Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 266/2017 Sb.Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Částka 91/2017
Platnost od 18.08.2017
Účinnost od 02.09.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

266

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. července 2017

o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 107/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 103/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., (dále jen „zákon o podporovaných zdrojích energie“) a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 262/2002 Sb., zákona č. 278/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 670/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 90/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 104/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 152/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení upravuje postup pro určení výše podpory elektřiny nebo tepla podle zákona o podporovaných zdrojích energie a způsobu její výplaty za období od uvedení výrobny elektřiny nebo tepla do provozu do doby, než Energetický regulační úřad v návaznosti na vydání rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie1) (dále jen „rozhodnutí Komise“) stanoví rozsah a výši podpory cenovým rozhodnutím.

§ 2

Výše podpory a způsob její výplaty

(1) Stanovil-li Energetický regulační úřad pro daný kalendářní rok výši podpory až v průběhu tohoto kalendářního roku, použije se tato výše pro celý tento kalendářní rok.

(2) Nestanovil-li Energetický regulační úřad pro výrobce elektřiny nebo tepla výši podpory pro daný kalendářní rok a tento kalendářní rok již uplynul, použije se pro daný kalendářní rok výše podpory stanovená Energetickým regulačním úřadem pro nejblíže následující kalendářní rok.

(3) Podpora elektřiny nebo tepla podle odstavců 1 a 2 se vyplatí do 120 dnů ode dne

a) rozhodnutí Komise, byly-li hodnoty o množství elektřiny nebo tepla předány před jeho vydáním, nebo

b) předání hodnot o množství elektřiny nebo tepla v ostatních případech.

§ 3

Přechodné ustanovení

Bylo-li rozhodnutí Komise vydáno a hodnoty o množství elektřiny nebo tepla byly předány přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, podpora se vyplatí do 120 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Nařízení vlády č. 402/2015 Sb., o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 3 nařízení Rady (EU) č. 2015/1589 ze dne 13. července 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k článku 108 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Přesunout nahoru