Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 316/2017 Sb.Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Částka 108/2017
Platnost od 27.09.2017
Účinnost od 01.10.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

316

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017

o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) některé podmínky provádění společné organizace trhů v odvětví cukru.

§ 2

Poskytovatel informací

Výrobce cukru, isoglukózy nebo bioethanolu se sídlem v České republice, který jako provozovatel potravinářského podniku oznamuje zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o potravinách a tabákových výrobcích, poskytuje informace Fondu podle § 3.

§ 3

Poskytování informací

(1) Výrobce cukru z cukrové řepy nebo ze surového třtinového cukru poskytuje Fondu informace o

a) váženém průměru prodejní ceny cukru za měsíc a o celkovém odpovídajícím množství prodaného cukru v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,

b) váženém průměru prodejní ceny cukru odhadnuté v rámci smluv nebo jiných transakcí za probíhající měsíc a o odhadnutém odpovídajícím množství v tunách; informaci poskytuje do dvacátého dne probíhajícího měsíce,

c) zásobách cukru za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,

d) odhadu výroby cukru za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,

e) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti nebo zpracovaného surového třtinového cukru za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,

f) datu zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy nebo surového třtinového cukru v probíhajícím hospodářském roce; informaci podává do 28. února probíhajícího hospodářského roku, a

g) celkovém množství vyrobeného cukru za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.

(2) Výrobce cukru z cukrové řepy dále poskytuje Fondu informace o

a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,

b) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro následující hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku,

c) odhadu dodaného množství cukrové řepy pro následující hospodářský rok, včetně seznamu pěstitelů, se kterými má výrobce cukru z cukrové řepy uzavřenou smlouvu o dodání; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku, a

d) váženém průměru prodejní ceny cukrové řepy za hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna následujícího hospodářského roku.

(3) Výrobce bioethanolu poskytuje Fondu informace o

a) sklizňové ploše cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,

b) množství zpracované cukrové řepy ve skutečné cukernatosti za probíhající hospodářský rok; informaci poskytuje do 28. února probíhajícího hospodářského roku,

c) odhadu osevní plochy cukrové řepy pro následující hospodářský rok; informaci poskytuje do 30. dubna probíhajícího hospodářského roku, a

d) celkovém množství vyrobeného bioethanolu za hospodářský rok; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku.

(4) Výrobce isoglukózy poskytuje Fondu informace o

a) objemu vlastní výroby isoglukózy za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího měsíce,

b) zásobách isoglukózy na konci hospodářského roku; informaci poskytuje do 31. října následujícího hospodářského roku, a

c) váženém průměru prodejní ceny isoglukózy za měsíc; informaci poskytuje do dvacátého dne následujícího kalendářního měsíce.

(5) Výrobce cukru z cukrové řepy anebo ze surového třtinového cukru, výrobce bioethanolu nebo výrobce isoglukózy poskytuje informace podle odstavců 1 až 4 na formulářích vydaných Fondem.

§ 4

Přechodná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

2. Cukrovarnický podnik schválený podle § 3 nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, se ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vlády považuje za výrobce cukru podle § 2 tohoto nařízení.


§ 5

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

2. Nařízení vlády č. 44/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru.

3. Nařízení vlády č. 149/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy.

§ 6

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise.
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1183 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi.

Přesunout nahoru