Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/2017 Sb.Vyhláška o báňsko-technické evidenci

Částka 10/2017
Platnost od 09.02.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

29

VYHLÁŠKA

ze dne 25. ledna 2017

o báňsko-technické evidenci

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 29a odst. 8 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 89/2016 Sb.:


§ 1

Rozsah a způsob vedení báňsko-technické evidence

Báňsko-technická evidence je vedena v elektronické podobě v rozsahu údajů poskytovaných podle § 2.

§ 2

Rozsah údajů poskytovaných do báňsko-technické evidence

(1) Poskytovatel údajů poskytuje do báňsko-technické evidence údaje o

a) své osobě, které umožňují její identifikaci podle správního řádu, a číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo adresu elektronické pošty,

b) průměrném evidenčním počtu zaměstnanců poskytovatele údajů a zaměstnanců subdodavatelů zajišťujících

1. dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. b) a § 3 písm. a) a b) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o hornické činnosti“),

2. hornickou činnost mimo dobývání nerostů způsobem podle § 2 písm. a) a c) až g) zákona o hornické činnosti,

3. činnost prováděnou hornickým způsobem mimo dobývání nerostů způsobem podle § 3 písm. c) až i) zákona o hornické činnosti,

c) délce

1. stávajících důlních děl,

2. důlních děl nově vyražených,

3. nově provedených průzkumných vrtů a sond s rozdělením na povrch a podzemí,

d) ploše

1. stávajících lomů a její změně,

2. nově otevřených lomů,

3. dotčené sanacemi a rekultivacemi s rozdělením na sanace a rekultivace probíhající a ukončené,

4. dotčené dobýváním s rozdělením na plochu dosud dotčenou dobýváním a báňsko-technicky zajištěné území,

e) spotřebě trhavin, rozněcovadel a bleskovic při ražení důlních děl a při dobývání nerostů,

f) těžebních odpadech s vymezením úložných míst, vymezením druhu a množství uloženého těžebního odpadu a

g) množství skrývek, výklizů a deponované ornice.

(2) Poplatník úhrady z vydobytých nerostů podle § 33h odst. 1 písm. a) a b) horního zákona poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a) dobývacím prostoru s uvedením názvu a čísla dobývacího prostoru,

b) ložisku s uvedením čísla ložiska příslušného k dobývacímu prostoru,

c) zásobách a těžbě jednotlivých nerostných surovin v dobývacím prostoru s rozdělením na

1. geologické zásoby celkem,

2. bilanční zásoby volné prozkoumané a vyhledané,

3. dosud nevydobyté vytěžitelné zásoby,

4. vytěžitelné zásoby povolené k vydobytí podle plánu otvírky přípravy a dobývání,

5. úbytek zásob jejich vydobytím,

6. úbytek zásob odpisy,

7. úbytek zásob ztrátami,

8. ostatní změny zásob,

9. čistou těžbu a 10. produkci, d) finančních rezervách na

1. sanace a rekultivace s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku, stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance,

2. důlní škody s rozdělením na stav na začátku roku, tvorbu a čerpání v průběhu roku a stav ke konci roku a v členění na analytický účet a zvláštní vázaný účet v bance.

(3) Organizace, které bylo vydáno povolení k dobývání ložiska nevyhrazených nerostů, poskytuje, kromě údajů podle odstavce 1, do báňsko-technické evidence dále údaje o

a) ložisku nevyhrazeného nerostu s uvedením názvu a čísla ložiska, je-li známo,

b) zásobách a těžbě jednotlivých nerostů s rozdělením na

1. stav zásob k začátku roku,

2. stav zásob ke konci roku,

3. úbytek zásob jejich vydobytím,

4. další změny zásob,

5. čistou těžbu a

6. produkci.

(4) Údaje se poskytují samostatně za každý dobývací prostor nebo za ložisko nevyhrazených nerostů, pro jehož dobývání bylo vydáno povolení. Jsou-li údaje evidovány pro důl nebo lom tvořený více na sebe navazujícími dobývacími prostory, uvádějí se údaje pro důl nebo lom s vymezením dobývacích prostorů, které jsou součástí dolu nebo lomu a kterých se údaje týkají.

(5) Vzor formuláře pro poskytování údajů do báňsko-technické evidence uveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu způsobem umožňujícím dálkový přístup.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Ministr:

Ing. Mládek, CSc., v. r.

Přesunout nahoru