Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/2017 Sb.Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Částka 109/2017
Platnost od 02.10.2017
Účinnost od 03.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

319

VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2017

o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 204/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 14h písm. a), b), f) až h) zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) rozsah odborných znalostí a dovedností podle § 14b odst. 4 zákona,

b) minimální rozsah požadavků na věcné, kvalifikační, organizační a personální předpoklady podle § 14c odst. 3 písm. b) zákona,

c) požadavky na průběh, formu, rozsah a způsob hodnocení a minimální standard odborné zkoušky podle § 14f zákona,

d) pravidla pro poskytování souboru vypracovaných zkouškových otázek podle § 14f odst. 1 zákona akreditovaným osobám, nakládání s nimi a jejich aktualizaci a

e) požadavky na zkouškový řád podle § 14f odst. 2 zákona a způsob jednání a složení komise podle § 14f odst. 3 zákona.

§ 2

Rozsah odborných znalostí

[K § 14b odst. 4 písm. a) zákona]

(1) Rozsah odborných znalostí osoby uvedené v § 14a zákona musí odpovídat věcné náplni činnosti této osoby pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb tak, aby byl zabezpečen jejich kvalifikovaný výkon.

(2) Podrobnější rozsah odborných znalostí podle § 14b odst. 4 písm. a) zákona je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3

Rozsah dovedností

[K § 14b odst. 4 písm. b) zákona]

Osoby uvedené v § 14a zákona musí mít pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb odborné dovednosti spočívající ve schopnostech

a) kvalifikovaně získat informace od zákazníka o jeho odborných znalostech a zkušenostech v oblasti investic, o jeho finančním zázemí a investičních cílech,

b) kvalifikovaně a srozumitelně poskytovat informace při komunikaci se zákazníkem tak, aby tento zákazník sám mohl posoudit, zda nabízený investiční nástroj odpovídá jeho finančnímu zázemí a investičním cílům,

c) řádně vyhodnotit odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, jeho finanční zázemí a investiční cíle a nabídnout mu pro něj vhodný investiční nástroj nebo investiční službu a

d) řádně provádět na účet zákazníka činnosti, kterých se poskytnutá investiční služba týká.

§ 4

Věcné předpoklady

[K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici prostory vhodné k pořádání odborných zkoušek, s přiměřeným počtem a kapacitou zkušebních místností.

(2) Akreditovaná osoba musí mít k dispozici technické a programové prostředky pro pořádání odborných zkoušek.

§ 5

Organizační předpoklady

[K § 14c odst. 3 písm. b) zákona]

(1) Akreditovaná osoba musí mít organizační uspořádání s řádným, průhledným, jasným a uceleným vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí, které upraví ve vnitřním předpise.

(2) Akreditovaná osoba ve vnitřním předpise upraví alespoň

a) bezpečnostní a kontrolní opatření při zpracování a evidenci informací týkajících se odborných zkoušek,

b) pravidla pro jmenování předsedy komise a dalších členů komise,

c) pravidla odměňování člena komise, které nesmí být odvozeno od úspěšnosti skládaných odborných zkoušek.

(3) Akreditovaná osoba zajistí, aby v době konání odborných zkoušek byla ustavena alespoň jedna komise.

(4) Odborná zkouška probíhá pod přímým dohledem komise.

§ 6

Kvalifikační a personální předpoklady

[K § 14c odst. 3 písm. b) zákona a § 14f odst. 3 zákona]

(1) Akreditovaná osoba zajistí, že komise je nejméně tříčlenná.

(2) Člen komise je důvěryhodný a má ukončené alespoň vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu1).

(3) Pokud je akreditovaná osoba poskytovatelem investičních služeb nebo je takovou osobou jiný člen podnikatelského seskupení2), jehož členem je i akreditovaná osoba, musí být většina členů komise nezávislých na akreditované osobě, podnikatelském seskupení, jehož je akreditovaná osoba členem, a na dalších členech tohoto podnikatelského seskupení.

§ 7

Zkouškový řád

(K § 14f odst. 2 zákona)

(1) Akreditovaná osoba má zkouškový řád, který splňuje alespoň tyto požadavky:

a) objektivní a nestranný přístup pro všechny zkoušené; v případě překročení kapacity zkouškového termínu musí být zkoušení pozvaní ke zkoušce vybíráni objektivním a nestranným způsobem,

b) řádnou identifikaci zkoušeného před zahájením odborné zkoušky,

c) zabezpečení ochrany osobních údajů zkoušených,

d) objektivní a nestranný průběh odborné zkoušky,

e) objektivní a nestranný výběr zkušební varianty pro daný termín a způsob vytváření zkouškového testu,

f) utajení obsahu jednotlivých zkušebních variant,

g) tematicky vyvážený obsah odborné zkoušky,

h) přezkoumatelné zaznamenání výsledku odborné zkoušky a jeho ověření komisí,

i) možnost a postup pro odvolání a přezkoumání výsledku odborné zkoušky a

j) možnost zkoušeného nahlédnout do vyhodnoceného testu nebo protokolu ze zkoušky a pořídit si jejich kopii.

(2) Zkouškový řád obsahuje alespoň

a) rozpracování požadavků podle odstavce 1 do konkrétních postupů a vzorové dokumentace,

b) pravidla stanovení a uveřejnění zkouškových termínů; akreditovaná osoba zajistí konání alespoň jednoho termínu zkoušek čtvrtletně, pokud se na daný termín přihlásí alespoň 10 zkoušených,

c) obsah a rozsah odborné zkoušky,

d) počet členů komise a způsob jejich rozhodování,

e) pravidla pro vyloučení zkoušeného z odborné zkoušky a možnost přezkoumání rozhodnutí, kterým došlo k vyloučení zkoušeného,

f) údaj o výši úplaty spojené se složením odborné zkoušky,

g) uvedení, zda je odborná zkouška písemná, ústní nebo kombinovaná,

h) pravidla upravující postup pro případ podjatosti člena komise a

i) pravidla upravující odhlašování od odborné zkoušky a neúčast zkoušeného.

§ 8

Minimální standard odborné zkoušky

(K § 14f zákona)

(1) Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona trvá celkem 135 minut. Zkoušenému je položeno celkem 60 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(2) Odborná zkouška pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona trvá celkem 180 minut. Zkoušenému je položeno celkem 92 zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí. Dovednosti zkoušeného se přezkušují 3 případovými studiemi; v každé z nich je obsaženo 5 zkouškových otázek zaměřených na prokázání dovedností podle § 3.

(3) Každá ze zkouškových otázek má čtyři možné varianty odpovědi. Tři čtvrtiny zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí a všechny zkouškové otázky určené k přezkoušení dovedností mají jednu správnou variantu odpovědi. Jedna čtvrtina zkouškových otázek určených k přezkoušení odborných znalostí má jednu nebo více správných odpovědí; každá nesprávně vybraná varianta odpovědi činí celou zodpovězenou zkouškovou otázku nesprávně zodpovězenou. Správně zodpovězené otázky, které mají jednu správnou variantu odpovědi, se ohodnocují jedním bodem a správně zodpovězené otázky, které mají jednu nebo více správných odpovědí, a otázky z okruhu odborných dovedností se ohodnocují dvěma body.

(4) K úspěšnému složení odborné zkoušky je zapotřebí, aby zkoušený získal alespoň

a) tři čtvrtiny dosažitelných bodů ze všech zkouškových otázek,

b) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných znalostí a

c) tři pětiny dosažitelných bodů ze zkouškových otázek týkajících se odborných dovedností.

§ 9

Pravidla aktualizace otázek, jejich poskytování akreditovaným osobám a nakládání s nimi

(K § 14f zákona)

(1) Soubor zkouškových otázek se aktualizuje alespoň jednou za každý rok. Počet připravených zkouškových otázek prověřujících odborné znalosti nesmí při aktualizaci klesnout pod 600, počet případových studií pod 40. Odborné zkoušky lze pořádat podle znění souboru otázek před aktualizací nejdéle měsíc po uveřejnění této aktualizace Českou národní bankou, pokud Česká národní banka s ohledem na rozsah aktualizace nestanoví lhůtu delší.

(2) Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi uveřejňuje Česká národní banka na svých internetových stránkách. Soubor zkouškových otázek se správnými odpověďmi zašle Česká národní banka akreditovaným osobám pomocí datové schránky pokaždé, když došlo k jeho změně.

(3) Akreditovaná osoba vytváří jednotlivé zkušební varianty krátce před konáním odborné zkoušky. Pořadí správných odpovědí u jednotlivých zkouškových otázek se pro každou zkušební variantu stanoví nahodile. Každý zkoušený obdrží vlastní zkušební variantu. Akreditovaná osoba provede veškerá potřebná opatření k utajení jednotlivých zkušebních variant.


§ 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.


Guvernér:

v z. Ing. Hampl, MSc., Ph.D., v. r.

viceguvernér


Příloha k vyhlášce č. 319/2017 Sb.

Rozsah odborných znalostí

I. Tematické oblasti potřebných znalostí pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajících se pouze investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona zahrnují:

a) odborné minimum o finančním trhu

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),

3. finanční matematika (úročení),

4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů),

5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),

6. regulace a dohled nad finančním trhem,

b) struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu

1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky),

2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému,

c) regulace poskytování investičních služeb

1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),

2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem,

3. základy občanského práva a obchodního práva,

d) investiční fondy

1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund),

2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu,

3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu,

4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií,

5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům,

6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií,

7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář,

8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (poplatek za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER),

e) investiční nástroje a jejich emise

1. investiční nástroje

1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,

2. dluhopisy a s nimi srovnatelné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky

2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),

2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis,

2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem),

3. akcie a s nimi srovnatelné cenné papíry představující podíl na emitentovi

3.1 pojem akcie,

3.2 obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi (například zatímní list, GDR),

4. deriváty

4.1 pojem derivátu, druhy,

4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,

5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),

6. způsoby oceňování cenných papírů

6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating,

7. základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů

7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona,

8. emise cenných papírů

8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise,

8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů,

8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům,

f) investiční služby

1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování nebo upisování investičních nástrojů,

2. doplňkové investiční služby,

3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů,

4. opatření pro ochranu majetku zákazníka,

5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou,

6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem,

7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra),

8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry),

g) investice, investiční strategie a portfolio a související rizika

1. investiční strategie,

1.1 základní investiční strategie,

2. rizika investičních nástrojů,

2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim,

3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění).

II. Tematické oblasti potřebných znalostí pro jednání se zákazníkem v rámci poskytování investičních služeb týkajícího se všech investičních nástrojů uvedených v § 3 odst. 1 zákona zahrnují:

a) odborné minimum o finančním trhu,

1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam,

2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou),

3. finanční matematika (úročení),

4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů),

5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé),

6. regulace a dohled nad finančním trhem,

b) struktura, subjekty a fungování kapitálového trhu

1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky),

2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému,

c) regulace poskytování investičních služeb

1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML),

2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem,

3. základy občanského práva a obchodního práva,

d) investiční fondy

1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund),

2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu,

3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu,

4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií,

5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům,

6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií,

7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář,

8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (poplatek za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER),

e) investiční nástroje a jejich emise

1. investiční nástroje

1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů,

2. dluhopisy a s nimi srovnatelné cenné papíry představující právo na splacení dlužné částky

2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované),

2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis,

2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem),

3. akcie a s nimi srovnatelné cenné papíry představující podíl na emitentovi

3.1 pojem akcie,

3.2 obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi (například zatímní list, GDR),

3.3 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), samostatně převoditelná práva,

4. deriváty

4.1 pojem derivátu, druhy,

4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky,

4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty,

4.4 opce - pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční strategie, kryté a nekryté opce, oceňování opcí,

4.5 forwardy a futures - pojem, uplatnění, druhy (například měnové futures, futures na akcie a dluhopisy, futures založené na indexech kurzů akcií, FRA), marginové obchody, vypořádání,

4.6 swapy - pojem, uplatnění, druhy (úrokový swap, měnový swap, koktejlový swap, akciový swap), vypořádání,

4.7 Contract for difference (CFD),

4.8 komoditní deriváty (například deriváty na suroviny, průmyslové a zemědělské produkty),

4.9 exotické deriváty (například deriváty na klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky),

4.10 kombinované nástroje (například opce na futures, opce na swapy, forwardový swap, investiční certifikát, který je derivátem),

4.11 základy oceňování derivátů,

5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu),

6. způsoby oceňování cenných papírů

6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating,

6.2 způsoby oceňování akcií (nominální, emisní a tržní hodnota), emisní ážio, vyjádření jejich výnosu,

7. základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů

7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona,

7.2 základní daňová problematika související s investováním do ostatních investičních nástrojů,

8. emise cenných papírů

8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise,

8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů,

8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům,

f) investiční služby

1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování nebo upisování investičních nástrojů,

2. doplňkové investiční služby,

3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů,

4. opatření pro ochranu majetku zákazníka,

5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou,

6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem,

7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra),

8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry),

g) investice, investiční strategie a portfolio a související rizika

1. investiční strategie,

1.1 základní investiční strategie,

1.2 pokročilé investiční strategie,

2. rizika investičních nástrojů,

2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim,

2.2 rizika ostatních investičních nástrojů a možnosti zajištění proti nim,

3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění),

4. základní makroekonomické ukazatele, indexy regulovaných trhů, základní principy technické, fundamentální a jiné analýzy a využití jejich výsledků,

5. teorie portfolia, teorie kapitálového trhu, teorie arbitrážního oceňování, teorie efektivního trhu, vliv psychologie na finanční trhy,

h) finanční analýza

1. základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát),

2. základy rozboru finančních výkazů (vlastní a cizí kapitál, zadluženost, rentabilita),

3. hlavní finanční ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti).

Poznámky pod čarou

1) § 46 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

2) § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Přesunout nahoru