Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 279/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Částka 98/2017
Platnost od 30.08.2017
Účinnost od 01.10.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

279

VYHLÁŠKA

ze dne 24. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 81 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb., vyhlášky č. 243/2006 Sb. a vyhlášky č. 19/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se slovo „všech“ nahrazuje slovem „obou“.

2. § 5 zní:

㤠5

O nástupu odsouzeného do výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení soudu, který ve věci rozhodoval v prvním stupni, opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, územnímu odboru krajského ředitelství Policie České republiky příslušnému podle místa bydliště odsouzeného, Generálnímu ředitelství Vězeňské služby, krajskému vojenskému velitelství, pokud odsouzený podléhá jeho evidenci, u důchodců a osob pobírajících výsluhový příspěvek nebo příspěvek za službu příslušnému orgánu sociálního zabezpečení, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

3. V nadpisu § 6, v nadpisu § 8 a v nadpisu § 12 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddíl“.

4. V § 6 odst. 1 a 2, § 8 odst. 2 větě první, § 12, § 23 odst. 6, § 53 odst. 6, § 63 odst. 1 větách druhé a třetí, § 63 odst. 2 větách první a druhé, § 63 odst. 3, § 64, § 66 odst. 1, § 72 odst. 3, § 93 odst. 2 písm. a), § 100a odst. 1, § 100a odst. 2 větě první a v § 100a odst. 3 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddílu“.

5. V § 6 odst. 2 se slova „jeden týden“ nahrazují slovy „dva týdny“.

6. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Odsouzený zařazený soudem do věznice s ostrahou se podrobí během pobytu v příjímacím oddílu rovněž vstupnímu vyhodnocení vnějších a vnitřních rizik ke stanovení stupně zabezpečení.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

7. V § 6 odst. 4 se slova „správa věznice zasílá okamžitě“ nahrazují slovy „a u odsouzených zařazených soudem do věznice s ostrahou po stanovení stupně zabezpečení zašle správa věznice bez zbytečného odkladu“.

8. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu zní:

㤠6a

Stanovení stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

(1) Do oddělení s nízkým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s nízkým vnějším a vnitřním rizikem.

(2) Odsouzeným s nízkým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený

a) za nedbalostní trestný čin k trestu odnětí svobody (dále jen „trest“) nepřevyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, nebo

b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 1 rok, který dosud nebyl ve výkonu trestu, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení.

(3) Do oddělení se středním stupněm zabezpečení se umístí odsouzený se středním vnějším a vnitřním rizikem.

(4) Odsouzeným se středním vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený

a) za nedbalostní trestný čin k trestu převyšujícímu 3 roky, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení, nebo

b) za úmyslný trestný čin k trestu nepřevyšujícímu 3 roky, který je ve výkonu trestu nejvýše potřetí, nejde-li o odsouzeného za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším nebo nižším stupněm zabezpečení.

(5) Do oddělení s vysokým stupněm zabezpečení se umístí odsouzený s vysokým vnějším a vnitřním rizikem.

(6) Odsouzeným s vysokým vnějším a vnitřním rizikem je odsouzený za trestný čin, u kterého nejsou splněny podmínky pro umístění do oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení, pokud u něj nebyly zjištěny skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení.

(7) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména míra rizika opětovného selhání vyplývající z trestné činnosti odsouzeného, stupeň a povaha narušení odsouzeného, nevykonaná ochranná opatření, průběh předchozích výkonů trestů, hrozba útěku a další trestní řízení, zejména pro trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí, anebo skutečnost, že odsouzený byl již v minulosti odsouzen za trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestný čin zahrnující nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami nebo trestný čin spáchaný pod vlivem takové látky, kdy došlo nebo hrozilo, že dojde k újmě na zdraví nebo na životě člověka, anebo trestný čin, který zahrnoval nebo měl zahrnovat násilí, včetně pohrůžky násilí.

(8) Při posuzování, zda u odsouzeného nenastaly skutečnosti odůvodňující umístění do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, se zohledňuje zejména závažnost trestné činnosti odsouzeného, charakteristika jeho osobnosti a dosavadní způsob jeho života.

(9) Pro účely stanovení stupně zabezpečení se postupně uložené na sebe navazující tresty považují za trest jediný.“.

9. Na konci nadpisu § 7 se doplňují slova „do konkrétní věznice“.

10. V § 7 odst. 1 se slova „odnětí svobody (dále jen „trest“)“ zrušují.

11. V § 8 odst. 2 se slova „oddělení, jehož délka se určuje individuálně a zpravidla nepřevýší dva týdny,“ nahrazují slovem „oddílu“.

12. V § 9 odst. 2 se za slovo „typu“ vkládají slova „a stupně zabezpečení věznice s ostrahou“ a slova „zřízeno přijímací oddělení“ se nahrazují slovy „zřízen přijímací oddíl“.

13. V § 10 odst. 1 písm. b) a v § 17 odst. 6 se za slovo „typu“ vkládají slova „a stupně zabezpečení věznice s ostrahou“.

14. V § 10 odst. 2 se slova „nebo o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu“ nahrazují slovy „ , o přeřazení odsouzeného do věznice jiného typu nebo o návrhu na umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

15. § 11 zní:

㤠11

O přemístění odsouzeného na dobu delší než sedm dní správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a rovněž bezodkladně informuje jemu blízké osoby, pokud tak nemůže učinit odsouzený, a v případě, že se proti odsouzenému vede jiné trestní řízení, i příslušný orgán činný v trestním řízení. Jde-li o mladistvého, správa věznice bezodkladně odešle hlášení jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi, příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a v případě, že se proti mladistvému vede jiné trestní řízení, i příslušnému orgánu činnému v trestním řízení.“.

16. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně nadpisu zní:

㤠11a

Změna stupně zabezpečení u odsouzených zařazených do věznice s ostrahou

(1) Rozhodnout o změně umístění do některého z oddělení věznice s ostrahou je možné pouze na základě změny míry vnějších nebo vnitřních rizik.

(2) Vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik se posuzuje vždy alespoň při

a) hodnocení plnění programu zacházení,

b) hodnocení dodržování vězeňského režimu,

c) realizaci programu výstupního zacházení, nebo

d) zjištění nedostatků ve vyhodnocení míry vnějších a vnitřních rizik při kontrole provedené Ministerstvem spravedlnosti.

(3) V případě snížení míry vnějších nebo vnitřních rizik může ředitel věznice rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s nižším stupněm zabezpečení, které se liší o jeden stupeň od oddělení, v němž se vykonává trest. V případě zvýšení míry vnějších nebo vnitřních rizik ředitel věznice může rozhodnout o umístění odsouzeného do oddělení s vyšším stupněm zabezpečení, které se v mimořádných případech může lišit až o dva stupně od oddělení, v němž se vykonává trest.“.

17. V § 13 odst. 3 se slovo „pobytu“ nahrazuje slovem „bydliště“.

18. V § 13 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) O propuštění odsouzeného z výkonu trestu správa věznice bezodkladně odešle hlášení opatrovníkovi, byl-li odsouzený omezen ve svéprávnosti, sociálnímu kurátorovi příslušnému podle místa bydliště odsouzeného a, jde-li o mladistvého, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi a příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí.“.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

19. V § 17 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „ ; ubytovací plocha připadající na jednoho odsouzeného však nesmí být menší než 3 m2“.

20. V § 18 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a v průběhu vycházek“.

21. V § 18 odst. 3 písmeno a) zní:

a) v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,“.

22. V § 18 odst. 3 písm. b) se slova „ve věznici s dohledem“ nahrazují slovy „v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

23. V § 20 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a stupni zabezpečení věznice s ostrahou“.

24. V § 23 odst. 5 se slova „krizové oddělení“ nahrazují slovy „krizový oddíl“.

25. V § 25 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

26. V § 33 odst. 1 ve větách první a druhé se slova „nebo jiného správního deliktu“ zrušují.

27. V § 38 odst. 1 se slovo „odsouzeného“ zrušuje.

28. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:

b) za dva měsíce ve výstupních oddílech věznic s ostrahou a věznic se zvýšenou ostrahou,“.

29. V § 39 odst. 3 se slova „s mírnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti“ nahrazují slovy „s ostrahou“.

30. V § 39 odst. 4 se slova „s přísnějším způsobem vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti“ nahrazují slovy „se zvýšenou ostrahou“.

31. V § 39 odst. 5 se slovo „je“ nahrazuje slovy „ , charakteristika osobnosti odsouzeného a možnosti jeho resocializace jsou“ a slova „některé ze tří“ se zrušují.

32. V § 39 se odstavce 6 až 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 9 a 10 se označují jako odstavce 6 a 7.

33. V § 39 odst. 6 se za slova „změn v přístupu,“ vkládají slova „v charakteristice osobnosti odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,“.

34. V § 45 odst. 2 se slova „vykonávajícím trest ve věznici s dohledem nebo věznici s dozorem“ nahrazují slovy „umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“ a slova „vydávají propustky“ se nahrazují slovy „vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici“.

35. V § 46 odst. 4 se slova „vykonávajícím trest ve věznici s dohledem, věznici s dozorem“ nahrazují slovy „umístěným v oddělení s nízkým nebo středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

36. V § 49 odstavec 1 zní:

(1) V oddělení s nízkým stupněm zabezpečení a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou, s výjimkou oddělení zřízených ve věznicích pro mladistvé, ve věznicích s ostrahou s vysokým stupněm zabezpečení, ve věznicích se zvýšenou ostrahou nebo ve vazebních věznicích, nejsou užívány ozbrojené stráže k zabránění útěku odsouzených. Kontrolou a dohledem nad činností odsouzených jsou pověřeni vychovatelé a v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou též dozorci.“.

37. V § 49 odst. 2 se slova „věznici s ostrahou a“ nahrazují slovy „v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve“ a slova „používány speciální stavebně technické prostředky a“ se zrušují.

38. V nadpisu § 51 se slova „ve věznici s dohledem“ nahrazují slovy „v oddělení s nízkým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

39. V § 51 odst. 1 se slova „bez omezení“ nahrazují slovy „zpravidla bez dohledu zaměstnance Vězeňské služby“.

40. V § 51 odst. 2 se za slovo „vychovatel“ vkládají slova „nebo určený zaměstnanec Vězeňské služby“.

41. V § 51 odst. 4, § 52 odst. 7 a v § 78 odst. 3 se slova „vydávají propustky“ nahrazují slovy „vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici“.

42. V § 51 odst. 5 se slova „jednou za dva týdny“ zrušují a slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ se nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“.

43. V nadpisu § 52 se slova „ve věznici s dozorem“ nahrazují slovy „v oddělení se středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou“.

44. V § 52 odstavec 8 zní:

(8) Návštěvy odsouzených se uskutečňují zpravidla za dohledu zaměstnance Vězeňské služby. V souvislosti s návštěvou může ředitel věznice povolit odsouzenému dočasně opustit věznici nejdéle na dobu 24 hodin; o povolení dočasného opuštění věznice se odsouzenému vydá rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru, kde a po jakou dobu se může zdržovat.“.

45. V nadpisu § 53 se slova „ve věznici“ nahrazují slovy „v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice“.

46. V § 53 odst. 1 se za slovo „pohybují“ vkládá slovo „zpravidla“.

47. V § 53 odst. 7 se slova „jednou za dva měsíce“ zrušují a slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ se nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“.

48. V § 57 odst. 8 se za slova „typu věznice“ vkládají slova „a stupni zabezpečení věznice s ostrahou“.

49. V § 63 odst. 1 se slova „Uzavřené oddělení je zřízeno“ nahrazují slovy „Uzavřený oddíl je zřízen“.

50. V § 82 odst. 2 se slova „jejich zákonným zástupcům“ nahrazují slovy „jeho zákonným zástupcům nebo opatrovníkovi“.

51. V § 84 odst. 1 se slovo „zpravidla“ a slovo „tři“ zrušuje a za slova „na základě“ se vkládají slova „plnění programu zacházení, charakteristiky osobnosti, možnosti resocializace,“.

52. V § 84 se odstavce 2 až 4 zrušují.

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 2.

53. V § 85 odst. 2 se slova „posunu v přístupu,“ nahrazují slovy „změn v přístupu, v charakteristice osobnosti mladistvého odsouzeného, v možnosti jeho resocializace,“.

54. V § 86 odst. 3 se slova „potvrzení na předepsaném tiskopisu, ze kterého je zřejmé“ nahrazují slovy „rozhodnutí ředitele věznice o povolení opustit věznici s vyznačením prostoru“ a věta třetí se nahrazuje větou „Rozhodnutí se předává proti podpisu mladistvého a blízké zletilé osoby.“.

55. § 90 zní:

㤠90

Vlastní oděv a obuv mohou nosit odsouzené ženy:

a) v oddělení s nízkým a středním stupněm zabezpečení věznice s ostrahou v mimopracovní době podle svého uvážení,

b) ve věznici pro mladistvé v době návštěv, při účasti na bohoslužbách, akcích mimo věznici pořádaných v rámci programu zacházení a ve výstupním oddíle v mimopracovní době podle vlastního uvážení,

c) v oddělení s vysokým stupněm zabezpečení věznice s ostrahou a ve věznici se zvýšenou ostrahou v době návštěv.“.

56. V § 91 odst. 8 se slovo „přechodně“ nahrazuje slovy „na nezbytně nutnou dobu“.

57. V § 91 odst. 9 se slova „zřízeno oddělení“ nahrazují slovy „zřízen oddíl“.

58. V § 92 a v § 94 odst. 1 se slovo „odděleních“ nahrazuje slovem „oddílech“.

59. V § 93 odstavec 1 zní:

(1) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 69 odst. 1 zákona umístěni, zůstává nedotčen.“.

60. V § 93 odst. 2 písm. a) se za slova „typů věznice“ vkládají slova „a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou“.

61. V § 94 odstavec 2 zní:

(2) Způsob zajišťování pořádku a bezpečnosti stanovený pro základní typ věznice a stupeň zabezpečení věznice s ostrahou, do kterých byli odsouzení uvedení v § 70 zákona umístěni, zůstává nedotčen.“.

62. V § 94 odst. 3 se slovo „oddělení“ nahrazuje slovem „oddíly“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „a stupňů zabezpečení věznice s ostrahou“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2017.


Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

Přesunout nahoru