Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 224/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Částka 81/2017
Platnost od 31.07.2017
Účinnost od 15.08.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

224

VYHLÁŠKA

ze dne 14. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 222/2017 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb., vyhlášky č. 198/2004 Sb., vyhlášky č. 164/2006 Sb. a vyhlášky č. 416/2006 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Zobrazovaná osoba musí být na fotografii bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a bez pokrývky hlavy, s výjimkou případu, kdy ji osoba používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky; pokrývka hlavy nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím nebo znesnadňujícím identifikaci osoby a na obličeji vytvářet stíny.“.

2. § 2 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:

㤠2

Počet fotografií

Cizinec předloží

a) jednu fotografii k žádosti o

1. udělení víza k pobytu nad 90 dnů,

2. vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,

3. prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu,

4. vydání průkazu o povolení k pobytu v případě změny podoby držitele průkazu,

5. vydání průkazu o povolení k pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený,

6. vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci, který před dovršením 15 let věku získal oprávnění k trvalému pobytu na území,

7. vydání cestovního dokladu, nebo

8. vydání potvrzení o přechodném pobytu na území,

b) dvě fotografie k žádosti o

1. vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), který sám není občanem takového státu,

2. vydání povolení k trvalému pobytu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu,

3. vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud jejich platnost již nelze prodloužit nebo v případě změny podoby držitele tohoto dokladu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu, nebo

4. vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, náhradou za doklad ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu.

1) Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.

2) Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru