Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 187/2017 Sb.Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Částka 68/2017
Platnost od 30.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

187

VYHLÁŠKA

ze dne 27. června 2017

o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 18 odst. 8 zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě), (dále jen „zákon“):


§ 1

Provedení vidimace

(1) Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále jen „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s listinou, z níž je opis nebo kopie pořízena.

(2) Ověřovací doložka obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je vidimace zapsána v ověřovací knize,

c) údaj o tom, že vidimovaná listina se doslova shoduje s listinou, z níž je opis nebo kopie pořízena,

d) údaj o tom, z kolika stran se skládá vidimovaná listina,

e) údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, popřípadě úplnou nebo částečnou kopii,

f) údaj o tom, z kolika stran se skládá listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena,

g) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je

1. prvopisem,

2. již ověřenou vidimovanou listinou,

3. listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů1),

4. opisem nebo kopií pořízenou ze spisu2), nebo

5. stejnopisem písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu3),

h) údaj o tom, zda listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

i) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která vidimaci provedla,

j) otisk úředního razítka a

k) místo a datum provedení vidimace.

(3) Skládá-li se vidimovaná listina z jednoho nebo více listů a každý jednotlivý list obsahuje pouze jednu popsanou stranu, která se vidimuje, proškrtne se nepopsaná strana listu vidimované listiny z levého horního rohu do pravého dolního rohu a ověřovací doložka se vyznačí na straně listu, která je vidimována.

(4) Vznikne-li v textu vidimované listiny nebo mezi ověřovací doložkou vyznačenou na vidimované listině a textem uvedeným na této vidimované listině nepopsané místo, ověřující osoba proškrtne takto vzniklé nepopsané místo na vidimované listině z levého horního rohu do pravého dolního rohu.

(5) Vzor ověřovací doložky pro vidimaci je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Předpoklady provedení vidimace

Vidimace se provede za předpokladu, že

a) vidimovaná listina se doslova shoduje s předloženou listinou,

b) nejde o listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, jako je zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,

c) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je psána v českém nebo slovenském jazyce, anebo v jiném jazyce, který ověřující osoba ovládá,

d) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, je-li psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce nebo v jazyce, který ověřující osoba neovládá; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

e) předložená listina, z níž byla vidimovaná listina pořízena, není opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,

f) předložená listina není již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj, že původní listina, ze které byla vidimovaná listina pořízena, obsahovala viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologram,

g) v předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, nejsou změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost, a

h) z předložené listiny, z níž byla vidimovaná listina pořízena, je patrné, zda se jedná o

1. prvopis,

2. již ověřenou vidimovanou listinu,

3. listinu, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů,

4. opis nebo kopii pořízenou ze spisu, nebo

5. stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí nebo výroku rozhodnutí vydaného podle jiného právního předpisu.

§ 3

Provedení legalizace

(1) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

(2) Legalizace se vyznačí na listině, na které je legalizován podpis, formou ověřovací doložky, která obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je legalizace zapsána v ověřovací knize,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, bydliště žadatele,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození, bydliště svědků v případě postupu podle odstavce 4,

e) údaj o tom, jakým způsobem byla zjištěna totožnost žadatele, popřípadě svědků, jde-li o postup podle odstavce 4, tj. označení dokladu, na jehož základě byly údaje pod písmeny c) a d) zjištěny,

f) údaj o tom, že žadatel listinu vlastnoručně před ověřující osobou podepsal, nebo že uznal podpis na listině za vlastní,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která legalizaci provedla,

h) otisk úředního razítka a

i) místo a datum provedení legalizace.

(3) Vzor ověřovací doložky pro legalizaci je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků. Účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.

(5) Vzor ověřovací doložky pro legalizaci za účasti dvou svědků je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 4

Předpoklady provedení legalizace

Legalizace se provede za předpokladu, že

a) žadatel prokázal svou totožnost a listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní,

b) nejde o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,

c) ověřující osoba ovládá v dostatečné míře jazyk, v němž je sepsána listina, na které má být legalizován podpis,

d) listina, na které má být legalizován podpis, je současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka, neovládá-li ověřující osoba v dostatečné míře jazyk, v němž je listina sepsána, a

e) nejde o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text.

§ 5

Provedení vyššího ověření cizí veřejné listiny

(1) Vyšším ověřením cizí veřejné listiny se ověřuje pravost podpisu a otisku úředního razítka a pečetě na cizí veřejné listině.

(2) Doložka vyššího ověření cizí veřejné listiny zastupitelského úřadu obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je vyšší ověření cizí veřejné listiny zapsáno v ověřovací knize,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení a funkci úředníka, jehož podpis se ověřuje,

d) název úřadu, jehož otisk úředního razítka nebo pečetě se ověřuje,

e) ověření pravosti podpisu a otisku úředního razítka a pečetě,

f) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která vyšší ověření cizí veřejné listiny provedla,

g) otisk úředního razítka a

h) místo a datum provedení vyššího ověření cizí veřejné listiny.

(3) Vzor ověřovací doložky pro vyšší ověření cizí veřejné listiny je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

§ 6

Předpoklady provedení vyššího ověření cizí veřejné listiny

Vyšší ověření cizí veřejné listiny se provede za předpokladu, že

a) úřad, který vydal listinu, která má být opatřena vyšším ověřením cizí veřejné listiny, má uložený aktuálně platný podpisový vzor u zastupitelského úřadu,

b) ověřující osoba nemá důvodné pochybnosti o pravosti listiny, podpisu nebo úředního razítka na ní připojených.

§ 7

Ověření cizí veřejné listiny, kterou nelze opatřit předepsanou ověřovací doložkou

Zastupitelský úřad opatří cizí veřejnou listinu doložkou, že nemá pochybnosti o pravosti této listiny, poté, co žadatel předloží listinu, kterou nelze opatřit předepsanou ověřovací doložkou.

§ 8

Provedení ověření správnosti překladu veřejné listiny

(1) Zastupitelský úřad ověří správnost překladu veřejné listiny připojením doložky poté, co posoudí správnost překladu veřejné listiny předloženého žadatelem nebo pořízeného zastupitelským úřadem.

(2) Ověřovací doložka pro ověření správnosti překladu obsahuje

a) název zastupitelského úřadu,

b) pořadové číslo, pod kterým je ověření zapsáno v ověřovací knize,

c) jazyk překládané listiny,

d) jazyk, do něhož byla listina přeložena,

e) údaj o tom, zda byl překlad pořízen zastupitelským úřadem nebo byl předložen žadatelem,

f) údaj o tom, zda jde o úplný nebo částečný překlad,

g) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis ověřující osoby, která ověření správnosti překladu provedla,

h) otisk úředního razítka a

i) místo a datum provedení ověření správnosti překladu.

(3) Vzor ověřovací doložky pro ověření správnosti překladu je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

§ 9

Předpoklady provedení ověření správnosti překladu

Ověření správnosti překladu se provede za předpokladu, že

a) překlad vyhotovený žadatelem je správný a

b) je předložen originál nebo úředně ověřená kopie listiny, jejíž překlad má být ověřen.

§ 10

Ověřovací doložky

(1) Ověřovací doložka má formu samolepicího štítku vytištěného prostřednictvím výpočetní techniky, který se nalepí na ověřovanou listinu. Ověřovací doložku lze též vypsat strojem nebo provést otiskem razítka a ručním vypsáním požadovaných údajů. Jen ve výjimečných případech, při hrozícím nebezpečí z prodlení, lze ověřovací doložku sepsat ručně psanými čitelnými tiskacími písmeny.

(2) Jestliže se ověřovaná listina skládá z více listů nebo se při ověřování soubor listin pevně spojuje do svazku, spojí se sešitím, které se přelepí. Přelepka se opatří otiskem úředního razítka z obou stran tak, že část otisku úředního razítka je otištěna na listině.

(3) Ověřovací doložku vyznačí zastupitelský úřad přímo na ověřované listině. Není-li na listině dostatek místa pro vyznačení ověřovací doložky, vyznačí se ověřovací doložka na samostatném listu papíru, pevně spojeném s listinou, způsobem uvedeným v odstavci 2.

(4) Ověřovací doložku podepíše konzulární úředník příslušný k ověření a ke svému podpisu uvede své strojem napsané, nebo razítkem otištěné, a ve výjimečných případech tiskacími písmeny ručně napsané jméno, popřípadě jména, příjmení, případně včetně akademického titulu, a funkci.

(5) Pod ověřovací doložku se otiskne velké úřední razítko. Jestliže velikost listiny otisk velkého úředního razítka neumožňuje, zastupitelský úřad pod ověřovací doložku otiskne malé úřední razítko.

§ 11

Zápis do ověřovací knihy

(1) Evidence ověřovacích úkonů se vede ve svázané ověřovací knize s tiskopisy očíslovanými v souvislé řadě. Součástí ověřovací knihy je list podpisových vzorů ověřujících osob provádějících ověřovací úkony.

(2) Ověřovací kniha dále obsahuje

a) pořadové číslo ověřovacího úkonu,

b) datum provedení ověřovacího úkonu,

c) jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození žadatele, popřípadě svědků, jde-li o legalizaci za přítomnosti svědků,

d) bydliště žadatele, popřípadě svědků,

e) druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny údaje uvedené pod písmeny c) a d),

f) podpis osoby, jejíž podpis je legalizován, popřípadě podpis svědků,

g) údaj, zda listina byla vlastnoručně podepsána na zastupitelském úřadě,

h) údaj, zda podpis na listině byl žadatelem uznán za vlastní,

i) údaj, že vidimovaná listina doslovně souhlasí s listinou, z níž byla pořízena,

j) počet stran a jazyk listiny, z níž byl pořízen překlad, a počet stran a jazyk překladu,

k) označení druhu listiny, které se ověřovací úkon týká,

l) údaj o uhrazení správního poplatku nebo údaj o snížení nebo upuštění od vybrání poplatku, případně osvobození od správního poplatku s odkazem na právní předpis a

m) podpis ověřující osoby.

(3) Ověřovací kniha se vede po dobu kalendářního roku. Po jejím uzavření je uložena u zastupitelského úřadu po dobu 10 let.

(4) Zastupitelský úřad zabezpečí ochranu ověřovacích knih před zneužitím údajů v nich obsažených, před odcizením nebo poškozením.

(5) Vzor tiskopisu ověřovací knihy je stanoven v příloze č. 6 k této vyhlášce.

§ 12

Zkouška a osvědčení o zkoušce

(1) Zkouška podle § 18 odst. 7 zákona je součástí závěrečného písemného ověření znalostí v rámci přípravy konzulárních úředníků v souvislosti s výkonem zahraniční služby.

(2) Obsahem zkoušky podle odstavce 1 je prokázání znalostí ověřovací činnosti, zahrnující znalost právních předpisů, včetně právních předpisů týkajících se správních poplatků, mezinárodních smluv platných pro Českou republiku a přijímající stát, znalost ověřovacích doložek, jejich vyplnění a použití, znalost důvodů odmítnutí ověřovacího úkonu a vedení evidence provedených ověřovacích úkonů v ověřovací knize.

(3) Složení zkoušky se prokazuje osvědčením o splnění podmínek k výkonu konzulární služby na zastupitelském úřadu a o složení zkoušky pro výkon ověřovací činnosti vydaným Ministerstvem zahraničních věcí. Vzory osvědčení, kterými se prokazuje složení zkoušky podle § 18 odst. 7 zákona, jsou stanoveny v přílohách č. 7 a 8 k této vyhlášce.

(4) Neuspěl-li konzulární úředník při zkoušce podle odstavce 2, může zkoušku dvakrát opakovat. Zkoušku lze opakovat nejdříve za 10 dnů ode dne konání zkoušky, při níž konzulární úředník neuspěl.


§ 13

Přechodné ustanovení

Pokud konzulární úředník ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky vykonával ověřovací činnost, má se za to, že složil zkoušku podle § 12.

§ 14

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr: PhDr. Zaorálek v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI

Ověřovací doložka pro vidimaci

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI

Ověřovací doložka pro legalizaci

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI ZA ÚČASTI SVĚDKŮ

Ověřovací doložka pro legalizaci za účasti svědků

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

DOLOŽKA VYŠŠÍHO OVĚŘENÍ CIZÍ VEŘEJNÉ LISTINY

Doložka vyššího ověření cizí veřejné listiny

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO OVĚŘENÍ SPRÁVNOSTI PŘEKLADU

Ověřovací doložka pro ověření správnosti překladu

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

Vzor tiskopisu ověřovací knihy

Vzor tiskopisu ověřovací knihy

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OSVĚDČENÍ O SPLNĚNÍ PODMÍNEK K VÝKONU KONZULÁRNÍ SLUŽBY

Osvědčení o splnění podmínek k výkonu konzulární služby

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 187/2017 Sb.

OSVĚDČENÍ O SLOŽENÍ ZKOUŠKY PRO VÝKON OVĚŘOVACÍ ČINNOSTI

Osvědčení o složení zkoušky pro výkon ověřovací činnosti

Poznámky pod čarou

1) § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 38 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

3) Například § 69 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Přesunout nahoru