Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Částka 86/2017
Platnost od 04.08.2017
Účinnost od 19.08.2017
Předpis má dělenou účinnost. více informací
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

ze dne 27. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2002/24/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

Poznámka pod čarou č. 12 zní:

12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

2. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „příloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „směrnice 2003/37/ES“)“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“.

3. V § 4 odst. 1 písm. b) se slova „čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12),“.

4. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova „čl. 2 písm. a) a čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

5. § 7 včetně nadpisu zní:

㤠7

Vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy Evropské unie

(K § 16 odst. 9 zákona)

Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a) silniční vozidla kategorií M, N a O zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku,

b) silniční vozidla podkategorie LZ,

c) zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,

d) vozidla kategorie Z, nebo

e) systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až d).“.

6. V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

7. V § 8 odst. 2 se za slovo „se“ vkládá slovo „přiměřeně“ a zároveň se slovo „obdobně“ zrušuje.

8. V § 9 odst. 1 se za slovo „schvalování“ vkládá slovo „silničních“.

9. V § 9 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

10. V § 11 odst. 1 se za slovo „výroby“ vkládá slovo „silničních“.

11. V § 11 odst. 1 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

12. V § 11 se odstavec 3 zrušuje.

13. V § 12 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

14. V § 13 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

15. V § 13 se odstavec 3 zrušuje.

16. V § 14 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

17. V § 14 se odstavec 3 zrušuje.

18. V § 15 odst. 1 se za slovo „vozidla“ vkládají slova „kategorií M, N a O“.

19. V § 16 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

20. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

21. V § 17 odst. 1 se za slovo „vozidel“ vkládají slova „kategorií M, N a O a vozidel podle § 7“ a slovo „silničním“ se zrušuje.

22. V § 17 odst. 2 se slovo „silničních“ zrušuje.

23. V § 18 odst. 1 se na konci písmene a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují a zároveň se zrušuje označení písmene a).

24. V § 18 odst. 4 se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.

25. V § 19 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

(5) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.“.

26. V § 20 odst. 1 se text „ , O a L“ nahrazuje textem „a O“.

27. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

28. V § 20 odst. 2 se slova „ , pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES“ zrušují.

29. § 21 zní:

㤠21

(1) Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční vozidla kategorií M, N a O, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.

(2) Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a je uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce.“.

30. V § 22 se odstavce 2 a 3 zrušují a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

31. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který včetně nadpisu zní:

㤠22a

Schvalování neharmonizovaného typu

(K § 16 odst. 9 zákona)

(1) Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

c) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

d) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

(2) Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

(3) Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a) způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,

b) rozsahu a obsahu technické dokumentace,

c) způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a

d) rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.“.

32. V § 23 odstavec 3 zní:

(3) Pro určení kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použije

a) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), je-li ověřováno

1. při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,

2. při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b) přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno

1. při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,

2. při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,

c) příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.“.

33. V § 23 se odstavce 4 až 6 zrušují.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 4.

34. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 14 zní:

㤠27a

Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů

[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů14) nejméně jednou za 2 roky.

14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.“.

35. V § 29 odst. 6 se za slova „zkapalněným zemním plynem“ vkládají slova „nebo vodíkem“.

36. V § 33 odstavec 1 zní:

(1) Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).“.

37. V § 33 odst. 2 se slova „kategorií SS a SN“ nahrazují slovy „podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Z“.

38. V § 36 odst. 3 se text „odst. 6“ nahrazuje textem „odst. 5“.

39. V § 38 odst. 5 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

40. V § 38 odst. 6 se text „SS a S“ nahrazuje textem „S a podkategorie SS“.

41. V § 38 odst. 6 písm. b) se slova „kategorií SS a S“ nahrazují slovy „kategorie S a podkategorie SS“.

42. V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slovo „výšky“ zrušuje.

43. V § 39 odst. 4 se za text „T, C a“ vkládá slovo „podkategorie“.

44. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Seznam směrnic Evropské unie

Směrnice Evropské unie - základníPlný název směrnice Evropské unieSměrnice Evropské unie - poslední změna
70/157/EHSSměrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (70/157/EHS)2013/15/EU
89/459/EHSSměrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předp sů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (89/459/EHS)89/459/EHS
91/671/EHSSměrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (91/67 l/EHS)2014/37/EU
92/06/EHSSměrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství2002/85/ES
92/23/EHSSměrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži2005/11/ES
2000/53/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností(EU) 2016/774
2005/64/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS2009/1/ES
2006/40/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)2006/40/ES
2007/38/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky2007/38/ES
2007/46/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)(EU) 2015/758
2008/68/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)(EU) 2016/2309

“.

45. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Kategorie silničních a zvláštních vozidel

1. KATEGORIE L: popis silničních vozidel kategorie L a její další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).

Silniční vozidla podkategorie LZ jsou dvoukolová a tříkolová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům podle věty první a jsou zkonstruovány a vyrobeny k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službu.

2. KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

2.1. Kategorie M1: vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče. Vozidla náležející do kategorie M1 nesmí mít prostor pro stojící cestující. Počet míst k sezení může být omezen na jedno (tj. místo k sezení řidiče).

2.2. Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M2 mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.

2.3. Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun. Vozidla náležející do kategorie M3 mohou mít prostor pro stojící cestující.

3. KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

3.1. Kategorie N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

3.2. Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

3.3. Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

4. KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob.

4.1. Kategorie O1: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny.

4.2. Kategorie O2: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny.

4.3. Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun.

4.4. Kategorie O4: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Podkategorie vozidel

Terénní vozidla

„Terénním vozidlem“ se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „G“. Kritéria pro zařazení vozidla do podkategorie „terénních vozidel“ jsou uvedena v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Vozidla zvláštního určení

„Vozidlem zvláštního určení“ se rozumí silniční vozidlo kategorie M, N nebo O, které má zvláštní technické vlastnosti k výkonu funkce, jež vyžaduje zvláštní uspořádání a/nebo výstroj. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „S“. Různé typy vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.

Terénní vozidlo zvláštního určení

„Terénním vozidlem zvláštního určení“ se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti uvedené v bodě 2.1 a 2.2 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno „G“. V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se navíc k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí jako druhá přípona písmeno „S“.

5. KATEGORIE T, C, R a S: popis silničních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).

Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost.

Zvláštní vozidla podkategorie SN jsou pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí (pokud jsou jím vybaveny) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného.

6. KATEGORIE Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.“.

46. V příloze č. 3 bod 2 zní:

2. Tabulka platných směrnic Evropské unie:

PoložkaSměrnice Evropské unieHarmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavkůRozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typuVzor osvědčení o schválení typuZnačka schválení typu
Hladina akustického tlaku a výfukový systém70/157/EHSPříloha I, II a IIIDodatek 1 přílohy I a IIDodatek 2 přílohy I a IIPříloha II
Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy91/671/EHSČlánek 2
Montáž a použití omezovačů rychlosti92/06/EHSČlánek 2 až 5
Pneumatiky92/23/EHSPříloha I, II, IV, V a VIDodatek 1 a 3 Přílohy I a dodatek 1 přílohy IIIDodatek 2 a 4 Přílohy I a dodatek 2 přílohy IIIPříloha I
Vozidla s ukončenou životností2000/53/ESPříloha II
Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost2005/64/ESČlánek 6 a příloha I, IV, VPříloha IIPříloha III
Emise klimatizačních systémů2006/40/ESČlánek 6 a příloha
Dovybavení zrcátky2007/38/ESČlánek 3
Rámec pro schvalování2007/46/ESPříloha II, IV, IXPříloha IIIPříloha VIČlánek 19, dodatek přílohy VII

“.

47. V příloze č. 3 bodu 7 se druhá věta zrušuje.

48. V příloze č. 3 se bod 13 zrušuje.

49. Příloha č. 4 se zrušuje.

50. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995, jsou:

1Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1
2Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly
3Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
4Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
5Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu „sealed beam“ (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
6Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
7Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel
8Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (HI, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo HII)
9Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku
10Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility
11Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří
12Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu
13Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska brzdění
13-HJednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění
14Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX
16Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; - II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX
17Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy
18Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
19Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel
20Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)
21Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení
22Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech
23Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
24Jednotná ustanovení pro: I. Schvalování typu vznětových motorů z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek - II. Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů schváleného typu - III. Schvalování motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek vypouštěných motorem - IV. Měření výkonu vznětového motoru
25Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla
26Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků
27Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků
28Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály
29Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla
30Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
31Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu „sealed-beam“ (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí
32Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu
33Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu
34Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru
35Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů
36Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce
37Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
38Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
39Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže
40Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru
41Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku
42Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).
43Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech
44Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech („dětské zádržné systémy“)
45Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlomet a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů
46Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení
47Jednotná ustanovení pro homologaci moped vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru
48Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
49Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel
50Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla
51Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí
52Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce
53Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
54Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla
55Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel
56Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel
57Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel
58Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) - II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP)
59Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku
60Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů
61Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny
62Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití
63Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku
64Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách
65Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel
66Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby
67Jednotná ustanovení pro 1. schvalování typu zvláštních zařízení motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny II. schvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení
69Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel
70Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel
71Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče
72Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)
73Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) - II. Bočních ochranných zařízení (BOZ) - III. Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu
74Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie Liz hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
75Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy
77Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel
78Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění
79Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení
80Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení
81Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka
82Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)
83Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo
85Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí
86Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci
87Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel
89Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti - II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) - III. Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)
90Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla
91Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
92Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla
93Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ) - II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ)
94Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu
95Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu
96Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (CL), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z motoru
97Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy
98Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla
99Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel
100Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení
101Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu
102Jednotná ustanovení pro schvalování I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN
103Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel
104Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy
105Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel
106Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla
107Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce
108Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel
109Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel
110Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); - II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu
111Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O, vzhledem ke stabilitě proti překlopení
112Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly
113Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami
114Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu
115Jednotná ustanovení pro homologaci: I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému
116Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití
117Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu
118Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření
119Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel
120Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva
121Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů
122Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění
123Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)
124Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy
125Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu
126Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla
127Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)
128Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných jednotkách svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)
129Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)
130Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)
131Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy záchranného brzdění AEBS)
132Jednotná ustanovení o schvalování dodatečně nainstalovaných zařízení pro snižování emisí (REC) pro těžká nákladní vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory
133Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti
134Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich částí z hlediska bezpečnostních vlastností vozidel pracujících s vodíkem a palivovými články
135Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při nárazu na sloup
136Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L, z hlediska specifických požadavků na elektrický pohon
137Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska ochrany při čelním nárazu se zaměřením na zádržné systémy
138Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých vozidel silniční dopravy z hlediska jejich snížené slyšitelnosti (RRTV)

“.

51. Příloha č. 6 se zrušuje.

52. V příloze č. 7 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až j) se označují jako písmena a) až i).

53. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 341/2014 Sb.

Způsob a forma předání údajů do evidence technických údajů typů silničních vozidel

1. Pro vozidla s osvědčením o schválení harmonizovaného typu výrobce nebo akreditovaný zástupce popřípadě osoba, která vozidla uvádí na trh (dále jen „předávající osoba“), zajistí elektronickou formou předání dat do databáze ministerstva v rozsahu podle § 4 odst. 3 zákona doplněném o prohlášení o shodě.

2. Ministerstvo na základě oznámení předávající osoby přidělí základní číslo pro každý nový typ vozidla dané tovární značky. V případě, že existuje více předávajících osob, přidělí se základní číslo každé z nich jiné.

3. Předávající osoba zajistí převod dat z prohlášení o shodě pro každou novou, prozatím nepoužitou kombinaci typu, varianty a verze spolu s číslem schválení harmonizovaného typu. Každý takto vzniklý převod označí přiděleným základním číslem a zašle do databáze ministerstva. Převod dat zajistí předávající osoba také pro tutéž variantu a verzi vozidla v případě, že se u dané varianty a verze změnil alespoň jeden údaj například tím, že došlo k rozšíření schválení harmonizovaného typu.

4. Tisk technického průkazu probíhá na základě původních dat. Podrobnosti předávání dat do databáze ministerstva jsou zveřejněny ve Věstníku dopravy.“.

54. V příloze č. 10 bodu 6 se věty druhá a poslední zrušují.

55. V příloze č. 11 se na konec nadpisu přílohy doplňují slova „nebo vodíkem“.

56. V příloze č. 11 bodu 2 písmeno a) zní:

a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,“.

57. V příloze č. 11 se na konci bodu 4 doplňují věty „Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.“.

58. V příloze č. 12 části A bodu 10 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písmena a) až d).

59. V příloze č. 12 části B bodě 3 se slova „kategorií T a SS“ nahrazují slovy „kategorie T a podkategorie SS“.

60. V příloze č. 12 části C bodu 10 se slova „směrnice 2002/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12).“.

61. V příloze č. 12 části D bod 1 zní:

1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12), pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13), pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 6 této vyhlášky.“.

62. V příloze č. 12 části D bodu 2 se slovo „na“ zrušuje.

63. V příloze č. 12 části E se na konci bodu 3 doplňují věty „Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.“.

64. V příloze č. 12 části F bodu 2 se slovo „kapacitu“ nahrazuje slovem „kategorii“.

65. V příloze č. 12 části F bodu 4 se věta druhá nahrazuje větou „U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.“.

66. V příloze č. 12 části G se doplňují body 8 až 10, které včetně poznámek pod čarou č. 15 až 17 znějí:

8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti15).

9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel16).

10. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky17).

15) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství.

16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.

17) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.“.

67. V příloze č. 12 části I bodu 3 se slova „směrnicí 2009/61/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

68. V příloze č. 13 nadpis zní:

„Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS a SN“.

69. V příloze č. 13 ve skupinovém nadpisu se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

70. V příloze č. 13 bodu 1 se slovo „kategorie“ nahrazuje slovem „podkategorie“.

71. V příloze č. 13 bodu 3 se text „4,00 t“ nahrazuje textem „8,00 t“.

72. V příloze č. 13 bodu 4 se slova „směrnici 76/432/EHS“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

73. V příloze č. 13 bodu 5 se text „nouzové brzdění s <= 0,15v + v2/115“ nahrazuje textem „nouzové brzdění s <= 0,15v + 2v2/115“.

74. V příloze č. 13 bodu 7 se slova „2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

75. V příloze č. 13 bodu 11 se slova „směrnice 2009/63/ES, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13),“.

76. V příloze č. 13 bodu 13 se slovo „směrnicí“ nahrazuje slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“ a text „2009/64/ES“ se zrušuje.

77. V příloze č. 13 bodu 24 se text „2009/59/ES, 2009/144/ES“ zrušuje a text „směrnicí 2008/2/ES“ se nahrazuje slovy „nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

78. V příloze č. 13 bodu 48 se slova „směrnice 2009/64/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

79. V příloze č. 13 bodu 57 se slova „směrnice 2009/63/EHS, příloha VI,“ nahrazují slovy „přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

80. V příloze č. 13 bodu 58 se slova „technického předpisu 76/432/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13) nebo ČSN EN ISO 3450“.

81. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

82. V příloze č. 13 bodu 58 písm. b) se slova „Z hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška“ nahrazují slovem „Zkouška“.

83. V příloze č. 13 bodu 59 se slova „technickém předpisu 2009/66/ES“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

84. V příloze č. 13 bodu 62 se text „2009/61/ES, 2009/68/ES“ nahrazuje slovy „a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

85. V příloze č. 13 bodu 63 se slova „směrnicí 2009/64/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

86. V příloze č. 13 bodu 64 se slova „2009/63/ES, příloha V“ nahrazují slovy „nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

87. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „směrnicí 2009/144/ES příloha II“ nahrazují slovy „v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

88. V příloze č. 13 bodu 76 se slova „technického předpisu 80/720/EHS“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13)“.

89. V příloze č. 13 bodu 77 se slova „technického předpisu 97/24/ES“ nahrazují slovy „přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem12)“.

90. V příloze č. 13 bodu 79 se za slova „trakčního vedení“ vkládají slova „ , elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje“.

91. V příloze č. 13 bodu 82 se slova „kategorií SS, SN a Z“ nahrazují slovy „kategorie Z a podkategorií SS a SN“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 53, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru