Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 314/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Částka 108/2017
Platnost od 27.09.2017
Účinnost od 01.10.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

314

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. září 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů

Čl. I

Nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odstavec 3 zní:

(3) Žádost o zařazení doručí žadatel Fondu na Fondem vydaném formuláři, a to nejpozději do 15. května prvního roku trvání závazku.“.

2. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „plánu nebo osnově“ nahrazují slovy „lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově3) (dále jen „plán nebo osnova“)“.

3. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „§ 11 odst. 10“ nahrazuje textem „§ 11 odst. 9“.

4. Příloha zní:

„Příloha k nařízení vlády č. 29/2016 Sb.

Seznam podporovaných porostních typů hospodářských souborů, hlavních dřevin typických pro jednotlivé podporované porostní typy hospodářských souborů a horní hranice obmýtí pro podopatření podle § 2 písm. a)

Porostní typKód porostního typuHlavní dřevinaHorní hranice obmýtní doby
Jedlový2jedle bělokorá120
Dubový5dub letní, dub zimní, dub pýřitý, dub cer, jilm habrolistý, lípa srdčitá140
Bukový6buk lesní, jasan ztepilý, javor mléč, javor klen, javor babyka, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, lípa srdčitá, lípa velkolistá130
Ostatní listnaté7habr obecný, javor mléč, javor klen, javor babyka, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, jilm habrolistý, jilm horský, jilm vaz, bříza bělokorá, bříza pýřitá, jeřáb ptačí, jeřáb břek, jeřáb muk, třešeň ptačí, lípa srdčitá, lípa velkolistá, olše lepkavá, olše šedá, vrba jíva, vrba bílá, topol osika100
Topolový8topol bílý, topol černý, topol osika30
Nízký les (pařeziny)9nízký les (pařeziny)40

“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 29/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

Čl. III

V § 5 písm. c) nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění nařízení vlády č. 51/2009 Sb. a nařízení vlády č. 36/2017 Sb., se text „§ 7a odst. 10“ nahrazuje textem „§ 7a odst. 9“.

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 147/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

Čl. V

Nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění nařízení vlády č. 83/2009 Sb., nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 369/2010 Sb., nařízení vlády č. 108/2012 Sb., nařízení vlády č. 448/2012 Sb., nařízení vlády č. 75/2013 Sb., nařízení vlády č. 400/2013 Sb., nařízení vlády č. 29/2014 Sb., nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 29/2016 Sb., nařízení vlády č. 36/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 8 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako odstavce 1 až 10.

2. V § 8 odst. 1 se slova „ , s výjimkou snížení oznámeného ve lhůtě podle odstavce 1“ zrušují.

3. V § 8 odst. 4 se slova „§ 7 odst. 2 až 10 a § 8 odst. 4 a 6“ nahrazují slovy „odstavci 3 a 5 a § 7 odst. 2 až 10“.

4. V § 8 odst. 5 se slova „odstavce 5“ nahrazují slovy „odstavce 4“.

5. V § 8 odst. 7 se slova „odstavci 7“ nahrazují slovy „odstavci 6“.

6. V § 8 odst. 8 se slova „odstavce 4“ nahrazují slovy „odstavce 3“.

7. V § 8 odst. 9 se slova „odstavce 7“ nahrazují slovy „odstavce 6“.

8. V § 8 odst. 10 se slova „odstavců 1 a 7“ nahrazují slovy „odstavců 3 a 6“ a slova „odstavce 1“ se nahrazují slovy „odstavce 3“.

9. V § 9 odst. 2, § 9 odst. 4 a v § 10 odst. 2 se slova „nebo 2“ zrušují.


Čl. VI

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 53/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VII

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru