Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 228/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka 83/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 31.07.2017
Zrušeno k 01.10.2018 (211/2018 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

228

VYHLÁŠKA

ze dne 19. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb. a zákona č. 63/2017 Sb., k provedení § 54 odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb. a vyhlášky č. 132/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. b) se slova „ ; číslo protokolu se skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného posledním dvojčíslím kalendářního roku“ zrušují.

2. V § 9 odst. 2 se za druhou větu vkládá věta „Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží.“.

3. V § 14 odst. 1 se za slova „Činnost stanic technické kontroly“ vkládají slova „a stanic měření emisí.

4. V § 14 odstavec 2 zní:

(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolu o měření emisí je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.“.

5. V § 14 odst. 3 se ve větě první za slova „Stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“ a za slova „technických prohlídkách“ se vkládají slova „a měření emisí“.

6. V § 14 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „a stanice měření emisí“.

7. V § 14 odst. 4 se ve větě první za slova „stanicím technické kontroly“ vkládají slova „a stanicím měření emisí“.

8. V § 14 odst. 5 úvodní části ustanovení se za slova „stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“.

9. V § 14 odst. 6 se za slova „Stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí.

10. V § 14 odst. 7 se za slova „stanice technické kontroly“ vkládají slova „a stanice měření emisí“ a za slova „technické prohlídky“ se vkládají slova „a měření emisí“.

11. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:

㤠14b

Předávání údajů správci Informačního systému stanic technické kontroly provozovatelem stanice měření emisí

(K § 48a odst. 4 zákona)

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici měření emisí jsou pořizovány v průběhu měření emisí. Jsou to snímky vozidla z místa konání měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s CIS STK a umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější popis obsahu snímků, technického vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(2) Údaje o zahájení a provedení měření emisí se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených mechanikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděného měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(3) Údaje o vozidlech, na kterých bylo měření emisí provedeno, a výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí se vkládají do systému automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení měření emisí a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Údaje o mechanicích provádějících měření emisí se předávají za účelem přiřazení mechanika k provozovně stanice měření emisí. Provozovatel stanice měření emisí neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru mechanika. Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození mechanika, číslo osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké provozovně pracuje a evidenční číslo provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.“.

12. V § 15 písm. b), c) a d) se text „T, OT1, OT2, OT3 a OT4“ nahrazuje textem „T, C, OT, R, S a Z“.

13. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

㤠15a

Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek

(K § 54 odst. 4 zákona)

(1) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek je uveden v příloze č. 19.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.“.

14. V § 16 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 3 až 10.

15. V § 16 odst. 6 a 10 se text „1, 2, 4 a 5“ nahrazuje textem „1 až 4“.

16. V § 16 odst. 7 písmeno e) zní:

e) telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci.“.

17. V § 16 odst. 8 se číslo „8“ nahrazuje číslem „7“.

18. § 16a se včetně nadpisu zrušuje.

19. V § 22 odst. 1 se věta poslední zrušuje.

20. V § 22 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Stanice musí být kromě přístrojů a zařízení uvedených v odstavci 2 dále vybavena nejméně

a) zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,

b) počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky informačního systému stanic technické kontroly,

c) telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci,

d) kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,

e) ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná CNG.“.

21. V § 23 odst. 8 se slova „oprávněná zkušebna (§ 19 odst. 7)“ nahrazují slovy „technická zkušebna (§ 27 odst. 1)“.

22. Příloha č. 19 včetně poznámky pod čarou č. 10 zní:

„Příloha č. 19 k vyhlášce č. 302/2001 Sb.

Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek

Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel a informačního systému stanic technické kontroly a to vždy k 1.1. a 1.7. každého roku z dat za předchozí kalendářní rok.

1. Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek

Ke stanovení kapacitní potřeby technických prohlídek na území okresu10) z hlediska zajištění potřebného počtu technických prohlídek se vychází z počtu vozidel evidovaných v tomto území. Jednotlivé druhy a kategorie vozidel se výpočtem převádějí na základní druh vozidla, kterým je osobní automobil (OA) nebo užitkový automobil (UA). Konkrétně počet vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L se převádí na počet OA, počet vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na počet UA. Tím se dostane tzv. upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako OAU nebo UAU.

Kromě počtu vozidel evidovaných na území okresu se do výpočtu zahrnuje i rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen “TPr“) vozidel kategorií O a L vůči automobilům a rozdílná pracnost evidenčních kontrol (dále jen „EK“), opakovaných technických prohlídek (dále jen „OP“), technických prohlídek před registrací (dále jen „PR“) a technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla (dále jen „PS“) vůči pravidelným technickým prohlídkám (dále jen „PT“).

1.1. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vyjádřena koeficientem kp podle jednotlivých kategorií vozidel.

kpOOA = TOOA / TOAkpOOA je koeficient vozidel kategorie O1 a O2
kpLOA = TLOA / TOAkpLOA je koeficient vozidel kategorie L
kpOUA = TOUA / TUAkpOUA je koeficient vozidel kategorie O3 a O4

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) TOOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky, které se provádí načtením čárového kódu záznamníku závad a kontrolního technika na kontrolní lince STK (dále jen „zahájení technické prohlídky“) po ukončení technické prohlídky, které se provádí opětovným načtením čárového kódu záznamníku závad na kontrolní lince STK (dále jen „ukončení technické prohlídky“), počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

b) TLOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

c) TOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie M1 a N1 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

d) TOUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

e) Tua je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

1.2. Pracnost EK, OP, PR a PS vůči PT je vyjádřena koeficientem kEK, kOP, kPR a kPS pro linky OA a UA

kEKOA = TEKOA / TPTOAkEKOA je koeficient pracnosti EK vůči PT u OA
kEKUA = TEKUA / TPTUAkEKUA je koeficient pracnosti EK vůči PT u UA
kOPOA = TOPOA / TPTOAkOPOA je koeficient pracnosti OP vůči PT u OA
kOPUA = TOPUA / TPTUAkOPOA je koeficient pracnosti OP vůči PT u UA
kPROA = TPROA / TPTOAkPROA je koeficient pracnosti PR vůči PT u OA
kPRUA = TPRUA / TPTUAkPROA je koeficient pracnosti PR vůči PT u UA
kPSOA = TPSOA / TPTOAkPSOA je koeficient pracnosti PS vůči PT u OA
kPSUA = TPSUA / TPTUAkPSOA je koeficient pracnosti PS vůči PT u UA

Pro účely této přílohy se rozumí:

a) TEKOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

b) TEKUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

c) TOPOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

d) TOPUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

e) Tproa je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

f) TPRUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

g) TPSOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

h) TPSUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

i) TPTOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

j) TPTUA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

k) Průměrný čas (TOOA, TLOA, TOA, TOUA, TUA) se vypočte takto: Sečtou se součiny počtu jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) s průměrným časem jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) a to se podělí součtem počtů jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) pro dané kategorie vozidel.

l) Průměrný čas (TEKOA, TOPOA, TPROA, TPSOA, TPTOA, TEKUA, TOPUA, TPRUA, TPSUA, TPTUA) se vypočte takto: Sečtou se součiny počtu evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií M1, N1, O1, O2, L pro linky OA a M2, M3, N2, N3, O3, O4 pro linky UA s průměrným časem evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií a to se podělí součtem počtů evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií.

1.3. Potřebná kapacita STK pro OA (PKOA)

Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním automobilům, a to takto:

pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5),

pro motocykly koeficientem b (lhůta 2 nebo 4 roky, b = 2/3).

Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:

OAU = M1 + N1 + a * kpOOA * (O1 + O2) + b * kpLOA * L

Po dosazení hodnot koeficientů:

OAU = M1 + N1 + 0,5 * kpOOA * (O1 + O2) + 0,66 * kpLOA * L

Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte vynásobením upraveného počtu OAU koeficientem kOA.

Koeficient kOA zohledňuje:

a) počet OA mladších 4 roky koeficient c, kde se uvádí procentuální podíl vozidel kategorie M1 ve stáří do 4 let dle Registru silničních vozidel z celkového počtu vozidel kategorie M1 a N1,

b) potřebu opakovaných technických prohlídek oOA, kdy se uvádí procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kOPOA,

c) potřebu evidenčních kontrol ekOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí počet (procentuální podíl) evidenčních kontrol ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kEKOA,

d) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technické prohlídky před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kPROA,

e) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti vozidla psOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technické prohlídky před schválením technické způsobilosti vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M1, N1, O1 a O2 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kPSOA,

f) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky.

Upravený koeficient kOA:

kOA = (l-c) * (1 + oOA * kOPOA) * (1 + ekOA * kEKOA) * (1 +prOA * kPROA) * (1 + psOA* kPSOA)/lh

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA:

PKOA = kOA * OAU

1.4. Potřebná kapacita STK pro UA (PKUA)

Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce:

UAU = M2 + M3 + N2 + N3+ kpOUA * (O3 + O4)

Potřebná roční kapacita technických prohlídek UA, PKUA, se vypočte vynásobením upraveného počtu UAU koeficientem kUA.

Koeficient kUA zohledňuje:

a) potřebu opakovaných technických prohlídek oUA, kdy se uvádí procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kOPUA,

b) potřebu evidenčních kontrol ekUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí počet (procentuální podíl) evidenčních kontrol ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kEKUA,

c) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technických prohlídek před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kPRUA,

d) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti vozidla psUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N2, N3, M2, M3, O3 a O4 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly a dále se násobí koeficientem kPSUA,

e) lhůtu pravidelných technických prohlídek UA koeficient lh = 1 rok.

Upravený koeficient kUA:

kUA = (1 + oUA * kOPUA) * (1 + ekUA * kEKUA) * (1 + prUA * kPRUA) * (1 + psUA * kPSUA) /lh

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA:

PKUA = kUA * UAU

2. Kapacita kontrolních linek STK

2.1. Počet produktivních dnů v roce

Při kalkulaci se vychází z těchto údajů:

počet pracovních dnů/ v kalendářním roce/ Prdny

dovolená /den/ 20

nemoc /den/ nden

(vychází ze statistiky ČSÚ přepočítané na všechny pracující a pracovní dny)

sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/ 7

počet produktivních dnů v roce (d) za kalendářní rok, který se vypočte tak, že

d = Prdny - 20 - nden - 7

2.2. Průměrná provozní doba STK (he)

2.2.1 Průměrná provozní doba STK (he), se spočítá ze skutečné týdenní provozní doby vydělené číslem 5. V případě, že stanici technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, uvede se hodnota he = 8.

2.2.2 Pro potřeby výpočtu he se z důvodu zohlednění časové pracnosti zohlední počet kontrolních stání na kontrolních linkách a počet kontrolních techniků provádějících technické prohlídky na těchto kontrolních linkách. V rámci výpočtu se bere v úvahu, že na kontrolní lince provozovny STK pro základní provozní dobu 40 hodin pracovního týdne se započte každý kontrolní technik, který pracuje na této kontrolní lince. Je-li na této kontrolní lince počet kontrolních techniků roven počtu kontrolních stání, považuje se kontrolní linka stanice technické kontroly v provozu za plně vytíženou. V případě, že počet kontrolních techniků neodpovídá počtu kontrolních stání na kontrolní lince, započte se u

a) kontrolní linky o čtyřech kontrolních stání (OA) za každého kontrolního technika 1/4 kapacity kontrolní linky.

b) kontrolní linky o třech kontrolních stání (OA) za každého kontrolního technika 1/3 kapacity kontrolní linky.

c) kontrolní linka o dvou kontrolních stání (UA) za každého kontrolního technika 1/2 kapacity kontrolní linky.

2.2.3 V případě, že v provozní době STK, která přesahuje základní provozní dobu 8 hodin pracovního dne, není zajištěn počet kontrolních techniků, který je roven počtu kontrolních stání, započítává se pro účely výpočtu pouze základní provozní doba STK upravená dle ustanovení 2.2.2 a přepočtená na denní pracovní čas. V tomto případě může být kontrolní technik započten pouze tehdy, nebyl-li již zahrnut do počtu v základní provozní době.

2.2.4 Pracuje-li kontrolní technik na více provozovnách je započítán pouze na jedné z nich.

2.3. Kapacita kontrolní linka STK pro osobní automobily (KLOA)

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro osobní automobily (KLOA) se vychází z TPr OAM1, kdy se jedná o průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK po ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie M1 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

a) čtyři kontrolní stání

pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA4 = TPr OAM1/60 h

počet kontrolních stání na lince p = 4

ztráta počtu TPr (zahájení a ukončení práce) z = 3

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)

KLOA4 = (p * he / tLOA4 - z) * d = ((4 * he/ (TPr OAM1/60) - 3) * d = TPr/rok

b) tři kontrolní stání

pracnost TPr OAM1 přepočtená na 1 hodinu tLOA3 = TPr OAM1/60 h

počet kontrolních stání na lince: p = 3

ztráta počtu TPr: z = 2

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)

KLOA3 = (p * he / tLOA3 - z) * d = ((3 * he/ (TPr OAM1/60) - 2) * d = TPr/rok

2.4. Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (KLUA)

Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro užitkové automobily (KLOA) se vychází z TPr UAN3, kdy se jedná o průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK po ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie N3 na území České republiky za předcházející kalendářní rok z Informačního systému stanic technické kontroly.

pracnost TPr UAN3 přepočtená na 1 hodinu tLUA = TPr UAN3/60 h

počet kontrolních stání na lince: p = 2

ztráta počtu TPr: z = 1

Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)

KLUA = (p * he / tLUA - z) * d = ((2 * he / (TPr UAN3/60) - 1)) * d = TPr/rok

3. Počet skutečně provedených technických prohlídek

Počet skutečně provedených technických prohlídek se stanoví z počtu jednotlivých technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel vztažené ke stanici technické kontroly pro osobní automobily (SOA) a užitkové automobily (SUA), kdy data pro výpočet vycházejí z Informačního systému stanic technické kontroly za předcházející rok pro jednotlivé stanice technické kontroly.

3.1 Počet skutečně provedených prohlídky STK pro OA

SOA=SOAp+ SOAo + SOAe+ SOAr + SOAs

Upravený počet OA pro STK OA se vypočte ze vzorců:

a) Počet pravidelných technických prohlídek na stanici technické kontroly SOAp je dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:

SOAp = M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) + kpLOA * L

b) Počet opakovaných technických prohlídek na stanici technické kontroly SOAo je dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:

SOAo = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) + kpLOA * L) * kOPOA

c) Počet evidenčních kontrol na stanici technické kontroly SOAe je dán součtem počtu evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:

SOAe = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) + kpLOA * L) * kEKOA

d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla na stanici technické kontroly SOAr je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:

SOAr = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) + kpLOA * L) * kPROA

e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla na stanici technické kontroly SOAs je dán součtem počtu prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:

SOAs = (M1 + N1 + kpOOA * (O1 + O2) + kpLOA * L) * kPSOA

3.2 Počet skutečně provedených prohlídky STK pro UA

SUA = SUAP + SUAo + SUAe + SUAr + SUAs

Upravený počet UA pro STK UA se vypočte ze vzorců:

a) Počet pravidelných technických prohlídek na stanici technické kontroly SUAp je dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:

SUAp = M2 + M3 + N2 + N3 + kpOUA * (O3 + O4)

b) Počet opakovaných technických prohlídek na stanici technické kontroly SUAo je dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:

SUAo = (M2 + M3 + N2 + N3 + kpOUA * (O3 + O4)) * kOPUA

c) Počet evidenčních kontrol na stanici technické kontroly SUAe je dán součtem počtu evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:

SUAe = (M2 + M3 + N2 + N3 + kpOUA * (O3 + O4)) * kEKUA

d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla na stanici technické kontroly SUAr je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:

SUAr = (M2 + M3 + N2 + N3 + kpOUA * (O3 + O4)) * kPRUA

e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla na stanici technické kontroly SUAs je dán součtem počtu prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:

SUAs = (M2 + M3 + N2 + N3 + kpOUA * (O3 + O4)) * kPSUA.

10) Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 20, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru