Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 84/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Částka 33/2016
Platnost od 21.03.2016
Účinnost od 21.03.2016
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

84

VYHLÁŠKA

ze dne 15. března 2016,

kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 k provedení § 56 odst. 8, § 62 odst. 5, § 63 odst. 2 a § 79 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 101/2013 Sb., zákona č. 233/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, se mění takto:

1. V úvodní větě se slova „§ 79 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 79 odst. 9“.

2. V § 20 odstavec 3 zní:

(3) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.“.

3. V § 20 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Osoba uvedená v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů musí mít na sobě oblečen výstražný oděv.“.

4. V příloze č. 1 se za položku č. A 12b vkládá nová položka č. A 12c, která zní:

A 12cZnačka - Osoby na osobních přepravnícíchOsoby na osobních přepravnících
Značka upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se osoby na osobních přepravnících často pohybují nebo shromažďují, přejíždějí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vjetí do vozovky.

“.

5. V příloze č. 3 se za položku č. B 30 vkládá nová položka č. B 30a, která zní:

B 30aZnačka - Zákaz vjezdu osobních přepravníkůZákaz vjezdu osobních přepravníků
Značka zakazuje vjezd osob na osobních přepravnících a jízdu na osobním přepravníku. Vedení osobního přepravníku chodcem je povoleno.

“.

6. V příloze č. 5 části 1 se za položku č. IZ 8b vkládají nové položky č. IZ 9a a IZ 9b, které znějí:

IZ 9aZnačka - Zóna pro cyklistyZóna pro cyklisty
Značka označuje oblast, kde kromě obecných pravidel provozu na pozemních komunikacích platí zvláštní pravidla pro provoz v cyklistické zóně.
Ve spodní části značky se uvedou nápisem nebo vhodným symbolem jiná vozidla než jízdní kola, kterým je vjezd do cyklistické zóny povolen.

Značka - Zóna pro cyklisty

IZ 9bZnačka - Konec zóny pro cyklistyKonec zóny pro cyklisty
Značka označuje konec cyklistické zóny.

Značka může být při výjezdu z cyklistické zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Zóna pro cyklisty“.

“.

7. V příloze č. 7 části 2 položka č. 218 zní:

218Značka - Osoba na osobním přepravníkuOsoba na osobním přepravníku

“.

8. V příloze č. 8 části 2 položka č. V 8b zní:

V 8bZnačka - Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodcePřejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce
Značka vyznačuje plochu určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce.
Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce

“.

9. V příloze č. 8 části 2 se za položku č. V 8b vkládá nová položka č. V 8c, která zní:

V8cZnačka - Sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklistySdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty
Značka označuje přechod pro chodce sdružený s plochou určenou pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci v místě křížení stezky pro chodce a cyklisty s jinou pozemní komunikací.

“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru