Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 274/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Částka 95/2017
Platnost od 28.08.2017
Účinnost od 01.01.2018
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

274

VYHLÁŠKA

ze dne 21. srpna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb. a vyhlášky č. 447/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene d) slovo „a“ nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

e) způsob předkládání vybraných údajů podle právních předpisů upravujících sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí6) a

6) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.“.

Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno f).

2. V § 2 se na konci textu písmene l) slovo „a“ zrušuje.

3. V § 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které včetně poznámky pod čarou č. 7 zní:

n) vybraným údajem údaj předkládaný podle zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí7).

7) § 3, 4, 5 a 6 zákona č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.“.

4. V nadpisu části třetí se za slovo „FINANČNÍCH“ vkládají slova „A VYBRANÝCH“.

5. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 8 zní:

㤠23a

Obecně k předávání vybraných údajů

(1) Pro formát, přenos, zabezpečení a rozsah předávání vybraných údajů se použijí ustanovení části druhé obdobně, pokud nestanoví část třetí jinak.

(2) Pro předávání vybraných údajů obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřizovaných obcemi, dobrovolnými svazky obcí a kraji se použijí § 5 odst. 5, 6 a 7 obdobně, nestanoví-li jiný právní předpis8) jinak.

8) Zákon č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.“.

6. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 9 zní:

㤠24a

Termíny předávání vybraných údajů

(1) Účetní jednotky sestavují a předávají vybrané údaje ve formalizované datové dávce, a to v termínech stanovených jiným právním předpisem8).

(2) Strukturu jednotlivých vybraných údajů stanoví jiný právní předpis9).

9) Vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V účetním období započatém před 1. lednem 2018 se použije vyhláška č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Vybrané údaje podle § 23a vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, předávají účetní jednotky poprvé až za období započatá k 1. lednu 2018 a později.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Pilný v. r.

Přesunout nahoru