Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 116/2017 Sb.Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

Částka 42/2017
Platnost od 13.04.2017
Účinnost od 28.04.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

116

VYHLÁŠKA

ze dne 7. dubna 2017

o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., k provedení § 36 odst. 4 tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náklady přímo související se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu, úspory související s přerušením drážní dopravy a způsob jejich určení.

§ 2

Náklady náhradní dopravy

(1) Nákladem přímo souvisejícím se zabezpečováním náhradní dopravy je nabídková cena za poskytování náhradní dopravy, pokud byla náhradní doprava zadána v zadávacím řízení podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

(2) Nebyla-li náhradní doprava zadána podle odstavce 1, jsou náklady náhradní dopravy nákladové položky uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce, které jsou dopravcem náhradní dopravy vynaloženy a přímo souvisejí se zabezpečováním náhradní dopravy, s výjimkou nákladů, které nelze zahrnout do ekonomicky odůvodněných nákladů pro úhradu kompenzace za veřejné služby v přepravě cestujících podle vyhlášky o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace. Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy v tomto případě nesmí překročit 5 % součtu hodnot ostatních kategorií nákladů náhradní dopravy.

§ 3

Úspory za přerušenou dopravu na dráze

(1) Úsporami za přerušenou dopravu na dráze je rozdíl hodnot nákladových položek v situaci, kdy by dráha byla provozována v plném rozsahu podle jízdního řádu stanoveného provozovatelem dráhy, oproti situaci při přerušení dopravy na dráze.

(2) Úsporami za přerušenou dopravu na dráze jsou nákladové položky uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Celkové úspory související s přerušením drážní dopravy se stanoví jako součet rozdílových hodnot kategorií úspor podle odstavců 1 a 2.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti pátnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 116/2017 Sb.

Náklady náhradní dopravy

Náklady náhradní dopravy jsou:

1. Pohonné hmoty a oleje

2. Přímý materiál a energie

3. Opravy a údržba vozidel

4. Odpisy dlouhodobého majetku

5. Pronájem a leasing vozidel

6. Mzdové náklady

7. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

8. Cestovné

9. Úhrada za použití infrastruktury

10. Daň silniční

11. Mýto

12. Pojistné (zákonné, havarijní)

13. Ostatní přímé náklady

14. Ostatní služby

15. Provozní režie

16. Správní režie

17. Přiměřený zisk dopravce náhradní dopravy

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 116/2017 Sb.

Úspory související s přerušením drážní dopravy

Úspory související s přerušením drážní dopravy jsou:

1. Trakční energie a palivo

2. Netrakční energie a palivo

3. Přímý materiál a energie

4. Opravy a údržba vozidel

5. Odpisy dlouhodobého majetku

6. Pronájem a leasing vozidel

7. Mzdové náklady

8. Pojistné na sociální a zdravotní pojištění

9. Cestovné

10. Úhrada za použití dopravní cesty

11. Úhrada za použití ostatní infrastruktury

12. Ostatní přímé náklady

13. Ostatní služby

14. Provozní režie

15. Správní režie

Přesunout nahoru