Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 280/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Částka 98/2017
Platnost od 30.08.2017
Účinnost od 01.10.2017
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

280

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 31 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby:


Čl. I

Vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb., vyhlášky č. 377/2004 Sb., vyhlášky č. 242/2006 Sb. a vyhlášky č. 18/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 4 a v § 11 odst. 2 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddílu“.

2. V § 11 odst. 1 se slova „krizové oddělení“ nahrazují slovy „krizový oddíl“.

3. V § 15 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „ ; ubytovací plocha připadající na jednoho obviněného však nesmí být menší než 3 m2“.

4. V § 16 odst. 3 se slova „nebo k advokátovi, který jej zastupuje v jiné věci,“ zrušují.

5. V § 23 se na konci odstavce 2 doplňuje věta „O propuštění obviněného z vazby správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

6. V § 57 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) O přijetí obviněného do vazby a jeho přemístění na dobu delší než 7 dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li obviněný omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště obviněného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

7. V § 57 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

8. V § 78a odst. 4 a 8 se slova „zřízeno oddělení“ nahrazují slovy „zřízen oddíl“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru