Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 130/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

Částka 46/2017
Platnost od 26.04.2017
Účinnost od 01.05.2017
Předpis má dělenou účinnost.
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

130

VYHLÁŠKA

ze dne 18. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 45 odst. 3, § 46c odst. 3, § 46e odst. 5, § 46j odst. 5 a § 48 odst. 1:


Čl. I

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 8, který zní:

(8) Zkoušku je nutné složit nejpozději do 1 roku od absolvování školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů. Pokud žadatel nesloží zkoušku v této lhůtě ani na třetí pokus, musí opětovně absolvovat školení k získání příslušných znalostí, dovedností a postupů.“.

2. V § 5 odst. 2 se za větu první vkládá věta „Alespoň 1 člen komise musí být držitelem licence strojvedoucího.“.

3. V § 6 písm. b) se za slovo „speciální“ vkládá slovo „ , místní“.

4. V § 7 písm. a) se za slovo „lanové“ vkládají slova „ , dráze místní“.

5. V § 8 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „dráze místní a“.

6. V § 10 odst. 1 písm. b) se vkládá nový bod 1, který zní:

1. dráha místní (MI),“.

Dosavadní body 1 až 6 se označují jako body 2 až 7.

7. V § 16 odst. 2 se slovo „výcvik“ nahrazuje slovy „odbornou praxi“.

8. V § 16 odst. 3 se slovo „školení“ ve větě třetí nahrazuje slovy „odbornou praxi“ a ve větě čtvrté se nahrazuje slovy „odborné praxe“.

9. V nadpisu přílohy č. 4 se za slova „vozidla na“ vkládají slova „dráze místní a“.

10. V příloze č. 4 bod 1.3. zní:

1.3. Obsah a používání provozního řádu dráhy místní a vlečky“.

11. V příloze č. 4 bod 1.6. zní:

1.6. Podmínky pro provozování dráhy místní a vlečky - dopravny a stanoviště, obsluha výhybek a zabezpečovacích zařízení, návěstní soustava, návěstní barvy, návěsti, viditelnost návěstidel, zábrzdná vzdálenost“.

12. V příloze č. 4 bod 1.7. zní:

1.7. Podmínky provozování drážní dopravy na dráze místní a vlečce - řízení drážního vozidla, sestavení a brzdění vlaku, označení vlaku, vlakový zabezpečovač, vlakové rádiové spojení“.

13. V příloze č. 4 bod 2.1. zní: „2.1. Základní pojmy“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru