Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 278/2017 Sb.Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

Částka 97/2017
Platnost od 30.08.2017
Účinnost od 01.09.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

278

VYHLÁŠKA

ze dne 23. srpna 2017

o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 31 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 193/2017 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 10 odst. 3 zákona:


§ 1

Obsah a rozsah specializované odborné přípravy

Specializovaná odborná příprava zaměřená na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací požadovaná podle § 10 odst. 2 zákona (dále jen „specializovaná odborná příprava“) zahrnuje

a) provozní část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na postupy při balzamaci a konzervaci, na bezpečnost a zdraví při práci na rizikovém pracovišti a na otázky zdravotně technického a chemického vybavení včetně přípravy fixačních roztoků,

b) anatomickou část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na základní znalosti lidské anatomie, pitevních technik a vzniku a rozvoje posmrtných změn,

c) hygienickou část v rozsahu minimálně 40 vyučovacích hodin zaměřenou na mikrobiologii, dodržování hygienických a epidemiologických požadavků, desinfekci a sterilizaci v předcházení infekcí,

d) psychologickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na základní smuteční a vzpomínkovou psychologii, etiku a komunikaci s pozůstalými při sjednávání balzamace a konzervace,

e) ekonomickou část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na ekonomiku provádění balzamací a konzervací včetně účetnictví, cenové kalkulace, vedení evidence v balzamačním a konzervačním provozu a daňové problematiky,

f) právní část v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin zaměřenou na právní úpravu zacházení s lidskými pozůstatky a znalosti vybraných částí základů občanského, živnostenského a trestního práva souvisejících s prováděním balzamace a konzervace,

g) praktickou část spočívající v provedení konzervace a balzamace minimálně 20 lidských pozůstatků; mezi konzervacemi hodnocenými osobou provozující vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být vždy alespoň 3 lidské pozůstatky, u kterých byla provedena pitva, a alespoň 3 lidské pozůstatky, u kterých nebyla provedena pitva; mezi balzamacemi hodnocenými osobou provozující vzdělávací zařízení jako úspěšné musí být vždy alespoň 7 lidských pozůstatků, u kterých byla provedena pitva, a alespoň 7 lidských pozůstatků, u kterých nebyla provedena pitva, a

h) vykonání závěrečné zkoušky.

§ 2

Náležitosti dokladu úspěšného absolvování specializované odborné přípravy

Doklad o úspěšném absolvování specializované odborné přípravy obsahuje

a) registrační číslo dokladu,

b) obchodní firmu, nebo název, nebo jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby provozující vzdělávací zařízení, její sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

c) název právního předpisu, podle něhož byla specializovaná odborná příprava realizována,

d) údaje o absolventovi specializované odborné přípravy, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum a místo narození,

e) název specializované odborné přípravy, pro kterou je doklad vydán,

f) datum zahájení a ukončení specializované odborné přípravy,

g) celkovou hodinovou dotaci specializované odborné přípravy a hodinové dotace výuky podle jednotlivých částí,

h) počet provedených konzervací a počet provedených balzamací,

i) datum úspěšného vykonání závěrečné zkoušky,

j) místo a datum vydání dokladu,

k) podpis osoby, která je oprávněna jednat za osobu provozující vzdělávací zařízení.


§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 379/2001 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria, se zrušuje.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.

Přesunout nahoru