Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 19/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Částka 6/2017
Platnost od 31.01.2017
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

19

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 16. ledna 2017,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Dotace na založení lesního porostu se poskytne na výsadbu jednotlivých druhů lesních dřevin, v příslušném cílovém hospodářském souboru a alespoň v minimálním počtu uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení na vymezeném dílu půdního bloku vhodném k zalesnění vedeném v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů2) podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“).“.

2. V § 5 odst. 2 písm. a) se slova „a počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin“ nahrazují slovy „ , cílový hospodářský soubor a alespoň minimální počet jedinců jednotlivých druhů lesních dřevin“.

3. V § 8 odst. 1 písm. b) se slova „dílu půdního bloku“ zrušují a slova „plochy zalesněného dílu půdního bloku“ se nahrazují slovy „zalesněné plochy“.

4. V nadpisu přílohy č. 1 se slova „jejich vhodná stanoviště“ nahrazují slovy „příslušné cílové hospodářské soubory“ a v části A nadpisu druhého sloupce se slova „Vhodná stanoviště - cílové hospodářské soubory“ nahrazují slovy „Cílové hospodářské soubory - vhodná stanoviště“.

5. V příloze č. 2 části A oddílu IV. písm. a) se slova „počty a plochy jednotlivých druhů dřevin“ nahrazují slovy „cílový hospodářský soubor zalesňovaného pozemku a počty a plochy jednotlivých druhů lesních dřevin uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení o žádostech o poskytnutí dotace zahájená podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, a do tohoto dne pravomocně neskončená, se dokončí podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru