Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 224/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 15.08.2017
Předpis má dělenou účinnost.
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb., vyhlášky č. 198/2004 Sb., vyhlášky č. 164/2006 Sb. a vyhlášky č. 416/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Zobrazovaná osoba musí být na fotografii bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a bez pokrývky hlavy, s výjimkou případu, kdy ji osoba používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky; pokrývka hlavy nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím nebo znesnadňujícím identifikaci osoby a na obličeji vytvářet stíny.“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠2

Počet fotografií

Cizinec předloží

a) jednu fotografii k žádosti o

1. udělení víza k pobytu nad 90 dnů,

2. vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,

3. prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu,

4. vydání průkazu o povolení k pobytu v případě změny podoby držitele průkazu,

5. vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený,

6. vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci, který před dovršením 15 let věku získal oprávnění k trvalému pobytu na území,

7. vydání cestovního dokladu, nebo

8. vydání potvrzení o přechodném pobytu na území,

b) dvě fotografie k žádosti o

1. vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), který sám není občanem takového státu,

2. vydání povolení k trvalému pobytu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu,

3. vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud jejich platnost již nelze prodloužit nebo v případě změny podoby držitele tohoto dokladu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu, nebo

4. vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, náhradou za doklad ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu.

1) Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.

2) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru