Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 176/2017 Sb.Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Částka 64/2017
Platnost od 22.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Zrušeno k 21.03.2019 (79/2019 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

176

VYHLÁŠKA

ze dne 21. června 2017

o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 201/2014 Sb., k provedení § 57 odst. 18:


§ 1

Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů

Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorců uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 2

Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence

(1) Evidence o skutečné spotřebě minerálních olejů, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, obsahuje údaje o skutečně spotřebovaných minerálních olejích v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese.

(2) Spotřeba minerálních olejů, které byly použity v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, se prokazuje účetními doklady podle zákona upravujícího účetnictví.

(3) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce a

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(4) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů a

b) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(5) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) intenzita chovu hospodářských zvířat vypočtená podle § 3,

b) místo spotřeby minerálních olejů,

c) druh vykonávané práce za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. a) zákona o spotřebních daních a

d) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(6) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů za činnost uvedenou v § 57 odst. 3 písm. c) zákona o spotřebních daních se za zdaňovací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce a

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c).

(7) V evidenci o skutečné spotřebě minerálních olejů při provádění hospodaření v lese se za zdaňovací období uvádí

a) místo spotřeby minerálních olejů,

b) druh vykonávané práce,

c) údaj o celkovém množství spotřebovaných minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b), § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) zákona o spotřebních daních; tento údaj se uvádí souhrnně za minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. j) a zvlášť za minerální olej uvedený v § 45 odst. 2 písm. c) a

d) identifikace smluvního vztahu, na základě kterého daňový subjekt vykonané práce na pozemku provedl.

(8) Doklady o prodeji a interní doklady, kterými daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, se vedou v časové souslednosti.

§ 3

Podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu hospodářských zvířat

(1) Intenzita chovu hospodářských zvířat se vypočte jako podíl na velké dobytčí jednotky přepočteného počtu daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat a výměry daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy. Přepočet počtu daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky se provede podle koeficientů stanovených v příloze č. 2 k této vyhlášce. Intenzita chovu hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa nahoru.

(2) Počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat je dán jako aritmetický průměr stavů hospodářských zvířat chovaných k poslednímu dni v kalendářním měsíci za posledních 12 kalendářních měsíců předcházejících zdaňovacímu období, za které se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů, evidovaných v informačním systému ústřední evidence zvířat nebo registru koní v hospodářství vedeném v informačním systému ústřední evidence zvířat. Pokud výpočet aritmetického průměru stavů hospodářských zvířat obsahuje méně než 12 jiných než nulových stavů, počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat se stanoví jako aritmetický průměr všech jiných než nulových stavů a nulových stavů po prvním jiném než nulovém stavu. Počet daňovým subjektem chovaných hospodářských zvířat se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.

(3) Výměra daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy je výměra zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura v hektarech, která je na daňový subjekt evidována v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů k poslednímu dni zdaňovacího období. Výměra daňovým subjektem obhospodařované zemědělské půdy se zaokrouhluje na 2 desetinná místa.


§ 4

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 38/2017 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími, se zrušuje.


§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 176/2017 Sb.

Vzorce k výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

I. Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v

1. § 57 odst. 3 písm. a) nebo c) zákona o spotřebních daních nebo § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat do 0,2 nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce:

A = B × 4,38,

2. § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat nad 0,2 do 0,4 se vypočte podle vzorce:

A = B × 6,94,

3. § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních nebo § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat nad 0,4 se vypočte podle vzorce:

A = B × 9,50.

II. Nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních spotřebovaných při činnostech uvedených v

1. § 57 odst. 3 písm. a) nebo c) zákona o spotřebních daních nebo § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat do 0,2 nebo při provádění hospodaření v lese se vypočte podle vzorce:

A = B × 4,38,

2. § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat nad 0,2 do 0,4 se vypočte podle vzorce:

A = B × 5,69,

3. § 57 odst. 3 písm. b) zákona o spotřebních daních nebo § 57 odst. 3 písm. a) a b) zákona o spotřebních daních s intenzitou chovu hospodářských zvířat nad 0,4 se vypočte podle vzorce:

A = B × 7,00.

Vysvětlivky:

A = nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů.

B = množství minerálních olejů v litrech prokazatelně spotřebovaných za zdaňovací období při činnostech zemědělské prvovýroby nebo při provádění hospodaření v lese podle § 57 zákona o spotřebních daních.

4,38 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně

1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

2. ve výši 8,515 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,85 Kč/l vynásobená koeficientem 0,5714 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních,

3. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,4301 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

5,69 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně ve výši 8,515 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,85 Kč/l vynásobená koeficientem 0,7423 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních.

6,94 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně

1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,6337 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

2. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,6815 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

7,00 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně ve výši 8,515 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,85 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9132 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) zákona o spotřebních daních.

9,50 = hodnota vrácené daně odpovídající sazbě daně

1. ve výši 10,95 Kč/l vynásobená koeficientem 0,8675 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona o spotřebních daních,

2. ve výši 10,95 Kč/l po vyloučení části sazby daně připadající na přimíchané biopalivo ve výši 0,767 Kč/l vynásobená koeficientem 0,9329 u minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. j) zákona o spotřebních daních.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 176/2017 Sb.

Tabulka koeficientů pro přepočet počtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky

Druh a kategorie hospodářských zvířatKoeficienty pro přepočet na velké dobytčí jednotky
skot ve věku nad 2 roky1
skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně0,6
skot ve věku do 6 měsíců včetně0,4
ovce a kozy ve věku nad 1 rok0,15
koně ve věku nad 6 měsíců1
koně ve věku do 6 měsíců včetně0,4
prasnice0,5
ostatní prasata0,3
nosnice0,014
ostatní drůbež0,03
běžci0,3

Poznámky:

1 rokem se rozumí 365 dní.

1 měsícem se rozumí 30 dní.

Stáří zvířat se počítá ode dne následujícího po dni jejich narození.

Přesunout nahoru