Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 153/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Částka 52/2017
Platnost od 22.05.2017
Účinnost od 06.06.2017
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

153

VYHLÁŠKA

ze dne 5. května 2017,

kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 11 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 91/2011 Sb., zákona č. 234/2013 Sb. a zákona č. 152/2017 Sb., k provedení § 3 odst. 4, § 4 odst. 1, § 5 odst. 4 a § 7 odst. 5:


Čl. I

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva.“.

3. V § 2 se vkládá nové písmeno a), které včetně poznámky pod čarou č. 6 zní:

a) kódem kombinované nomenklatury číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku6), ve znění platném ke dni 1. ledna 2002,

6) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku.“.

Dosavadní písmena a) až o) se označují jako písmena b) až p).

4. V § 2 písm. b) se slovo „nomenklatury2)“ nahrazuje slovem „nomenklatury“.

Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje.

5. V § 2 písm. i) se číslo „3824 90 91“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

6. V § 2 písm. j) se číslo „3824 90 97“ nahrazuje číslem „3824 90 99“.

7. V § 2 písmeno m) zní:

m) zkapalněným zemním plynem (dále jen „LNG“) plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2711 11 00,“.

8. V § 2 se za písmeno m) vkládají nová písmena n) a o), která znějí:

n) biomethanem upravený bioplyn, jehož kvalita a čistota je srovnatelná se zemním plynem uvedeným pod kódem kombinované nomenklatury 2711 21 00,

o) vodíkem plyn určený k pohonu spalovacích zážehových motorů nebo pro palivové články s proton výměnnou membránou uvedený pod kódem kombinované nomenklatury 2804 10 00,“.

Dosavadní písmena n) až p) se označují jako písmena p) až r).

9. V § 3 odst. 1 písmeno j) zní:

j) vodík pro přímé použití ČSN ISO 14687 - 1 (65 6520) nebo vodík pro palivové články s proton výměnnou membránou ČSN ISO 14687 - 2.“.

10. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) a l), která znějí:

k) LNG ČSN 65 6517 a splňuje ukazatele jakosti stanovené v příloze č. 3 k této vyhlášce,

l) biomethan ČSN 65 6514.“.

11. V § 4 odst. 4 větě první se za slovo „kontrolovanou“ vkládají slova „nebo povinnou“.

12. V § 5 písm. c) se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

13. V § 6 odst. 1 větě poslední se číslo „26“ nahrazuje číslem „10“.

14. V § 7 odst. 2 větě poslední se slova „a CNG“ nahrazují slovy „ , CNG a LNG“.

15. § 8 včetně nadpisu zní:

㤠8

Evidence pohonných hmot

Souhrnná zpráva o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot prodaných na čerpacích stanicích v předchozím kalendářním roce nebo za období z tohoto roku, po které byla uvedená činnost provozována, obsahuje

a) údaje o provozovateli čerpací stanice, který zprávu předává, a to:

1. jde-li o fyzickou osobu, jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě též obchodní firmu, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též místa podnikání, u zahraniční osoby také adresu místa pobytu na území České republiky, byl-li jí pobyt povolen, adresu místa hlášeného pobytu na území České republiky nebo umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

2. jde-li o právnickou osobu, obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, u zahraniční osoby také umístění organizační složky podniku na území České republiky, pokud ji zřizuje,

b) jednoznačnou identifikaci jednotlivých čerpacích stanic,

c) údaje o množství pohonných hmot prodaných na jednotlivých čerpacích stanicích, uvedené v příloze č. 15 k této vyhlášce,

d) jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby odpovědné za zpracování souhrnné zprávy.“.

16. V příloze č. 1 v tabulce č. 1 v řádku 11 se číslo „6,0“ nahrazuje číslem „2,0“.

17. V příloze č. 2 se na konci tabulky doplňuje řádek 12, který zní:

12. Obsah manganumg/l-2,0

“.

18. V příloze č. 3 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

19. V příloze č. 4 v tabulce č. 2 se za slovo „CNG“ vkládají slova „nebo LNG“.

20. V příloze č. 5 se na konci tabulky doplňují řádky, které znějí:

Biomethan1. obsah oxidu uhličitého,
2. obsah dusíku,
3. obsah kyslíku,
4. obsah síry,
5. obsah vody,
6. Wobbeho číslo,
7. relativní hustota,
8. obsah dusíkatých nečistot.
Vodík1. obsah vody,
2. obsah uhlovodíků,
3. obsah kyslíku,
4. obsah síry,
5. obsah formaldehydu,
6. obsah kyseliny mravenčí,
7. obsah amoniaku,
8. maximální velikost pevných částic,
9. maximální koncentrace pevných částic.

“.

21. Přílohy č. 7 a 8 znějí:

„Příloha 7

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉHO BENZINU

Motorový benzin

SpecifikaceOktanové číslo výzkumnou metodou:
Letní období/zimní období/rok1)
Ukazatel jakostiJed notkaČSN
EN 228
Zkušební metoda
MinimumMaximumPočet vzorků mimo 95% toleranci ukazatelePrůměrná hodnotaMe diánSměrodatná odchylka25% percentil75%percentil
Oktanové číslo výzkumnou metodou-
Oktanové číslo motorovou metodou-
Hustota při 15°Ckg/m3
Tlak par DVPE
Letní období
kPa
Průběh destilace:
1. při 100°C% V/V
2. při 150°C% V/V
3. teplota konce destilace°C
Složení uhlovodíků:
1. olefiny% V/V
2. aromatické uhlovodíky% V/V
3. benzen% V/V
Obsah kyslíku% m/m
Obsah kyslíkatých látek:
1. methanol% V/V
2. ethanol% V/V
3. isopropanol% V/V
4. tercbutanol% V/V
5. isobutanol% V/V
6. étery% V/V
7. jiné kyslíkaté látky% V/V
Obsah sírymg/kg
Obsah olovag/l
Obsah manganumg/l
Oxidační stabilitamin
Počet vzorků v jednotlivých měsících roku.....Celkem
LedenDubenČervenecŘíjen
ÚnorKvětenSrpenListopad
BřezenČervenZáříProsinec

Motorový benzin - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

Letní období/zimní období/rok1)
Ukazatel jakostiJednotkaPoužitá metodaPočet nevyhovují cích vzorkůRozmezí naměřených hodnotKomentář/vysvětlivky
Oktanové číslo výzkumnou metodou-
Oktanové číslo motorovou metodou-
Hustota při 15°Ckg/m3
Tlak par DVPE
Letní období
kPa
Průběh destilace:
1. při 100 °C% V/V
2.při 150 °C% V/V
3. teplota konce destilace°C
Složení uhlovodíků:
1. olefiny% V/V
2. aromatické uhlovodíky% V/V
3. benzen% V/V
Obsah kyslíku% m/m
Obsah kyslíkatých látek:
1. methanol% V/V
2. ethanol% V/V
3. isopropanol% V/V
4. tercbutanol% V/V
5. isobutanol% V/V
6. étery% V/V
7. jiné kyslíkaté látky% V/V
Obsah sírymg/kg
Obsah olovag/l
Obsah manganumg/l
Oxidační stabilitamin

1) Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).

Příloha 8

PODKLADY PRO SOUHRNNOU ZPRÁVU O VÝSLEDCÍCH SLEDOVÁNÍ SLOŽENÍ A JAKOSTI MOTOROVÉ NAFTY

Motorová nafta

Letní období/zimní období/rok1)
Ukazatel jakostiJednotkaMinimumMaximumPočet vzorků mimo 95% toleranci ukazatelePrůměrná hodnotaMediánSměrodatná odchylka25% percentil75% percentil
Cetanové číslo
Cetanový index
Bod vzplanutí°C
Hustota při 15°Ckg/m3
Průběh destilace:
1. při 250 °C% V/V
2. při 350 °C% V/V
3. teplota 95% předestilovaného objemu°C
Polycyklické aromatické uhlovodíky% m/m
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)% V/V
CFPP teplota filtrovatelnosti°C
Obsah sírymg/kg
Obsah manganumg/l
Obsah vodymg/kg
Oxidační stabilitag/m3
Počet vzorků v jednotlivých měsících roku ....Celkem
LedenDubenČervenecŘíjen
ÚnorKvětenSrpenListopad
BřezenČervenZáříProsinec

Motorová nafta - Vyhodnocení provedených analýz a metody zkoušení

Letní období/zimní období/rok1)
Ukazatel jakostiJednotkaPoužitá metodaPočet nevyhovujících vzorkůRozmezí naměřených hodnotKomentář/ vysvětlivky
Cetanové číslo
Cetanový index
Bod vzplanutí°C
Hustota při 15 °Ckg/m3
Průběh destilace:
1. při 250 °C% V/V
2. při 350 °C% V/V
3. teplota 95% předestilovaného objemu°C
Polycyklické aromatické uhlovodíky% m/m
Obsah metylesterů mastných kyselin (FAME)% V/V
CFPP teplota filtrovatelnosti°C
Obsah sírymg/kg
Obsah manganumg/l
Obsah vodymg/kg
Oxidační stabilitag/m3

1) Tabulky se vyplňují zvlášť za letní období, zvlášť za zimní období a souhrnně za celý kalendářní rok. Letní období začíná 1. května a končí 30. září, zimní období začíná 1. listopadu a končí 31. března (období od 1. dubna do 30. dubna a od 1. října do 31. října jsou přechodná období).".

22. V příloze č. 12 se za slovo „CNG“ vkládají slova „a LNG“.

23. Příloha č. 14 se zrušuje.

24. V příloze č. 15 se za řádek „CNG“ vkládají řádky, které znějí:

LNG
Vodík

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Havlíček, MBA, v. r.

Přesunout nahoru