Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/2016 Sb.Vyhláška o Katalogu odpadů

Částka 38/2016
Platnost od 31.03.2016
Účinnost od 01.04.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

93

VYHLÁŠKA

ze dne 23. března 2016

o Katalogu odpadů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví

a) Katalog odpadů,

b) postup pro zařazování odpadu podle Katalogu odpadů a

c) náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) nebezpečnou látkou látka klasifikovaná jako nebezpečná v důsledku splnění kritérií stanovených v částech 2 až 5 přílohy I přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2),

b) těžkým kovem jakákoli sloučenina antimonu, arsenu, kadmia, chromu s oxidačním číslem VI, mědi, olova, rtuti, niklu, selenu, telluru, thalia a cínu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

c) přechodným kovem jakákoli sloučenina skandia, vanadu, manganu, kobaltu, mědi, ytria, niobu, hafnia, wolframu, titanu, chromu, železa, niklu, zinku, zirkonia, molybdenu a tantalu, včetně těchto látek v kovové podobě, pokud jsou klasifikovány jako nebezpečné látky,

d) stabilizací procesy, které mění nebezpečnost složek odpadu, a tím mění kategorii nebezpečný odpad na kategorii ostatní odpad,

e) částečně stabilizovanými odpady odpady, které po stabilizačním procesu obsahují nebezpečné složky, jež nebyly zcela přeměněny ve složky, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné a které by se v krátkém, středním nebo dlouhém časovém období mohly uvolňovat do životního prostředí,

f) solidifikací procesy, kterými se mění pouze fyzikální skupenství odpadu pomocí přísad beze změny chemických vlastností odpadu.

§ 3

Katalog odpadů

Katalog odpadů je uveden v příloze k této vyhlášce.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle druhů

§ 4

(1) Původce odpadů nebo oprávněná osoba zařazují odpady pod šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž první dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

(2) Podle odvětví, oboru nebo technologického procesu, v němž odpad vzniká, se nejdříve vyhledá odpovídající skupina, uvnitř skupiny potom podskupina odpadu. V dané podskupině se vyhledá název druhu odpadu s příslušným katalogovým číslem; při tom se volí co nejurčitější označení odpadu.

(3) Pokud pro určitý odpad nelze v Katalogu odpadů nalézt odpovídající katalogové číslo odpadu ve skupinách 01 až 12 a 17 až 20, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupinách 13, 14 a 15 Katalogu odpadů.

(4) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupinách 13, 14 a 15, hledá se katalogové číslo pro daný odpad ve skupině 16.

(5) Pokud se nenalezne žádné vhodné katalogové číslo ani ve skupině 16, přidělí se danému odpadu katalogové číslo končící dvojčíslím 99 ze skupiny odpadů vyhledané postupem podle odstavce 2. V názvu odpadu se uvede technický nebo běžně užívaný název. Pokud původce nebo oprávněná osoba zařadí pod jedno katalogové číslo končící na dvojčíslí 99 více druhů odpadů, které se tudíž budou pro účely evidence odlišovat pouze názvem odpadu, nikoliv katalogovým číslem, musí být i tyto odpady v souladu s § 16 odst. 1 písm. e) a § 18 odst. 1 písm. h) zákona o odpadech soustřeďovány utříděně.

(6) V případě, že se odpad skládá z více složek, které jsou v Katalogu odpadů uvedeny pod samostatnými katalogovými čísly, má přednost přiřazení k takovému druhu odpadu, který je z hlediska škodlivých účinků na člověka a na životní prostředí nejvíce nebezpečný.

§ 5

(1) Odpady z autovraků se zařazují pod katalogová čísla v podskupině 16 01. Pokud pro odpad z autovraku není v podskupině 16 01 katalogové číslo uvedeno, postupuje se způsobem stanoveným v § 4 odst. 2, 3 a 5.

(2) Do skupiny 20 se zařadí odpady pouze v tom případě, jedná-li se o odpady komunální nebo o odpady charakteru komunálního odpadu vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.

(3) Odděleně sbíraný obalový odpad, včetně jeho směsí, se i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje do podskupiny 15 01.

§ 6

(1) Původce odpadů, který produkuje odpad podobný komunálnímu odpadu, vytřídí z tohoto odpadu jeho nebezpečné a využitelné složky, které zařadí do podskupiny odpadů 20 01, případně do podskupiny 15 01, a zbylou směs nevyužitelných druhů odpadů kategorie ostatní odpad zařadí pro účely využití nebo odstranění pod katalogové číslo samostatného druhu odpadu 20 03 01 Směsný komunální odpad.

(2) Původce odpadu odpad, který předává do systému pro nakládání s komunálními odpady zavedeného obcí v souladu s § 17 odst. 4 zákona o odpadech, utřídí a zařadí podle Katalogu odpadů v souladu se systémem stanoveným obcí.

(3) Provozovatel zařízení ke sběru autovraků zařadí přijatý autovrak pod katalogové číslo 16 01 04*.

(4) Zpracovatel autovraků může autovrak zařazený pod katalogové číslo 16 01 04* po odnětí nebezpečných částí autovraku a odčerpání jeho provozních náplní zařadit pod katalogové číslo 16 01 06.

Postup pro zařazování odpadu do Katalogu odpadů podle kategorií

§ 7

(1) Nebezpečné odpady jsou označeny v Katalogu odpadů symbolem „*“.

(2) Pokud jsou v Katalogu odpadů jednomu druhu odpadu přiřazena dvě katalogová čísla odpadu, z nichž jedno je označeno jako nebezpečný odpad a druhé nikoliv, odpad se zařazuje pod katalogové číslo podle toho, zda se podle § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech jedná o nebezpečný odpad či nikoliv.

(3) Nebezpečná vlastnost odpadu se posuzuje podle koncentrace látek v odpadech nebo, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2) jinak, provedením zkoušky v laboratořích nebo odborných pracovištích, akreditovaných podle technické normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří. V případě zkoušek na zvířatech a na lidech se přihlédne k článku 7 přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2).

(4) Nebezpečná vlastnost odpadu infekčnost se posuzuje na základě popisu vzniku odpadu, z odborného posudku technologie, v níž dochází k produkci nebo úpravě odpadu, a popisu odpadu z hlediska možného obsahu infekčního agens ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů3).

§ 8

(1) Pokud byla nebezpečná vlastnost odpadu posouzena na základě zkoušky i za využití koncentrací nebezpečných látek stanovených v přímo použitelném předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4), mají přednost výsledky zkoušky.

(2) U nebezpečných vlastností HP 4 Dráždivé, HP 6 Toxické a HP 8 Žíravé se pro posouzení použijí mezní hodnoty pro jednotlivé látky uvedené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4). Je-li látka přítomna v odpadu v koncentraci, která je nižší než mezní hodnota, nezahrne se do žádného výpočtu mezní hodnoty.

(3) Odpady obsahující polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDD/PCDF), 1,1,1-trichlor- 2,2-bis(4-chlorfenyl) ethan (DDT), chlordan, hexachlorcyklohexany (včetně lindanu), dieldrin, endrin, heptachlor, hexachlor-benzen, chlordekon, aldrin, pentachlorbenzen, mirex, toxafen, hexabrombifenyl a/nebo PCB, které překračují koncentrační limity uvedené v příloze IV přímo použitelného předpisu Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách5), se klasifikují jako nebezpečné.

(4) Koncentrační limity stanovené v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů4) se nevztahují na čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. Čisté slitiny kovů v kompaktní formě, které se považují za nebezpečné odpady, jsou jmenovitě uvedeny a označeny jako nebezpečné v příloze k této vyhlášce.

(5) Při posouzení nebezpečných vlastností odpadů lze zohlednit tyto poznámky uvedené v příloze VI přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí2):

a) 1.1.3.1 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek: poznámky B, D, F, J, L, M, P, Q, R a U,

b) 1.1.3.2 Poznámky ke klasifikaci a označování směsí: poznámky 1, 2, 3 a 5.

(6) Pro účely evidence se odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako odpady nebezpečné označují „N“, odpady zařazené jako odpady ostatní se označují „O“ a odpady, kterým byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) a c) zákona o odpadech a nemají v Katalogu odpadů katalogové číslo označené symbolem „*“, se označují jako „O/N“. Odpady zařazené podle Katalogu odpadů jako nebezpečné a zařazené do kategorie ostatní na základě osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů se označují jako „N/O“.

§ 9

Náležitosti návrhu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů

Návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů, který podává obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 5 odst. 2 zákona o odpadech Ministerstvu životního prostředí, obsahuje

a) název odvětví nebo oboru, ve kterém odpad vzniká, a popis technologického procesu, při kterém odpad vzniká,

b) charakteristiku vstupních surovin používaných v technologickém procesu, při kterém odpad vzniká,

c) údaje o složení odpadu a jeho nebezpečných vlastnostech a

d) návrh na zařazení odpadu podle Katalogu odpadů.


§ 10

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

2. Vyhláška č. 503/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

3. Vyhláška č. 168/2007 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.

4. Část druhá vyhlášky č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.


§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.


Příloha k vyhlášce č. 93/2016 Sb.

KATALOG ODPADŮ

Skupiny katalogu odpadů

01Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího fyzikálního a chemického zpracování nerostů a kamene
02Odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, myslivosti, rybářství, lesnictví a z výroby a zpracování potravin
03Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky
04Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu
05Odpady ze zpracování ropy, čištění zemního plynu a z pyrolytického zpracování uhlí
06Odpady z anorganických chemických procesů
07Odpady z organických chemických procesů
08Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev
09Odpady z fotografického průmyslu
10Odpady z tepelných procesů
11Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů a z hydrometalurgie neželezných kovů
12Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické úpravy povrchu kovů a plastů
13Odpady olejů a odpady kapalných paliv (kromě jedlých olejů a odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
14Odpady organických rozpouštědel, chladiv a hnacích médií (kromě odpadů uvedených ve skupinách 07 a 08)
15Odpadní obaly, absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené
16Odpady v tomto katalogu jinak neurčené
17Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)
18Odpady ze zdravotní nebo veterinární péče a /nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou kuchyňských odpadů a odpadů ze stravovacích zařízení, které bezprostředně nesouvisejí se zdravotní péčí)
19Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čištění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely
20Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru
01ODPADY Z GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU, TĚŽBY, ÚPRAVY A DALŠÍHO ZPRACOVÁNÍ NEROSTŮ A KAMENE
01 01Odpady z těžby nerostů
01 01 01Odpady z těžby rudných nerostů
01 01 02Odpady z těžby nerudných nerostů
01 03Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerostů
01 03 04*Hlušina ze zpracování sulfidické rudy obsahující kyseliny nebo kyselinotvorné látky
01 03 05*Jiná hlušina obsahující nebezpečné látky
01 03 06Jiná hlušina neuvedená pod čísly 01 03 04 a 01 03 05
01 03 07*Jiné odpady z fyzikálního a chemického zpracování rudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 03 08Rudný prach neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 09Červený kal z výroby oxidu hlinitého neuvedený pod číslem 01 03 10
01 03 10*Červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahující nebezpečné látky neuvedený pod číslem 01 03 07
01 03 99Odpady jinak blíže neurčené
01 04Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů
01 04 07*Odpady z fyzikálního a chemického zpracování nerudných nerostů obsahující nebezpečné látky
01 04 08Odpadní štěrk a kamenivo neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 09Odpadní písek a jíl
01 04 10Nerudný prach neuvedený pod číslem 01 04 07
01 04 11Odpady ze zpracování potaše a kamenné soli neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 12Hlušina a další odpady z praní a čištění nerostů neuvedené pod čísly 01 04 07 a 01 04 11
01 04 13Odpady z řezání a broušení kamene neuvedené pod číslem 01 04 07
01 04 99Odpady jinak blíže neurčené
01 05Vrtné kaly a jiné vrtné odpady
01 05 04Vrtné kaly a odpady obsahující sladkou vodu
01 05 05*Vrtné kaly a odpady obsahující ropné látky
01 05 06*Vrtné kaly a další vrtné odpady obsahující nebezpečné látky
01 05 07Vrtné kaly a odpady obsahující baryt neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 08Vrtné kaly a odpady obsahující chloridy neuvedené pod čísly 01 05 05 a 01 05 06
01 05 99Odpady jinak blíže neurčené
02ODPADY ZE ZEMĚDĚLSTVÍ, ZAHRADNICTVÍ, RYBÁŘSTVÍ, LESNICTVÍ, MYSLIVOSTI A Z VÝROBY A ZPRACOVÁNÍ POTRAVIN
02 01Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví a myslivosti
02 01 01Kaly z praní a z čištění
02 01 02Odpad živočišných tkání
02 01 03Odpad rostlinných pletiv
02 01 04Odpadní plasty (kromě obalů)
02 01 06Zvířecí trus, moč a hnůj (včetně znečištěné slámy), kapalné odpady, soustřeďované odděleně a zpracovávané mimo místo vzniku
02 01 07Odpady z lesnictví
02 01 08*Agrochemické odpady obsahující nebezpečné látky
02 01 09Agrochemické odpady neuvedené pod číslem 02 01 08
02 01 10Kovové odpady
02 01 99Odpady jinak blíže neurčené
02 02Odpady z výroby a zpracování masa, ryb a jiných potravin živočišného původu
02 02 01Kaly z prania z čištění
02 02 02Odpad živočišných tkání
02 02 03Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 02 04Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 02 99Odpady jinak blíže neurčené
02 03Odpady z výroby a ze zpracování ovoce, zeleniny, obilovin, jedlých olejů, kakaa, kávy, čaje a tabáku; odpady z konzervárenského průmyslu z výroby droždí a kvasničného extraktu, z přípravy a kvašení melasy
02 03 01Kaly z praní, čištění, loupání, odstřeďovaní a separace
02 03 02Odpady konzervačních činidel
02 03 03Odpady z extrakce rozpouštědly
02 03 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 03 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 03 99Odpady jinak blíže neurčené
02 04Odpady z výroby cukru
02 04 01Zemina z čištění a praní řepy
02 04 02Odpad uhličitanu vápenatého
02 04 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 04 99Odpady jinak blíže neurčené
02 05Odpady z mlékárenského průmyslu
02 05 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 05 02Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 05 99Odpady jinak blíže neurčené
02 06Odpady z pekáren a výroby cukrovinek
02 06 01Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 06 02Odpady konzervačních činidel
02 06 03Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 06 99Odpady jinak blíže neurčené
02 07Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojů (s výjimkou kávy, čaje a kakaa)
02 07 01Odpady z praní, čištění a mechanického zpracování surovin
02 07 02Odpady z destilace lihovin
02 07 03Odpady z chemického zpracování
02 07 04Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
02 07 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
02 07 99Odpady jinak blíže neurčené
03ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ DŘEVA A VÝROBY DESEK, NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY
03 01Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku
03 01 01Odpadní kůra a korek
03 01 04*Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky
03 01 05Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04
03 01 99Odpady jinak blíže neurčené
03 02Odpady z impregnace dřeva
03 02 01*Nehalogenovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 02*Chlorovaná organická činidla k impregnaci dřeva
03 02 03*Organokovová činidla k impregnaci dřeva
03 02 04*Anorganická činidla k impregnaci dřeva
03 02 05*Jiná činidla k impregnaci dřeva obsahující nebezpečné látky
03 02 99Činidla k impregnaci dřeva jinak blíže neurčená
03 03Odpady z výroby a zpracování celulózy, papíru a lepenky
03 03 01Odpadní kůra a dřevo
03 03 02Kaly zeleného louhu (ze zpracování černého louhu)
03 03 05Kaly z odstraňování tiskařské černi při recyklaci papíru
03 03 07Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky
03 03 08Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci
03 03 09Odpadní kaustifikační kal
03 03 10Výmětová vlákna, kaly z mechanického oddělování obsahující vlákna, výplně a povrchové vrstvy z mechanického třídění
03 03 11Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 03 03 10
03 03 99Odpady jinak blíže neurčené
04ODPADY Z KOŽEDĚLNÉHO, KOŽEŠNICKÉHO A TEXTILNÍHO PRŮMYSLU
04 01Odpady z kožedělného a kožešnického průmyslu
04 01 01Odpadní klihovka a štípenka
04 01 02Odpad z loužení
04 01 03*Odpady z odmašťování obsahující rozpouštědla bez kapalné fáze
04 01 04Činící břečka obsahující chrom
04 01 05Činící břečka neobsahující chrom
04 01 06Kaly obsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 07Kaly neobsahující chrom, zejména kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
04 01 08Odpady z usní (odpadní holina, postružiny, odřezky, prach z broušení) obsahující chrom
04 01 09Odpady z úpravy a apretace
04 01 99Odpady jinak blíže neurčené
04 02Odpady z textilního průmyslu
04 02 09Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer)
04 02 10Organické hmoty z přírodních produktů (např. tuk, vosk)
04 02 14*Odpady z apretace obsahující organická rozpouštědla
04 02 15Jiné odpady z apretace neuvedené pod číslem 04 02 14
04 02 16*Barviva a pigmenty obsahující nebezpečné látky
04 02 17Jiná barviva a pigmenty neuvedené pod číslem 04 02 16
04 02 19*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
04 02 20Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 04 02 19
04 02 21Odpady z nezpracovaných textilních vláken
04 02 22Odpady ze zpracovaných textilních vláken
04 02 99Odpady jinak blíže neurčené
05ODPADY ZE ZPRACOVÁNÍ ROPY, ČIŠTĚNÍ ZEMNÍHO PLYNU A Z PYROLYTICKÉHO ZPRACOVÁNÍ UHLÍ
05 01Odpady ze zpracování ropy
05 01 02*Kaly z odsolovacích zařízení
05 01 03*Kaly ze dna nádrží na ropné látky
05 01 04*Kyselé alkylové kaly
05 01 05*Uniklé (rozlité) ropné látky
05 01 06*Ropné kaly z údržby zařízení
05 01 07*Kyselé dehty
05 01 08*Jiné dehty
05 01 09*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
05 01 10Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 05 01 09
05 01 11*Odpady z čištění pohonných hmot pomocí zásad
05 01 12*Ropa obsahující kyseliny
05 01 13Kaly z napájecí vody pro kotle
05 01 14Odpad z chladicích kolon
05 01 15*Upotřebené filtrační hlinky
05 01 16Odpady obsahující síru z odsiřování ropy
05 01 17Asfalt
05 01 99Odpady jinak blíže neurčené
05 06Odpady z pyrolytického zpracování uhlí
05 06 01*Kyselé dehty
05 06 03*Jiné dehty
05 06 04Odpad z chladicích kolon
05 06 99Odpady jinak blíže neurčené
05 07Odpady z čištění a z přepravy zemního plynu
05 07 01*Odpady obsahující rtuť
05 07 02Odpady obsahující síru
05 07 99Odpady jinak blíže neurčené
06ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
06 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání kyselin
06 01 01*Kyselina sírová a kyselina siřičitá
06 01 02*Kyselina chlorovodíková
06 01 03*Kyselina fluorovodíková
06 01 04*Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá
06 01 05*Kyselina dusičná a kyselina dusitá
06 01 06*Jiné kyseliny
06 01 99Odpady jinak blíže neurčené
06 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání alkálií
06 02 01*Hydroxid vápenatý
06 02 03*Hydroxid amonný
06 02 04*Hydroxid sodný a hydroxid draselný
06 02 05*Jiné alkálie
06 02 99Odpady jinak blíže neurčené
06 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání solí a jejich roztoků a oxidů kovů
06 03 11*Pevné soli a roztoky obsahující kyanidy
06 03 13*Pevné soli a roztoky obsahující těžké kovy
06 03 14Pevné soli a roztoky neuvedené pod čísly 06 03 11 a 06 03 13
06 03 15*Oxidy kovů obsahující těžké kovy
06 03 16Oxidy kovů neuvedené pod číslem 06 03 15
06 03 99Odpady jinak blíže neurčené
06 04Odpady obsahující kovy neuvedené pod číslem 06 03
06 04 03*Odpady obsahující arsen
06 04 04*Odpady obsahující rtuť
06 04 05*Odpady obsahující jiné těžké kovy
06 04 99Odpady jinak blíže neurčené
06 05Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
06 05 02*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
06 05 03Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 06 05 02
06 06Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sirných sloučenin, z chemických procesů výroby a zpracování síry a z odsiřovacích procesů
06 06 02*Odpady obsahující nebezpečné sulfidy
06 06 03Odpady obsahující jiné sulfidy neuvedené pod číslem 06 06 02
06 06 99Odpady jinak blíže neurčené
06 07Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání halogenů a z chemických procesů zpracování halogenů
06 07 01*Odpady obsahující azbest z elektrolýzy
06 07 02*Aktivní uhlí z výroby chlóru
06 07 03*Kaly síranu barnatého obsahující rtuť
06 07 04*Roztoky a kyseliny, např. vyčerpaná kyselina
06 07 99Odpady jinak blíže neurčené
06 08Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání křemíku a jeho derivátů
06 08 02*Odpady obsahující nebezpečné chlorsilany
06 08 99Odpady jinak blíže neurčené
06 09Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání sloučenin fosforu a z chemických procesů zpracování fosforu
06 09 02Struska obsahující fosfor
06 09 03*Reakční odpady na bázi vápníku obsahující nebo znečištěné nebezpečnými látkami
06 09 04Jiné reakční odpady na bázi vápníku neuvedené pod číslem 06 09 03
06 09 99Odpady jinak blíže neurčené
06 10Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání dusíkatých sloučenin z chemických procesů zpracování dusíku a z výroby hnojiv
06 10 02*Odpady obsahující nebezpečné látky
06 10 99Odpady jinak blíže neurčené
06 11Odpady z výroby anorganických pigmentů a kalidel
06 11 01Odpady na bázi vápníku z výroby oxidu titaničitého
06 11 99Odpady jinak blíže neurčené
06 13Odpady z jiných anorganických chemických procesů
06 13 01*Anorganické pesticidy, činidla k impregnaci dřeva a další biocidy
06 13 02*Upotřebené aktivní uhlí (kromě odpadu uvedeného pod číslem 06 07 02)
06 13 03Saze průmyslově vyráběné
06 13 04*Odpady ze zpracování azbestu
06 13 05*Saze
06 13 99Odpady jinak blíže neurčené
07ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ
07 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání základních organických sloučenin
07 01 01*Promývací vody a matečné louhy
07 01 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 01 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 01 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 01 09*Halogenované filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 10*Jiné filtrační koláče, upotřebená absorpční činidla
07 01 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 01 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 01 11
07 01 99Odpady jinak blíže neurčené
07 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken
07 02 01*Promývací vody a matečné louhy
07 02 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 02 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 02 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 02 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 02 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 02 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 02 11
07 02 13Plastový odpad
07 02 14*Odpady přísad obsahující nebezpečné látky
07 02 15Odpady přísad neuvedené pod číslem 07 02 14
07 02 16*Odpady obsahující nebezpečné silikony
07 02 17Odpady obsahující silikony neuvedené pod číslem 07 02 16
07 02 99Odpady jinak blíže neurčené
07 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických barviv a pigmentů (kromě odpadů uvedených v podskupině 06 11)
07 03 01*Promývací vody a matečné louhy
07 03 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 03 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 03 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 03 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 03 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 03 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 03 11
07 03 99Odpady jinak blíže neurčené
07 04Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání organických pesticidů (kromě odpadů uvedených pod čísly 02 01 08 a 02 01 09), činidel k impregnaci dřeva (kromě odpadů uvedených v podskupině 03 02) a dalších biocidů
07 04 01*Promývací vody a matečné louhy
07 04 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 04 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 04 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 04 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 04 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 04 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 04 11
07 04 13*Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 04 99Odpady jinak blíže neurčené
07 05Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání farmaceutických výrobků
07 05 01*Promývací vody a matečné louhy
07 05 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 05 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 05 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 05 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 05 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 05 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 05 11
07 05 13*Pevné odpady obsahující nebezpečné látky
07 05 14Pevné odpady neuvedené pod číslem 07 05 13
07 05 99Odpady jinak blíže neurčené
07 06Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tuků, maziv, mýdel, detergentů, dezinfekčních prostředků a kosmetiky
07 06 01*Promývací vody a matečné louhy
07 06 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 06 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 06 08*Ostatní destilační a reakční zbytky
07 06 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 06 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 06 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 06 11
07 06 99Odpady jinak blíže neurčené
07 07Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání čistých chemických látek a blíže nespecifikovaných chemických výrobků
07 07 01*Promývací vody a matečné louhy
07 07 03*Organická halogenovaná rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 04*Jiná organická rozpouštědla, promývací kapaliny a matečné louhy
07 07 07*Halogenované destilační a reakční zbytky
07 07 08*Jiné destilační a reakční zbytky
07 07 09*Halogenované filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 10*Jiné filtrační koláče a upotřebená absorpční činidla
07 07 11*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
07 07 12Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 07 07 11
07 07 99Odpady jinak blíže neurčené
08ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ), LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV
08 01Odpady z výroby, zpracování, distribuce, používání a odstraňování barev a laků
08 01 11*Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 12Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11
08 01 13*Kaly z barev nebo z laků obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 14Jiné kaly z barev nebo z laků neuvedené pod číslem 08 01 13
08 01 15*Vodné kaly obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 16Jiné vodné kaly obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 15
08 01 17*Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 01 18Jiné odpady z odstraňování barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17
08 01 19*Vodné suspenze obsahující barvy nebo laky s obsahem organických rozpouštědel nebo jiných nebezpečných látek
08 01 20Jiné vodné suspenze obsahující barvy nebo laky neuvedené pod číslem 08 01 19
08 01 21*Odpadní odstraňovače barev nebo laků
08 01 99Odpady jinak blíže neurčené
08 02Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání ostatních nátěrových hmot (včetně keramických materiálů)
08 02 01Odpadní práškové nátěrové barvy
08 02 02Vodné kaly obsahující keramické materiály
08 02 03Vodné suspenze obsahující keramické materiály
08 02 99Odpady jinak blíže neurčené
08 03Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání tiskařských barev
08 03 07Vodné kaly obsahující tiskařské barvy
08 03 08Vodné kapalné odpady obsahující tiskařské barvy
08 03 12*Odpadní tiskařské barvy obsahující nebezpečné látky
08 03 13Odpadní tiskařské barvy neuvedené pod číslem 08 03 12
08 03 14*Kaly tiskařských barev obsahující nebezpečné látky
08 03 15Kaly tiskařských barev neuvedené pod číslem 08 03 14
08 03 16*Odpadní leptací roztoky
08 03 17*Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky
08 03 18Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 03 17
08 03 19*Disperzní olej
08 03 99Odpady jinak blíže neurčené
08 04Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání lepidel a těsnicích materiálů (včetně vodotěsnících výrobků)
08 04 09*Odpadní lepidla a těsnicí materiály obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 10Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09
08 04 11*Kaly z lepidel a těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 12Jiné kaly z lepidel a těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 11
08 04 13*Vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky
08 04 14Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo těsnicích materiálů neuvedené pod číslem 08 04 13
08 04 15*Odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály s organickými rozpouštědly nebo s jinými nebezpečnými látkami
08 04 16Jiné odpadní vody obsahující lepidla nebo těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 15
08 04 17*Kalafunový olej
08 04 99Odpady jinak blíže neurčené
08 05Odpady jinak blíže neurčené ve skupině 08
08 05 01*Odpadní isokyanáty
09ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRŮMYSLU
09 01Odpady z fotografického průmyslu
09 01 01*Vodné roztoky vývojek a aktivátorů
09 01 02*Vodné roztoky vývojek ofsetových desek
09 01 03*Roztoky vývojek v rozpouštědlech
09 01 04*Roztoky ustalovačů
09 01 05*Bělicí roztoky a roztoky bělicích ustalovačů
09 01 06*Odpady obsahující stříbro ze zpracování fotografického odpadu v místě jeho vzniku
09 01 07Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 08Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra
09 01 10Fotoaparáty najedno použití bez baterií
09 01 11*Fotoaparáty najedno použití obsahující baterie uvedené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 16 06 03
09 01 12Fotoaparáty najedno použití obsahující jiné baterie neuvedené pod číslem 09 01 11
09 01 13*Odpadní vody ze zpracování stříbra v místě jeho vzniku neuvedené pod číslem 09 01 06
09 01 99Odpady jinak blíže neurčené
10ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESŮ
10 01Odpady z elektráren a jiných spalovacích zařízení (kromě odpadů uvedených v podskupině 19)
10 01 01Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 02Popílek ze spalování uhlí
10 01 03Popílek ze spalování rašeliny a neošetřeného dřeva
10 01 04*Popílek a kotelní prach ze spalování ropných produktů
10 01 05Pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování spalin
10 01 07Reakční produkty z odsiřování spalin na bázi vápníku ve formě kalů
10 01 09*Kyselina sírová
10 01 13*Popílek z emulgovaných uhlovodíků použitých způsobem obdobným palivu
10 01 14*Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
1001 15Škvára, struska a kotelní prach ze spoluspalování odpadu neuvedené pod číslem 10 01 14
10 01 16*Popílek ze spoluspalování odpadu obsahující nebezpečné látky
1001 17Popílek ze spoluspalování odpadu neuvedený pod číslem 10 01 16
10 01 18*Odpady z čištění odpadních plynů obsahující nebezpečné látky
1001 19Odpady z čištění odpadních plynů neuvedené pod čísly 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
10 01 20*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
1001 21Jiné kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 01 20
10 01 22*Vodné kaly z čištění kotlů obsahující nebezpečné látky
10 01 23Vodné kaly z čištění kotlů neuvedené pod číslem 10 01 22
10 01 24Písky z fluid nich loží
10 01 25Odpady ze skladování a z přípravy paliva pro tepelné elektrárny
10 01 26Odpady z čištění chladicí vody
10 01 99Odpady jinak blíže neurčené
10 02Odpady z průmyslu železa a oceli
10 02 01Odpady ze zpracování strusky
10 02 02Nezpracovaná struska
10 02 07*Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 02 08Jiné pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 02 07
10 02 10Okuje z válcování
1002 11*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 02 12Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 02 11
10 02 13*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 02 14Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 02 13
10 02 15Jiné kaly a filtrační koláče
10 02 99Odpady jinak blíže neurčené
10 03Odpady z pyrometalurgie hliníku
10 03 02Odpadní anody
10 03 04*Strusky z prvního tavení
10 03 05Odpadní oxid hlinitý
10 03 08*Solné strusky z druhého tavení
10 03 09*Černé stery z druhého tavení
10 03 15*Stery, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
10 03 16Jiné stery neuvedené pod číslem 10 03 15
10 03 17*Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 03 18Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 03 17
10 03 19*Prach ze spalin obsahující nebezpečné látky
10 03 20Prach ze spalin neuvedený pod číslem 10 03 19
10 03 21*Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) obsahující nebezpečné látky
10 03 22Jiný úlet a prach (včetně prachu z kulových mlýnů) neuvedené pod číslem 10 03 21
10 03 23*Pevné odpady z čištění plynů obsahující nebezpečné látky
10 03 24Pevné odpady z čištění plynů neuvedené pod číslem 10 03 23
10 03 25*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 03 26Kaly a filtrační koláče z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 03 25
10 03 27*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 03 28Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 03 27
10 03 29*Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů obsahující nebezpečné látky
10 03 30Odpady z úpravy solných strusek a černých stěrů neuvedené pod číslem 10 03 29
10 03 99Odpady jinak blíže neurčené
10 04Odpady z pyrometalurgie olova
10 04 01*Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 04 02*Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)
10 04 03*Arzeničnan vápenatý
10 04 04*Prach z čištění spalin
10 04 05*Jiný úlet a prach
10 04 06*Pevný odpad z čištění plynu
10 04 07*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 04 09*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 04 10Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 04 09
10 04 99Odpady jinak blíže neurčené
10 05Odpady z pyrometalurgie zinku
10 05 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 05 03*Prach z čištění spalin
10 05 04Jiný úlet a prach
10 05 05*Pevné odpady z čištění plynu
10 05 06*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 05 08*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 05 09Ostatní odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 05 08
10 05 10*Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
1005 11Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 05 10
10 05 99Odpady jinak blíže neurčené
10 06Odpady z pyrometalurgie mědi
10 06 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 02Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)
10 06 03*Prach z čištění spalin
10 06 04Jiný úlet a prach
10 06 06*Pevný odpad z čištění plynu
10 06 07*Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 06 09*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 06 10Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 06 09
10 06 99Odpady jinak blíže neurčené
10 07Odpady z pyrometalurgie stříbra, zlata a platiny
10 07 01Strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 02Pěna a stery (z prvního a druhého tavení)
10 07 03Pevný odpad z čištění plynu
10 07 04Jiný úlet a prach
10 07 05Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 07 07*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 07 08Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 07 07
10 07 99Odpady jinak blíže neurčené
10 08Odpady z pyrometalurgie jiných neželezných kovů
10 08 04Úlet a prach
10 08 08*Solné strusky z prvního a druhého tavení
10 08 09Jiné strusky
10 08 10*Stery a pěny, které jsou hořlavé nebo při styku s vodou uvolňují hořlavé plyny v nebezpečných množstvích
1008 11Jiné stery a pěny neuvedené pod číslem 10 08 10
10 08 12*Odpady obsahující dehet z výroby anod
10 08 13Odpady obsahující uhlík z výroby anod neuvedené pod číslem 10 08 12
10 08 14Odpadní anody
10 08 15*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 16Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 08 15
10 08 17*Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 08 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 08 17
10 08 19*Odpady z čištění chladicí vody obsahující ropné látky
10 08 20Jiné odpady z čištění chladicí vody neuvedené pod číslem 10 08 19
10 08 99Odpady jinak blíže neurčené
10 09Odpady ze slévání železných odlitků
10 09 03Pecní struska
10 09 05*Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 09 07*Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 09 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 07
10 09 09*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 09 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 09 09
1009 11*Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 09 12Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 09 11
10 09 13*Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 09 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 09 13
10 09 15*Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 09 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 09 15
10 09 99Odpady jinak blíže neurčené
10 10Odpady ze slévání odlitků neželezných kovů
10 10 03Pecní struska
10 10 05*Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 06Licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 05
10 10 07*Licí formy a jádra použitá k odlévání obsahující nebezpečné látky
10 10 08Licí formy a jádra použitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 10 07
10 10 09*Prach z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 10 10Prach z čištění spalin neuvedený pod číslem 10 10 09
10 10 11*Jiný úlet obsahující nebezpečné látky
10 10 12Jiný úlet neuvedený pod číslem 10 10 11
10 10 13*Odpadní pojiva obsahující nebezpečné látky
10 10 14Odpadní pojiva neuvedená pod číslem 10 10 13
10 10 15*Odpadní činidla na indikaci prasklin obsahující nebezpečné látky
10 10 16Odpadní činidla na indikaci prasklin neuvedená pod číslem 10 10 15
10 10 99Odpady jinak blíže neurčené
10 11Odpady z výroby skla a skleněných výrobků
10 11 03Odpadní materiály na bázi skelných vláken
10 11 05Úlet a prach
10 11 09*Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním obsahující nebezpečné látky
10 11 10Odpadní sklářský kmen před tepelným zpracováním neuvedený pod číslem 10 11 09
10 11 11*Odpadní sklo v malých částicích a skelný prach obsahující těžké kovy (např. z obrazovek)
10 11 12Odpadní sklo neuvedené pod číslem 10 11 11
10 11 13*Kaly z leštění a broušení skla obsahující nebezpečné látky
10 11 14Kaly z leštění a broušení skla neuvedené pod číslem 10 11 13
10 11 15*Pevné odpady z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 16Pevné odpady z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 15
10 11 17*Kaly a filtrační koláče z čištění spalin obsahující nebezpečné látky
10 11 18Kaly a filtrační koláče z čištění spalin neuvedené pod číslem 10 11 17
10 11 19*Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
10 11 20Pevné odpady z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 10 11 19
10 11 99Odpady jinak blíže neurčené
10 12Odpady z výroby keramického zboží, cihel, tašek a staviv
10 1201Odpadní keramické hmoty před tepelným zpracováním
10 12 03Úlet a prach
10 12 05Kaly a filtrační koláče z čištění plynů
10 12 06Vyřazené formy
10 12 08Odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
10 12 09*Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 12 10Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 12 09
10 12 11*Odpady z glazování obsahující těžké kovy
10 12 12Odpady z glazování neuvedené pod číslem 10 12 11
10 12 13Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku
10 12 99Odpady jinak blíže neurčené
10 13Odpady z výroby cementu, vápna a sádry a předmětů a výrobků z nich vyráběných
10 1301Odpad surovin před tepelným zpracováním
10 13 04Odpady z kalcinace a hašení vápna
10 13 06Úlet a prach (kromě odpadů uvedených pod čísly 101312a101313)
10 13 07Kaly a filtrační koláče z čištění plynu
10 13 09*Odpady z výroby azbestocementu obsahující azbest
10 13 10Odpady z výroby azbestocementu neuvedené pod číslem 10 13 09
10 13 11Odpady z jiných směsných materiálů na bázi cementu neuvedené pod čísly 10 1309a1013 10
10 13 12*Pevné odpady z čištění plynu obsahující nebezpečné látky
10 13 13Pevné odpady z čištění plynu neuvedené pod číslem 10 13 12
10 13 14Odpadní beton a betonový kal
10 13 99Odpady jinak blíže neurčené
10 14Odpady z krematorií
10 14 01*Odpad z čištění plynu obsahující rtuť
11ODPADY Z CHEMICKÝCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV, Z POVRCHOVÝCH ÚPRAV KOVU A JINÝCH MATERIÁLU A Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVU
11 01Odpady z chemických povrchových úprav, z povrchových úprav kovů a jiných materiálů (např. galvanizace, zinkování, moření, leptání, fosfátování, alkalické odmašťování, anodická oxidace)
11 01 05*Kyselé mořicí roztoky
11 01 06*Kyseliny blíže nespecifikované
11 01 07*Alkalické mořicí roztoky
11 01 08*Kaly z fosfátování
11 01 09*Kaly a filtrační koláče obsahující nebezpečné látky
11 01 10Kaly a filtrační koláče neuvedené pod číslem 11 01 09
11 01 11*Oplachové vody obsahující nebezpečné látky
11 01 12Oplachové vody neuvedené pod číslem 110111
11 01 13*Odpady z odmašťování obsahující nebezpečné látky
11 01 14Odpady z odmašťování neuvedené pod číslem 11 01 13
11 01 15*Výluhy a kaly z membránových systémů nebo ze systémů iontoměničů obsahující nebezpečné látky
11 01 16*Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
11 01 98*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 01 99Odpady jinak blíže neurčené
11 02Odpady z hydrometalurgie neželezných kovů
11 02 02*Kaly z hydrometalurgie zinku (včetně jarositu a goethitu)
11 02 03Odpady z výroby anod pro vodné elektrolytické procesy
11 02 05*Odpady z hydrometalurgie mědi obsahující nebezpečné látky
11 02 06Odpady z hydrometalurgie mědi neuvedené pod číslem 11 02 05
11 02 07*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
11 02 99Odpady jinak blíže neurčené
11 03Kaly a pevné odpady z popouštěcích procesů
11 03 01*Odpady obsahující kyanidy
11 03 02*Jiné odpady
11 05Odpady ze žárového zinkování
11 05 01Tvrdý zinek
11 05 02Zinkový popel
11 05 03*Pevné odpady z čištění plynu
11 05 04*Upotřebené tavidlo
11 05 99Odpady jinak blíže neurčené
12ODPADY Z TVÁŘENÍ A Z FYZIKÁLNÍ A MECHANICKÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY KOVŮ A PLASTŮ
12 01Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů
12 01 01Piliny a třísky železných kovů
12 01 02Úlet železných kovů
12 01 03Piliny a třísky neželezných kovů
12 01 04Úlet neželezných kovů
12 01 05Plastové hobliny a třísky
12 01 06*Odpadní minerální řezné oleje obsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 07*Odpadní minerální řezné oleje neobsahující halogeny (kromě emulzí a roztoků)
12 01 08*Odpadní řezné emulze a roztoky obsahující halogeny
12 01 09*Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující halogeny
12 01 10*Syntetické řezné oleje
12 01 12*Upotřebené vosky a tuky
1201 13Odpady ze svařování
12 01 14*Kaly z obrábění obsahující nebezpečné látky
12 01 15Jiné kaly z obrábění neuvedené pod číslem 12 01 14
12 01 16*Odpadní materiál z otryskávání obsahující nebezpečné látky
12 01 17Odpadní materiál z otryskávání neuvedený pod číslem 12 01 16
12 01 18*Kovový kal (brusný kal, honovací kal a kal z lapování) obsahující olej
12 01 19*Snadno biologicky rozložitelný řezný olej
12 01 20*Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály obsahující nebezpečné látky
12 01 21Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály neuvedené pod číslem 12 01 20
12 01 99Odpady jinak blíže neurčené
12 03Odpady z procesů odmašťování vodou a vodní parou (kromě odpadů uvedených ve skupině 11)
12 03 01*Prací vody
12 03 02*Odpady z odmašťování vodní parou
13ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05, 12 A 19)
13 01Odpadní hydraulické oleje
13 01 01*Hydraulické oleje obsahující PCB
13 01 04*Chlorované emulze
13 01 05*Nechlorované emulze
13 01 09*Chlorované hydraulické minerální oleje
13 01 10*Nechlorované hydraulické minerální oleje
1301 11*Syntetické hydraulické oleje
13 01 12*Snadno biologicky rozložitelné hydraulické oleje
13 01 13*Jiné hydraulické oleje
13 02Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04*Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05*Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 06*Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07*Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08*Jiné motorové, převodové a mazací oleje
13 03Odpadní izolační a teplonosné oleje
13 03 01*Odpadní izolační nebo teplonosné oleje s obsahem PCB
13 03 06*Minerální chlorované izolační a teplonosné oleje neuvedené pod číslem 13 03 01
13 03 07*Minerální nechlorované izolační a teplonosné oleje
13 03 08*Syntetické izolační a teplonosné oleje
13 03 09*Snadno biologicky rozložitelné izolační a teplonosné oleje
13 03 10*Jiné izolační a teplonosné oleje
13 04Oleje z lodního dna
13 04 01*Oleje ze dna lodí vnitrozemské plavby
13 04 02*Oleje z kanalizace přístavních mol
13 04 03*Oleje ze dna jiných lodí
13 05Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01*Pevný podíl z lapáků písku a odlučovačů oleje
13 05 02*Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03*Kaly z lapáků nečistot
13 05 06*Olej z odlučovačů oleje
13 05 07*Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08*Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje
13 07Odpady kapalných paliv
13 07 01*Topný olej a motorová nafta
13 07 02*Motorový benzín
13 07 03*Jiná paliva (včetně směsí)
13 08Odpadní oleje blíže nespecifikované
13 08 01*Odsolené kaly nebo emulze
13 08 02*Jiné emulze
13 08 99*Odpady jinak blíže neurčené
14ODPADNÍ ORGANICKÁ ROZPOUŠTĚDLA, CHLADICÍ A HNACÍ MÉDIA (KROMĚ ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 07 A 08)
14 06Odpadní organická rozpouštědla, chladicí média a hnací média rozprašovačů pěn a aerosolů
14 06 01*Chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC), hydrofluorouhlovodíky (HFC)
14 06 02*Jiná halogenovaná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 03*Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
14 06 04*Kaly nebo pevné odpady obsahující halogenovaná rozpouštědla
14 06 05*Kaly nebo pevné odpady obsahující ostatní rozpouštědla
15ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ
15 01Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01Papírové a lepenkové obaly
15 01 02Plastové obaly
15 01 03Dřevěné obaly
15 01 04Kovové obaly
15 01 05Kompozitní obaly
15 01 06Směsné obaly
15 01 07Skleněné obaly
15 01 09Textilní obaly
15 01 10*Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
1501 11*Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
15 02Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02*Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
15 02 03Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02
16ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ
16 01Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby (kromě odpadů uvedených ve skupinách 13, 14 a v podskupinách 16 06 a 16 08)
16 01 03Pneumatiky
16 01 04*Autovraky
16 01 06Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 07*Olejové filtry
16 01 08*Součástky obsahující rtuť
16 01 09*Součástky obsahující PCB
16 01 10*Výbušné součásti (např. airbagy)
1601 11*Brzdové destičky obsahující asbest
1601 12Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 13*Brzdové kapaliny
16 01 14*Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
1601 15Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 16Nádrže na zkapalněný plyn
1601 17Železné kovy
1601 18Neželezné kovy
1601 19Plasty
16 01 20Sklo
1601 21*Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 1601 07až1601 11 a1601 13 a 16 01 14
16 01 22Součástky jinak blíže neurčené
16 01 99Odpady jinak blíže neurčené
16 02Odpady z elektrického a elektronického zařízení
16 02 09*Transformátory a kondenzátory obsahující PCB
16 02 10*Jiná vyřazená zařízení obsahující PCB nebo těmito látkami znečištěná neuvedená pod číslem 16 02 09
1602 11*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky, hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a hydrofluorouhlovodíky (HFC)
16 02 12*Vyřazená zařízení obsahující volný azbest
16 02 13*Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 12
16 02 14Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13
16 02 15*Nebezpečné složky odstraněné z vyřazených zařízení
16 02 16Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15
16 03Vadné šarže a nepoužité výrobky
16 03 03*Anorganické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 04Anorganické odpady neuvedené pod číslem 16 03 03
16 03 05*Organické odpady obsahující nebezpečné látky
16 03 06Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05
16 03 07*Kovová rtuť
16 04Odpady výbušných materiálů
16 04 01*Odpadní munice a střelivo
16 04 02*Odpad z pyrotechnických výrobků
16 04 03*Odpad z jiných výbušných materiálů
16 05Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 04*Plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) obsahující nebezpečné látky
16 05 05Jiné plyny v tlakových nádobách (včetně halonů) neuvedené pod číslem 16 05 04
16 05 06*Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07*Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 08*Vyřazené organické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 09Vyřazené chemikálie neuvedené pod čísly 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08
16 06Baterie a akumulátory
16 06 01*Olověné akumulátory
16 06 02*Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
16 06 03*Baterie obsahující rtuť
16 06 04Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
16 06 05Jiné baterie a akumulátory
16 06 06*Odděleně soustřeďované elektrolyty z baterií a akumulátorů
16 07Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrží a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08*Odpady obsahující ropné látky
16 07 09*Odpady obsahující jiné nebezpečné látky
16 07 99Odpady jinak blíže neurčené
16 08Upotřebené katalyzátory
16 08 01Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 02*Upotřebené katalyzátory obsahující nebezpečné přechodné kovy nebo jejich sloučeniny
16 08 03Upotřebené katalyzátory obsahující jiné přechodné kovy nebo sloučeniny přechodných kovů jinak blíže neurčené
16 08 04Upotřebené tekuté katalyzátory z katalytického krakování (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
16 08 05*Upotřebené katalyzátory obsahující kyselinu fosforečnou
16 08 06*Upotřebené kapaliny použité jako katalyzátory
16 08 07*Upotřebené katalyzátory znečištěné nebezpečnými látkami
16 09Oxidační činidla
16 09 01*Manganistany, např. manganistan draselný
16 09 02*Chromany, např. chroman draselný, dichroman draselný nebo sodný
16 09 03*Peroxidy, např. peroxid vodíku
16 09 04*Oxidační činidla jinak blíže neurčená
16 10Odpadní vody určené k úpravě mimo místo vzniku
16 1001*Odpadní vody obsahující nebezpečné látky
16 10 02Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01
16 10 03*Vodné koncentráty obsahující nebezpečné látky
16 10 04Vodné koncentráty neuvedené pod číslem 16 10 03
16 11Odpadní vyzdívky a žáruvzdorné materiály
16 11 01*Vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 02Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 01
16 11 03*Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 04Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 05*Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů obsahující nebezpečné látky
16 11 06Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)
17 01Beton, cihly, tašky a keramika
17 01 01Beton
17 01 02Cihly
17 01 03Tašky a keramické výrobky
17 01 06*Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky
17 01 07Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02Dřevo, sklo a plasty
17 02 01Dřevo
17 02 02Sklo
17 02 03Plasty
17 02 04*Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné
17 03Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01*Asfaltové směsi obsahující dehet
17 03 02Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01
17 03 03*Uhelný dehet a výrobky z dehtu
17 04Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03Olovo
17 04 04Zinek
17 04 05Železo a ocel
17 04 06Cín
17 04 07Směsné kovy
17 04 09*Kovový odpad znečištěný nebezpečnými látkami
17 04 10*Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky
17 04 11Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10
17 05Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina
17 05 03*Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky
17 05 04Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 05*Vytěžená jalová hornina a hlušina obsahující nebezpečné látky
17 05 06Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 05 07*Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky
17 05 08Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07
17 06Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu
17 06 01*Izolační materiál s obsahem azbestu
17 06 03*Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
17 06 04Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03
17 06 05*Stavební materiály obsahující azbest
17 08Stavební materiál na bázi sádry
17 08 01*Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami
17 08 02Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01
17 09Jiné stavební a demoliční odpady
17 09 01*Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť
17 09 02*Stavební a demoliční odpady obsahující PCB (např. těsnící materiály obsahující PCB, podlahoviny na bázi pryskyřic obsahující PCB, utěsněné zasklené dílce obsahující PCB, kondenzátory obsahující PCB)
17 09 03*Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky
17 09 04Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
18ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A / NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)
18 01Odpady z porodnické péče, z diagnostiky, z léčení nebo prevence nemocí lidí
18 01 01Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)
18 01 02Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv (kromě čísla 18 01 03)
18 01 03*Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 04Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 01 06*Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
18 01 07Chemikálie neuvedené pod číslem 18 01 06
18 01 08*Nepoužitelná cytostatika
18 01 09*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 08
18 01 10*Odpadní amalgám ze stomatologické péče
18 02Odpady z výzkumu, diagnostiky, léčení nebo prevence nemocí zvířat
18 02 01Ostré předměty (kromě čísla 18 02 02)
18 02 02*Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 03Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce
18 02 05*Chemikálie sestávající z nebezpečných látek nebo tyto látky obsahující
18 02 06Jiné chemikálie neuvedené pod číslem 18 02 05
18 02 07*Nepoužitelná cytostatika
18 02 08*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 02 07
19ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY
19 01Odpady ze spalování nebo z pyrolýzy odpadů
19 01 02Železné materiály získané z pevných zbytků po spalování
19 01 05*Filtrační koláče z čištění odpadních plynů
19 01 06*Odpadní vody z čištění odpadních plynů a jiné odpadní vody
19 01 07*Pevné odpady z čištění odpadních plynů
19 01 10*Upotřebené aktivní uhlí z čištění spalin
1901 11*Popel a struska obsahující nebezpečné látky
1901 12Jiný popel a struska neuvedené pod číslem 19 01 11
19 01 13*Popílek obsahující nebezpečné látky
1901 14Jiný popílek neuvedený pod číslem 19 01 13
19 01 15*Kotelní prach obsahující nebezpečné látky
1901 16Kotelní prach neuvedený pod číslem 19 01 15
19 01 17*Odpad z pyrolýzy obsahující nebezpečné látky
1901 18Odpad z pyrolýzy neuvedený pod číslem 19 01 17
1901 19Odpadní písky z fluidních loží
19 01 99Odpady jinak blíže neurčené
19 02Odpady z fyzikálně-chemických úprav odpadů (např. odstraňování chrómu či kyanidů, neutralizace)
19 02 03Upravené směsi odpadů obsahující pouze odpady nehodnocené jako nebezpečné
19 02 04*Upravené směsi odpadů, které obsahují nejméně jeden odpad hodnocený jako nebezpečný
19 02 05*Kaly z fyzikálně-chemického zpracování obsahující nebezpečné látky
19 02 06Kaly z fyzikálně-chemického zpracování neuvedené pod číslem 19 02 05
19 02 07*Olej a koncentráty ze separace
19 02 08*Kapalné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 09*Pevné hořlavé odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 10Hořlavé odpady neuvedené pod čísly 19 02 08 a 19 02 09
1902 11*Jiné odpady obsahující nebezpečné látky
19 02 99Odpady jinak blíže neurčené
19 03Stabilizované/ solidifikované odpady
19 03 04*Odpad hodnocený jako nebezpečný, částečně stabilizovaný, neuvedený pod číslem 19 03 08
19 03 05Stabilizovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 04
19 03 06*Solidifikovaný odpad hodnocený jako nebezpečný
19 03 07Solidifikovaný odpad neuvedený pod číslem 19 03 06
19 03 08*Částečně stabilizovaná rtuť
19 04Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikace
19 04 01Vitrifikovaný odpad
19 04 02*Popílek a jiný odpad z čištění spalin
19 04 03*Nevitrifikovaná pevná fáze
19 04 04Chladící voda z ochlazování vitrifikovaného odpadu
19 05Odpady z aerobního zpracování pevných odpadů
19 05 01Nezkompostovaný podíl komunálního nebo podobného odpadu
19 05 02Nezkompostovaný podíl odpadů živočišného a rostlinného původu
19 05 03Kompost nevyhovující jakosti
19 05 99Odpady jinak blíže neurčené
19 06Odpady z anaerobního zpracování odpadu
19 06 03Extrakty z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 04Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování komunálního odpadu
19 06 05Extrakty z anaerobního zpracování odpadů živočišného a rostlinného původu
19 06 06Produkty vyhnívání z anaerobního zpracování živočišného a rostlinného odpadu
19 06 99Odpady jinak blíže neurčené
19 07Průsaková voda ze skládek
19 07 02*Průsaková voda ze skládek obsahující nebezpečné látky
19 07 03Průsaková voda ze skládek neuvedená pod číslem 19 07 02
19 08Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené
19 08 01Shrabky z česlí
19 08 02Odpady z lapáků písku
19 08 05Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 08 06*Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 08 07*Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 08 08*Odpad z membránového systému obsahující těžké kovy
19 08 09Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky
19 08 10*Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09
1908 11*Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 12Kaly z biologického čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 11
19 08 13*Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky
19 08 14Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových odpadních vod neuvedené pod číslem 19 08 13
19 08 99Odpady jinak blíže neurčené
19 09Odpady z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmyslové účely
19 09 01Pevné odpady z primárního čištění (z česlí a filtrů)
19 09 02Kaly z čiření vody
19 09 03Kaly z dekarbonizace
19 09 04Upotřebené aktivní uhlí
19 09 05Nasycené nebo upotřebené pryskyřice iontoměničů
19 09 06Roztoky a kaly z regenerace iontoměničů
19 09 99Odpady jinak blíže neurčené
19 10Odpady z drcení odpadu obsahujícího kovy
19 1001Železný a ocelový odpad
19 10 02Neželezný odpad
19 10 03*Lehké frakce a prach obsahující nebezpečné látky
19 10 04Lehké frakce a prach neuvedené pod číslem 19 10 03
19 10 05*Jiné frakce obsahující nebezpečné látky
19 10 06Jiné frakce neuvedené pod číslem 19 10 05
19 11Odpady z regenerace olejů
19 11 01*Upotřebené filtrační hlinky
19 11 02*Kyselé dehty
19 11 03*Odpadní voda z regenerace olejů
19 11 04*Odpady z čištění paliv pomocí zásad
19 11 05*Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku obsahující nebezpečné látky
19 11 06Kaly z čištění odpadních vod v místě jejich vzniku neuvedené pod číslem 19 11 05
19 11 07*Odpady z čištění spalin
19 11 99Odpady jinak blíže neurčené
19 12Odpady z úpravy odpadů jinde neuvedené (např. třídění, drcení, lisování, peletizace)
19 1201Papír a lepenka
19 12 02Železné kovy
19 12 03Neželezné kovy
19 12 04Plasty a kaučuk
19 12 05Sklo
19 12 06*Dřevo obsahující nebezpečné látky
19 12 07Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06
19 12 08Textil
19 12 09Nerosty (např. písek, kameny)
19 12 10Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu)
19 12 11*Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahujícího nebezpečné látky
19 12 12Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11
19 13Odpady ze sanace zeminy a podzemní vody
19 1301*Pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 02Pevné odpady ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 01
19 13 03*Kaly ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky
19 13 04Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod číslem 19 13 03
19 13 05*Kaly ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 06Kaly ze sanace podzemní vody neuvedené pod číslem 19 13 05
19 13 07*Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody obsahující nebezpečné látky
19 13 08Jiný kapalný odpad ze sanace podzemní vody neuvedený pod číslem 19 13 07
20KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU
20 01Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 01 01Papír a lepenka
20 01 02Sklo
20 01 08Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
20 01 10Oděvy
20 01 11Textilní materiály
20 01 13*Rozpouštědla
20 01 14*Kyseliny
20 01 15*Zásady
20 01 17*Fotochemikálie
20 01 19*Pesticidy
20 01 21*Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
20 01 23*Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
20 01 25Jedlý olej a tuk
20 01 26*Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
20 01 27*Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
20 01 28Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 29*Detergenty obsahující nebezpečné látky
20 01 30Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29
20 01 31*Nepoužitelná cytostatika
20 01 32*Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31
20 01 33*Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
20 01 34Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33
20 01 35*Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23
20 01 36Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35
20 01 37*Dřevo obsahující nebezpečné látky
20 01 38Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39Plasty
20 01 40Kovy
20 01 41Odpady z čištění komínů
20 01 99Další frakce jinak blíže neurčené
20 02Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu)
20 02 01Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02Zemina a kameny
20 02 03Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03Ostatní komunální odpady
20 03 01Směsný komunální odpad
20 03 02Odpad z tržišť
20 03 03Uliční smetky
20 03 04Kal ze septiků a žump
20 03 06Odpad z čištění kanalizace
20 03 07Objemný odpad
20 03 99Komunální odpady jinak blíže neurčené

Vysvětlivky:

1) K podskupině katalogových čísel 16 02: Podrobnější zařazování podle jednotlivých typů elektrozařízení pouze pro účely evidence a ohlašování elektrozařízení a elektroodpadu je stanoveno vyhláškou č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů.

2) Ke katalogovému číslu 16 02 13 a 20 01 35: Nebezpečné součástky z elektrického a elektronického zařízení mohou zahrnovat akumulátory a baterie uvedené v podskupině 16 06 a označené jako nebezpečné; rtuťové přepínače, sklo z obrazovek a jiné aktivované sklo atd.

3) Ke katalogovému číslu 18 01 01 a 18 02 01: Odpadům použitých ostrých předmětů se přiřazuje kategorie nebezpečný odpad podle § 6 odst. 1 písm. b) a § 6 odst. 2 zákona o odpadech především s ohledem na šíření infekce.

4) Ke katalogovému číslu 18 01 03 a 18 02 03: Odstraněním nebezpečné vlastnosti infekčnosti se rozumí provedení řádné dekontaminace, jejíž účinnost byla prověřena dlouhodobým zkoušením a prokazatelně dokázána.

Poznámky pod čarou

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic.
Rozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES.

2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

3) Vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.

4) Nařízení Komise (EU) č. 1357/2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS.

Přesunout nahoru