Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 10/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

Částka 3/2017
Platnost od 20.01.2017
Účinnost od 04.02.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

10

VYHLÁŠKA

ze dne 4. ledna 2017,

kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb. a zákona č. 239/2013 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6, § 7b odst. 6 a § 79 odst. 6 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., se mění takto:

1. V označení části druhé „ROZSAH A OBSAH ÚDAJŮ UVÁDĚNÝCH V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL“ se slovo „DRUHÁ“ nahrazuje slovem „TŘETÍ“, v označení části třetí se slovo „TŘETÍ“ nahrazuje slovem „ČTVRTÁ“, v označení části čtvrté se slovo „ČTVRTÁ“ nahrazuje slovem „PÁTÁ“, v označení části páté se slovo „PÁTÁ“ nahrazuje slovem „ŠESTÁ“, v označení části šesté se slovo „ŠESTÁ“ nahrazuje slovem „SEDMÁ“, v označení části sedmé „SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „OSMÁ“ a v označení části sedmé „ÚČINNOST“ se slovo „SEDMÁ“ nahrazuje slovem „DEVÁTÁ“.

2. V § 3 odst. 4 se slova „odstavce 2 písm. a), c) a d)“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. a) a c)“.

3. V § 23 písm. c) se bod 6 zrušuje.

4. V § 23 se doplňuje písmeno d), které zní:

d) k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou, a náhrada tabulky s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou za poškozenou tabulku s registrační značkou nebo registrační značkou na přání.“.

5. V § 24 se na konci odstavce 1 doplňují věty: „Registrační značka vydávaná za poškozenou registrační značku se na tabulku registrační značky vždy vyznačí formou prolisování bez ohledu na to, jak byla vyhotovena původní registrační značka a jakou měla formu. Pokud počet znaků původní registrační značky neodpovídá provedení registrační značky podle této vyhlášky, uspořádají se znaky tak, že se zleva vynechá nadbytečný počet znaků, a na takto uvolněném místě se znak nevyznačuje.“.

6. V § 27 odst. 2 se věta první nahrazuje větou „Mezi jednotlivé znaky se nevkládá žádné interpunkční znaménko s výjimkou registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou.“.

7. V § 29 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(8) Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky jsou uvedeny v příloze č. 25 k této vyhlášce.“.

8. V § 29 se doplňují odstavce 10 a 11, které znějí:

(10) Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 26 k této vyhlášce.

(11) Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.“.

9. V § 31 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.

10. V § 40 odst. 4 se slova „30. června 2016“ nahrazují slovy „31. prosince 2017“.

11. Příloha č. 13 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 13 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla

lícová strana

Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla - lícová strana

rubová strana

Vzor osvědčení o registraci zvláštního motorového vozidla a zvláštního přípojného vozidla - rubová strana“.

12. Příloha č. 16 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 16 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary znaků registrační značky na tabulce s registrační značkou

1. a) Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

Výška znaku - 75 mm

Šířka znaku - 40 mm

Síla čáry - 11,5 mm

[všechny kótované rozměry jsou uvedeny v milimetrech]

Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

1. b) Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

Výška znaku - 75 mm

Šířka znaku - 40 mm

Síla čáry - 11,5 mm

Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 75 x 40 mm

1. c) Speciální znak registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (viz § 27 odst. 5 vyhlášky) s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

Výška znaku - 75 mm

Šířka znaku - 40 mm

Síla čáry - 11,5 mm

Speciální znak registrační značky k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu (viz § 27 odst. 5 vyhlášky) s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

2. a) Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm

Výška znaku - 56 mm

Šířka znaku - 30 mm

Síla čáry - 8 mm

Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm

2. b) Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm

Výška znaku - 56 mm

Šířka znaku - 30 mm

Síla čáry - 8 mm

Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 56 x 30 mm

3. a) Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm

Výška znaku - 48,75 mm

Šířka znaku - 26 mm

Síla čáry - 7 mm

Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm

3. b) Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm

Výška znaku - 48,75 mm

Šířka znaku - 26 mm

Síla čáry - 7 mm

Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm

4. a) Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 28 x 15 mm

Výška znaku - 28 mm

Šířka znaku - 15 mm

Síla čáry - 5 mm

Znaky vyjádřené velkými písmeny latinské abecedy (viz § 27 odst. 3 vyhlášky) velikosti 28 x 15 mm

4. b) Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm

Výška znaku - 28 mm

Šířka znaku - 15 mm

Síla čáry - 5 mm

Znaky vyjádřené arabskou číslicí (viz § 27 odst. 4 vyhlášky) velikosti 48,75 x 26 mm“.

13. Doplňuje se příloha č. 25, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky

Rozměry a tvary modrého pruhu s vyznačením znaku Evropské unie a rozlišovací značky České republiky“.

14. Doplňuje se příloha č. 26, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Rozměry a provedení tabulek s registrační značkou

a) Standardní

1. Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 200 x 160 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 200 x 160 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm

Pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm

2. Pro všechna zvláštní vozidla

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 520 x 110 mm

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 520 x 110 mm

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 280 x 200 mm

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 280 x 200 mm

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 200 x 160 mm

Pro všechna zvláštní motorová vozidla o rozměru 200 x 160 mm

3. Diplomatická nebo cizinecká.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 520 x 110 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 520 x 110 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 340 x 200 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 340 x 200 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 280 x 200 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 280 x 200 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 320 x 160 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 320 x 160 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 200 x 160 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 200 x 160 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 80 x 110 mm.

Pro všechna vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je fyzická nebo právnická osoba požívající diplomatických výsad a imunit podle mezinárodní smlouvy o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv o rozměru 200 x 160 mm.

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz) o rozměru 200 x 160 mm.

Kalendáře omezených platností pro rozměry tabulek registračních značek pro rozměry:

Kalendáře omezených platností pro rozměry tabulek registračních značek pro rozměry 520x110, 340x200 a 280x200, 320x160 a 200x160

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla o rozměru 80 x 110 mm.

c) Zvláštní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla (rozměr 210 x 145 mm)

Tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla (rozměr 210 x 145 mm)

2. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz o rozměru 200 x 160 mm.

3. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz o rozměru 200 x 160 mm.

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 340 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 320 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 200 x 160 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.

5. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 520 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 280 x 200 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm.

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 330 x 85 mm (samolepící fólie).

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 330 x 85 mm (samolepící fólie).

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm (samolepící fólie).

Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla) o rozměru 80 x 110 mm (samolepící fólie).

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou o rozměru 520 x 110 mm.

V režimu Standard (7 znaků)

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou o rozměru 520 x 110 mm v režimu Standard (7 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou o rozměru 520 x 110 mm v režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou o rozměru 520 x 110 mm v režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek

1. Tabulka registrační značky je zhotovena z hliníkového plechu s reflexní folií a barvou nebo transparentní sítotiskovou barvou, uvedenou v článku 10 této přílohy. Všechny materiály jsou aplikovány na podklad tak, aby vznikla trvanlivá vazba s podkladem, odolná proti nárazům a ohýbání. Povrch tabulky registrační značky je hladký, omyvatelný a odolný proti povětrnostním vlivům a agresivním vlivům posypových a rozmrazovacích materiálů a pohonných hmot.

2. Registrační značka, písmena, číslice a znaky jsou do tabulky registrační značky vyraženy nebo vylisovány v profilu vysokém maximálně 2 mm. Ve stejně vysokém profilu je vylisována i drážka, tvořící orámování tabulky registrační značky.

3. Materiálem pro nosnou část tabulky registrační značky je hliníkový plech tloušťky 1 mm, který odpovídá technické normě ČSN EN 485-2 (Hliník a slitiny hliníku - část 2 - Mechanické vlastnosti) a ČSN EN 573-3 (Hliník a slitiny hliníku - část 3 - chemické složení a druhy výrobků).

4. Každá registrační značka obsahuje ochranný prvek.

5. Umístění a počet ochranných prvků na tabulce s registrační značkou je minimálně jeden na každou tabulku, umístění a přesný počet jsou patrné z přílohy č. 27 této vyhlášky.

6. Ochranný prvek musí být viditelný po celou dobu životnosti tabulky registrační značky bez použití technických prostředků nebo speciálního osvětlení.

7. Ochranný prvek musí uchovat viditelnost po celou dobu životnosti tabulky registrační značky.

8. Povrchová úprava přední strany tabulky registrační značky je provedena reflexním materiálem, který nesmí činit tabulku registrační značky nečitelnou na fotografii, pořízené za snížené viditelnosti.

9. Ochranný prvek je vyroben tak, aby znemožňoval jeho výrobu nebo reprodukci za pomoci fotografování, kopírování, tisku, laminace nebo jiné grafické metody, jejímž výsledkem by bylo vytvoření podobného znaku na tabulce registrační značky.

10. Fotometrické vlastnosti tabulek registračních značek:

10.1. Minimální koeficient reflexivity reflexní plochy musí odpovídat ISO 7591:1982.

Tabulka 1 - Barva pozadí

Minimální koeficienty retroreflexe RA (v cd lx-1 m-2)

BarvaÚhel pozorováníVstupní úhel
5° 30° 40°
RA max
Bílá0°12'45188250
0°20'50126
1°30'3,520,7
Žlutá0°12'30125250
0°20'2084
1°30'2,30,80,4

10.2 Kolorimetrické vlastnosti:

Tabulka 2 - Barva pozadí TRZ

Barvaosa1234Činitel jasu
(cd/m2)
Bíláx0,3550,3050,2850,335≥0,35
y0,3550,3050,3250,375
Žlutáx0,5450,4870,4270,465≥0,27
y0,4540,4230,4830,534

Tabulka 3 - Trichromatické souřadnice a činitel jasu - Barva pozadí modrého pruhu se znakem Evropské unie s rozlišovací značkou České republiky, a pozadí červeného pruhu s vyznačením kalendáře značek s omezenou platností

Barvaosa1234Činitel jasu
(cd/m2)
Modráx0,0780,1500,2100,137≥0,01
y0,1710,2200,1600,038
Červenáx0,7350,7000,6100,660≥0,05
y0,2650,2500,3400,340

Tabulka 4 - Trichromatické souřadnice a činitel jasu barevného provedení písmen a číslic tabulek registračních značek

Barvaosa1234Činitel jasu
(cd/m2)
Černáx0,3850,3000,2600,345≥0,03
y0,3550,2700,3100,395
Zelenáx0,3130,3130,1770,026≥0,04
y0,6820,4530,3620,399
Modráx0,0780,1960,2250,137≥0,03
y0,1710,2500,1840,038

Podmínky, které se vztahují na registrační značky se zpětným odrazem (retroreflexivní registrační značky) pro motorová vozidla a jejich přívěsy jsou specifikovány v mezinárodní technické normě ISO 7591:1982.“.

15. Doplňuje se příloha č. 27, která včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Technická specifikace ochranného prvku registrační značky, umístění ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou a vyobrazení ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky pro rozměry registračních značek:

- 520 x 110 mm

- 340 x 200 mm

- 280 x 200 mm

- 320 x 160 mm

Rozměr a umístění holografické autodestruktivní samolepky pro rozměry registračních značek 520 x 110 mm, 340 x 200 mm, 280 x 200 mm, 320 x 160 mm

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.

V případě, že registrační značka má pouze jeden prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 200 x 160 mm.

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm

V případě, že registrační značka nemá prolis kruhového tvaru, je ochranný prvek - holografická autodestruktivní samolepka, umístěn do pravé horní poloviny této tabulky. To platí pro rozměry registračních značek 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze slitiny z lehkých kovů rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm

Tabulka s registrační značkou pro sportovní vozidla ze samolepící reflexní fólie rozměr 330 x 85 mm

Ochranný prvek na tabulce s registrační značkou

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek CZ

Ochranný prvek - Obdélník s písmeny CZ

Reflexní fólie na tabulce s registrační značkou má ve své struktuře ochranný prvek

Barva písmen CZ je shodná s barvou reflexní fólie na tabulce s registrační značkou. Prostor v obdélníku, kolem písmen CZ, má jinou barvu, než barva reflexní fólie na tabulce s registrační značkou.

Ochranný prvek je vyroben tak, aby nedošlo k porušení vrchní vrstvy reflexní fólie.

Ochranný prvek nezmenšuje hodnoty reflexivity registrační značky, uvedené v příloze č. 26 této vyhlášky.

Ochranný prvek není možné odstranit bez trvalého poškození reflexní fólie.

Umístění ochranného prvku na tabulkách s registrační značkou

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 80 x 110 mm (sportovní)

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 330 x 85 mm

Vizualizace ochranného prvku registrační značky na tabulce s registrační značkou

a) Standardní registrační značky

1. Tabulky s registrační značkou pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

2. Tabulky s registrační značkou pro všechna zvláštní vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

3. Tabulky s registrační značkou diplomatickou nebo cizineckou

a) pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba požívající diplomatických nebo konzulárních výsad a imunit podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

b) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je administrativně - technický pracovník diplomatické nebo konzulární mise a požívající omezené diplomatické nebo konzulární výsady a imunity podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

c) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je služební personál diplomatické nebo konzulární mise nebo člen mezinárodní organizace

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) tabulky registračních značek pro vozidla, jejichž vlastník nebo provozovatel je osoba vykonávající funkci honorárního konzula podle příslušných mezinárodních smluv

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 220 mm

rozměr 280 x 220 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

4. Tabulky s registrační značkou pro vozidla vyvezená do jiného státu (pro vývoz)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

b) Tabulky s registrační značkou na přání pro všechna silniční motorová vozidla a přípojná vozidla

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

d) Zvláštní registrační značky

6. Na tabulky s registrační značkou pro jízdu z místa prodeje do místa registrace silničního vozidla se ochranný prvek neumisťuje

7. Tabulky s registrační značkou pro manipulační provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

8. Tabulky s registrační značkou pro zkušební provoz

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

9. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla (pro historická vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 340 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 320 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 200 x 160 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

10. Tabulky s registrační značkou pro vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla (pro sportovní vozidla)

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 520 x 110 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 280 x 200 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 330 x 85 mm

rozměr 80 x 110 mm

rozměr 80 x 110 mm

Tabulka s registrační značkou k umístění na nosné zařízení připojitelné k silničnímu vozidlu s registrační značkou již k silničnímu vozidlu přidělenou

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu Standard (7 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu registrační značky na přání (8 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)

V režimu náhrady registrační značky za poškozenou (6 znaků)“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Tabulky s registrační značkou vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky podle dosavadní právní úpravy lze používat do vyčerpání jejich zásob.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru