Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 172/2017 Sb.Vyhláška, o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Částka 63/2017
Platnost od 21.06.2017
Účinnost od 01.07.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

172

VYHLÁŠKA

ze dne 15. června 2017

o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 111 odst. 5 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich:


§ 1

(1) Přihlašování úřední osoby ke zkoušce odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích (dále jen „zkouška“) provádí správní orgán, ve kterém je úřední osoba zařazena (dále jen „příslušný orgán“). Příslušný orgán zasílá přihlášku Ministerstvu vnitra, nebo jím zřízené státní příspěvkové organizaci, je-li pověřena zajištěním zkoušky (dále jen „zkušební instituce“); pověření státní příspěvkové organizace zveřejňuje Ministerstvo vnitra na svých internetových stránkách.

(2) Přihláška ke zkoušce obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum a místo narození a místo trvalého pobytu nebo bydliště úřední osoby, nemá-li místo trvalého pobytu na území České republiky,

b) označení a sídlo příslušného orgánu a

c) podpis vedoucího příslušného orgánu nebo jím pověřené osoby.

(3) Zkušební instituce do 30 dnů ode dne doručení přihlášky písemně sdělí den, místo a čas konání zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

(4) Termín konání zkoušky určuje zkušební instituce tak, aby úřední osobě bylo umožněno konat zkoušku do 90 dnů ode dne doručení přihlášky.

§ 2

(1) Zkouška se koná formou ústních odpovědí na zkušební otázky. Seznam zkušebních otázek se člení na části A, B a C. Každá část obsahuje 10 otázek. Úřední osoba si losuje po jedné otázce z každé části.

(2) Rozsah právní úpravy, která je předmětem zkušebních otázek, je stanoven v příloze k této vyhlášce. Zkušební otázky zveřejňuje zkušební instituce na svých internetových stránkách.

(3) Zkouška trvá nejdéle 60 minut včetně přípravy.

§ 3

(1) Zkouška se koná před zkušební komisí sestávající ze tří členů, které zkušební instituce vybere ze seznamu zkušebních komisařů.

(2) Seznam zkušebních komisařů sestavuje Ministerstvo vnitra.

(3) Členové zkušební komise mezi sebou zvolí svého předsedu. Nepodaří-li se předsedu zvolit, členové zkušební komise jej určí losem. Předseda řídí činnost zkušební komise.

(4) Zkušební komise se usnáší většinou hlasů svých členů.

§ 4

(1) Jestliže úřední osoba odpoví na každou z vylosovaných otázek tak, že prokáže znalosti organizace a činnosti veřejné správy a právních předpisů v oblasti odpovědnosti za přestupek, je zkouška vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „vyhověl“/„vyhověla“; v opačném případě zkouška není vykonána úspěšně a úřední osoba se hodnotí výrokem „nevyhověl“/„nevyhověla“. Zkušební komise seznámí úřední osobu s hodnocením zkoušky bezprostředně po jejím vykonání; o vykonání zkoušky zkušební komise vyhotoví protokol, jehož kopii zašle do 5 dnů ode dne konání zkoušky příslušnému orgánu.

(2) Zkouška dále není vykonána úspěšně, pokud

a) úřední osoba od zkoušky odstoupí,

b) úřední osoba v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky, nebo

c) se úřední osoba ke zkoušce bez náležité omluvy nedostaví.

(3) Úřední osobě, která se ze závažného důvodu ke zkoušce nemohla dostavit a jejíž neúčast byla náležitě omluvena, zkušební instituce určí náhradní termín.

§ 5

V případě, že zkouška nebyla vykonána úspěšně, zkušební instituce písemně sdělí den, místo a čas konání opakované zkoušky příslušnému orgánu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním.

§ 6

(1) V případě úspěšného vykonání zkoušky vydá Ministerstvo vnitra úřední osobě do 15 dnů ode dne konání zkoušky osvědčení o vykonání zkoušky.

(2) Osvědčení o vykonání zkoušky obsahuje

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul, datum a místo narození úřední osoby,

b) označení „Osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“,

c) číslo osvědčení,

d) datum vydání osvědčení,

e) otisk úředního razítka Ministerstva vnitra a

f) podpis předsedy zkušební komise.

(3) Osvědčení se vydává v jednom vyhotovení.


§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.


Ministr:

Chovanec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 172/2017 Sb.

Rozsah právní úpravy pro seznam zkušebních otázek

A. Ověření znalostí organizace a činnosti veřejné správy

1) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

2) Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

3) Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

B. Ověření znalostí v oblasti odpovědnosti za přestupek

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

a) Část první - Obecná ustanovení.

b) Část druhá - Základy odpovědnosti za přestupek.

c) Část čtvrtá - Společná, přechodná a závěrečná ustanovení.

C. Ověření znalostí v oblasti řízení o přestupku

1) Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich: část třetí - Řízení o přestupcích.

2) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

a) Část třetí, hlava druhá, díl 1 - Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

b) Část třetí, hlava třetí, díl 1 - Kasační stížnost.

Přesunout nahoru