a 11 části A použijí obdobně.

C) Hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů

Pro hrazené služby hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,00 Kč; pro výkony dopravy v návštěvní službě se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

D) Regulační omezení pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

1.1 Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané poskytovatelem v roce 2017 a zároveň pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovatelem v roce 2017, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 25 % z tohoto překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Pokud poskytovatel doloží, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců, použijí se regulační omezení podle věty první přiměřeně.

1.2 Pokud průměrná úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 110 % celostátní průměrné úhrady za pomůcky pro inkontinentní v roce 2017 a zároveň pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní, předepsané poskytovatelem v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za pomůcky pro inkontinentní předepsané poskytovatelem v roce 2017, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 50 % z tohoto překročení.

1.3 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamograíického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů v roce 2017 a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči a za výkony č. 02230 a 01443 podle seznamu výkonů, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, s výjimkou výkonů mamograíického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděných poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu, v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech podle seznamu výkonů v roce 2017, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

1.4 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů vypočtených podle skutečných celostátních nákladů v hodnoceném období, převýší 120 % celostátní průměrné úhrady za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2017 a zároveň pokud celková úhrada za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v hodnoceném období převýší 100 % celkové úhrady za poskytovatelem vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2017, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu přepočtených pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 30 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužije, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 1.1 až 1.4.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužije, pokud celková úhrada za veškeré předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní nepřevýší předpokládanou výši úhrad na příslušný druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužije, pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní v roce 2018 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2018 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužije, pokud celková úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2018 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodů 1.1 až 1.4 se nepoužijí v případě poskytnutí hrazených služeb zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v roce 2018 registroval 50 a méně pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny.

8. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 až 1.4 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2018.

E) Regulační omezení pro poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádané hrazené služby včetně zvlášť účtovaných materiálů a zvlášť účtovaných léčivých přípravků (úhrada za vyžádanou péči ve fyzioterapii a ve vyjmenovaných odbornostech a výkony č. 02230 a 01443, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou) je uvedena v bodu 1.1 až 1.4; do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu.

1.1 Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané poskytovatelem vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2018 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona. Zdravotní pojišťovna zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšená průměrná úhrada za poskytovatelem předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce byla způsobena změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

1.2 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, podle seznamu výkonů a za výkony č. 02230 a 01443, popřípadě i jiné výkony rychlé diagnostiky, pokud jsou smluvně sjednány mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2018 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.3 Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902, podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny podle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2018 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za vyžádanou péči v odbornosti 902, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

1.4 Pokud průměrná úhrada za pomůcky pro inkontinentní předepsané poskytovatelem vztažená na jednoho přepočteného pojištěnce podle věkových indexů stanovených podle skutečných celorepublikových nákladů v roce 2018 převýší o 20 % celostátní průměrnou úhradu za pomůcky pro inkontinentní, je zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.

2. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužije, pokud poskytovatel odůvodní poskytnuté hrazené služby, na základě jejichž poskytnutí došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.

3. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky s výjimkou pomůcek pro inkontinentní předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

4. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2018 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

5. Regulační omezení podle bodu 1.3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči v odbornosti 902 v roce 2018 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

6. Regulační omezení podle bodu 1.4 se nepoužijí, pokud celková úhrada za pomůcky pro inkontinentní předepsané v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018, vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

7. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužije, pokud poskytovatel v roce 2018 registroval 50 a méně pojištěnců zdravotní pojišťovny, nebo jedná-li se o hrazené služby poskytnuté zahraničním pojištěncům.

8. Regulační omezení podle bodu 1 se nepoužijí, pokud komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny za rok 2018 nepřekročí komplexní náklady na poskytovatelem registrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny roku 2017.

9. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle bodu 1 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za kapitační platbu a výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2018.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 6

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši:

a) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,05 Kč.

b) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 - klinická psychologie nebo v odbornosti 931 podle seznamu výkonů a pro hrazené služby v odbornostech 305, 306, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 - psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,08 Kč.

c) Pro poskytovatele poskytující hernodialyzační péči se hodnota bodu pro hemodialyzační péči stanoví ve výši 0,91 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 18530 a 18550 podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,76 Kč.

d) Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 927 - ortoptista podle seznamu výkonů, poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 905 - zrakový terapeut podle seznamu výkonů a poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 919 - adiktolog podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1 Kč.

e) Pro výkony č. 43311, 43313, 43315, 43613, 43617, 43627, 43629, 43633 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

f) Pro výkony č. 43652 a 43653 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 403 - radiační onkologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

g) Pro výkony č. 75347, 75348 a 75427 podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 705 - oftalmologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,68 Kč.

h) Pro výkony č. 15101, 15103, 15105, 15107, 15440, 15445 a 15950 podle seznamu výkonů, vykázané v souvislosti se screeningem karcinomu kolorekta podle seznamu výkonů poskytovaných poskytovateli hrazených služeb v odbornosti gastroenterologie podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,08 Kč a pro výkony novorozeneckého screeningu č. 73028 a 73029 podle seznamu výkonů, poskytované poskytovateli hrazených služeb v odbornosti 701 nebo 702 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní péči neuvedenou v bodě 1 se stanoví výše úhrady podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč s výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč. Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

1,018 x POPzpoZ x PUROo + 1,018 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období nepřekročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu mimořádně nákladných unikátních pojištěnců se zahrne pojištěnec, jehož úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

3. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval péči v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce hodnoty za referenční období srovnatelných poskytovatelů v dané odbornosti.

4. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

5. Výpočet celkové výše úhrady v dané odbornosti podle bodu 2 se nepoužije:

a) v případě poskytovatele, který v referenčním nebo hodnoceném období v rámci jedné odbornosti ošetřil 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost,

b) v případě hrazených služeb poskytovaných zahraničním pojištěncům. V těchto případech se výkony hradí hodnotou bodu ve výši 1,03 Kč.

6. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 101,8 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

7. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

B) Regulační omezení

1. Regulační omezení uvedená v bodech 2 až 4 zdravotní pojišťovna uplatní pouze v případě, že sdělila poskytovateli do 30. dubna 2018 tyto hodnoty referenčního období, které vstupují do výpočtu regulačních omezení v hodnoceném období:

a) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb., a zvlášť účtovaný materiál v referenčním období;

b) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období;

c) průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období.

2. Pokud poskytovatel hrazených služeb poskytující specializovanou ambulantní zdravotní péči uvedenou v části A) bodu 1 dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál v hodnoceném období vyšší než 102% průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za zvlášť účtované léčivé přípravky, s výjimkou zvlášť účtovaných léčivých přípravků označených symbolem „S“ podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 376/2011 Sb. a zvlášť účtovaný materiál vykázaný v rámci služeb uvedených v části A) bodu 1 v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513.

3. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší než 100 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513.

4. Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 102 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v hodnoceném období a počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období podle věty první se vypočte z celkového počtu unikátních pojištěnců, do kterého se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla a screeningu kolorektálního karcinomu prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2018 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

5. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na jejichž základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodů 2 až 4.

6. Regulační omezení podle bodů 2 až 4 se u poskytovatelů poskytujících hrazené služby v odbornosti 305, 306, 308 nebo 309 nepoužijí.

7. Regulační omezení podle bodu 2 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré zvlášť účtované léčivé přípravky a zvlášť účtovaný materiál u poskytovatelů specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší u příslušné zdravotní pojišťovny 100 % úhrad na tento druh hrazených služeb v referenčním období.

8. Regulační omezení podle bodu 3 se nepoužijí, pokud celková úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané poskytovateli specializované ambulantní péče v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

9. Regulační omezení podle bodu 4 se nepoužijí, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh hrazených služeb na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.

10. Pokud poskytovatel předepíše zdravotnický prostředek schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se úhrada za tento zdravotnický prostředek do výpočtu regulačních omezení podle bodu 3.

11. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví; ke změně rozsahu dojde zejména v případě změny počtu nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných odbornostech.

12. U poskytovatele, který v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 2 až 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

13. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 100 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 2 až 4. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 100 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

14. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 2 až 4 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

15. Pokud poskytovatel poskytuje hrazené služby ve více odbornostech, regulační omezení podle bodů 2 až 4 zdravotní pojišťovna vypočte a uplatní za každou odbornost zvlášť.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 7

A) Hodnota bodu a výše úhrad

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 1,08 Kč.

2. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornosti 603 nebo 604 nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPzpo x PUROo x 1,02,

kde:

POPzpo je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo č. 09511 podle seznamu výkonů,

PUROo je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byly vykázány pouze výkony č. 09513 nebo č. 09511 podle seznamu výkonů, a do průměrné úhrady se nezahrnou zvlášť účtované přípravky použité v rámci anti-D imunizace Rh negativních žen (ATC skupina J06BB01) a v rámci hrazeného očkování proti infekcím HPV u osob ve věku 13 až 14 let.

3. Celková výše úhrady podle bodu 2 se při splnění podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a poskytovatelem navýší stejným způsobem jako v referenčním období.

4. Nad rámec celkové úhrady vypočtené podle bodů 2 a 3 zdravotní pojišťovna poskytovateli uhradí zvlášť účtované léčivé přípravky použité v rámci anti-D imunizace Rh negativních žen (ATC skupina J06BB01) a v rámci hrazeného očkování proti infekcím HPV u osob ve věku 13 až 14 let.

5. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se úhrada stanoví podle bodu 1.

6. U poskytovatele, který v referenčním období nebo jeho části neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové výše úhrady průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

7. U poskytovatele, kde oproti referenčnímu období dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu 1 Kč.

8. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k nárůstu nákladů dojde v důsledku nárůstu počtu těhotných pojištěnek.

9. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy poskytovatel prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených pojištěnců.

10. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu celkové výše úhrady podle bodu 2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n se rovná kapacitě nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost

11. Měsíční předběžná úhrada se poskytne ve výši jedné dvanáctiny 102 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, včetně regulačních omezení, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

12. V rámci celkového finančního vypořádání předběžné úhrady obdrží poskytovatel za každou vystavenou a zdravotní pojišťovnou uznanou položku na receptu v elektronické podobě v hodnoceném období, na základě nichž dojde k výdeji léčivých přípravků plně či částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, úhradu ve výši 1,70 Kč.

B) Regulační omezení

1. Regulace na předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a na vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech je uvedena v bodu 1.1 a 1.2.

1.1 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období vyšší, než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do průměrné úhrady na jednoho unikátního ošetřeného pojištěnce se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.

1.2 Pokud poskytovatel dosáhne průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období vyšší než 105 % průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v referenčním období, zdravotní pojišťovna sníží poskytovateli celkovou úhradu o částku odpovídající součinu 2,5 % z překročení uvedené průměrné úhrady a počtu unikátních pojištěnců v hodnoceném období za každé započaté 0,5 % překročení uvedené průměrné úhrady, nejvýše však 40 % z překročení. Do vyžádané péče se nezahrnují výkony mamografického screeningu, screeningu karcinomu děložního hrdla, kolorektálního karcinomu a výkon č. 95201, prováděné poskytovatelem, který má se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto výkonů uzavřenou smlouvu. Pro účely stanovení výše průměrných úhrad i výše případné srážky podle věty první se výkony vyžádané péče v hodnoceném i referenčním období ocení podle seznamu výkonů ve znění účinném k 1. lednu 2018 hodnotou bodu platnou v hodnoceném období.

2. Regulační omezení podle bodů 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud poskytovatel odůvodní nezbytnost poskytnutí hrazených služeb, na základě jejichž poskytnutí došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 nebo 1.2.

3. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.1, pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

4. Zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci podle bodu 1.2, pokud celková úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v hodnoceném období nepřevýší na tento druh hrazených služeb předpokládanou výši úhrad na rok 2018 vycházející ze zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny.

5. Pokud oproti referenčnímu období došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu poskytovaných hrazených služeb, zdravotní pojišťovna po dohodě s poskytovatelem hodnoty průměrných úhrad v referenčním období pro tyto účely úměrně upraví.

6. V případě, že poskytovatel v referenčním období nebo v jeho části neexistoval, neměl uzavřenu smlouvu se zdravotní pojišťovnou, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, zdravotní pojišťovna použije pro účely uplatnění regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

7. Zdravotní pojišťovna uplatní regulační srážku podle bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 25 % objemu úhrady poskytnuté zdravotní pojišťovnou poskytovateli za výkony, snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za hodnocené období.

8. Pokud poskytovatel ošetřil v referenčním nebo hodnoceném období v dané odbornosti 50 a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané kapacitě poskytovaných hrazených služeb nejméně 30 ordinačních hodin týdně, pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle bodů 1.1 a 1.2. V případě nasmlouvané kapacity poskytovaných hrazených služeb menší než 30 ordinačních hodin týdně se limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců přepočítává koeficientem n/30, kde n=kapacita nasmlouvaných hrazených služeb pro danou odbornost.

9. Pokud poskytovatel vykáže zdravotnický prostředek s úhradou vyšší než 15000 Kč, schválený revizním lékařem zdravotní pojišťovny, nezahrnuje se tato úhrada do výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 9

1. Pro nasmlouvané výkony odbornosti 806 - mamografický screening a pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.

2. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu:

a) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 809 a v odbornosti 810 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,12 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89711 až 89725, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,53 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč, dále s výjimkou nasmlouvaných výkonů č. 89611 až 89619, podle seznamu výkonů, pro které se stanoví hodnota bodu ve výši 0,55 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,37 Kč as výjimkou výkonu č. 89312, podle seznamu výkonů, pro který se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,48 Kč.

b) Pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,71 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 802 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč pro držitele Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL v hodnoceném období. V případě, že v průběhu hodnoceného období dojde k ukončení platnosti osvědčení, je nezbytné, aby poskytovatel doložil pojišťovně osvědčení navazující na platnost původního osvědčení. Nové osvědčení pro hodnocené období předloží poskytovatel nejpozději do 31. 12. 2018, přičemž hodnota bodu podle věty první nebo druhé bude poskytovateli stanovena od data platnosti osvědčení. Pro všechny ostatní neakreditované odbornosti, případně odbornosti, pro které není splněna podmínka podle bodu 2 písm. b), se stanoví hodnota bodu ve výši 0,40 Kč.

c) Pro hrazené služby poskytované v odbornosti 816 podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč, přičemž pro níže uvedené metody se stanovuje úhrada ve výši:

ca) dvě trombomutace společně2898 Kč,
cb) tři trombomutace společně4030 Kč,
cc) pět trombomutací společně5162 Kč,
cd) Cystická fibróza 36/50 mutací9690 Kč,
ce) Bechtěrev HLA B271766 Kč,
cf) BRCA komplet30066 Kč.

3. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech uvedených v bodě 2 písm. a) se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota boduje součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred = FS + VS

kde:

HBred je výsledná hodnota bodu, která je použita v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů.

FS je fixní složka úhrady podle bodu 2 písm. a).

VS je variabilní složka úhrady, která se stanoví podle vzorce:

{ 1; (1,02*PBref)}
————
UOPref
VS = (HB – FS) * min —————
PBho
————
UOPho

kde:

HB je hodnota bodu podle bodu 2 písm. a).

PBref je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období.

PBho je celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou

uznaných bodů v hodnoceném období.

UOPref je počet unikátních pojištěnců v referenčním období.

UOPho je počet unikátních pojištěnců v hodnoceném období.

4. Celková výše úhrady poskytovateli poskytujícímu hrazené služby v odbornostech podle bodu 2 písm. b) a c) nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,02,

kde:

POPicz je počet unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny ošetřených poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v hodnoceném období,

PUROicz je průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem ve všech odbornostech uvedených v bodu 2 písm. b) resp. c) v referenčním období.

5. Jde-li o odbornosti uvedené v bodě 2 písm. b) a c), stanoví se celková výše úhrady podle bodu 4 souhrnně pro všechny odbornosti v daném písmenu uvedené.

6. U poskytovatele, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel v průběhu referenčního období hrazené služby neposkytoval, poskytoval hrazené služby pouze v části referenčního období, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady podle bodů 3 a 4 referenční hodnoty srovnatelných poskytovatelů. U poskytovatelů, kteří nebyli v referenčním období držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN ISO 15189 nebo Osvědčení o auditu II NASKL, ale pro hodnocené období předloží platné Osvědčení, provede zdravotní pojišťovna přepočet PUROICZ s použitím hodnoty bodu 0,71 Kč pro hrazené služby poskytované v odbornostech 222, 801, 802, 807, 808, 812 až 815, 817, 818, 819 a 823 podle seznamu výkonů.

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel v referenčním nebo hodnoceném období ošetřil 50 a méně unikátních pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny, se výpočet celkové výše úhrady podle bodů 3 a 4 nepoužije.

8. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodů 3 a 4 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2 písm. a) až c).

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 102 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 10

1. Pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

2. Pro poskytovatele hrazených služeb poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 914, 916, 921 a 925 celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

POPicz x PUROicz x 1,03,

kde:

POPicz počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období,

PUROicz průměrná úhrada za výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce ošetřeného poskytovatelem v referenčním období.

3. Zdravotní pojišťovna při vyúčtování zohlední případy, kdy k překročení celkové výše úhrady stanovené podle bodu 2 dojde v důsledku ošetřování pojištěnců, na které byl vykázán poskytovatelem hrazených služeb v hodnoceném období výkon č. 06349 podle seznamu výkonů, a pokud současně byla u těchto pojištěnců překročena průměrná úhrada na jednoho unikátního pojištěnce v referenčním období.

4. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony neuvedené v bodě 1 s hodnotou bodu:

a) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 925 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč.

b) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 914 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,95 Kč.

c) Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornosti 911, 916 a 921 podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

5. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrného počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 4.

6. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši průměrných hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové úhrady referenčních hodnoty srovnatelných poskytovatelů.

7. U poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, se hradí tyto hrazené služby podle seznamu výkonů s hodnotou bodu stanovenou podle bodů 1 a 4.

8. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije.

9. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši 103 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 11

1. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 0,90 Kč.

2. Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony neuvedené v bodě 1 výše úhrady stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony s hodnotou bodu ve výši 0,80 Kč. Celková výše úhrady poskytovateli nepřekročí částku, která se vypočte takto:

1,02 x POPzpoZ x PUROo + 1,02 x max[PUROo x POPzpoMh; (UHRMh - UHRMr)],

kde:

POPzpoMh je počet mimořádně nákladných unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; mimořádně nákladným unikátním pojištěncem se rozumí pojištěnec s diagnózou mozková obrna - (G80) nebo následky cévních nemocí mozku - (169), pokud úhrada za jemu poskytnuté výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného vdané odbornosti poskytovatelem v referenčním období,

POPzpoZ je počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období, do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec,

PUROo je průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období,

UHRMh je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce s diagnózou mozková obrna nebo následky cévních nemocí mozku, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období,

UHRMr je úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce s diagnózou mozková obrna - (G80) nebo následky cévních nemocí mozku - (169), pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

3. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

4. U poskytovatele, s nímž zdravotní pojišťovna nasmlouvala oproti referenčnímu období nové výkony, jejichž vlivem dojde v některé odbornosti k nárůstu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce či průměrnému počtu bodů na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše úhrady poskytovateli podle bodu 2 navýší o hodnotu poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných nově nasmlouvaných výkonů, včetně zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty bodu podle bodu 2.

5. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze výši referenčních hodnot stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce podle bodu 2 hodnotu za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

6. U poskytovatele, který ošetřil v referenčním období 50 a méně pojištěnců, se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije.

7. Pro hrazené služby poskytované zahraničním pojištěncům se výpočet celkové výše úhrady podle bodu 2 nepoužije.

8. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny 102 % objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnota bodu a výše úhrad podle § 13

1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté výkony přepravy s výslednou hodnotou bodu. Výsledná hodnota bodu je součtem variabilní složky úhrady a fixní složky úhrady:

HBred =FS + VS

kde

HBred je výsledná hodnota bodu použitá v hodnoceném období pro ocenění poskytnutých výkonů

FS je fixní složka úhrady podle písmen a) a b)

VS je variabilní složka úhrady spočtená podle vzorce:

{

1;

(PBref)},
————
UOPref

VS = (HB – FS) * min

—————
PBho
————
UOPho

kde:

HB je hodnota bodu podle písmen a) a b),

PBref celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v referenčním období,

PBho celkový počet poskytovatelem vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných bodů v hodnoceném období,

UOPref počet přepravených pojištěnců, kterým byla v referenčním období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon přepravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu,

UOPho počet přepravených pojištěnců, kterým byla v hodnoceném období poskytnuta zdravotnická dopravní služba. Přepraveným pojištěncem se rozumí pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon přepravy na základě příkazu ke zdravotnímu transportu,

min funkce minimum, která vybere z oboru hodnot hodnotu nejnižší.

a) Pro poskytovatele poskytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu ve výši 1,02 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,64 Kč.

b) Pro poskytovatele neposkytující zdravotnickou dopravní službu v nepřetržitém provozu se stanoví hodnota bodu ve výši 0,85 Kč a fixní složka úhrady ve výši 0,44 Kč.

2. Pokud poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu zahraničním pojištěncům a v případě, že poskytovatel poskytl zdravotnickou dopravní službu 50 a méně přepraveným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, stanoví se výsledná hodnota bodu ve výši hodnoty bodu podle bodu 1 písm. a) a b).

3. Změny v rozsahu a struktuře poskytovaných hrazených služeb ve srovnání s referenčním obdobím se dohodnou ve smlouvě mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou včetně souvisejících změn ve výpočtu úhrad.

4. U poskytovatele, který v referenčním období neexistoval, neměl smlouvu se zdravotní pojišťovnou, popřípadě který neposkytoval hrazené služby v dané odbornosti, u kterého nelze objem celkové úhrady stanovit z důvodu, že poskytovatel vznikl v průběhu referenčního období, nebo v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb podle § 17 odst. 8 zákona, použije zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu výsledné hodnoty bodu podle bodu 1 průměrný počet bodů na jednoho přepraveného pojištěnce za referenční období srovnatelných poskytovatelů.

5. Měsíční předběžná úhrada se poskytne poskytovateli ve výši jedné dvanáctiny objemu úhrady za referenční období. Předběžné úhrady za hodnocené období se finančně vypořádají v rámci celkového finančního vypořádání, a to nejpozději do 150 dnů po dni skončení hodnoceného období.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Hodnoty navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče, podle typu ošetřovacího dne

Typ ošetřovacího dne podle seznamu výkonůNavýšení úhrady
0000165
0000265
0000391
0000550
0000640
0001065
00011195
0001265
0002140
0002230
0002365
0002465
00025130
0002650
0002730
0002865
0002965
0003065
00040260
00041260
00042260
00051520
00052520
00053520
00055520
00057312
00058260
00061520
00062520
00065520
00068325
00071520
00072520
00075520
00078312
00080312
00082260
00085195

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Úhrada formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s relativními váhami těchto skupin

BazeIR-DRG4)Název skupinyRelativní váha 2018
000300031ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC15,8635
000300032ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC27,5976
000300033ALLOGENNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC27,5976
000400041DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC13,4935
000400042DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC13,4935
000400043DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC13,8681
000500051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC7,0935
000500052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC7,0935
000500053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNI) S MCC7,7703
000600060DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1800 HODIN (VÍCE NEŽ 75 DNÍ)81,2091
000700070DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S TRANSPLANTACÍ SRDCE, PLIC, JATER, KOSTNÍ DŘENĚ110,4444
000800080DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM52,6309
000900090DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ)37,8735
001000100DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM33,1500
001100110DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ)22,9223
001200121DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC20,0536
001200122DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC20,0536
001200123DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC20,3392
001300131DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC12,3761
001300132DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC12,3761
001300133DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC12,6480
001400141AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC5,4395
001400142AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC5,8183
001400143AUTOLOGNÍ TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC7,2000
001500151SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC2,2380
001500152SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC2,8840
001500153SEPARACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC4,4022
001600161ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM BEZ CC60,1461
001600162ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAZNÝM VÝKONEM S CC60,1461
001600163ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S EKONOMICKY ZÁVAŽNÝM VÝKONEM S MCC60,1461
001700171ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY BEZ CC22,8077
001700172ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S CC22,8077
001700173ČASNÁ REHABILITACE PO PORANĚNÍ NEBO ONEMOCNĚNÍ MÍCHY S MCC22,8077
001800180IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU PRO HLUBOKOU MOZKOVOU STIMULACI25,4780
001800181IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU BEZ CC0,0000
001800182IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S CC0,0000
001800183IMPLANTACE NEUROSTIMULÁTORU S MCC0,0000
001900190IMPLANTACE JINÝCH NEUROSTIMULÁTORU A LÉKOVÉ PUMPY11,3441
010101011KRANIOTOMIE BEZ CC3,2886
010101012KRANIOTOMIE S CC4,5995
010101013KRANIOTOMIE S MCC6,4973
010201021SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC2,4582
010201022SPINÁLNÍ VÝKONY S CC3,2223
010201023SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC5,4600
010301031VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC1,6901
010301032VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC2,2838
010301033VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC3,1957
010401041VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC0,4486
010401042VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC0,6146
010401043VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC1,1317
010501051UVOLNĚNI KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC0,2354
010501052UVOLNĚNI KARPÁLNÍHO TUNELU S CC0,3439
010501053UVOLNĚNI KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC0,3444
010601061JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,2430
010601062JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,5007
010601063JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC5,4183
010701070ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI MOZKOVÉM INFARKTU7,1898
010801080ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI JINÝCH ONEMOCNĚNÍCH NERVOVÉHO SYSTÉMU3,9877
013001301PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC0,6232
013001302PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC1,0922
013001303PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC2,3912
013101311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,6053
013101312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7363
013101313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,1041
013201321ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC0,4302
013201322ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC0,5644
013201323ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC0,7790
013301331NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC1,0829
013301332NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC1,6121
013301333NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC2,2204
013401341CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC0,8194
013401342CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC1,1127
013401343CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC1,7233
013501351NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC0,5962
013501352NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC0,6641
013501353NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC1,0883
013601361TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC0,4700
013601362TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC0,5367
013601363TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC0,6739
013701371PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC0,4956
013701372PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC0,5818
013701373PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC0,7448
013801381BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,0704
013801382BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC2,4266
013801383BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC3,2842
013901391NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZ CC0,9780
013901392NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC1,3898
013901393NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC2,2188
014001401VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC0,9675
014001402VIROVÁ MENINGITIDA S CC1,1444
014001403VIROVÁ MENINGITIDA S MCC1,5141
014101411NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC0,4883
014101412NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC0,6456
014101413NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC1,2366
014201421EPILEPTICKY ZÁCHVAT BEZ CC0,4924
014201422EPILEPTICKY ZÁCHVAT S CC0,6420
014201423EPILEPTICKY ZÁCHVAT S MCC1,1584
014301431MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC0,4129
014301432MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC0,5330
014301433MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC0,7168
014401441KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC0,6737
014401442KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC1,1159
014401443KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC2,3755
014501451OTŘES MOZKU BEZ CC0,2238
014501452OTŘES MOZKU S CC0,2541
014501453OTŘES MOZKU S MCC0,4775
014601461JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,3836
014601462JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC0,5099
014601463JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,7590
020102011ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC1,1362
020102012ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC1,6634
020102013ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC2,1766
020202021EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC0,4635
020202022EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC0,5593
020202023EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC0,6752
020302031INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC0,9810
020302032INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC1,0816
020302033INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC1,2448
020402041VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC0,5296
020402042VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC0,5585
020402043VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC0,5585
023002301AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC0,5678
023002302AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S CC0,7369
023002303AKUTNÍ A ZÁVAŽNÉ INFEKCE OKA S MCC0,8888
023102311NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC0,5396
023102312NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC0,7254
023102313NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC0,7492
023202321JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC0,3416
023202322JINÉ PORUCHY OKA S CC0,4081
023202323JINÉ PORUCHY OKA S MCC0,6441
030103011VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC4,2319
030103012VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC5,7766
030103013VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC10,2548
030203021JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,1906
030203022JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC4,2904
030203023JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC6,8559
030303031VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC2,9525
030303032VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC3,1009
030303033VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC5,5757
030403041VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC1,3632
030403042VÝKONY NA ÚSTECH S CC2,1192
030403043VÝKONY NA ÚSTECH S MCC2,3596
030503051VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC1,2995
030503052VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC1,5963
030503053VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC1,6458
030603061VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC1,0863
030603062VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC1,3223
030603063VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC1,6953
030703071NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC1,6889
030703072NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC1,6889
030703073NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC1,8452
030803081VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC0,4620
030803082VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC0,5761
030803083VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC0,6392
030903091JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,5690
030903092JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,8245
030903093JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC1,4097
031003100KOCHLEÁRNÍ IMPLANTÁT22,2683
033003301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,4519
033003302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,5142
033003303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,8573
033103311PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC0,4311
033103312PORUCHY ROVNOVÁHY S CC0,5064
033103313PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC0,6096
033203321EPISTAXE BEZ CC0,2927
033203322EPISTAXE S CC0,3851
033203323EPISTAXE S MCC0,5019
033303331EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ CC0,3243
033303332EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S CC0,4455
033303333EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S MCC0,5815
033403341NEMOCI ZUBU A ÚST BEZ CC0,9968
033403342NEMOCI ZUBU A ÚST S CC1,0035
033403343NEMOCI ZUBU A ÚST S MCC1,4948
033503351JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC0,3537
033503352JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC0,4179
033503353JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC0,5478
040104011VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC3,3069
040104012VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC4,1272
040104013VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC5,4514
040204021MENŠI HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC2,8815
040204022MENŠI HRUDNÍ VÝKONY S CC2,9550
040204023MENŠI HRUDNÍ VÝKONY S MCC4,4035
040304031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8415
040304032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC1,2127
040304033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC2,4085
043004301CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC1,2303
043004302CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC1,8685
043004303CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC2,1578
043104310RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ1,6667
043204321PLÍCNÍ EMBÓLIE BEZ CC0,7345
043204322PLÍCNÍ EMBÓLIE S CC0,8339
043204323PLÍCNÍ EMBÓLIE S MCC1,0006
043304331ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC0,3645
043304332ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC0,6141
043304333ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC0,9741
043404341MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4907
043404342MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,6173
043404343MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8408
043504351INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7317
043504352INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,9602
043504353INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC1,5545
043604361PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC0,5767
043604362PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC0,7310
043604363PROSTA PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC1,0580
043704371CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC BEZ CC0,4544
043704372CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC S CC0,6048
043704373CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLÍCNÍ NEMOC S MCC0,9336
043804381ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC0,3981
043804382ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC0,5508
043804383ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC0,8134
043904391INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC0,5808
043904392INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC0,7424
043904393INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC1,1181
044004401PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC0,7339
044004402PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC0,8661
044004403PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC1,2956
044104411PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4171
044104412PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC0,5591
044104413PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC0,8203
050005000ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI HLAVNÍ DIAGNÓZE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU0,4204
050105011SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC13,3977
050105012SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC14,1683
050105013SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC17,2009
050205021VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC13,0696
050205022VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC13,0696
050205023VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC16,1010
050305031OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI BEZ CC7,5532
050305032OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S CC9,3162
050305033OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA OTEVŘENÉM SRDCI S MCC10,8863
050405041VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC9,8039
050405042VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC10,7579
050405043VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC13,1732
050505051KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC8,6451
050505052KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC9,3354
050505053KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACI S MCC11,2100
050605061KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC7,2607
050605062KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC7,3728
050605063KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC8,4928
050705070IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU5,0907
050805081OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI BEZ CC4,4077
050805082OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S CC5,5256
050805083OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY NA ZAVŘENÉM SRDCI S MCC6,7655
050905091VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC5,4064
050905092VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,2601
050905093VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC9,3116
051005101JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,0091
051005102JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC3,3085
051005103JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,2257
051105111IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC2,9492
051105112IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC3,3581
051105113IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC4,2280
051205121VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC6,6559
051205122VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC7,0084
051205123VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC10,3792
051305131JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,4443
051305132JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC2,8512
051305133JINÉ PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC3,8053
051405141JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC2,1221
051405142JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC2,8592
051405143JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC3,8086
051505151AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY BEZ CC1,7841
051505152AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S CC2,3184
051505153AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S MCC3,5216
051605161VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU BEZ CC2,2852
051605162VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S CC2,4223
051605163VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU S MCC2,4604
051705171AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC1,1552
051705172AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,3374
051705173AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,7841
051805181KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,9637
051805182KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC1,2788
051805183KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC2,0263
051905191LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC0,5257
051905192LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC0,5798
051905193LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC0,5798
052005201JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,8517
052005202JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC1,2410
052005203JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC2,5273
052205221PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,1971
052205222PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,3880
052205223PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC9,6231
052305231PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC3,2821
052305232PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC4,0204
052305233PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC4,7213
052405241PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,0504
052405242PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC6,8727
052405243PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC7,1955
052605261PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC5,9480
052605262PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,7752
052605263PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,7752
052705271PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC2,9366
052705272PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC3,6685
052705273PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, <=2 POTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC4,3670
052805281PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC4,9820
052805282PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC5,4860
052805283PERKUTÁNNÍ KORONÁRNÍ ANGIOPLASTIKA, >=3 NEPOTAHOVANÉ STENTY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC7,2516
052905291SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZ CC6,3397
052905292SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC6,4627
052905293SELEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ KATETRIZAČNÍ ABLACE BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC6,7695
053005301SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC0,7269
053005302SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC1,0691
053005303SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC1,9162
053105311SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC0,4182
053105312SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC0,5460
053105313SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC0,6764
053205321SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,4947
053205322SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,7905
053205323SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC1,6321
053305331AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC0,4270
053305332AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC0,7343
053305333AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC1,3575
053405341AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC1,1678
053405342AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC1,6814
053405343AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC3,1145
053505351SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC0,5472
053505352SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC0,6826
053505353SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC1,0408
053605361HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC0,4298
053605362HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC0,5310
053605363HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC0,6945
053705371NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC1,2284
053705372NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC1,4484
053705373NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC2,6918
053805381PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC0,4208
053805382PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC0,5430
053805383PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC0,6242
053905391ATEROSKLERÓZA BEZ CC0,3564
053905392ATEROSKLERÓZA S CC0,4761
053905393ATEROSKLERÓZA S MCC0,6549
054005401HYPERTENZE BEZ CC0,3008
054005402HYPERTENZE S CC0,3745
054005403HYPERTENZE S MCC0,5103
054105411VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC0,3893
054105412VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC0,5341
054105413VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC0,9460
054205421SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC0,3660
054205422SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC0,5577
054205423SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC0,9344
054305431ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC0,3173
054305432ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC0,3943
054305433ANGÍNA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC0,5075
054405441SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC0,3533
054405442SYNKOPA A KOLAPS S CC0,4458
054405443SYNKOPA A KOLAPS S MCC0,6430
054505451KARDIOMYOPATIE BEZ CC0,3933
054505452KARDIOMYOPATIE S CC0,6641
054505453KARDIOMYOPATIE S MCC1,0370
054605461SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU BEZ CC0,5586
054605462SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC0,7782
054605463SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC0,7782
054705471JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC0,3202
054705472JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC0,4547
054705473JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC0,7765
054805481ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC4,2656
054805482ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC4,6105
054805483ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO AKUTNÍ ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,6255
054905491ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV BEZ CC3,0547
054905492ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S CC3,4453
054905493ENDOVASKULÁRNÍ VÝKONY PRO KRITICKOU ISCHÉMII V OBLASTI PERIFERNÍCH CÉV S MCC4,0892
055005501ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENI STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY BEZ CC2,0526
055005502ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENI STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S CC2,6484
055005503ANGIOPLASTIKA NEBO ZAVEDENI STENTU DO PERIFERNÍ CÉVY S MCC2,7443
060106011VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC3,2925
060106012VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC4,0857
060106013VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC6,3652
060206021VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC3,0146
060206022VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC4,6451
060206023VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC5,2952
060306031MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC1,6419
060306032MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC2,5544
060306033MENŠI VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC4,1984
060406041UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE BEZ CC1,0368
060406042UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S CC1,1915
060406043UVOLŇOVANÍ SRŮSTU POBŘIŠNICE S MCC1,5580
060506051VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC0,9787
060506052VÝKONY NA APENDIXU S CC1,2714
060506053VÝKONY NA APENDIXU S MCC1,6333
060606061LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC1,1377
060606062LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC1,2121
060606063LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,3958
060706071MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC2,0243
060706072MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC2,5404
060706073MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC3,5693
060806081LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC0,6566
060806082LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC0,9568
060806083LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC1,4998
060906091ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC0,5256
060906092ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC0,7340
060906093ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC0,9523
061006101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,9965
061006102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC1,7214
061006103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC3,1797
061106111VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC1,1465
061106112VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC1,6645
061106113VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC2,5504
063006301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,4206
063006302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,5452
063006303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,7551
063106311PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC0,3866
063106312PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC0,5923
063106313PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC1,1186
063206321PORUCHY JÍCNU BEZ CC0,4008
063206322PORUCHY JÍCNU S CC0,5983
063206323PORUCHY JÍCNU S MCC1,0942
063306331DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC0,3897
063306332DIVERTIKULITIDA, DDIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC0,5804
063306333DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC0,7953
063406341VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,6143
063406342VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,8482
063406343VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,3119
063506351OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3801
063506352OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,5464
063506353OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,0540
063606361ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,7348
063606362ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC0,8739
063606363ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC1,4259
063706371JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC0,2808
063706372JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC0,3896
063706373JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC0,5646
063806381JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3067
063806382JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC0,4618
063806383JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC0,8560
070107011VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC4,1487
070107012VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC5,3486
070107013VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC8,5013
070207021VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC3,3694
070207022VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC3,9916
070207023VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC5,7420
070307031CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC1,5229
070307032CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC2,1760
070307033CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC3,6797
070407041LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC1,2241
070407042LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC1,4394
070407043LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC1,9244
070507051JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC1,6010
070507052JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC2,0768
070507053JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC3,7718
073007301CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC0,4940
073007302CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC0,6106
073007303CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC1,0593
073107311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC0,4715
073107312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC0,6116
073107313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC0,8213
073207321PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,6332
073207322PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,8941
073207323PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC2,2508
073307331PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC0,4370
073307332PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC0,6473
073307333PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC1,0614
073407341JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC0,4718
073407342JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC0,6590
073407343JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC1,0732
080108011FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC15,2061
080108012FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC16,8329
080108013FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC19,1709
080208021BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC2,8046
080208022BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S CC3,5151
080208023BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN S MCC7,5570
080308031FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMIT Y BEZ CC4,9933
080308032FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC5,1798
080308033FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC7,4107
080408041TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE BEZ CC3,0220
080408042TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S CC3,1104
080408043TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KYČLE, LOKTE, ZÁPĚSTÍ, TOTÁLNÍ A REVERZNÍ ENDOPROTÉZA RAMENE S MCC3,7127
080508051REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC3,1175
080508052REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC3,5307
080508053REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC4,5648
080608061VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC5,5681
080608062VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC5,5681
080608063VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC5,5681
080708071AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC1,5904
080708072AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC2,1614
080708073AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC4,1863
080808081VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBU BEZ CC2,3786
080808082VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBU S CC2,7606
080808083VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBU S MCC3,7041
080908091TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC0,7853
080908092TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC1,8407
080908093TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU NEBO POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC4,8230
081008101VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC1,6756
081008102VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC1,9702
081008103VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC3,7325
081108111VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC1,2205
081108112VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC1,5762
081108113VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC2,3685
081208121VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC0,3799
081208122VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC0,4689
081208123VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC1,0504
081308131MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,7434
081308132MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU S CC1,3508
081308133MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETALNÍM SYSTÉMU S MCC2,6443
081408141VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC0,6157
081408142VÝKONY NA CHODIDLE S CC0,8113
081408143VÝKONY NA CHODIDLE S MCC1,0674
081508151VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC0,8910
081508152VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC1,3656
081508153VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC1,7649
081608161VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC0,5377
081608162VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC0,8030
081608163VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC1,7579
081708171JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,6093
081708172JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC1,2509
081708173JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC2,8362
081808181TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA BEZ CC3,4820
081808182TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S CC3,5596
081808183TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZA KOLENA, HLEZNA S MCC3,9120
081908191ARTROSKOPIE BEZ CC0,6010
081908192ARTROSKOPIE S CC0,6189
081908193ARTROSKOPIE S MCC0,6912
082008201REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY BEZ CC4,5165
082008202REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S CC5,0720
082008203REIMPLANTACE ENDOPROTÉZ KLOUBU HORNÍCH A DOLNÍCH KONČETIN, TUMOROZNÍ ENDOPROTÉZY S MCC6,8116
083008301ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC0,4941
083008302ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC0,6080
083008303ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC1,1875
083108311ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC0,4735
083108312ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC0,6284
083108313ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC0,9721
083208321ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC0,3224
083208322ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC0,4248
083208323ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC0,7207
083308331MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY BEZ CC0,5672
083308332MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S CC0,6690
083308333MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ ZLOMENINY S MCC1,0184
083408341OSTEOMYELITIDA BEZ CC0,6764
083408342OSTEOMYELITIDA S CC0,8917
083408343OSTEOMYELITIDA S MCC1,6812
083508351SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC0,8229
083508352SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC1,1104
083508353SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC1,8598
083608361PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,5554
083608362PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,7837
083608363PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,9826
083708371KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC0,4270
083708372KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC0,5031
083708373KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC0,7500
083808381JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU BEZ CC0,4191
083808382JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU S CC0,5198
083808383JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTI A KLOUBU S MCC0,6834
083908391SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC0,5071
083908392SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC0,6734
083908393SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC0,8714
084008401MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY BEZ CC0,3477
084008402MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S CC0,4911
084008403MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S MCC0,5448
084108411JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC0,3043
084108412JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC0,4633
084108413JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC0,6814
090109011KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC0,7382
090109012KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC1,2360
090109013KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC2,4816
090209021VÝKONY NA PRSECH BEZ CC0,9337
090209022VÝKONY NA PRSECH S CC1,1864
090209023VÝKONY NA PRSECH S MCC1,3089
090309031JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,4487
090309032JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,7222
090309033JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC1,5221
093009301ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC0,5377
093009302ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC0,5969
093009303ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC0,8563
093109311MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU BEZ CC0,3315
093109312MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S CC0,4845
093109313MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSU S MCC0,6009
093209321FLEGMONA BEZ CC0,4867
093209322FLEGMONA S CC0,6470
093209323FLEGMONA S MCC0,9716
093309331PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC0,2457
093309332PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC0,3114
093309333PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC0,6223
093409341JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC0,3430
093409342JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC0,4804
093409343JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC0,5338
100110011VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC2,6665
100110012VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC3,0916
100110013VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC7,0087
100210021KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,5666
100210022KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,5944
100210023KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC2,3728
100310031VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC2,7160
100310032VÝKONY PRO OBEZITU S CC2,7160
100310033VÝKONY PRO OBEZITU S MCC5,7160
100410041AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,8620
100410042AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC1,9731
100410043AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,4348
100510051VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PRI ŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC1,3031
100510052VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PRI ŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC1,5163
100510053VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PRI ŠTÍTNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC2,1221
100610061JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC1,5552
100610062JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC2,2443
100610063JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC3,7162
103010301DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC0,3837
103010302DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC0,5269
103010303DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC0,9057
103110311HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU BEZ CC0,3777
103110312HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S CC0,4210
103110313HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTU S MCC0,6425
103210321VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC0,4317
103210322VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC0,5613
103210323VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC0,7483
103310331JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC0,3211
103310332JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC0,4788
103310333JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC0,8712
110111011TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC6,2384
110111012TRANSPLANTACE LEDVIN S CC6,2965
110111013TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC9,2160
110211021VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC5,6808
110211022VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC7,4203
110211023VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC10,1105
110311031VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC2,4029
110311032VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC2,9612
110311033VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC4,5897
110411041DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY BEZ CC1,2642
110411042DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S CC1,9074
110411043DIALÝZA A ELIMINAČNÍ METODY S MCC3,3151
110511051MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC0,9877
110511052MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC1,1982
110511053MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC1,8847
110611061PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2478
110611062PROSTATEKTOMIE S CC1,5299
110611063PROSTATEKTOMIE S MCC1,9595
110711071URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC0,6502
110711072URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC0,8037
110711073URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC1,0402
110811081JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,5458
110811082JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,7873
110811083JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC1,3480
113011301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC0,4608
113011302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC0,6490
113011303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC1,0041
113111311NEFRITIDA BEZ CC0,4749
113111312NEFRITIDA S CC0,5036
113111313NEFRITIDA S MCC1,1800
113211321INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,4186
113211322INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,5493
113211323INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,7672
113311331MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC1,0031
113311332MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC1,5538
113311333MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC1,6581
113411341MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC0,3014
113411342MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC0,4511
113411343MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC0,7404
113511351SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU BEZ CC0,2800
113511352SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S CC0,4357
113511353SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO TRANSPLANTÁTU S MCC0,5607
113611361PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC0,3224
113611362PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC0,3962
113611363PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC0,4648
113711371JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC0,3108
113711372JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC0,4628
113711373JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC0,7704
120112011VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC2,5254
120112012VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC2,6161
120112013VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC3,7871
120212021VÝKONY NA PENISU BEZ CC0,5321
120212022VÝKONY NA PENISU S CC0,8846
120212023VÝKONY NA PENISU S MCC1,8571
120312031TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC1,2147
120312032TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC1,4319
120312033TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC1,8748
120412041VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC0,5326
120412042VÝKONY NA VARLATECH S CC0,7539
120412043VÝKONY NA VARLATECH S MCC1,2059
120512051CIRKUMCIZE BEZ CC0,3639
120512052CIRKUMCIZE S CC0,4074
120512053CIRKUMCIZE S MCC0,4074
120612061JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,7094
120612062JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,0389
120612063JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC2,0499
123012301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3160
123012302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,5278
123012303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,6899
123112311PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,2579
123112312PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC0,3579
123112313PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC0,5278
130113011EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZ CC3,0379
130113012EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC3,8293
130113013EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC5,5216
130213021VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC2,0407
130213022VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC2,5680
130213023VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC4,6577
130313031VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH BEZ CC1,7836
130313032VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S CC2,2158
130313033VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A ADNEXECH S MCC3,0541
130413041DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC1,3289
130413042DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC1,4619
130413043DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC1,5592
130513051GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC0,8250
130513052GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC1,0693
130513053GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC1,0693
130613061REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC0,9385
130613062REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC1,2311
130613063REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC1,2311
130713071VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC0,3066
130713072VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC0,4255
130713073VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC0,5458
130813081ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC0,6500
130813082ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC0,7074
130813083ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC0,7074
130913091DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC0,3447
130913092DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC0,3936
130913093DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC0,3937
131013101JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,8450
131013102JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC1,1841
131013103JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC1,6880
133013301MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3442
133013302MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4564
133013303MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,5855
133113311INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,3223
133113312INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,4034
133113313INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,6699
133213321MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC0,1990
133213322MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC0,2972
133213323MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC0,4106
146414641POTRAT S DILATACIA KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽI NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC0,2590
146414642POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ S CC0,3050
146414643POTRAT S DILATACI A KYRETÁŽI, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽI NEBO HYSTEREKTOMIÍ S MCC0,3050
146514651POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE BEZ CC0,1556
146514652POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S CC0,2729
146514653POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIE S MCC0,2729
146614661POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,2633
146614662POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,3622
146614663POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,4347
146714671POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2385
146714672POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3347
146714673POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3347
146814681MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC1,0436
146814682MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC1,1020
146814683MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC1,1020
146914691MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC0,4002
146914692MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC0,4002
146914693MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC1,1829
147014701HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC0,3187
147014702HROZÍCÍ POTRAT S CC0,4433
147014703HROZÍCÍ POTRAT S MCC0,4598
147114711FALEŠNÝ POROD BEZ CC0,1763
147114712FALEŠNÝ POROD S CC0,1763
147114713FALEŠNÝ POROD S MCC0,1763
147214721JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC0,3143
147214722JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC0,5597
147214723JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC0,7452
147314731JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC0,2674
147314732JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC0,3734
147314733JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC0,3734
156015601NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <-5 DNÍ BEZ CC0,1766
156015602NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <-5 DNI S CC0,2861
156015603NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ <= 5 DNÍ S MCC0,4881
160116011VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC2,5831
160116012VÝKONY NA SLEZINĚ S CC3,5818
160116013VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC4,4639
160216021JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC0,6986
160216022JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC0,9601
160216023JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC2,1714
163016301AGRANULOCYTÓZA BEZ CC0,5103
163016302AGRANULOCYTÓZA S CC0,8315
163016303AGRANULOCYTÓZA S MCC1,3856
163116311PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC0,5678
163116312PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC0,7209
163116313PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC1,2354
163216321SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC0,2248
163216322SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC0,4884
163216323SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC0,4884
163316331PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC0,5640
163316332PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC0,7159
163316333PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC1,0424
163416341JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC0,4928
163416342JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC0,6705
163416343JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC1,0672
170117011LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC1,7897
170117012LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC3,3699
170117013LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC7,8467
170217021LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC0,8605
170217022LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC1,7740
170217023LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC3,1025
170317031MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC3,0436
170317032MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC4,8160
170317033MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC8,1144
170417041MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC1,0321
170417042MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC1,7348
170417043MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC3,6732
173017301AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,9098
173017302AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,9220
173017303AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC3,0923
173117311LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC0,6622
173117312LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC0,7631
173117313LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC1,8254
173217321RADIOTERAPIE BEZ CC1,5243
173217322RADIOTERAPIE S CC2,2609
173217323RADIOTERAPIE S MCC2,3997
173317331CHEMOTERAPIE BEZ CC0,4881
173317332CHEMOTERAPIE S CC0,5542
173317333CHEMOTERAPIE S MCC0,6857
173417341JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC0,5444
173417342JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC0,6621
173417343JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC1,0513
173517351CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII BEZ CC0,8648
173517352CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S CC2,0211
173517353CHEMOTERAPIE PŘI AKUTNÍ LEUKÉMII S MCC10,6128
180118011VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,7285
180118012VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC2,9986
180118013VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC5,8894
180218021VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE BEZ CC1,4333
180218022VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S CC1,8081
180218023VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S MCC3,7226
183018301SEPTIKÉMIE BEZ CC0,9277
183018302SEPTIKÉMIE S CC1,1065
183018303SEPTIKÉMIE S MCC2,0205
183118311POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE BEZ CC0,5419
183118312POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S CC0,8245
183118313POOPERAČNÍ A POURAZOVÉ INFEKCE S MCC1,3070
183218321HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC0,4566
183218322HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC0,6024
183218323HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC0,7759
183318331VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC0,3822
183318332VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC0,5433
183318333VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC0,6838
183418341JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC0,5928
183418342JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC0,8170
183418343JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC1,2636
190119011OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC1,5132
190119012OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC3,0382
190119013OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC4,3302
193019301SCHIZOFRENIE BEZ CC1,3774
193019302SCHIZOFRENIE S CC1,4171
193019303SCHIZOFRENIE S MCC1,6429
193119311PSYCHÓZY BEZ CC1,1844
193119312PSYCHÓZY S CC1,1844
193119313PSYCHÓZY S MCC1,2714
193219321PORUCHY OSOBNOSTI BEZ CC0,9255
193219322PORUCHY OSOBNOSTI S CC0,9589
193219323PORUCHY OSOBNOSTI S MCC1,7865
193319331BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC1,5103
193319332BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC1,5103
193319333BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC1,5103
193419341DEPRESE BEZ CC0,9702
193419342DEPRESE S CC0,9702
193419343DEPRESE S MCC1,3653
193519351AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC0,5613
193519352AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC0,5769
193519353AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC0,6951
193619361ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC0,7475
193619362ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC0,7475
193619363ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC0,8436
193719371VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,9075
193719372VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,9075
193719373VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,9075
193819381PORUCHY PŘIJMU POTRAVY BEZ CC2,0875
193819382PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S CC2,0875
193819383PORUCHY PŘIJMU POTRAVY S MCC2,0875
193919391JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC0,4043
193919392JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC0,5304
193919393JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC0,5743
194019400DUŠEVNÍ PORUCHY S ELEKTROKONVULZIVNÍ TERAPIÍ NEBO S REPETITIVNÍ TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKOU STIMULACÍ3,0227
203020301ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC0,1232
203020302ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC0,1380
203020303ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC0,2822
203120311ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC1,1314
203120312ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC1,7567
203120313ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC2,3453
203220321ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC0,5613
203220322ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC0,6001
203220323ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC2,3879
203320331ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC0,3105
203320332ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC0,3899
203320333ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC0,6362
203420341ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC0,5007
203420342ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC0,6099
203420343ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC1,0924
210121011MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ STEP PŘI ÚRAZECH BEZ CC1,6034
210121012MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC1,9900
210121013MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC5,2659
210221021JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC1,2775
210221022JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC2,3587
210221023JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC4,8452
213021301PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC0,6988
213021302PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC0,8759
213021303PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC3,1769
213121311ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC0,1973
213121312ALERGICKÉ REAKCE S CC0,2786
213121313ALERGICKÉ REAKCE S MCC0,5653
213221321OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC0,3304
213221322OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC0,5590
213221323OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC1,4831
213321331KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC0,3874
213321332KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC0,6431
213321333KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC1,2141
213421341SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC0,4195
213421342SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC0,4195
213421343SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC0,4195
213521351JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC0,2766
213521352JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC0,4221
213521353JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC1,3023
225022501POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE BEZ CC0,3562
225022502POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENI AKUTNÍ PÉČE S CC0,3562
225022503POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC0,6095
225122510ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍ M STEPEM7,7276
225222521NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ CC2,6813
225222522NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S CC8,0092
225222523NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S MCC12,8015
225322530ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO STEPU1,4823
225422541POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC0,8374
225422542POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC1,2200
225422543POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC5,3521
225522551POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC0,5662
225522552POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC1,1063
225522553POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC3,0716
230123011OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI BEZ CC0,6449
230123012OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S CC0,8772
230123013OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMI S MCC2,1686
233023301REHABILITACE BEZ CC0,5817
233023302REHABILITACE S CC0,6733
233023303REHABILITACE S MCC0,9595
233123311SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC0,3113
233123312SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC0,4474
233123313SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC0,7217
233223321JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC0,2568
233223322JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC0,3583
233223323JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC0,8495
233323330REHABILITACE > 55 DNÍ4,9457
233423340REHABILITACE 49-55 DNÍ4,3032
233523351REHABILITACE 42-48 DNÍ BEZ CC3,8100
233523352REHABILITACE 42-48 DNÍ S CC3,8100
233523353REHABILITACE 42-48 DNÍ S MCC3,8100
233623361REHABILITACE 35-41 DNÍ BEZ CC2,7781
233623362REHABILITACE 35-41 DNÍ S CC2,7781
233623363REHABILITACE 35-41 DNÍ S MCC3,0086
233723371REHABILITACE 28-34 DNÍ BEZ CC2,1828
233723372REHABILITACE 28-34 DNÍ S CC2,2477
233723373REHABILITACE 28-34 DNÍ S MCC2,3075
233823381REHABILITACE 21-27 DNÍ BEZ CC1,5775
233823382REHABILITACE 21-27 DNÍ S CC1,6872
233823383REHABILITACE 21-27 DNÍ S MCC1,8542
233923391REHABILITACE 14-20 DNÍ BEZ CC1,2645
233923392REHABILITACE 14-20 DNÍ S CC1,3427
233923393REHABILITACE 14-20 DNÍ S MCC1,4991
234023401REHABILITACE 5-13 DNÍ BEZ CC0,7615
234023402REHABILITACE 5-13 DNÍ S CC0,7909
234023403REHABILITACE 5-13 DNÍ S MCC0,8634
250125011KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,7867
250125012KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,7867
250125013KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC9,1407
250225021JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC4,0659
250225022JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC4,0659
250225023JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC6,6018
250325030DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM48,5544
250425040DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM37,3448
250525051DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC23,6816
250525052DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC23,6816
250525053DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC23,6816
250625061DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN BEZ CC17,3429
250625062DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S CC17,3429
250625063DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU S KRANIOTOMIÍ > 96 HODIN S MCC17,3429
250725071DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM BEZ CC14,1607
250725072DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S CC16,9420
250725073DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM VÝKONEM S MCC16,9420
253025301DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC0,8919
253025302DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC0,8919
253025303DIAGNÓZY TYKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC1,6237
253125311JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC1,3182
253125312JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC1,3182
253125313JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC1,3182
253225320DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 1008 HODIN (VÍCE NEŽ 43 DNÍ)53,8925
253325330DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 504 HODIN (22-42 DNÍ)20,2698
253425341DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) BEZ CC15,4542
253425342DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S CC15,4542
253425343DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 240 HODIN (11-21 DNÍ) S MCC15,4542
253625361DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) BEZ CC9,2479
253625362DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S CC9,2479
253625363DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE PŘI POLYTRAUMATU > 96 HODIN (5-10 DNÍ) S MCC9,2479
253725370ÚMRTÍ DO 5 DNÍ OD PŘIJMU PŘI POLYTRAUMATU3,1790
888788871ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,0028
888788872ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC2,2574
888788873ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,4207
888888881PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC1,6993
888888882PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,8388
888888883PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETYKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC4,0919
888988891VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC0,6804
888988892VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC1,1490
888988893VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC2,4382
999899980HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA0,1100
999999990NEZAŘADITELNÉ0,1100

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Výše úhrad hrazených služeb podle § 8 odst. 2

KódVýkonRegulační omezeníVýše úhrady
00900Komplexní vyšetření zubním lékařem při registraci pojištěnce
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení léčebného plánu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Založení dokumentace se záznamem stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání včetně onkologické prohlídky, mezičelistních vztahů, anamnézy a individuálního léčebného postupu. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat při první registraci pojištěnce nově přijatého do péče, to je kód 00900 nelze vykázat v případě, že poskytovatelem byly na pacienta v posledních dvou letech vykazovány kódy pravidelné péče - kódy 00901 a 00902, resp. 00946 a 00947. V témže kalendářním roce lze kód 00900 kombinovat pouze s kódem 00901, resp. 00946. Kombinaci kódů 00900 a 00901, resp. 00946 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést vyšetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost 014
458 Kč
00901Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené zdravotní pojišťovnou. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství (musí být uvedena diagnóza dohledu nad těhotenstvím), mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00901 a 00901, resp. 00946 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
450 Kč
00902Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivaci pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5)
323 Kč
00903Vyžádané vyšetření odborníkem nebo specialistou
Vyšetření odborníkem nebo specialistou na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření. Kód nelze vykázat v případě registrace pacienta daným poskytovatelem. Kód se vykazuje 1x na jednu diagnózu/ 1 poj/ 1 rok, v případě rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz maximálně 3/1 poj. /1 rok.
Nelze kombinovat s kódem 00908, 00931, 00940 a 00981. Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5);015;605
200 Kč
00904Stomatologické vyšetření registrovaného pojištěnce od 1 roku do 10 let v rámci preventivní péčeLze vykázat 2/1 rok pouze v souvislosti s preventivní prohlídkou v daném kalendářním roce, tj. kódem 00901 popřípadě 00946 a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření.
Odbornost - 014
105 Kč
00906Stomatologické ošetření pojištěnce do 6 let nebo hendikepovaného pojištěnce
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce. Kód lze vykazovat pouze v souvislosti se stomatologickými výkony, nikoliv s výrobky. U dětí lze vykázat i bez kurativního výkonu.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
95 Kč
00907Stomatologické ošetření pojištěnce od 6 let do 15 let
Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
Lze vykázat 1/1 den Pouze při kurativní návštěvě (nelze vykázat jen s kódy 00900,00901, 00903, 00909, 00946, a diagnózou Z 012 - zubní vyšetření).
Odbornost - 014
Držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE5) lze vykázat i při vyžádané péči neregistrovaného pojištěnce.
68 Kč
00908Akutní ošetření a vyšetření í neregistrovaného pojištěnce - i v rámci pohotovostní služby Akutní ošetření náhodného pojištěnce mimo rámec preventivní péče. Ošetření zahrnuje vyšetření, paliativní ošetření v endodoncii, amputaci a exstirpaci dřeně, provizorní výplň, lokální ošetření gingivy / sliznice, konzervativní ošetření dentitio difficilis nebo parodontálního abscesu, zavedení a výměnu drénu, nebo opravu / úpravu snímatelné náhrady v ordinaci a podobně.Nelze kombinovat s kódem 00903 a 00909.
Lze vykázat 1/1 den.
Odbornost - 014
310 Kč
00909Klinické stomatologické vyšetření
Vyšetření odborníkem na klinickém pracovišti na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení), krátká písemná zpráva. Nemusí navazovat ošetření.
Nelze kombinovat s kódy 00900, 00901,00902,00903,00908, 00945, 00946 a 00947. V kombinaci s kódem 00907 nelze vykázat samostatně s diagnózou Z 012 - zubní vyšetření. Kód lze nasmlouvat lůžkovým pracovištím a klinickým pracovištím, tj. společné pracoviště fakultní nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy podle § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb. Lze vykázat 1/1 den
Při diagnóze vyžadující opakovanou návštěvu lze vykázat jen jedenkrát, u rozštěpových vad, onkologických a traumatologických diagnóz lze vykázat pouze jednou, při zahájení léčby.
Odbornost - 014; 015
410 Kč
00910Zhotovení intraorálního rentgenového snímku
Zhotovení rentgenového snímku na speciálním dentálním rentgenovém přístroji, nebo další zobrazovací metodou (podmínkou je archivace snímku).
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00911Zhotovení extraorálního rentgenového snímku
Zhotovení skiagrafie lebky různých projekcí za každý snímek.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval, v případě odbornosti 015 i rentgenový snímek ruky (stanovení fáze růstu skeletu).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
225 Kč
00912Náplň slinné žlázy kontrastní látkou
Sondáž, dilatace, náplň slinných žláz a vývodů kontrastní látkou. Následné rentgenové vyšetření je vykazováno kódem 00911 nebo 00913 poskytovatelem, který snímek indikoval.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH, PE5); 605
581Kč
00913Zhotovení ortopantomogramu
Zhotovení extraorálního panoramatického snímku na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/2 kalendářní roky.
Pro odb. 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA, CH, PE a odbornost 015, 605 lze vykázat 2/1 kalendářní rok pouze v souvislosti se specializovanou péčí; v ostatních případech (např. u vlastních registrovaných pacientů) platí omezení kódu 1/2 kalendářní roky.
Omezení neplatí v případech, kdy je vyšetření vyžádáno kardiologem/kardiochirurgem, ortopedem, transplantologem či osteologem (např. z důvodu vyloučení fokální infekce nebo předoperačního vyšetření) s dg Z018 nebo v souvislosti s antiresorpční léčbou (dg M87.1).
Pro LPS (lékařská pohotovostní služba) a v případě úrazové nebo onkologické diagnózy lze vykázat bez omezení.
275 Kč
00914Vyhodnocení ortopantomogramu
Vyhodnocení panoramatického rentgenového snímku zubních oblouků a skeletu čelistí nebo ostatních extraorálních snímků.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval (i v případě zhotovení snímku jiným poskytovatelem); v případě odeslání pojištěnce k jinému zubnímu lékaři, který je držitelem potvrzení o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů5) a lékaři odbornosti 015, může kód vykázat i tento zubní lékař.
Lze vykázat 1/1 snímek/1 poskytovatel
Odbornost - 014; 015; 605
70 Kč
00915Zhotovení telerentgenového snímku lbi
Zhotovení dálkového rentgenového snímku lbi na speciálním rentgenovém přístroji.
Vykazuje poskytovatel, který snímek indikoval.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5);015;605
270 Kč
00916Anestézie na foramen mandibulae a infraorbitale
Aplikace injekční anestézie na foramen mandibulae (součástí je i aplikace na nervus buccalis) a foramen infraorbitale (součástí je i aplikace na nervus palatinus) ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014; 015; 605
105 Kč
00917Anestézie infiltrační Aplikace injekční anestézie pro každý sextant, včetně anestézie na foramen mentale, foramen palatinum maius a foramen incisivum. Počítá se anestezovaná oblast, nikoli počet vpichů; ve všech případech, je-li anestezie indikována lékařem.Lze vykázat - bez omezení Odbornost - 014; 015; 60585 Kč
00918Ošetření zubního kazu u dětí do 15 let, u těhotných a kojících žen - stály zub Bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu
- u dětí do dne dosažení 15 let věku v rozsahu špičáků včetně při použití samopolymerujícího kompozita,
- u dětí do dne dosažení 15 let věku nad rozsah špičáků včetně při použití skloionomerního cementu,
- u těhotných a kojících žen při použití skloionomerního cementu.
Není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám a u těhotných a kojících žen v rozsahu špičáků včetně též samopolymerující kompozitum.
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
495 Kč
00920Ošetření zubního kazu - stály zub - fotokompozitní vyplň
Ošetření zubního kazu stálého zubu fotokompozitní výplní u pojištěnců do 18 let v rozsahu špičáků včetně, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu.
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
350 Kč
00921Ošetření zubního kazu - stály zub
Ošetření zubního kazu definitivní výplní, bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu, standardním materiálem podle přílohy č. 1 zákona (při použití samopolymerujících kompozitních materiálů v rozsahu špičáků včetně a nedózovaného amalgámu v celém rozsahu).
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních nebo profesionálních poškozeních chrupu.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
270 Kč
00922Ošetření zubního kazu - dočasný zub
Bez ohledu na počet plošek výplně či případný počet drobných výplní na jednom zubu: Ošetření zubního kazu dočasného zubu při použití skloionomerního cementu; není-li použití skloionomerního cementu možné z hlediska zdravotního stavu pojištěnce, lze použít dózovaný amalgám a v rozsahu špičáků včetně též samopolymerující kompozitum.
Lze vykázat 1 zub/365 dní
Omezení frekvencí se netýká případů, kdy opakovaná výplň je zhotovena z důvodu komplikací ošetřeného zubního kazu nebo úrazu - v takovém případě je výplň vykázána s jinou diagnózou. Dříve než za 1 rok lze vykázat výplň v případě vysoké kazivosti při závažných celkových onemocněních.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
390 Kč
00923Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, chemickou a medikamentózní přípravu a provizorní výplně.
Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek zinkoxydfosfátovým cementem. Počet návštěv nerozhoduje.
Nelze kombinovat s kódem 00925.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub pouze tehdy, pokud následuje konzervačně - chirurgická léčba komplikací zubního kazu.
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
181 Kč
00924Konzervativní léčba komplikací zubního kazu - dočasný zub
Po definitivním endodontickém ošetření dočasného zubu metodou vitální nebo mortální amputace jedenkrát. Při případné exstirpaci každý zaplněný kořenový kanálek. Ošetření je možné, když je dočasný zub klinicky pevný. Dle rentgenové resorbce nejvýše do poloviny kořene.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
176 Kč
00925Konzervativní léčba komplikací zubního kazu II - stálý zub
Zahrnuje paliativní výkon, mechanickou, medikamentózní přípravu a provizorní výplně. Po definitivním endodontickém ošetření zubu za každý zaplněný kořenový kanálek při použití registrovaného materiálu metodou centrálního čepu. Počet návštěv nerozhoduje. I při ošetření zubu metodou apexifikace.
Nelze kombinovat s kódem 00923.
Lze vykázat 1/1 kanálek/1 zub
Pro více než jeden kanálek je nutno doložit rentgenový snímek.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
265 Kč
00931Komplexní léčba chronických onemocnění parodontu
Odborné vyšetření parodontu, vyšetření pomocí parodontologického indexu CPITN, stanovení individuálního léčebného postupu, zahájení konzervativní léčby - odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení), instruktáž a motivace orální hygieny. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné parodontologické péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1 x za jeden kal. rok. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace.
Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1/1 kalendářní rok.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00932Léčba chronických onemocnění parodontu
Vyšetření parodontu na základě zařazení onemocnění při vyšetření pomocí indexu CPITN, kdy je stanoven index CPI 2-3, případně dalších parodontologických indexů a vyšetřovacích metod v průběhu parodontologické léčby. Výkon svým obsahem nespadá do preventivní péče. Pokračování konzervativní léčby (fáze iniciální nebo udržovací) - kontrola orální hygieny pomocí k tomu určených indexů (například PBI, API), jejichž hodnoty musí být zaznamenány v dokumentaci, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení,), remotivace a korekce konkrétní metody orální hygieny, odstranění lokálního dráždění parodontu. Věková hranice pro vykazování kódu 00932 není fixně stanovena (vykazování 00932 u dětí) - důraz na zdokumentování. Odstup mezi vykázáním kódů 00932 musí být v takovém intervalu, aby bylo možno prokázat účelnost léčby, lze vykázat minimálně v měsíčních odstupech. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné parodontologické dokumentace. Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem (kód 00938) a subgingivalní ošetření (kód 00935) se vykazuje zvlášť.
Lze vykázat 3/1 kalendářní rok
Při třetím vykázání kódu v roce nutno zhodnotit léčbu pomocí indexu CPITN.
Nelze vykázat s kódy 00900, 00901 a 00946.
Odbornost - 014
243 Kč
00933Chirurgická léčba onemocnění parodontu malého rozsahu
Provedený chirurgický výkon v mukogingivalní oblasti navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu (gingivektomie s plastikou) za každý zub.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
420 Kč
00934Chirurgická léčba onemocnění parodontu velkého rozsahu
Chirurgické výkony navazující na konzervativní léčbu chronických onemocnění parodontu vedoucí k prohloubení vestibula a výkony s odklopením mukoperiostálního laloku vedoucí k odstranění parodontálních sulku - za každý sextant. Nelze vykázat s chirurgickýmivýkony s řízenou tkáňovou regenerací a implantacemi.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5)
1000 Kč
00935Subgingivální ošetření
Instrumentální odstranění obsahu parodontálního chobotu (subgingiválního zubního kamene a plaku), odstranění nekrotického cementu, ohlazení povrchu zubního kořene a jeho kontrola u zubů s parodontálními choboty (CP 3,4). Lze provést ručními nástroji, ultrazvukovými či laserovými přístroji či jejich kombinací.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
84 Kč
00936Odebrání a zajištění přenosu transplantátu
Chirurgický výkon vedoucí k získání slizničního nebo kostního štěpu.
Lze vykázat - bez omezení.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
600 Kč
00937Artikulace chrupu
Po provedení celkového zábrusu okluze a artikulace chrupu na podkladě funkčního vyšetření stomatognátního systému. Nutno doložit modely před a po ošetření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
433 Kč
00938Přechodné dlahy ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem
Přechodné dlahy z volné ruky ke stabilizaci zubů s oslabeným parodontem zhotovené podle přílohy č. 1 zákona (samopolymerující kompozitní pryskyřice).
Vykazuje se za každý zub.
Lze vykázat 1/1 zub/365 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015
44 Kč
00940Komplexní vyšetření a návrh léčby onemocnění ústní sliznice
Při komplexním vyšetření ústní sliznice, stanovení diagnózy. Výkon komplexního vyšetření se vykazuje při vyšetření pacienta v rámci převzetí do pravidelné specializované péče a dále vždy, pokud dojde ke změně zdravotního stavu, a to maximálně s frekvencí 1/1 kal. rok. Podmínkou vykázání výkonu je vedení prokazatelné dokumentace onemocnění ústní sliznice a návrh léčby.
Lze vykázat 1/2 kalendářní roky a při změně zdravotního stavu maximálně 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
700 Kč
00941Kontrolní vyšetření a léčba onemocnění ústní sliznice
Při kontrolním vyšetření v průběhu léčby.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; PE5)
300 Kč
00943Měření galvanických proudů
Měření galvanických proudů v dutině ústní při vyšetření slizničních změn a měření impedance.
Lze vykázat - bez omezení Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA;PE5) ; 60588 Kč
00945Cílené vyšetření
Vyšetření zaměřené na konkrétní obtíže registrovaného pojištěnce, v případě dohodnutých dlouhodobých zástupů a péče poskytované v rámci odbornosti 015 i u neregistrovaných pojištěnců.
Nelze vykázat v kombinaci s kódy 00900,00901, 00902, 00903, 00908, 00909,00931,00932,00940, 00941,00946,00947,00981, 00983, 00984.
Lze vykázat - bez omezení, při ošetření v několika návštěvách (endodontické ošetření, zhotovení protetických náhrad a jiné) pouze jednou. Kód nelze vykázat při návštěvě, která vyplývá z plánu ošetření.
Odbornost - 014; 015
30 Kč
00946Opakované komplexní vyšetření a ošetření registrovaného pojištěnce - preventivní prohlídka I
Vyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů, anamnézy a stanovení individuálního léčebného postupu v rámci péče hrazené ZP. Kontrola a nácvik orální hygieny, interdentální hygieny, masáží, odstranění zubního kamene (bez ohledu na způsob provedení, frekvence vykazování v souladu s přílohou č. 1 zákona), včetně ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv. Lokální aplikace fluoridů s použitím přípravků podle přílohy č. 1 zákona.
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci individuální preventivní péče o chrup dětí a dorostu, 1/1 kalendářní rok na pojištěnce v rámci preventivní péče o dospělé, dvakrát v průběhu těhotenství (musí být uvedena diagnóza dohledu nad těhotenstvím), mezi vyšetřeními musí u těhotných uplynout nejméně 3 měsíce. U dětí a dorostu nelze vykázat kombinaci kódů 00946 a 00901 v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi jednotlivými vyšetřeními v roce je doporučeno z odborného hlediska dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést prohlídku dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
376 Kč
00947Péče o registrovaného pojištěnce nad 18 let věku I
Agregovaný výkon zahrnující: kontrolu ústní hygieny, interdentální hygieny, motivace pojištěnce po orientačním vyšetření chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní. Ošetřování běžných afekcí a zánětů gingivy a sliznice dutiny ústní, parodontu (parodontální absces, ošetření afty, herpesu nebo dekubitu způsobeného snímací náhradou aj.), ošetření dentitio difficilis bez ohledu na počet návštěv.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok. Lze vykázat pouze po vykázání kódu 00901, resp. 00946 v témže kalendářním roce a zároveň pokud není vykázán kód 00900, kombinaci kódů 00901 a 00902, resp. 00947 nelze vykázat v jednom kalendářním čtvrtletí, mezi vykázáním jednotlivých kódů v roce je doporučeno dodržovat interval 5 měsíců, ve zdůvodněných případech, jestliže zdravotní stav pacienta vyžaduje provést ošetření dříve, lze vykázat s menším odstupem, který nesmí být kratší než 3 měsíce.
Odbornost - 014
263 Kč
00948Zajištění suturou v rámci výkonu extrakce
Provedení sutury po extrakci stálého zubu nebo radixu v indikovaných případech týkajících se stavění krvácení či jeho prevence u pacientů na antitrombotické léčbě a dále v indikovaných případech týkajících se pacientů na antiresorpční léčbě a pacientů imunosuprimovaných s dg. Z40.9 - Profylaktický operační výkon NS. Bez ohledu na použitý druh materiálu a počet stehů. Lze vykázat pouze s kódem 00950.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
105 Kč
00949Extrakce dočasného zubu
Extrakce dočasného zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixu, exkochleace granulací, sutury a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
87 Kč
00950Extrakce stálého zubu
Extrakce stálého zubu nebo radixu (bez následné chirurgické intervence) včetně případné separace radixu, exkochleace granulací a stavění krvácení kompresivní tamponádou.
Lze vykázat 1/1 zub
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
190 Kč
00951Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku a hemiextrakce nebo egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu do jednoho sextantu nebo chirurgická revize extrakční rány.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
525 Kč
00952Chirurgie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Extrakce zubu nebo radixu s odklopením mukoperiostálního laloku v blízkosti rizikových anatomických struktur nebo vyžadující snesení větší části kosti, primární uzávěr oroantrální komunikace, egalizace bezzubého alveolárního výběžku v rozsahu větším než jeden sextant, exstirpace cysty nad 1 cm, odstranění sekvestru, artrocentézatemporomandibulárního kloubu nebo antrotomie a podobně.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub v případě extrakce zubu nebo radixu
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
1155 Kč
00953Chirurgické ošetřování retence zubů Snesení tkání ležících v cestě erupci zubu a mobilizace zubu do směru žádané erupce (včetně odklopení mukoperiostálního laloku, plastiky měkkých tkání, podložení kostním štěpem, fixace drátěného tahu, nalepení ortodontického zámku).Lze vykázat 1/1 zub Lokalizace - zub Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 015; 605630 Kč
00954Konzervačně-chirurgická léčba komplikací zubního kazu
Odklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura (včetně případného peroperačního plnění), za každý ošetřený kořen.
Též periapikální exkochleace a exstirpace odontogenní cysty do 1 cm.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 605
420 Kč
00955Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí malého rozsahu
Provedení menších chirurgických výkonů, například dekapsulace, frenulektomie, odstranění rušivých vlivů vazivových pruhů, podjazyková frenulektomie, excize vlajícího hřebene - za každý sextant, odstranění leze do 2 cm, sutura rány sliznice nebo kůže do 5 cm nebo sondáž a výplach vývodu slinné žlázy.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00956Chirurgie měkkých tkání dutiny ústní a jejího okolí velkého rozsahu
Odstranění podjazykové retenční slinné cysty, excize vlajícího hřebene většího rozsahu než jeden sextant, odstranění leze nad 2 cm, orální vestibuloplastika bez štěpu - za každý sextant, sutura rány sliznice nebo kůže nad 5 cm, exstirpace mukokely sliznice dutiny ústní nebo diagnostická excize, sialolitotomie.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů PA; CH; PE5); 605
900 Kč
00957Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní malého rozsahu
Ošetření následků úrazu zubů a alveolu malého rozsahu, včetně jednoduché fixace plastickým materiálem, popřípadě zkrácenou drátěnou dlahou.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
420 Kč
00958Traumatologie tvrdých tkání dutiny ústní velkého rozsahu
Repozice a fixace zlomenin alveolu horní, dolní čelisti, zlomenin těla a krčku dolní čelisti bez výrazné dislokace (za každou ošetřenou čelist).
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 605
750 Kč
00959Intraorální incize
Léčba zánětu intraorální incizí s případnou dilatací, vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Lokalizace - kvadrant
Odbornost - 014; 015; 605
105 Kč
00960Zevní incize
Léčba kolem čelistního zánětu zevní incisí, včetně dilatace, s vypuštěním exsudátu a zavedením drénu.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5); 605
600 Kč
00961Ošetření komplikací chirurgických výkonů v dutině ústní
Zavedení drénu či tamponády, přiložení plastického obvazu, výplachu rány lokálním léčebným prostředkem, dále stavění pozdního postextrakčního krvácení, revize extrakční rány, svalové rehabilitační cvičení a fyzikální terapie.
Lze vykázat 5/10 dnů
Odbornost - 014; 015; 605
45 Kč
00962Konzervativní léčba temporomandibulárních poruch
Vyšetření temporomandibulárního kloubu, zdokumentování onemocnění a konzervativní léčba temporomandibulární poruchy (například mezičelistní fixací, fyzikální terapií nebo manuální repozicí).
Lze vykázat 2/1 kalendářní rok (omezení frekvencí neplatí pro odbornost 605, 015 a 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH; PE5)
Odbornost - 014; 015; 605
300 Kč
00963Injekce i. m., i. v., i. d., s. c.
Zahrnuje injekční aplikaci léčiva, včetně ceny aplikace, není-li aplikovaná látka hrazena jiným způsobem.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
53 Kč
00965Čas zubního lékaře strávený dopravou za imobilním pojištěncemNelze vykázat spolu s výkonem přepravy.
Odbornost - 014; 605
Výkon je hrazen na podkladě doporučení praktického lékaře
210 Kč
00966Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který vystavuje Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00967Signální výkon - informace o vydání Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti nebo Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče)
Výkon vykazuje ošetřující lékař, který Rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, případně Rozhodnutí o ukončení potřeby ošetřování (péče), vystavil.
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014
5 Kč
00968Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL - stomatochirurgem
Stomatochirurgické vyšetření a ošetření neregistrovaného pojištěnce PZL - stomatochirurgem v ambulanci poskytovatele ambulantních hrazených služeb.
Ošetření na základě písemného doporučení jiného lékaře při neodkladných stavech. V souvislosti s léčením tohoto neodkladného stavu lze vykázat pouze lx, písemná zpráva. V případě dalšího plánovaného ošetření daného pacienta již kód 00968 nelze znovu vykázat.
Kód nelze naúčtovat u pojištěnce registrovaného daným poskytovatelem v případě přeposlání od jednoho lékaře k druhému, kteří pracují v rámci daného poskytovatele (tj. mezi jednotlivými IČP daného poskytovatele).
Kód není určen pro ambulance poskytovatelů lůžkových služeb, tzn. že kód není určen ani pro ambulance, kdy je provozovatel současně provozovatelem lůžkových služeb jakékoliv odbornosti.
Lze vykázat 1/1 den pouze v souvislosti s kódy 00951, 00952, 00953, 00954, 00955, 00956, 00957, 00958, 00960, 00962.
Odbornost - 014 s potvrzením o soustavné účasti v systému školících akcí celoživotního vzdělávání zubních lékařů CH. Ošetření na základě doporučení jiného lékaře (při naléhavých stavech i bez doporučení).
1000 Kč
00970Sejmutí fixní náhrady - za každou pilířovou konstrukci
Sejmutí fixní náhrady rázovým nástrojem nebo rozbroušením korunky a její deformací.
Lze vykázat 1/730 dní
Nelze vykázat u provizorních náhrad.
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
91Kč
00971Provizorní ochranná korunka
Adaptace a fixace konfekční korunky k ochraně preparovaného, frangováného nebo jinak destruovaného zubu, nebo individuální ochranná korunka zhotovená razidlovou metodou v ústech pacienta. Zahrnuje i opakované nasazení.
Lze vykázat 1/730 dní
Lokalizace - zub
Odbornost - 014; 015; 605
69 Kč
00973Oprava nebo úprava snímatelné náhrady v ordinaci
Oprava nebo jednoduchá úprava snímatelné náhrady v ordinaci bez návaznosti na další laboratorní zpracování.
Lze vykázat 5/1 kalendářní rok
Nelze vykázat při odevzdání nové snímatelné náhrady (nejdříve dva měsíce po odevzdání nové snímatelné náhrady).
Lokalizace - čelist
Odbornost - 014; 015; 605
39 Kč
00974Odevzdání stomatologického výrobku
Poskytovatel vykazuje při odevzdání stomatologického výrobku (kód slouží pouze pro vykazování zvlášť účtovaných léčivých přípravků a stomatologických výrobků (dokladem 03s).
Lze vykázat - bez omezení
Odbornost - 014; 015; 605
0 Kč
00981Diagnostika ortodontickych anomálií
Zahrnuje orientační stomatologické vyšetření, komplexní ortodontické vyšetření, založení zdravotnické dokumentace. Tímto kódem se zahajuje ortodontická léčba a vykazování kódů odbornosti 015.
Při převzetí již léčeného pojištěnce je nutné zahájit vlastní ortodontickou léčbu vstupním vyšetřením, založením vlastní dokumentace a vykázáním kódu 00981.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce a poskytovatele
Odbornost - 015
600 Kč
00982Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem - najeden zubní oblouk. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu včetně přípravy zubů.
Lze vykázat 1/1 čelist, v případě rozštěpových vad (Q 35 - Q38) max. 2/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
1300 Kč
00983Kontrola léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby a úprav na fixním aparátu na jednom i obou zubních obloucích, a to po vykázání kódu 00982 nebo 00994. Vztahuje se na všechny kontroly fixního aparátu v daném čtvrtletí a na kontrolu souběžně používaného snímacího aparátu.
Lze vykázat 1/1 kalendářní čtvrtletí, a to maximálně 16x na pacienta, v případě rozštěpových vad lze vykázat bez omezení.
Odbornost - 015
800 Kč
00984Kontrola léčby ortodontických anomálií jinými postupy než s použitím fixního ortodontického aparátu
Kontrola postupu léčby dle individuálního léčebného postupu a funkce snímacích aparátů včetně jejich úpravy. Pro sledování průběhu změn po ortodonticky indikovaných extrakcích bez aparátu.
Vztahuje se na všechny kontroly snímacího aparátu v daném čtvrtletí.
Lze vykázat 1/1 kalendářní čtvrtletí, a to maximálně 16x na pacienta, v případě rozštěpových vad lze vykázat bez omezení.
Nelze vykázat pro léčbu ve fázi retence nebo při sledování růstu a vývoje chrupu a čelisti bez aktivní léčby.
Odbornost - 015
210 Kč
00985Ukončení léčby ortodontických anomálií s použitím fixního ortodontického aparátu
Po ukončení léčby ortodontických anomálií sejmutí fixního ortodontického aparátu na 1 zubní oblouk, zábrus zubů, včetně případné analýzy modelů (nezahrnuje případné zhotovení a analýzu telerentgenu a ortopantomogramu).
Lze vykázat 2/1 čelist, v případě rozštěpových vad (Q 35 - Q 38) max. 3/1 čelist
S časovým odstupem 3 let lze vykázat jedenkrát na čelist v návaznosti na kód 00982 a jedenkrát na čelist v návaznosti kódu 00994.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
700 Kč
00986Kontrola ve fázi retence nebo aktivní sledování ve fázi růstu a vývoje Kontrola pojištěnce před začátkem nebo po ukončení aktivní fáze ortodontické léčby snímacími nebo fixními aparáty podle individuálního léčebného postupu. Součástí může být i použití pevných, nebo snímacích dlah, retainerů nebo jiných retenčních aparátů.Lze vykázat 1/1 kalendářní pololetí, a to maximálně 8x na pacienta.
Odbornost - 015
220 Kč
00987Stanovení fáze růstu
Určení růstové fáze pojištěnce - skeletální věk, zhodnocením rentgenového snímku ruky nebo krčních obratlů.
Lze vykázat 2/1 pojištěnce
Odbornost - 015
53 Kč
00988Analýza telerentgenového snímku lbi
Vyhodnocení profilového, eventuálně zadopředního dálkového rentgenového snímku lbi pomocí speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
116 Kč
00989Analýza ortodontických modelů
Vyhodnocení ortodontických modelů zubních oblouků a přilehlých tkání, včetně případných dalších speciálních měření.
Lze vykázat 1/1 kalendářní rok
Odbornost - 015
315 Kč
00990Diagnostická přestavba ortodontického modelu
Přestavba zubů ortodontického modelu jedné čelisti z diagnostických důvodů nebo modelová operace čelistí k chirurgickým účelům.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
473 Kč
00991Nasazení prefabrikovaného intraorálního oblouku
Palatinální nebo linguální expanzní nebo kotevní drátěný oblouk nebo lipbumper, továrně zhotovené, jejich adaptace a zasazení do zařízení na kroužcích.
Lze vykázat 1/1 čelist
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
173 Kč
00992Nasazení extraorálního tahu nebo obličejové masky
Nasazení intra-extraorálního drátěného oblouku (uzdy), nebo bradové peloty a ortodontní čapky či krční pásky nebo obličejové masky typu Delaire, Hickham a podobně za účelem extraorálního kotvení, včetně poučení o způsobu použití a názorného předvedení.
Lze vykázat 1/1 pojištěnce
Odbornost - 015
210 Kč
00993Navázání parciálního oblouku
Příprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6 zubů do zámků nebo kaný 1 jako součásti fixního aparátu.
Lze vykázat 4/1 kalendářní pololetí (1x na kvadrant).
Odbornost - 015
300 Kč
00994Zahájení léčby ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na jeden zubní oblouk
Zahájení léčby ortodontických anomálií fixním ortodontickým aparátem najeden zubní oblouk ve smíšeném chrupu pro protruzní vady s incizálním schůdkem 9 mm a více, zkřížený skus, diastema větší než 4 mm, zákus, retence nebo dystopie horního stálého řezáku. Zahrnuje nasazení prvků fixního aparátu.
Lze vykázat 1/1 čelist do věku pacienta 10 let.
Lokalizace - čelist
Odbornost - 015
900 Kč

Vysvětlení zkratek:

PZL praktický zubní lékař

PA parodontolog

CH stomatochirurg

PE pedostomatolog

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Léčivé přípravky vyjmuté z platby případovým paušálem

1. Z platby případovým paušálem jsou vyjmuty:

1.1 Léčivé přípravky obsahující tyto léčivé látky:

B02BB01

B02BD01

B02BD02

B02BD03

B02BD04

B02BD05

B02BD06

B02BD07

B02BD08

B02BD09

B02BD10

B05AA02

1.2 Tyto individuálně vyráběné léčivé přípravky:

Kryoprotein (0207926)

Plazma čerstvá, zmrazená pro klinické použití (0207921)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu - Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace vyjmuté z platby případovým paušálem

BazeIR-DRG4)Název skupinyRelativní váha 2018
000100011TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC20,2989
000100012TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC22,6905
000100013TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC30,2884
000200021TRANSPLANTACE JATER BEZ CC13,6501
000200022TRANSPLANTACE JATER S CC13,6501
000200023TRANSPLANTACE JATER S MCC17,1323
146014601POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC1,3683
146014602POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC1,5837
146014603POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC1,8567
146114611VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC1,0900
146114612VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC1,2166
146114613VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACI A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC1,4471
146214621VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC0,9929
146214622VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC1,4144
146214623VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC3,2277
146314631VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC0,8435
146314632VAGINÁLNÍ POROD S CC0,9158
146314633VAGINÁLNÍ POROD S MCC0,9158
156115611NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC9,3056
156115612NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC13,0304
156115613NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC20,7049
156215621NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC50,0790
156215622NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC50,0790
156215623NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC50,0790
156315631NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,5417
156315632NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC12,8439
156315633NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU <=1000G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC30,0430
156415641NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC24,3548
156415642NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC29,2460
156415643NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC33,7999
156515651NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC7,1881
156515652NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC8,4345
156515653NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1000-1499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC15,0420
156615661NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC13,5777
156615662NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC16,6661
156615663NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC16,6661
156715671NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC3,0627
156715672NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC4,4440
156715673NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 1500-1999G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC7,6355
156815681NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC13,4980
156815682NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC13,5361
156815683NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC15,6434
156915691NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,5785
156915692NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC1,5193
156915693NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2000-2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC3,7788
157015701NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM BEZ CC3,9308
157015702NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S CC5,2446
157015703NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, SE ZÁKLADNÍM VÝKONEM S MCC14,2240
157115711NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM BEZ CC0,3877
157115712NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S CC0,8421
157115713NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU >2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S MCC3,4708
157215720NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ7,4464
157315731NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC0,5704
157315732NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC1,4335
157315733NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC3,2601
157415741NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC0,9086
157415742NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC0,9539
157415743NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC2,9314
157515751NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC0,2913
157515752NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC0,3763
157515753NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC0,5923
240124010HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,9390
240224020HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV1,5844
240324031HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC0,3839
240324032HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC0,3839
240324033HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC0,3839
243024301HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC0,6206
243024302HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC1,4459
243024303HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC5,1283
243124311HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ CC0,1349
243124312HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC0,1349
243124313HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S MCC0,1349
243224320HIV S NĚKOLIKA ZÁVAZNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV0,8853
243324331HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC1,6980
243324332HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCI SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC1,6980
243324333HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC1,6980
243424341HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC0,8683
243424342HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC0,9266
243424343HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC0,9266
243524350HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV1,2144

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 353/2017 Sb.

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v daném okrese

OkresVZPVoZPČPZPOZPZPŠZPMVRBP
BENEŠOV0,6340,0640,0240,0740,0000,2040,000
BEROUN0,4420,0470,3520,0780,0000,0810,000
BLANSKO0,6470,0430,0150,0270,0000,2670,001
BRNO-MĚSTO0,5550,1010,0680,0610,0000,2090,006
BRNO-VENKOV0,5840,0820,0890,0470,0000,1960,002
BRUNTÁL0,4390,0850,1350,0630,0000,2060,073
BŘECLAV0,5900,0460,1390,0360,0000,1860,003
ČESKA LÍPA0,6520,1270,0830,0390,0150,0840,000
ČESKÉ BUDĚJOVICE0,5660,1630,0300,0560,0000,1850,000
ČESKÝ KRUMLOV0,6420,1220,0330,0330,0000,1690,000
DĚČÍN0,6250,0570,1530,0470,0010,1170,000
DOMAŽLICE0,7540,0670,0280,0410,0000,1100,000
FRÝDEK-MÍSTEK0,3120,0080,4250,0160,0000,0460,193
HAVLÍČKŮV BROD0,6600,0480,1620,0380,0000,0900,000
HODONÍN0,4560,0290,2160,0240,0000,1460,128
HRADEC KRÁLOVÉ0,5280,1780,0470,0570,0010,1890,000
CHEB0,6530,1020,0700,0500,0000,1250,000
CHOMUTOV0,7160,0370,1340,0230,0000,0880,002
CHRUDIM0,7350,0630,0600,0480,0000,0940,000
JABLONEC NAD NISOU0,8160,0590,0040,0320,0030,0850,000
JIČÍN0,6920,0410,0270,0380,0590,1430,000
JIHLAVA0,8120,0380,0470,0320,0000,0700,000
JINDŘICHŮV HRADEC0,7060,1160,0350,0280,0000,1150,000
KARLOVY VARY0,7040,0750,0550,0670,0000,0980,000
KARVINÁ0,2720,0080,2120,0120,0000,0530,443
KLADNO0,4120,0310,4350,0490,0000,0720,000
KLATOVY0,6340,0900,1410,0400,0000,0950,000
KOLÍN0,7070,0490,0310,0750,0020,1360,000
KROMĚŘÍŽ0,4400,0470,0770,0320,0000,1210,282
KUTNÁ HORA0,4710,1260,2760,0390,0010,0870,000
LIBEREC0,7190,1250,0100,0600,0050,0810,000
LITOMĚŘICE0,7120,0910,0100,0610,0000,1250,000
LOUNY0,7700,0680,0330,0320,0000,0970,001
MĚLNÍK0,6550,0490,0370,1210,0150,1230,000
MLADÁ BOLESLAV0,2180,0120,0030,0150,7310,0210,000
MOST0,8270,0100,0370,0180,0000,0990,009
NÁCHOD0,6690,0730,0780,0360,0020,1410,000
NOVÝ JIČÍN0,3630,0200,1900,0180,0000,0660,342
NYMBURK0,6130,0570,0690,0790,0500,1320,000
OLOMOUC0,2340,1570,4200,0370,0000,1440,008
OPAVA0,3760,0150,2730,0320,0000,0800,225
OSTRAVA0,2260,0090,3900,0260,0000,0880,260
PARDUBICE0,6820,0980,0620,0560,0010,1010,000
PELHŘIMOV0,8040,0340,0310,0340,0000,0960,000
PÍSEK0,6950,0870,0430,0480,0000,1270,000
PLZEŇ-JIH0,6180,0750,0850,0750,0000,1460,000
PLZEŇ-MĚSTO0,4860,0940,1260,0870,0000,2060,000
PLZEŇ-SEVER0,5240,0920,1140,1010,0000,1690,000
PRAHA0,6000,0570,0110,2190,0010,1110,001
PRAHA-VÝCHOD0,5540,0670,0340,2240,0030,1180,000
PRAHA-ZÁPAD0,5920,0560,0220,2150,0010,1140,000
PRACHATICE0,5990,1470,0710,0340,0000,1490,000
PROSTĚJOV0,3190,0680,5350,0190,0000,0530,005
PŘEROV0,5910,0980,0760,0390,0000,1500,045
PŘÍBRAM0,7370,0620,0390,0470,0000,1150,000
RAKOVNÍK0,5790,0410,2160,0430,0000,1210,000
ROKYCANY0,5290,1340,1460,0670,0000,1250,000
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU0,5720,0910,0180,0350,1540,1310,000
SEMILY0,7550,0430,0160,0460,0570,0820,000
SOKOLOV0,6180,0660,1710,0400,0000,1050,000
STRAKONICE0,6710,1140,0380,0480,0000,1290,000
SVITAVY0,8080,0390,0310,0290,0000,0920,001
ŠUMPERK0,4920,0270,3590,0300,0000,0910,002
TÁBOR0,4880,1520,1410,0720,0000,1460,000
TACHOV0,6280,1440,0540,0420,0000,1310,000
TEPLICE0,7130,0830,0640,0420,0000,0970,001
TRUTNOV0,4510,0460,1180,0520,1450,1880,000
TŘEBÍČ0,7280,0560,1130,0190,0000,0840,000
UHERSKÉ HRADIŠTĚ0,5760,0350,1230,0290,0000,2350,002
ÚSTÍ NAD LABEM0,3670,1620,0250,1570,0000,2850,003
ÚSTÍ NAD ORLICÍ0,5400,0840,1080,0420,0010,2250,000
VSETÍN0,6150,0210,0860,0190,0000,0580,200
VYŠKOV0,5400,1310,0910,0510,0000,1830,003
ZLÍN0,7680,0190,1380,0360,0000,0350,004
ZNOJMO0,5560,0530,1240,0180,0000,2480,001
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU0,6470,0230,1190,0220,0000,1890,000

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost nařízení (ES) č. 883/2004 a nařízení (ES) č. 987/2009 na státní příslušníky třetích zemí, na které se tato nařízení dosud nevztahují pouze z důvodu jejich státní příslušnosti.

2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.

3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

4) Sdělení ČSÚ č. 324/2017 Sb., o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).

5) § 22 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru