Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 137/2017 Sb.Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Částka 49/2017
Platnost od 05.05.2017
Účinnost od 01.06.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

137

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. března 2017

o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

Vláda nařizuje podle § 28 odst. 2 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon):


§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví lázeňské místo Lednice a statut lázeňského místa Lednice.

§ 2

Lázeňské místo

(1) Stanovuje se lázeňské místo Lednice.

(2) Území lázeňského místa tvoří katastrální území Lednice na Moravě.

(3) Území lázeňského místa na podkladě základní mapy České republiky v měřítku 1 : 50000 s odlišením vnitřního a vnějšího území lázeňského místa je graficky vyznačeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(4) Vnitřní území lázeňského místa je na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeno v příloze č. 2 a vymezeno v příloze č. 3 k tomuto nařízení. Vnější území lázeňského místa zahrnuje zbývající část území lázeňského místa. Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení1) a veřejná prostranství s nimi související jsou na podkladě katastrální mapy České republiky graficky vyznačeny v příloze č. 4 a vymezeny v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

Statut lázeňského místa

§ 3

(1) Na území lázeňského místa je zakázána

a) výstavba staveb, zařízení a provozoven, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče ve vnitřním území lázeňského místa fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy, a

b) výstavba staveb a zařízení a provádění změn staveb a zařízení, které by mohly být příčinou průjezdu nebo kumulace vozidel ve vnitřním území lázeňského místa ve vyšší míře, než je nezbytné pro dopravní obsluhu vnitřního území lázeňského místa.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána

a) výstavba staveb a změny staveb, změny účelu využití ploch nebo jejich částí nesouvisející s účely lázeňství a tomu odpovídající lázeňskou a občanskou vybaveností a dopravní a technickou infrastrukturou, nebo nesouvisející s ochranou zeleně,

b) výstavba staveb, které by nebyly v souladu s místními urbanistickými, architektonickými, kulturními a civilizačními hodnotami,

c) výstavba a zřizování jednotlivých a řadových garáží, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,

d) výstavba staveb pro bydlení a staveb pro rekreaci, které neslouží k zajištění služeb a činností spojených s poskytováním lázeňské léčebně rehabilitační péče,

e) výstavba zařízení zemědělské výroby,

f) výstavba výrobních zařízení a provozování služeb, které by mohly mít rušivé vlivy na léčebný režim v přírodních léčebných lázních,

g) výstavba skladů, velkoobchodů, stavebních dvorů a zařízení na údržbu technického vybavení a pozemních komunikací,

h) výstavba zařízení odpadového hospodářství a

i) výstavba dálnic a silnic I. a II. třídy.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázána výstavba zábavních zařízení a hromadných garáží, ledaže souvisí s účely lázeňské léčebně rehabilitační péče a jejich výstavba není v rozporu se zájmy ochrany režimu poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče a zachování, popřípadě vytvoření lázeňského prostředí.

§ 4

(1) Na lázeňské kolonádě, ve zdravotnických zařízeních a na veřejných prostranstvích s nimi souvisejících, s výjimkou pozemních komunikací, je zakázán vstup, vjezd, vnášení, odkládání a provoz motorových a nemotorových vozidel a dalších dopravních prostředků, s výjimkou vozidel složek integrovaného záchranného systému a obecní policie, invalidních vozíků, zdravotnických prostředků pro zdravotně postižené osoby, dětských kočárků, jízdních kol a mechanizace sloužící k údržbě a úklidu těchto prostor. Vjezd cyklistů je omezen na pruh pro cyklisty, který je vyznačen dopravní značkou „vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty“. Jízdní pruh pro cyklisty může být použit též lyžaři, jezdci na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo uživateli obdobného sportovního vybavení2).

(2) Na lázeňskou kolonádu, do zdravotnických zařízení a na veřejná prostranství s nimi související je zakázán vstup se zvířaty. Tento zákaz se nevztahuje na psy doprovázející osoby nevidomé nebo tělesně postižené a na zvířata složek integrovaného záchranného systému a obecní policie. Osoba doprovázející zvíře je povinna v zájmu zajištění udržování čistoty neprodleně odstranit zvířetem způsobenou nečistotu.

(3) Lázeňská kolonáda, zdravotnická zařízení a veřejná prostranství s nimi související se označí informativní tabulí s označením objektu a dále textem či grafickým znakem znázorňujícím příslušné zákazy obrazově.

§ 5

Ve vnitřním území lázeňského místa lze údržbu a čistění veřejných prostranství v letním a zimním období provádět pouze bez používání závadných látek3).

§ 6

(1) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejně přístupných místech zakázáno

a) šíření zvukové reklamy z dopravních prostředků a mimo provozovnu i ze stacionárních zdrojů,

b) šíření světelné reklamy oslňující, blikající a jinak obtěžující a

c) rozdávání, nabízení a jiné šíření reklamních letáků.

(2) Ve vnitřním území lázeňského místa je možné umístit plakáty, letáky a jiná reklamní média pouze na reklamních a propagačních zařízeních a stavbách pro reklamu, které jsou umístěny na plochách a na místech k tomu určených podle stavebního zákona.

(3) Ve vnitřním území lázeňského místa je na veřejném prostranství zakázáno krmit toulavá a volně žijící zvířata.

(4) Ve vnitřním území lázeňského místa je zakázáno chovat hospodářská zvířata a zvířata vyžadující zvláštní péči.


§ 7

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zdravotnictví:

JUDr. Ing. Ludvík, MBA, v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.

Území lázeňského místa Lednice

Území lázeňského místa Lednice

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.

Vnitřní území lázeňského místa Lednice

Vnitřní území lázeňského místa Lednice

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.

Vymezení vnitřního území lázeňského místa Lednice

Vnitřní území lázeňského místa obce Lednice je vymezeno hranicí, která je vedena na katastrálním území Lednice na Moravě od jižního rohu pozemku p. č. 2359, křižovatky silnice III. tř. č. 41417 Poštorná - Charvátská Nová Ves - Lednice a místní komunikace na pozemku 2331/1, odtud pokračuje směrem do centra obce Lednice po pravé straně silnice III. tř. č. 41417 Poštorná - Charvátská Nová Ves - Lednice (severovýchodní hranice pozemku p.č. 1790 a 182) po hranici pozemků p. č. 2359/1 a 1800/2 a dále až po západní roh pozemku p. č. 1793/20. Hranice vnitřního území dále pokračuje směrem na severovýchod po severozápadních hranicích pozemků p. č. 1793/20, 1793/4, 1793/5, 1793/6, 1793/56, a dále směřuje po levé straně asfaltové komunikace ležící na pozemku p. č. 1796/1 až po západní roh tohoto pozemku. Dále se hranice před místní křižovatkou stáčí a otáčí zpět východním směrem po severním okraji p.č. 1796/1, 1797/1, 1797/10, severozápadním okraji p. č. 1797/13, 1797/12, severovýchodní hranici p. č. 1799/1, dále po jihozápadní a jihovýchodní hranici p.č. 1800/1, z jejíhož severního vrcholu překračuje přímým směrem parcelu č. 2358/1, stáčí se severozápadním a poté severovýchodním směrem po hranici p. č. 2356/1 od jejíhož severního vrcholu pokračuje po její severovýchodní hranici a dále jde po severovýchodní hranici p. č. 2356/2. V místě, kde se hranice pozemku p. č. 2356/2 lomí k jihu, hranice vnitřního území pokračuje přímým směrem k severnímu vrcholu p. č. 2361. Po severovýchodní hranici p. č. 2361 jde hranice vnitřního území k areálu úpravny vody Lednice, kde pokračuje po hranici areálu k východnímu rohu p. č. 2361, kde se stáčí k jihozápadu a po jihovýchodním okraji této parcely pokračuje do výchozího bodu, tj. ke křižovatce silnice č. 41417 s místní komunikací na p. č. 2331/1.

Čísla parcel jsou zjištěna se stavem katastru ke dni 1. srpna 2016.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.

Zákres parcel kolonády, zdravotnických zařízení a veřejných prostranství s nimi souvisejících do kopie katastrální mapy České republiky

Zákres parcel kolonády, zdravotnických zařízení a veřejných prostranství s nimi souvisejících do kopie katastrální mapy České republiky

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 137/2017 Sb.

SOUPIS PARCEL TVOŘÍCÍCH LÁZEŇSKOU KOLONÁDU A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S NÍ SOUVISEJÍCÍ

OKRES: BřeclavSOUPIS PARCEL
OBEC: 584631 LedniceTVOŘÍCÍCH LÁZEŇSKOU KOLONÁDU
KAT. ÚZEMÍ: 679828 Lednice na MoravěA VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ S NÍ SOUVISEJÍCÍ
původ: Katastr nemovitostí (KN)
PARCELAVÝMĚRA
[m2]
DRUHVYUŽITÍLV
SOUPIS PARCEL TVOŘÍCÍCH LÁZEŇSKOU KOLONÁDU
KN 1791/20504orná půda10001
KN 1793/55547ostat.pl.jiná plocha5464
KN 1797/12226orná půda10001
KN 1797/155143ostat.pl.jiná plocha10001
KN 1797/16449ostat.pl.ostatní komunikace10001
KN 1797/17119zast. pl.Lednice, č.p. 78910001
KN 1797/187zast. pl.bez č.p./č.e.10001
KN 1797/1926orná půda10001
KN 1799/11133ostat.pl.kulturní a osvětová plocha10001
KN 1799/6271ostat.pl.jiná plocha10001
KN 2360/13498ostat.pl.ostatní komunikace10001
SOUPIS PARCEL TVOŘÍCÍCH VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ SOUVISEJÍCÍ S LÁZEŇSKOU KOLONÁDOU
KN 181/230ostat.pl.ostatní komunikace5464
KN 181/310ostat.pl.ostatní komunikace10001
KN 1793/13302ostat.pl.zeleň1261
KN 1793/43803ostat.pl.jiná plocha5100
KN 1793/54303ostat.pl.jiná plocha10001
KN 1793/64425ostat.pl.jiná plocha10001
KN 1793/73939ostat.pl.jiná plocha5442
KN 1793/84089ostat.pl.jiná plocha5442
KN 1793/92522ostat.pl.jiná plocha1261
KN 1793/103481ostat.pl.jiná plocha1261
KN 1793/13717ostat.pl.ostatní komunikace5465
KN 1793/14138ostat.pl.ostatní komunikace5254
KN 1793/1537ostat.pl.zeleň5254
KN 1793/167ostat.pl.zeleň5254
KN 1793/1730ostat.plostatní komunikace5254
KN 1793/18111ostat.plzeleň5254
KN 1793/19871ostat.pljiná plocha5254
KN 1793/20646ostat.pljiná plocha5254
KN 1793/2184ostat.plostatní komunikace5100
KN 1793/22135ostat.plzeleň5100
KN 1793/24565ostat.plostatní komunikace5100
KN 1793/25179ostat.plzeleň5100
KN 1793/261229ostat.plzeleň5100
KN 1793/28212ostat.plzeleň5100
KN 1793/29181ostat.plostatní komunikace5100
KN 1793/3049ostat.plzeleň5100
KN 1793/3148ostat.plzeleň5100
KN 1793/56839ostat.plzeleň10001
KN 1793/58252ostat.plostatní komunikace5254

V katastru nemovitostí evidováno celkem 40 parcel o výměře 50.157 m2.

Čísla parcel jsou zjištěna se stavem katastru ke dni 1. srpna 2016.

Poznámky pod čarou

1) § 25 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

2) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 39 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru