Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 229/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Částka 83/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 15.08.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

229

VYHLÁŠKA

ze dne 12. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 8 odst. 5 a § 9 odst. 10 písm. c) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb., zákona č. 317/2004 Sb., zákona č. 9/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb., se mění takto:

1. V § 7 odst. 2 se slova „1 % sušiny“ nahrazují slovy „1,5 % sušiny“.

2. V § 7 odst. 6 se slova „zkoušení půdy“ nahrazují slovy „zkoušení zemědělských půd“.

3. V § 7 odst. 7 se slova „hnojiva.ha-1“ nahrazují slovy „sušiny.ha-1“.

4. V § 7 se doplňuje odstavec 9, který zní:

(9) Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána

a) na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a

b) v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.“.

5. V § 9 se odstavec 5 včetně poznámky pod čarou č. 6 zrušuje.

6. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který včetně nadpisu zní:

㤠9a

Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.“.

7. V nadpisu přílohy č. 2 se slova „statkových hnojiv,“ zrušují.

8. V příloze č. 2 se slova „podnikatel v zemědělství“ nahrazují slovy „zemědělský podnikatel“.

9. V příloze č. 2 se slova „statková hnojiva,“ zrušují.

10. V příloze č. 2 se slova „půdního bloku nebo jeho dílu“ nahrazují slovy „dílu půdního bloku“.

11. V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v řádku „Hnůj skotu“ vkládá pod řádek „krávy dojené“ řádek, který zní:

„směs hnoje od více kategorií skotu226,74,07,6“.

12. V příloze č. 3 v tabulce obsažené v části A se v posledním řádku za slova „digestátu (separát)“ vkládají slova „nebo tuhý digestát“.

13. Příloha č. 4 zní:

„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

Hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

Zemědělský podnikatel
Místo podnikání nebo sídlo
Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno
Plánovaný termín aplikace (datum)
Název a množství aplikovaných kapalných hnojiv nebo pomocných látek
Místo aplikace s určením dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)
Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČ, bylo-li přiděleno)

Datum, podpis:“.

Čl. II

Technický předpis

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.


Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru