Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 214/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Částka 77/2017
Platnost od 18.07.2017
Účinnost od 01.09.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 380/2009 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb. a vyhlášky č. 383/2015 Sb., se mění takto:

1. § 10c včetně nadpisu zní:

㤠10c

Formy poskytování dat databáze

(1) Data databáze poskytuje Zeměměřický úřad v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém zeměměřictví, v těchto formách:

a) datové soubory,

b) prohlížecí služba, nebo

c) služba stahování dat.

(2) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se poskytují na základě žádosti, která obsahuje

a) identifikační údaje žadatele,

b) rozsah, obsah a formát požadovaných dat,

c) účel, pro který jsou data požadována, a

d) způsob předání dat.

(3) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. b) se poskytují bezúplatně; data databáze ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují za úplatu stanovenou v příloze (bod 11).“.

2. Za § 10c se vkládají nové § 10d a 10e, které včetně nadpisů znějí:

㤠10d

Podmínky zveřejnění a užití dat databáze

(1) Poskytnutá data databáze může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.

(2) Podmínkou užití dat databáze je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze předcházející datu poskytnutí údajů.

(3) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy dat databáze v elektronické podobě, je povinen do rastrového souboru neoddělitelným způsobem vložit text „© ČÚZK“. Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text „Podkladová data © ČÚZK“.

§ 10e

Zabránění přístupu do databáze

Zeměměřický úřad zabrání technickými prostředky v přístupu k prohlížecí službě nebo ke službě stahování dat uživateli, který

a) přetěžuje technologickou infrastrukturu prohlížecí služby nebo služby stahování dat,

b) prohlížecí službu nebo službu stahování dat neodborně využívá nebo zneužívá,

c) rozšiřuje data databáze, ač k tomu není oprávněn, nebo

d) nesplnil svou povinnost uhradit úplatu za poskytovaná data.“.

3. V příloze v bodu 4 podbod 4.7 zní:

4.7 Nivelační body jsou očíslovány v rámci evidenčních jednotek, kterými jsou nivelační pořady, které vymezují jednotlivé nivelační oblasti (obr. 10.1), nebo plošné nivelační sítě. V samostatné číselné řadě jsou čísly vyjádřenými římskými číslicemi očíslovány základní nivelační body. Poloha nivelačních bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.

Označení nivelačních oblastí I. řádu

Označení nivelačních oblastí I. řádu

Přehled rozdělení nivelační oblasti I. řádu na nivelační oblasti II. řádu a vedení nivelačních pořadů III. řádu

Přehled rozdělení nivelační oblasti I. řádu na nivelační oblasti II. řádu a vedení nivelačních pořadů III. řádu

Obr. 10.1“.

4. V příloze v bodu 5 se na začátek podbodu 5.6 vkládá věta „Tíhové body jsou očíslovány čísly vyjádřenými arabskými číslicemi v jedné souvislé číselné řadě od 1 do 9999, v případě potřeby se použije poddělení na dvě desetinná místa.“.

5. V příloze v bodu 10 podbodu 10.2 písmena a) a b) znějí:

a) Je-li podrobné měření připojeno pouze na dva body, musí být použity dva body polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž v případě použití volného polárního stanoviska musí být na oba dva tyto body změřeny vodorovné směry i délky.

b) Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze směrů nebo protínáním z délek nebo jako volného polárního stanoviska musí být na určovaném stanovisku alespoň jeden úhel mezi použitými směry v rozmezí 30 gon až 170 gon.“.

6. V příloze se doplňuje bod 11, který zní:

11. Poskytování dat z databáze

PoložkaSpecifikaceMěrná jednotkaÚplata za měrnou jednotku
1Sídla, hospodářské a kulturní objekty100 bodů3,00 Kč
2Komunikace100 bodů3,00 Kč
3Rozvodné sítě a produktovody100 bodů3,00 Kč
4Vodstvo100 bodů3,00 Kč
5Územní jednotky včetně chráněných území100 bodů3,00 Kč
6Vegetace a povrch100 bodů3,00 Kč
7Terénní reliéf - vrstevnice (3D linie)100 bodů0,50 Kč
8Terénní reliéf - výškové body reliéfu (DMR 4G a 5G)100 bodů0,03 Kč
9Terénní reliéf - výškové body povrchu (DMP 1G)100 bodů0,015 Kč
10Terénní reliéf - ostatní linie nebo objekty a kótované body100 bodů3,00 Kč
11Geodetické bodybod3,00 Kč

Poznámky:

a) Úplata je stanovena za každou započatou měrnou jednotku.

b) Poskytování dat ve formě datových souborů se může provést předáním na technickém nosiči dat nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

c) Minimální výše úplaty za data poskytnutá ve formě datových souborů a služby stahování dat po započtení slev podle písmen g) a j) je 200 Kč.

d) Data se poskytují v souřadnicových systémech a formátech uveřejněných na internetových stránkách Úřadu.

e) Úplata za poskytnutí dat ve druhém a dalším formátu poskytnutém současně činí 20 % základní úplaty za každý další formát.

f) Úplata se zvýší o 50 %, pokud žadatel užije poskytnutá data podle § 10d odst. 1.

g) V základní úplatě jsou zahrnuta předání aktualizovaných dat, o která je zažádáno do 1 roku od podání žádosti o prvotní výdej dat. Po uplynutí jednoho roku od podání žádosti činí úplata za aktualizovaná data 20 % základní úplaty.

h) Úplata za službu stahování dat se stanoví na období 1 roku a je splatná předem. Výše úplaty se stanoví podle počtu měrných jednotek v území, ze kterého má být prováděno stahování dat, ke dni podání žádosti.

i) Školám, školským zařízením a vysokým školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu na podkladě písemné žádosti potvrzené školou se úplata za poskytnutá data snižuje o 100 %; data se poskytnou pouze v nezbytném rozsahu. Na takto poskytnutá data se nevztahuje minimální výše úplaty podle písmene c).

j) Osobám, které Zeměměřickému úřadu poskytnou data, která jsou podle § 4a zeměměřického zákona obsahem databáze a na jejichž základě lze provést aktualizaci databáze, se poskytne sleva, jejíž výše se stanoví s ohledem na územní rozsah a obsah dat předaných k aktualizaci; sleva může být poskytnuta až do výše 80 % základní úplaty.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.


Předseda:

Ing. Večeře v. r.

Přesunout nahoru