Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 127/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Částka 45/2017
Platnost od 24.04.2017
Účinnost od 01.06.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

127

VYHLÁŠKA

ze dne 12. dubna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, se mění takto:

1. V § 10 odst. 6 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.

2. § 17 zní:

㤠17

(1) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle § 16 odst. 6, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22.

(2) Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny.

(3) Již registrované předávací místo výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první pouze na žádost výrobce elektřiny.

(4) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, oznámí tuto skutečnost neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.

(5) V případě změny dodavatele u odběrného místa zákazníka nový dodavatel zajistí společně s provozovatelem distribuční soustavy, že odběrné místo zákazníka je registrováno v informačním systému operátora trhu po celou dobu, po kterou zajišťuje dodavatel do tohoto odběrného místa zákazníka dodávku elektřiny, a provozovatel distribuční soustavy k tomuto odběrnému místu zákazníka zasílá měřená data spotřeby elektřiny podle § 20 až 22 o předávání údajů a o vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(6) Registrované odběrné místo má status aktivní. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní status aktivní registrovaného odběrného místa na status

a) přerušeno v případě přerušení dodávky na žádost dodavatele podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona,

b) neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo

c) bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(7) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazených statusů odběrného místa. Odběrná místa se statusem přerušeno, neaktivní a statusem bez elektroměru nezahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a nejsou k nim předávána data podle § 20 až 22. Změnu statusu odběrného místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo. Operátor trhu o této skutečnosti následně informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Po přiřazení statusu přerušeno, neaktivní nebo statusu bez elektroměru odstraní operátor trhu veškeré hodnoty u odběrného místa předané podle § 20 až 22 v informačním systému operátora trhu ode dne platnosti přiřazení statusu a pro taková odběrná místa operátor trhu neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2.

(8) Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu výrobny operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u předávacího místa výrobny v informačním systému operátora trhu v případě, že u předávacího místa výrobny není přiřazen nový subjekt zúčtování. Ve dni následujícím po ukončení přiřazení subjektu zúčtování k odběrnému místu operátor trhu zruší přiřazení dodavatele u odběrného místa v informačním systému operátora trhu v případě, že u odběrného místa není přiřazen nový subjekt zúčtování, a od dne následujícího po ukončení přiřazení subjektu zúčtování je v tomto odběrném místě zahájena dodávka dodavatelem poslední instance podle § 59 odst. 4. Operátor trhu o této skutečnosti informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování.

(9) Výrobce elektřiny pro účely předávání údajů podle § 49 odst. 1 registruje výrobnu elektřiny, s výjimkou výroben elektřiny připojených do odběrného místa podle § 28 odst. 5 energetického zákona, v informačním systému operátora trhu přiměřeně způsobem podle vyhlášky o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie, a to bez údajů o bankovním spojení a bez údajů o investičních nákladech a poskytnuté investiční podpoře.

(10) Odběrné místo, kterému byla přiznána sazba pro neměřené odběry podle cenového rozhodnutí Úřadu, není registrováno v informačním systému operátora trhu.

(11) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu.“.

3. V § 18 odst. 2 se slova „předávacích míst výroben elektřiny registrovaných podle § 17 odst. 2“ nahrazují slovy „výroben, jež mají registrované zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny“.

4. V § 18 odst. 3 se na konci textu věty první doplňují slova „nejpozději do 22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem účinnosti“.

5. V § 20 odst. 1 písm. a) bodě 2 se slova „podle § 17 odst. 5“ nahrazují slovy „nebo ve statusu bez elektroměru podle § 17 odst. 6“.

6. V § 20 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 čárka nahrazuje slovem „a“ a bod 4 se zrušuje.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 4.

7. V § 20 odst. 1 písm. b) bodě 4 se slova „dodávek a“ zrušují.

8. V § 22 odst. 2 písmeno c) zní:

c) náhradní předběžná hodnota je hodnota, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy podle § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1; provozovatel distribuční soustavy takto označenou hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b) a“.

9. V § 33 odst. 3 písm. e) se slova „obchodní firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a“ zrušují.

10. V § 34 odst. 4 písmeno b) zní:

b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny smlouvy obsahující souhrn odběrných nebo předávacích míst, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „rámcová smlouva“),“.

11. V § 34 odst. 4 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e) je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo vysokého napětí,“.

Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).

12. V § 35 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neakceptuje změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.“.

13. V § 35 odst. 6 se za větu druhou vkládá věta „Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa dle stávající smlouvy.“.

14. V § 35 odst. 6 se slovo „odmítne“ nahrazuje slovem „neakceptuje“ a slovo „odmítnutí“ se nahrazuje slovem „neakceptování“.

15. V § 35 odst. 7 se slova „na zahájení dodávky“ nahrazují slovy „o změnu typu smlouvy“.

16. V § 36 odst. 3 se slova „stávající dodavatel“ nahrazují slovy „může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo“.

17. V § 40 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slovo „odchylku“ vkládají slova „s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3“.

18. V § 40 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 i po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. a) a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. b), nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.“.

19. V § 41 odstavec 5 zní:

(5) Provozovatel distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20.“.

20. V § 42 odst. 5 se text „§ 17 odst. 7“ nahrazuje textem „§ 17 odst. 9“.

21. V § 43 odst. 2 písm. d) se slova „(dále jen „rámcová smlouva“)“ zrušují.

22. V § 45 odst. 1 se slovo „odmítne“ nahrazuje slovem „neakceptuje“ a slovo „odmítnout“ se nahrazuje slovem „neakceptovat“.

23. V § 45 odst. 1 se slovo „služeb“ nahrazuje slovy „služby přenosové soustavy nebo služby“.

24. V § 47 se v nadpisu za slovo „korporací“ doplňují slova „a převodu závodu nebo jeho části“.

25. V § 47 odst. 1 se za slovo „korporace“ doplňují slova „nebo převodem závodu nebo jeho části“.

26. V § 47 odst. 1 písm. e) se slova „v případě, že dochází k rozdělení obchodní korporace“ nahrazují slovy „určených k hromadnému převodu odběrných a předávacích míst“.

27. V § 47 odst. 4 se slova „ve dni podle odstavce 1 písm. a)“ zrušují.

28. V § 49 odstavec 1 zní:

(1) Výrobce elektřiny předává operátorovi trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka s výjimkou výroben připojených podle § 28 odst. 5 energetického zákona.“.

29. V § 49 odst. 2 se slova „do jedenáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce“ nahrazují slovy „nejpozději následující kalendářní den po uplynutí lhůty pro předání údajů podle odstavce 1“.

30. V § 50 odst. 4 se text „§ 48 odst. 3 písm. p)“ nahrazuje textem „§ 48 odst. 1 písm. a) bodu 5 a odst. 2 písm. a) bodu 7“.

31. V § 51 odst. 4 se text „odstavce 9“ nahrazuje textem „§ 52 odst. 4“.

32. V § 52 odst. 4 se slova „z osmdesáti pěti“ nahrazují slovy „ze sta“.

33. V § 53 odst. 2 se na konci písmene b) slovo „a“ nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.

34. V § 54 odstavec 1 zní:

(1) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu nebo platbu za příkon pro místa určená pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a pro místa určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.“.

35. V § 56 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení dodávek elektřiny.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprovede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny v případě, že je v informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů včetně po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny.“.

36. V § 56 odst. 6 se věta poslední zrušuje.

37. V § 57 odst. 2 se text „podle § 17 odst. 5 písm. b)“ nahrazuje slovy „neaktivní nebo status bez elektroměru podle § 17 odst. 6“.

38. V § 58 odst. 2 se slova „nejméně 2 pracovní dny před předpokládanými účinky“ nahrazují slovy „do 10.00 hodin posledního pracovního dne před dnem účinnosti“.

39. V § 58 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Pokud dojde v odběrném místě k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, přenese dodavatel bezodkladně odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa na jiný subjekt zúčtování nebo se sám stane subjektem zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa.“.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

40. V § 58 odstavec 4 zní:

(4) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi, pozbude nebo pozbyl oprávnění dodávat elektřinu nebo nemá zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo jako subjekt zúčtování nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, příslušné dodavatele a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci, včetně stanovení dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných nebo předávacích míst, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

41. § 59 zní:

㤠59

(1) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Na základě informace podle § 58 odst. 4 mohou registrovaní účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výrobci, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 2 a provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance podle § 58 odst. 4, pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny tohoto dne. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojde-li k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 3, poskytne operátor trhu dodavateli poslední instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému odběrnému místu od první obchodní hodiny dne, kdy došlo k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejdéle však po dobu 6 měsíců. V den zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy dodavateli poslední instance údaje o odběrném místě, v němž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Pokud následně dojde ke změně dodavatele zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení odběrného místa k dodavateli poslední instance. Pokud po uplynutí 6 měsíců ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného místa přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33, postupuje se podle § 56. Nedojde-li u výrobce k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 2, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle § 58 odst. 4, dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona.

(5) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům do 5 pracovních dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje

a) oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance a jejím důvodu,

b) oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,

c) oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, a

d) upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.“.

42. V § 62 odst. 5 úvodní části se věta první nahrazuje větou „Při vyhodnocování a fakturaci plateb za zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy účtovány ceny podle § 48.“.

43. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C

(1) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující v součtu období nejméně sto předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů:

a) vypočte se suma relativních hodnot Kf příslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu

Kf = d=dko h=24 ktp
d=dpo+1 h=1TDDn,d,h

kde

Kf sumární objem relativních hodnot za fakturační období,

dpo den počátku odečtového období,

dko den konce odečtového období,

ktpTDDn,d,h relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

b) vypočte se suma relativních hodnot Kr příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu

Kr = d=31.12.akr h=24 knorm
d=1.1.akr h=1TDDn,d,h

kde

Kr sumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek,

akr aktuální kalendářní rok,

knormTDDn,d,h relativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h,

c) pro dané odběrné místo se použije hodnota spotřeby elektřiny z posledního odečtového období, označená jako Efak. Plánovaná roční spotřeba elektřiny platná pro dané odběrné místo Eplan je pak úměrná poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu

Kr

Eplan =

———

× Efak

Kf

(2) Plánovaná roční spotřeba elektřiny pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C, pro jejíž stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné spotřebě odběrů elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná spotřeba elektřiny je určena na základě tarifní statistiky zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav. Hodnoty průměrných spotřeb elektřiny poskytnuté Úřadem, které platí po celý kalendářní rok, operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky daného kalendářního roku.

(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad spotřeby elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.

(4) Plánovaná roční spotřeba elektřiny jednotlivých zákazníků určená a přepočtená na normální klimatické podmínky je stanovována provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, která jsou jednotlivě registrována v informačním systému operátora trhu se statusem aktivní dle § 17 odst. 6, a agregované za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaná roční spotřeba elektřiny je udávána v kWh.“.

44. V příloze č. 6 se slovo „tepleného“ nahrazuje slovem „tepelného“.

45. V příloze č. 6 se za text „C45d;“ vkládá text „C46d;“ a text „D55d;“ se zrušuje.

46. V příloze č. 8 se text „§ 12“ nahrazuje textem „§ 10“.

47. Přílohy č. 11 a 12 znějí:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

VZOR - Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

VZOR - o výpočtu plateb za systémové služby, za činnost operátora trhu v elektroenergetice a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v lokální distribuční soustavě “.

48. Příloha č. 17 zní:

„Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

VZOR - Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn

VZOR - Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech nn “.

49. Přílohy č. 20 a 21 znějí:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny

A. Identifikační údaje

1. Číselný kód provozovatele regionální nebo lokální distribuční soustavy EAN(13),

2. Číselný kód odběrného místa EAN(18),

3. Fakturační období,

4. Typ fakturace (podle číselníku Operátora trhu),

5. Identifikátor faktury,

6. Typ smlouvy.

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN*

i. Celkový odběr z DS (kWh),

ii. Naměřené čtvrthodinové maximum (kW),

iii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

iv. Celkový odběr z DS VT (kWh); (volitelná položka),

v. Celkový odběr z DS NT (kWh); (volitelná položka),

vi. Naměřené čtvrthodinové maximum v NT (kW); (volitelná položka),

vii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima v NT (kW); (volitelná položka),

viii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh),

ix. Tg_FI,

x. Částka faktury za regulované služby v Kč bez DPH.

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NN**

i. Celkový odběr z DS VT (kWh),

ii. Celkový odběr z DS NT (kWh),

iii. VT celkem Kč,

iv. NT celkem Kč,

v. Hl. jistič platba celkem za příkon Kč,

vi. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč,

vii. Systémové služby platba celkem Kč,

viii. Činnosti OTE platba celkem Kč,

ix. Distribuční služby celkem Kč,

x. Poplatek za odečet celkem Kč (pokud je účtován).

C. Údaje z přístroje

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN***

i. Identifikace měřicího místa,

ii. Název měřicího místa,

iii. Naměřené čtvrthodinové maximum vztažené k měřicímu místu (kW),

iv. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

v. Celkový odběr z DS naměřený v měřicím místě (kWh),

vi. Tg_fi,

vii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NN

i. Počátek období,

ii. Konec období,

iii. Důvod odečtu,

iv. Číslo elektroměru,

v. Násobitel,

vi. Počáteční stav VT,

vii. Konečný stav VT,

viii. Celkový odběr z DS VT za dané období (kWh),

ix. Počáteční stav NT (v případě 2T měření),

x. Konečný stav NT (v případě 2T měření),

xi. Celkový odběr z DS NT za dané období (kWh); (v případě 2T měření),

xii. Doúčtování práce VT (kWh); (pokud bylo provedeno),

xiii. Doúčtování práce NT (kWh); (pokud bylo provedeno).

D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****

1. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny NN

i. Jednosložková cena za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč).

ii. Roční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná roční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané roční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou roční rezervovanou kapacitu (Kč).

iii. Měsíční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná měsíční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané měsíční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu (Kč).

iv. Platba za překročení rezervované kapacity

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervované kapacity (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervované kapacity (Kč/MWh),

5. Celková cena za překročení rezervované kapacity (Kč).

v. Platba za nevyžádanou dodávku jalové energie

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek nevyžádané dodávky jalové energie (MVArh),

4. Jednotková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč/MVArh),

5. Celková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč).

vi. Platba za nedodržení účiníku

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Tg_fi,

4. Přirážka za nedodržení účiníku (-),

5. Celková cena za nedodržení účiníku (Kč).

vii. Platba za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí (Kč).

viii. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWH),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

ix. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

x. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (dle rezervovaného příkonu)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaný rezervovaný příkon (MW),

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MW),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xi. Platba za překročení rezervovaného příkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného příkonu (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč/MW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba za činnosti OTE od 1. 1. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet odběrných míst pro určení platby OTE (ks),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počáteční období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

2. Za odběrné místo zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny NN*****

i. Distribuční sazba podle ceníku ERÚ

ii. Velikost hlavního jističe (A)

iii. Počet fází

iv. Počátek období

v. Konec období

vi. Platba za použití sítí VT

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. VT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za VT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí VT (Kč).

vii. Platba za použití sítí NT (v případě 2T měření)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. NT odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za NT (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí NT (Kč).

viii. Paušální platba za hlavní jistič

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za paušál (Kč/velikost hl. jistič/měsíc),

5. Celková cena za hl. jistič (Kč).

ix. Platba za hl. jistič podle velikosti (A)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za A (Kč),

5. Celková cena za jistič (Kč).

x. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS(MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

xi. Platba za činnosti OTE do 31. 12. 2015

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS (MWh),

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/MWh),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xii. Platba za činnosti OTE od 01. 01. 2016

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za činnosti OTE (Kč/OM/měsíc),

5. Celková cena za činnosti OTE (Kč).

xiii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z DS)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z DS(MWh),

4. Jednotková cena na na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiv. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle hlavního jističe)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/vel. hl. jističe/měsíc),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xv. Ostatní platby PDS/LDS

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xvi. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

Pravidla pro vyplňování

1. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb jsou výsledky výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z odběru z distribuční soustavy a z hodnoty hlavního jističe nebo rezervovaného příkonu. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z hodnoty hlavního jističe bude vypočítána součinem počtu fází, jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe v A a ceny podle platného cenového rozhodnutí.

2. Podklad pro fakturaci distribučních služeb obsahuje účtované položky. V rámci fakturace vypočítané, ale neúčtované položky jsou označeny jako účetně nerelevantní. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb nemusí být položky, které nejsou součástí výpočtu pro fakturaci.

3. Pokud dojde k doúčtování práce, pak do podkladu pro fakturaci distribučních služeb na úrovni bloku obsahujícího celkový odběr z distribuční soustavy, distributor vyplní do položky odběr z distribuční soustavy vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce a na úrovni bloku elektroměr distributor vyplní také do položky vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce, přičemž údaje o doúčtování práce v položkách doúčtování práce VT a doúčtování práce NT jsou informativní.

4. V podkladu pro fakturaci distribučních služeb u zákazníků s měřením typu C nebo B připojeného na napěťové hladině nízkého napětí je provedeno členění v relevantních částech do samostatných intervalů podle toho, kdy dochází ke změně jednotkové ceny, fakturovaného jističe, počtu fází, distribuční sazby nebo odečtu.

5. Podklad pro fakturaci distribučních služeb za spotřební část výrobny má snížený celkový odběr z distribuční soustavy o výrobcem udanou technologickou vlastní spotřebu v položkách za systémové služby a v složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v případě, že snížení je součástí vyúčtování.

6. V případě samostatné smlouvy na dodávku, neposkytuje provozovatel distribuční soustavy v podkladu pro fakturaci distribučních služeb údaje týkající se distribučních plateb a sjednaných údajů.

7. Technické detaily podkladu pro fakturaci distribučních služeb stanoví Operátor trhu s elektřinou ve své dokumentaci ve standardu používaném pro komunikaci prostřednictvím jeho systému.

* položky ii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

** položky iii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

*** je uváděno pouze v případě více míst připojení

**** položky nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

***** položky vi. až xv. nebudou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Stanovení měsíční výše platby vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou

Měsíční výše platby P vyplývající z rozdílů mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vypočte podle vzorce:

n()om()
P =

hci × MEi

vcst × MEst

i=1s=1t=1

kde

n je počet hodin v kalendářním měsíci,

hci je sesouhlasená hodinová cena na denním trhu s elektřinou v hodině i; pokud sesouhlasená hodinová cena na denním trhu je záporná, použije se pro účely výpočtu platby P hodnota 0,

MEi je množství elektřiny dodané ze všech obnovitelných zdrojů uplatňujících formu podpory výkupními cenami v hodině i v kalendářním měsíci,

o je počet druhů obnovitelných zdrojů,

m je počet kategorií a tarifů výkupních cen podle data uvedení zařízení do provozu, případně podle výše instalovaného výkonu a použitého paliva uvedeného v cenovém rozhodnutí Úřadu u podpory formou výkupních cen obnovitelného zdroje s,

vcst je výkupní cena obnovitelného zdroje s ve výkupní ceně t,

MEst je množství elektřiny dodané z obnovitelného zdroje s ve výkupní ceně t za kalendářní měsíc za hodiny, ve kterých došlo k sesouhlasení nabídky a poptávky na denním trhu.“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2017.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.

Přesunout nahoru