Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 249/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Částka 89/2017
Platnost od 18.08.2017
Účinnost od 18.08.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

249

ZÁKON

ze dne 30. července 2017,

kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o registru smluv

Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 2 písm. c) se za slova „trestných činů“ vkládají slova „nebo činnosti Správy státních hmotných rezerv při pořizování a hospodaření se státními hmotnými rezervami“.

2. V § 3 odst. 2 písm. e) se za slova „v § 2 odst. 1 písm. e), k), l)“ vkládá text „ , m)“.

3. V § 3 odst. 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až r), která znějí:

m) smlouvu uzavřenou veřejnou vysokou školou v rámci doplňkové činnosti nebo veřejnou výzkumnou institucí v rámci jiné činnosti v oblasti výzkumu, vývoje a inovací,

n) smlouvu, jejímž předmětem je nakládání s výbušninou nebo zařízením či objektem určeným k její výrobě nebo skladování,

o) smlouvu, týkající se výroby nebo užití pořadu, včetně smlouvy o nabytí práv k užití pořadu, jejíž alespoň jednou smluvní stranou je Česká televize nebo Český rozhlas,

p) smlouvu chráněnou bankovním tajemstvím; to neplatí, jde-li o smlouvu mezi bankou a osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která se týká používání veřejných prostředků,

q) kolektivní smlouvu,

r) smlouvu uzavřenou právnickou osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví, pokud tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku v rozsahu předmětu činnosti nebo podnikání uvedené právnické osoby zapsaného ve veřejném rejstříku. To neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou s osobou uvedenou v § 2 odst. 1, která nebyla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu nebo za účelem výzkumu, vývoje nebo zkušebnictví.“.

4. V § 5 odst. 6 se za slova „v § 2 odst. 1 písm. e), k), l)“ vkládá text „ , m)“.

5. V § 6 odst. 2 se za slova „která byla uzavřena“ vkládají slova „v krajní nouzi nebo“.

6. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv dále nabývá účinnosti smlouva, jejímž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky.“.

7. V § 7 odst. 1 se slova „která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění“ nahrazují slovy „na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv“.

8. V § 7 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Odstavec 1 se dále nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna smlouva, o níž je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) v dobré víře, že splňuje podmínky podle § 3 odst. 2 písm. r). Dozví-li se právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. k) nebo n) o tom, že neuveřejnění smlouvy podle věty první není v souladu s tímto zákonem, a není-li smlouva uveřejněna prostřednictvím registru smluv do 30 dnů, platí, že je zrušena od počátku.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

9. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „nebo jiným způsobem umožňujícím uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv“.

10. V § 8 odst. 5 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na smlouvy, které nabývají účinnosti nezávisle na uveřejnění v registru smluv, uzavřené nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


v z. Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru