Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 309/2017 Sb.Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Částka 105/2017
Platnost od 19.09.2017
Účinnost od 03.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

309

VYHLÁŠKA

ze dne 11. září 2017

o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Česká národní banka stanoví podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., k provedení § 7 odst. 5, § 14h písm. c) až e), § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 28a odst. 4, § 30a odst. 3, § 38 odst. 4, § 39 odst. 7, § 45 odst. 4, § 46 odst. 4, § 47 odst. 2, § 90a odst. 5, § 192b odst. 4 a § 198 odst. 5:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje

a) podrobnosti náležitostí žádosti o

1. povolení k činnosti investičního zprostředkovatele,

2. povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu,

3. povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

4. povolení k činnosti ústřední protistrany,

5. povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby,

6. registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu,

7. akreditaci nebo změnu akreditace a o prodloužení akreditace,

8. povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části,

9. souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí,

10. zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů,

b) podrobnosti náležitostí oznámení změny podmínek akreditace.

(2) Tato vyhláška dále upravuje formáty a další technické náležitosti žádostí a oznámení.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) dokladem o bezúhonnosti vydaným cizím státem doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců, vydaný cizím státem,

1. jehož je zahraniční fyzická osoba občanem, jakož i cizím státem, ve kterém se tato osoba nebo fyzická osoba, která je občanem České republiky, v posledních 3 letech nepřetržitě zdržovala po dobu delší než 6 měsíců, nebo

2. v němž má nebo v posledních 3 letech měla zahraniční právnická osoba sídlo, jakož i cizím státem, ve kterém zahraniční právnická osoba nebo právnická osoba se sídlem v České republice má nebo v posledních 3 letech měla pobočku obchodního závodu, pokud právní řád tohoto cizího státu upravuje trestní odpovědnost právnických osob,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti doklad o bezúhonnosti vydaný cizím státem, prohlášení obsahující údaje nezbytné k opatření výpisu z evidence Rejstříku trestů a údaje a doklady o dosavadní činnosti osoby za období posledních 10 let, zejména o

1. uložení správního trestu v souvislosti s výkonem zaměstnání, funkce nebo podnikatelskou činností,

2. rozhodnutí o úpadku,

3. pozastavení nebo odnětí povolení k podnikatelské nebo jiné činnosti, pokud k němu nedošlo na základě žádosti osoby, která je držitelem tohoto povolení,

4. odmítnutí souhlasu soudu nebo správního orgánu s volbou, jmenováním nebo jiným povoláním do funkce nebo s nabytím kvalifikované účasti nebo k ovládnutí osoby, jestliže byl takový souhlas vyžadován,

5. vyloučení z profesní komory, spolku nebo asociace sdružujících osoby působící na finančním trhu,

c) dokladem souvisejícím s nabytím kvalifikované účasti prohlášení osoby, která hodlá nabýt nebo zvýšit kvalifikovanou účast, zda

1. nabývá podíly vlastním jménem a na vlastní účet,

2. vykonává nebo bude vykonávat hlasovací práva ve prospěch třetí osoby,

3. hodlá převést na základě uzavřené smlouvy nebo jiného ujednání hlasovací práva na jinou osobu,

4. existuje nebo má nastat skutečnost, na základě které je nebo se stane osobou ovládanou,

5. jedná ve shodě s jinou osobou, na kterou byl převeden výkon hlasovacích práv nebo která má uplatňovat významný vliv na řízení,

6. má dluhy, jejichž výše přesahuje 5 % vlastního kapitálu nebo majetku nebo které mohou mít takový účinek,

d) finančními výkazy

1. výroční zprávy a účetní závěrky za poslední 3 účetní období, nebo za období, po které osoba vykonává podnikatelskou činnost, jestliže je toto období kratší než 3 účetní období; v případě, že tato osoba je součástí konsolidačního celku, též konsolidované výroční zprávy a účetní závěrky za stejné období, a pokud má být podle zákona o účetnictví účetní závěrka ověřena auditorem, je předkládána účetní závěrka ověřená auditorem,

2. doklady o příjmech za poslední 3 roky, majetku a dluzích, pokud se jedná o fyzickou osobu,

e) údaji o osobách s úzkým propojením

1. údaje o osobě za každou osobu s úzkým propojením; je-li osoba s úzkým propojením zahraniční osobou se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, též uvedení, zda se jedná o osobu, která má povolení orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie působit jako úvěrová instituce, instituce elektronických peněz, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost nebo poskytovatel investičních služeb, nebo o jiný subjekt s předmětem činnosti podléhající povolení tohoto orgánu dohledu, nebo zda se jedná o ovládající osobu takové osoby,

2. popis struktury skupiny a způsobu propojení s grafickým znázorněním vztahů mezi jednotlivými úzce propojenými osobami s uvedením předmětu jejich činnosti,

f) údaji o odborné praxi

1. informace o druhu odborné praxe,

2. uvedení osoby, u níž je, nebo byla odborná praxe vykonávána,

3. označení pracovního zařazení a v případě významu praxe pro činnost na finančním trhu také popis vykonávané činnosti včetně rozsahu pravomocí a odpovědností spojených s touto činností s uvedením počtu řízených osob,

4. vymezení doby, po kterou byla činnost podle bodu 3 vykonávána,

5. souhlas s výkonem pracovního zařazení vyžadovaný jinými právními předpisy, pokud byl takový souhlas třeba,

g) údaji o vzdělání

1. název a druh nebo typ vzdělávací instituce, studijní program, zaměření studijního programu, doba trvání studijního programu, způsob a datum ukončení studia, případně získané tituly,

2. přehled absolvovaných odborných zkoušek, kurzů, stáží a studijních pobytů s významem pro působení na finančním trhu s uvedením jejich zaměření a roku absolvování.

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele

§ 3

(K § 30a odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti právnické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu (dále jen „zákon“) jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) zakladatelské právní jednání,

b) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

c) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, o kterých nebylo soudní řízení ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno, pokud byly takové návrhy vzneseny a mohly by mít podstatný vliv na další fungování společnosti,

e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,

4. přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

5. výčet funkcí ve volených orgánech jiných právnických osob, které hodlá vykonávat souběžně s výkonem funkce člena vedoucího orgánu žadatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena,

6. stručný popis výkonu funkce z hlediska svěřených pravomocí a odpovědností člena vedoucího orgánu žadatele a

7. zpráva žadatele o výsledcích vyhodnocení navrhované osoby z hlediska naplnění podmínek podle § 10 odst. 3 písm. c) a f) zákona,

g) výše počátečního kapitálu a doklady prokazující jeho původ,

h) finanční výkazy žadatele, jde-li o již vzniklou právnickou osobu,

i) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli a graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami,

j) za každou osobu uvedenou v seznamu podle písmene i)

1. údaje o osobě,

2. výše podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou, anebo uvedení a popis jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

4. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, jde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu,

5. doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

6. přehled členství osoby ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě,

7. přehled finančních a personálních vztahů této osoby a osob jí blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu žadatele a právnické osoby, která ovládá žadatele,

8. finanční výkazy,

9. uvedení orgánu dohledu, pokud osoba podléhá dohledu orgánu jiného státu, než je Česká republika,

k) seznam osob, které jsou členy voleného orgánu právnické osoby uvedené v seznamu osob s kvalifikovanou účastí podle písmene i), a za každého člena

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a

4. informace v rozsahu podle písmene j) bodu 6,

l) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad osobou uvedenou v seznamu podle písmene i) v zemi jejího sídla, je-li osobou s kvalifikovanou účastí na žadateli právnická osoba se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k

1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti právnické osoby, o jejíž povolení k činnosti se žádá, a

2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad žadatelem,

m) údaje o osobách s úzkým propojením; je-li osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu nad žadatelem, a

n) popis skutečnosti, na základě které se osoba uvedená v seznamu podle písmene i) stává osobou ovládající žadatele, pokud dochází k ovládnutí.

(3) Je-li osobou s kvalifikovanou účastí uvedenou v seznamu podle odstavce 2 písm. i) právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 2 písm. j) bodů 3, 4, 6 až 8 a písm. k) a l) může předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(4) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, které hlavní investiční služby uvedené v § 29 odst. 1 zákona bude vykonávat a ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 písm. a) až e) zákona bude činnost vykonávána,

b) popis způsobu plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně

1. organizačního uspořádání,

2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele,

d) popis způsobu plnění požadavků podle § 10 zákona a v případě, že hodlá využívat vázané zástupce, též plnění povinností zastoupeného podle § 32k zákona a

e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takové smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena.

§ 4

(K § 30a odst. 3 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti fyzické osoby o povolení k činnosti investičního zprostředkovatele jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) sídlo, je-li odlišné od bydliště,

b) prohlášení o svéprávnosti,

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti,

d) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů prokazujících uvedené skutečnosti,

e) přehled členství ve volených orgánech jiných právnických osob za období posledních 10 let, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení vykonávané funkce a období jejího výkonu v této právnické osobě a

f) přehled funkcí ve volených orgánech právnických osob, které hodlá žadatel vykonávat souběžně s činností investičního zprostředkovatele, za každou právnickou osobu údaje o osobě a dále označení funkce, která má být v této právnické osobě vykonávána, s uvedením, zda se jedná o funkci výkonného nebo nevýkonného člena.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti investičního zprostředkovatele jsou

a) plán obchodní činnosti podle § 30 odst. 2 písm. c) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven; u vymezení vykonávaných činností žadatel uvede, které hlavní investiční služby uvedené v § 29 odst. 1 zákona bude vykonávat a ve vztahu k jakým investičním nástrojům podle § 29 odst. 3 písm. a) až e) zákona bude činnost vykonávána,

b) popis způsobu plnění věcných, personálních a organizačních předpokladů pro výkon činnosti vycházející z předpokládaného rozsahu činností a plánu obchodní činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů upravujících pravidla jednání se zákazníky a pravidla obezřetného poskytování investičních služeb včetně

1. organizačního uspořádání,

2. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnosti investičního zprostředkovatele,

d) popis způsobu plnění požadavků podle § 32k zákona, které se týkají povinnosti zastoupeného, hodlá-li žadatel využívat vázané zástupce, a

e) smlouva o povinném pojištění podle § 31 zákona nebo návrh takové smlouvy s potvrzením pojišťovny nebo jiné obdobné osoby oprávněné uzavírat pojistnou smlouvu, že v případě udělení povolení k činnosti investičního zprostředkovatele bude tato smlouva uzavřena.

§ 5

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu

(K § 38 odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a tyto údaje a doklady související s výkonem činnosti organizátora regulovaného trhu:

a) plán obchodní činnosti podle § 38 odst. 1 písm. g) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,

b) návrhy vnitřních předpisů upravujících

1. organizační uspořádání s vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí včetně činnosti orgánů a výborů organizátora regulovaného trhu a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet pracovníků,

c) návrh pravidel

1. obchodování na regulovaném trhu,

2. přístupu na regulovaný trh,

3. pro přijímání investičních nástrojů k obchodování na regulovaném trhu,

4. pro vynucování plnění povinností stanovených pravidly podle bodů 1 až 3, včetně možných sankcí za porušení těchto pravidel, a

5. kontroly osob, pomocí kterých vykonává činnost organizátora regulovaného trhu včetně způsobu zajišťování, aby tyto osoby byly důvěryhodné a měly nezbytné znalosti, dovednosti a zkušenosti, a způsobu ověřování svéprávnosti těchto osob,

d) opatření předcházející zneužívání trhu,

e) způsob vypořádání provedených obchodů,

f) technické zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu služeb,

g) zásady a postupy pro zajištění řádného provozu obchodních a jiných systémů včetně opatření pro případ narušení činnosti těchto systémů a mimořádných situací,

h) návrh pravidel správy informačního systému včetně pravidel zabezpečení a pravidel pro zálohování a uchovávání dat,

i) návrh pravidel pro zpřístupnění informací podle § 48 odst. 1 písm. i) bodů 3 a 4 zákona účastníkům jím organizovaného trhu,

j) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s důvěrnými informacemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu1) a s osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu,

k) návrh pravidel pro zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění,

l) popis organizačního, technického a personálního zajištění kontrolní činnosti zaměřené na sledování

1. dodržování právních předpisů, pravidel obchodování a pravidel přístupu na regulovaný trh účastníky trhu,

2. dodržování právních předpisů a vnitřních předpisů žadatele jeho zaměstnanci,

3. splnění podmínek pro přijetí investičních nástrojů k obchodování stanovené zákonem a pravidel pro přijímání investičních nástrojů k obchodování u investičních nástrojů přijatých k obchodování a

4. plnění informační povinnosti stanovené zákonem emitentovi investičních cenných papírů přijatých k obchodování nebo třetí osobě v případě následného přijetí investičního nástroje k obchodování bez souhlasu emitenta,

m) postupy pro sledování obchodování na organizovaném trhu a vyhodnocování vzniku mimořádné situace na trhu nebo jednání, které může být považováno za využití vnitřní informace nebo za manipulaci s trhem, analýza jednotlivých typů krizových situací ve vývoji kapitálového trhu a v provozu žadatele, které mohou mít nepříznivý dopad na fungování kapitálového trhu, a postupy pro řešení takových situací,

n) postupy pro řízení rizik spojených s navrhovaným rozsahem poskytovaných služeb, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik; za opatření se považují pojistné smlouvy, bankovní záruky a obdobné nástroje určené ke krytí těchto rizik nebo dokumenty svědčící o ochotě druhých subjektů k přijetí závazku krytí těchto rizik, pokud příslušná právní jednání nebyla dosud učiněna,

o) postupy pro odhalování a řešení případných negativních dopadů na činnost organizátora regulovaného trhu nebo na jeho účastníky, které by mohly vzniknout ze střetu mezi zájmy organizátora regulovaného trhu nebo jeho společníků a řádným fungováním regulovaného trhu, včetně vnitřního předpisu pro obchody uzavírané zaměstnanci na vlastní účet nebo na účet osob jim blízkých,

p) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. l) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), je-li předmětem povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, a

q) návrh pravidel podle § 38 odst. 1 písm. m) zákona a popis fungování organizovaného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), je-li předmětem povolení k provozování organizovaného obchodního systému.

§ 6

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání

(K § 90a odst. 5 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem na území České republiky, jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s provozováním vypořádacího systému.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou údaje a doklady podle § 3 odst. 2 a 3 s výjimkou zprávy za člena vedoucího orgánu podle § 3 odst. 2 písm. f) bodu 7.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s provozováním vypořádacího systému jsou

a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností,

b) vymezení investičních nástrojů, které mohou být předmětem pohledávek a dluhů z obchodů, které budou moci být vypořádány ve vypořádacím systému provozovaném žadatelem,

c) návrh pravidel vypořádacího systému podle § 85 zákona,

d) návrh pravidel fungování vypořádacího systému obsahující popis rolí jednotlivých účastníků, jejich povinnosti a odpovědnosti,

e) smluvní zajištění fungování vypořádacího systému včetně vzorového návrhu smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,

f) popis technického, organizačního a personálního zabezpečení poskytování navrhovaného rozsahu činnosti vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání,

g) návrh systému řízení rizik, který musí pokrývat zejména stanovení metod identifikace, měření, sledování a řízení rizik vyplývajících z jednotlivých činností, stanovení povinností a odpovědnosti při řízení rizik, způsob stanovení limitů, četnost měření a průběžného sledování jednotlivých rizik a postup při řešení kritických situací při překročení stanoveného limitu; žadatel dále přiloží pojistné smlouvy a jiné nástroje určené ke krytí těchto rizik a smlouvy se třetími subjekty zapojenými do procesu měření, sledování, řízení nebo vyhodnocování těchto rizik,

h) analýza jednotlivých typů krizových situací při provozování systému s neodvolatelností vypořádání, případně další podnikatelské činnosti, obsahující postupy pro jejich řešení a zahrnující vymezení odpovědnosti při takové situaci,

i) administrativní, kontrolní a bezpečnostní postupy pro evidenci a zpracování dat, nakládání s vnitřními informacemi podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího zneužívání trhu1) a s osobními údaji chráněnými podle jiného právního předpisu,

j) návrh pravidel pro zabezpečení plnění povinností podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti včetně jejich organizačního, technického a personálního zajištění a

k) návrh vnitřních předpisů upravujících

1. organizační uspořádání s vymezením činností a s nimi spojených působností a rozhodovacích pravomocí včetně činnosti orgánů a výborů provozovatele vypořádacího systému a

2. náplň činnosti jednotlivých organizačních útvarů a rámcový počet pracovníků.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání, je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jsou tyto doklady:

a) výpis z evidence podnikatelů prokazující existenci žadatele a určení osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,

b) povolení k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání vydané orgánem dohledu země sídla žadatele, pokud to nevyplývá z dokladu podle písmene a),

c) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele nebo potvrzení orgánu dohledu země sídla žadatele, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti, a

d) návrh pravidel vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání podle § 85 zákona.

§ 7

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k provozování činnosti ústřední protistrany

(K § 192b odst. 4 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k provozování ústřední protistrany jsou údaje a doklady o žadateli podle § 3 odst. 2 a 3 a tyto údaje a doklady související s výkonem činnosti ústřední protistrany:

a) plán obchodní činnosti na první 3 účetní období v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven, a popis způsobu zajištění jednotlivých činností souvisejících s provozováním ústřední protistrany,

b) stanovení rozsahu činností a služeb, včetně kategorií investičních nástrojů, pro které žadatel žádá o povolení,

c) návrh řídicího a kontrolního systému, který obsahuje zejména

1. organizační uspořádání,

2. systém řízení rizik včetně zjišťování a omezování potenciálních střetů zájmů,

3. systém vnitřní kontroly,

4. strategii související s kapitálem a kapitálovými požadavky a

5. systém odměňování pracovníků, který přispívá k řádnému a účinnému řízení rizik a je s ním v souladu,

d) návrh pravidel pro účast a přístup do clearingového systému ústřední protistrany,

e) návrh pravidel pro vypořádání obchodů prostřednictvím ústřední protistrany,

f) návrh postupů pro vedení účtů členů clearingového systému,

g) návrh technického zabezpečení navrhovaného rozsahu činnosti ústřední protistrany,

h) návrh postupů pro správu informačního systému včetně zabezpečení, zálohování a uchovávání dat,

i) návrh postupů pro zachování provozu a plán obnovy činnosti ústřední protistrany,

j) návrh postupů uplatňovaných v případě selhání člena clearingového systému,

k) seznam osob, které budou jako vedoucí organizačních útvarů nebo jako samostatné osoby zabezpečovat

1. činnost clearingového systému,

2. průběžnou kontrolu dodržování povinností ústřední protistrany plynoucích z právních předpisů a z vnitřních předpisů ústřední protistrany a ze smluvních vztahů,

3. řízení rizik,

4. výkon vnitřního auditu,

l) za každou osobu uvedenou v písmenu k) údaje o osobě, uvedení vykonávané činnosti, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi,

m) seznam činností, které žadatel hodlá vykonávat prostřednictvím jiné osoby, a způsob zajištění plnění podmínek vykonávání činnosti prostřednictvím jiné osoby a jejich kontroly.

§ 8

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby

(K § 28a odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraniční osoby jsou údaje a doklady o žadateli a údaje a doklady související s výkonem činnosti pobočky na území České republiky.

(2) Údaji a doklady o žadateli jsou

a) výpis z evidence podnikatelů prokazující existenci žadatele a určení osoby, která může za žadatele jednat, rozsah a způsob tohoto jednání, není-li to zřejmé z předloženého dokladu,

b) skutečné sídlo, pokud se liší od sídla žadatele,

c) povolení k činnosti žadatele vydané orgánem dohledu státu, ve kterém má žadatel sídlo a skutečné sídlo, s uvedením rozsahu povolené činnosti, není-li to zřejmé z dokladu podle písmene a),

d) rozhodnutí příslušného orgánu žadatele o záměru zřídit v České republice pobočku, uvedení výše finančních prostředků vyčleněných pro tuto pobočku odpovídajících rozsahu investičních služeb poskytovaných v České republice, doklady o jejich původu a způsob jejich převedení na tuto pobočku,

e) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

f) seznam členů vedoucího orgánu žadatele a za každého člena vedoucího orgánu údaje o osobě a doklady k posouzení důvěryhodnosti,

g) finanční výkazy žadatele,

h) seznam osob s kvalifikovanou účastí na žadateli, graficky znázorněné vztahy mezi těmito osobami a za každou osobu s kvalifikovanou účastí na žadateli

1. údaje o osobě,

2. výše podílu na žadateli, nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení žadatele,

i) stanovisko orgánu dohledu k

1. záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky, případně doklad o tom, že byl tento orgán o záměru žadatele poskytovat investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky informován,

2. osobám s kvalifikovanou účastí na žadateli podle písmene h) z hlediska jejich důvěryhodnosti,

3. možnosti výměny informací nezbytných pro výkon dohledu nad pobočkou se sídlem v České republice,

j) údaje o osobách s úzkým propojením; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,

k) návrh vnitřních předpisů upravujících způsob řízení poboček na území jiného státu a

l) doklad o účasti v záručním systému osob poskytujících investiční služby, jehož je žadatel účastníkem, a popis záručního systému včetně způsobu a rozsahu vyplácených náhrad.

(3) Údaji a doklady souvisejícími s výkonem činnosti pobočky na území České republiky jsou

a) označení pobočky v České republice, sídlo nebo umístění, a údaje o návrhu na zápis pobočky do obchodního rejstříku,

b) uvedení investiční služby, kterou má pobočka poskytovat, a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům, a zda bude v souvislosti s výkonem své činnosti přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků,

c) plán obchodní činnosti podle § 28a odst. 1 písm. f) zákona na první 3 účetní období činnosti v rozsahu údajů účetní závěrky podle zákona o účetnictví zahrnující k jeho jednotlivým položkám komentář, který obsahuje základní východiska, na nichž je plán postaven,

d) popis věcných, personálních a organizačních předpokladů prokazujících splnění podmínek podle § 28a odst. 1 písm. g) zákona k zajištění činnosti žadatele a plánu obchodní činnosti,

e) za osobu ve vedení pobočky údaje a doklady v rozsahu podle § 3 odst. 2 písm. f) bodů 1 až 6,

f) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. n) zákona a popis fungování mnohostranného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), je-li předmětem povolení k provozování mnohostranného obchodního systému, a

g) návrh pravidel podle § 28a odst. 1 písm. o) zákona a popis fungování organizovaného obchodního systému podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2), je-li předmětem povolení k provozování organizovaného obchodního systému.

§ 9

Podrobnosti náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu

(K § 7 odst. 5 a § 39 odst. 7 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o registraci další podnikatelské činnosti obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu jsou tyto údaje a doklady související s výkonem další podnikatelské činnosti:

a) uvedení další podnikatelské činnosti, která má být registrována,

b) předpokládané dopady další podnikatelské činnosti na činnost žadatele, zejména z hlediska věcného, personálního a organizačního zajištění další podnikatelské činnosti,

c) návrhy vnitřních předpisů, které zohledňují výkon další podnikatelské činnosti, zejména vnitřních předpisů upravujících postupy pro řízení rizik, jejich vyhodnocování a opatření k omezení těchto rizik,

d) analýza jednotlivých typů krizových situací při provádění další podnikatelské činnosti, které mohou mít nepříznivý dopad na řádné poskytování služeb, a postupy pro řešení takových situací a

e) aktualizovaný plán obchodních činností, který zohlední další podnikatelskou činnost, která má být nově vykonávána.

§ 10

Podrobnosti náležitostí žádosti o akreditaci nebo změnu akreditace, o prodloužení akreditace a oznámení změny podmínek pro udělení akreditace

[K § 14h písm. c) až e) zákona]

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o akreditaci jsou tyto údaje a doklady související s výkonem akreditace:

a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti

1. žadatele,

2. členů správní rady, statutárního a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu žadatele, je-li žadatel právnickou osobou,

c) prohlášení o svéprávnosti, je-li žadatelem fyzická osoba,

d) doklady prokazující splnění věcných, kvalifikačních, organizačních a personálních předpokladů pro pořádání odborných zkoušek stanovených prováděcím právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu, zejména

1. seznam a popis prostorů, kde se budou pořádat odborné zkoušky, včetně údajů o počtu a kapacitě zkušebních místností,

2. popis technických a programových prostředků pro pořádání odborných zkoušek,

3. návrh organizačního řádu,

4. seznam členů zkušební komise a za každého člena zkušební komise údaje o osobě, údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti, a doklady k posouzení důvěryhodnosti,

e) návrh zkouškového řádu podle požadavků stanovených prováděcím právním předpisem upravujícím odbornou způsobilost pro distribuci na kapitálovém trhu,

f) údaje o osobě za ovládající osobu, je-li žadatelem právnická osoba,

g) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, ovládající osoby, je-li ovládající osoba právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

h) popis skutečnosti, na základě které je osoba uvedená v písmenu f) ovládající osobou, případně doklad tuto skutečnost potvrzující, a

i) doklady k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby a, je-li ovládající osobou právnická osoba, doklady k posouzení důvěryhodnosti členů její správní rady, statutárního orgánu a dozorčího orgánu nebo jiného obdobného orgánu této právnické osoby; je-li ovládající osobou právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, namísto dokladů k posouzení důvěryhodnosti ovládající osoby může žadatel předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o změnu udělené akreditace k pořádání odborné zkoušky jsou tyto údaje a doklady:

a) uvedení změny, o kterou akreditovaná osoba žádá, a

b) údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(3) Podrobnostmi náležitostí oznámení změny podmínek, na základě kterých byla akreditace k pořádání odborných zkoušek udělena, je uvedení změny, kterou akreditovaná osoba oznamuje, a údaj nebo doklad podle odstavce 1, který s touto změnou souvisí a prokazuje splnění zákonných podmínek pro výkon činnosti akreditované osoby.

(4) Podrobnostmi náležitostí žádosti o prodloužení akreditace k pořádání odborných zkoušek je prohlášení akreditované osoby, že údaje a doklady prokazující splnění zákonných podmínek, které byly přiloženy k žádosti o akreditaci podle odstavců 1 a 2 nebo k oznámení podle odstavce 3, jsou aktuální.

§ 11

Podrobnosti náležitostí žádosti o povolení k přeměně, uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu

(K § 19 odst. 4, § 20 odst. 4, § 45 odst. 4 a § 46 odst. 4 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení k přeměně nebo k uzavření smlouvy o převodu, zastavení nebo pachtu obchodního závodu nebo jeho části obchodníka s cennými papíry nebo organizátora regulovaného trhu jsou tyto údaje a doklady související s přeměnou:

a) uvedení typu přeměny,

b) seznam zúčastněných a nástupnických společností, který obsahuje údaje, zda se jedná o zanikající společnost, nástupnickou společnost, převádějící společnost nebo přebírající společnost, a za každou osobu údaje o osobě, výši základního kapitálu, výši splaceného základního kapitálu včetně počtu, výše a předmětu jednotlivých vkladů, jimiž byl základní kapitál upsán nebo splacen, dále uvedení počtu, jmenovité hodnoty, formy a podoby akcií nebo počtu a druhu obchodních podílů,

c) projekt přeměny obsahující zejména důvody přeměny, změny, ke kterým dojde v plánu obchodní činnosti, časový harmonogram, popis vlivů na výkon činností a poskytování služeb, popis začlenění organizačních útvarů a pracovních zařazení do nové organizační struktury a popis přesunu kompetencí, pokud tyto informace nejsou již obsaženy v jiných předkládaných dokladech,

d) společné zprávy statutárních orgánů nebo zprávy statutárních orgánů zúčastněných společností o přeměně, případně souhlasy s upuštěním od jejich zpracování,

e) znalecké zprávy, případně souhlasy s upuštěním od zpracování znalecké zprávy nebo zpráv,

f) znalecké posudky, nejsou-li součástí znaleckých zpráv, pokud se vyžadují,

g) finanční výkazy zúčastněných společností,

h) konečné účetní závěrky zúčastněných společností a zahajovací rozvaha nástupnické společnosti a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují, nebo mezitímní účetní závěrky a zprávy auditora o jejich ověření, pokud se vyžadují,

i) údaje o souhrnu věcí, práv a závazků vedených v účetní evidenci převáděného závodu nebo části obchodního závodu,

j) uvedení skupin osob, mezi nimiž a právními nástupci osob zúčastněných na přeměně vznikne v důsledku přeměny úzké propojení, a za každou osobu, která v důsledku přeměny získá kvalifikovanou účast na právním nástupci zúčastněných společností,

1. údaje o osobě,

2. výše podílu nebo uvedení jiné formy uplatňování významného vlivu na řízení právního nástupce a

k) seznam členů vedoucích orgánů nástupnických nebo přebírajících společností, a za každého člena vedoucího orgánu údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f).

(2) Podrobnostmi náležitostí žádosti o povolení změny právní formy je projekt změny právní formy podle zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev3) sepsaný ve formě notářského zápisu ve znění uloženém ve sbírce listin obchodního rejstříku.

§ 12

Podrobnosti náležitostí žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí

(K § 47 odst. 2 zákona)

(1) Podrobnostmi náležitostí žádosti o souhlas k nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti na organizátorovi regulovaného trhu nebo k jeho ovládnutí jsou tyto údaje a doklady související s kvalifikovanou účastí nebo ovládnutím:

a) údaje o osobě organizátora regulovaného trhu, na němž se má nabýt nebo zvýšit kvalifikovaná účast nebo který má být ovládán,

b) uvedení stávající, nově nabývané a výsledné výše kvalifikované účasti na základním kapitálu nebo hlasovacích právech vyjádřené v procentech a absolutní hodnotou,

c) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence podnikatelů, který nesmí být starší 3 měsíců, je-li žadatel právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou,

d) doklady k posouzení důvěryhodnosti žadatele,

e) finanční výkazy žadatele a další doklady o původu finančních zdrojů, ze kterých má být hrazeno nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti,

f) doklad související s nabytím kvalifikované účasti,

g) přehled finančních a personálních vztahů žadatele a osob mu blízkých minimálně k členům vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu a právnické osoby, která ovládá organizátora regulovaného trhu,

h) seznam osob, které jednáním ve shodě s žadatelem mají, nabydou nebo zvýší kvalifikovanou účast na organizátorovi regulovaného trhu nebo jej ovládnou, graficky znázorněné vztahy mezi nimi a za každou osobu uvedenou v tomto seznamu

1. údaje o osobě,

2. doklady k posouzení důvěryhodnosti,

3. výše podílu na organizátorovi regulovaného trhu,

4. popis skutečnosti, na základě které dochází k jednání ve shodě,

5. orgán dohledu, jde-li o osobu podléhající orgánu dohledu jiného státu, než je Česká republika,

i) seznam členů voleného orgánu žadatele, je-li právnickou osobou, a za každého člena voleného orgánu žadatele

1. údaje o osobě,

2. popis vykonávané funkce,

3. doklady k posouzení důvěryhodnosti a

4. informace o personálním propojení člena voleného orgánu žadatele s jinou právnickou osobou v rozsahu podle písmene j),

j) informace o personálním propojení žadatele s jinou právnickou osobou, které se týkají členství žadatele ve volených orgánech právnických osob za období posledních 10 let, a za každou právnickou osobu, s níž došlo k personálnímu propojení,

1. údaje o osobě,

2. vykonávané funkce a období výkonu funkce žadatele v této právnické osobě,

k) strategický záměr, který obsahuje

1. období, po které má být držena kvalifikovaná účast nebo po které má být organizátor regulovaného trhu ovládán,

2. předpokládané změny výše kvalifikované účasti v krátkodobém a dlouhodobém výhledu,

3. předpokládanou míru zapojení do řízení organizátora regulovaného trhu,

4. připravenost finančně podpořit organizátora regulovaného trhu vlastními zdroji, pokud to bude potřebné k rozvoji činností nebo pro řešení zhoršené finanční situace,

5. informace o tom, zda byla nebo má být uzavřena dohoda s jiným společníkem organizátora regulovaného trhu,

6. předpokládané změny v činnosti organizátora regulovaného trhu, ve způsobu financování dalšího rozvoje, v politice rozdělování dividend, ve způsobu rozdělování fondů a politiky úhrady ztrát, a dále předpokládané změny v řídicím a kontrolním systému, ve strategickém rozvoji a v personálním obsazení osob ve vedoucím orgánu organizátora regulovaného trhu; tyto informace strategický záměr obsahuje, jen pokud má kvalifikovaná účast přesáhnout 20% podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech,

l) údaje o osobách s úzkým propojením, které tvoří skupinu, jejíž součástí se má stát organizátor regulovaného trhu po nabytí nebo zvýšení kvalifikované účasti žadatelem; pokud je osobou s úzkým propojením osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, též analýza obsahující porovnání příslušných právních předpisů k prokázání, zda právní předpisy tohoto státu a způsob jejich uplatňování včetně vymahatelnosti práva nebrání účinnému výkonu dohledu podle zákona,

m) stanovisko orgánu, který provádí dohled nad žadatelem v zemi jeho sídla, je-li žadatel právnickou osobou se sídlem mimo území členského státu Evropské unie, nad kterou je takový dohled v zemi jejího sídla vykonáván, k

1. záměru této osoby účastnit se v České republice majetkově na činnosti organizátora regulovaného trhu a

2. možné výměně informací nezbytných pro výkon dohledu nad organizátorem regulovaného trhu a

n) popis skutečnosti, na základě které dochází k ovládnutí organizátora regulovaného trhu, pokud má dojít k ovládnutí, a doklad o původu finančních zdrojů, kterých má být použito k odkoupení podílu společníka, který není ovládající osobou.

(2) Je-li žadatelem právnická osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tato osoba podléhá dohledu příslušného orgánu v členském státě Evropské unie jejího sídla, žadatel namísto údajů a dokladů podle odstavce 1 písm. c) až e), g), i), j) a m) může předložit potvrzení tohoto orgánu dohledu, že se jedná o osobu podléhající jeho dohledu, jejíž důvěryhodnost prověřil, a že nemá žádné aktuální poznatky svědčící o její nedůvěryhodnosti.

(3) Má-li v souvislosti s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti nebo ovládnutím dojít ke změně člena vedoucího orgánu organizátora regulovaného trhu, žadatel za tuto osobu předkládá

a) údaje a doklady podle § 3 odst. 2 písm. f),

b) uvedení funkce, kterou má vykonávat,

c) uvedení, zda jde o změnu počtu členů vedoucího orgánu nebo výměnu stávajícího člena vedoucího orgánu; v případě změny počtu členů vedoucího orgánu se uvede, zda a v jakém rozsahu je navrhovaná změna spojena se změnou pravomocí a odpovědností, v případě výměny stávajícího člena vedoucího orgánu se uvede též člen vedoucího orgánu, který je nahrazován, a

d) aktualizovanou organizační strukturu, dochází-li k její změně v souvislosti se změnou počtu členů vedoucího orgánu nebo změnou pravomocí a odpovědností.

§ 13

Podrobnosti náležitostí žádosti o zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů

(K § 198 odst. 5 zákona)

Podrobnostmi náležitostí žádosti o zápis do seznamu nucených správců a likvidátorů za osobu, která má být do seznamu zapsána, jsou tyto údaje a doklady o nuceném správci a likvidátorovi:

a) prohlášení o svéprávnosti,

b) doklady k posouzení důvěryhodnosti a

c) údaje o vzdělání a údaje o odborné praxi osob včetně příslušných dokladů potvrzujících uvedené skutečnosti.

§ 14

Formáty a další technické náležitosti žádosti a oznámení

Žádosti a oznámení mají datový formát Portable Document Format (přípona pdf). Nelze-li tento formát použít, použije se jiný datový formát běžně používaný v elektronickém styku neumožňující změnu obsahu.

§ 15

Společné ustanovení

Vylučuje-li povaha věci předložení údaje nebo dokladu k žádosti nebo oznámení vyžadované touto vyhláškou a nejsou-li důvody zjevné, uvede žadatel nebo oznamovatel tuto skutečnost v žádosti nebo oznámení. Nepředložení údaje nebo dokladu odůvodní a důvody přiměřeně doloží.


§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 3. ledna 2018.


Guvernér:

v z. prof. PhDr. Ing. Tomšík, Ph.D., v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014.

2) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/824 ze dne 25. května 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o obsah a formát popisu fungování mnohostranných obchodních systémů a organizovaných obchodních systémů a oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů.

3) Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru