Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 83/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Částka 32/2016
Platnost od 21.03.2016
Účinnost od 21.03.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

83

VYHLÁŠKA

ze dne 14. března 2016,

kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 13 odst. 4, § 14 odst. 6, § 16 odst. 5, § 18 odst. 11, § 29 odst. 2, § 39 odst. 14, § 40 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 7/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 297/2009 Sb. a zákona č. 223/2015 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., vyhlášky č. 294/2005 Sb., vyhlášky č. 353/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2008 Sb., vyhlášky č. 478/2008 Sb., vyhlášky č. 170/2010 Sb., vyhlášky č. 61/2010 Sb., vyhlášky č. 35/2014 Sb. a vyhlášky č. 27/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a), § 2 písm. a) a § 4 odst. 2 písm. d) bodě 3 se slova „ , bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště“ nahrazují slovy „a sídlo“.

2. V § 1 odst. 1 písmeno c) zní:

c) označení a adresu provozovny, kde je nebo bude využívání, odstraňování, sběr nebo výkup odpadů provozován, adresu sídla žadatele, jde-li o mobilní zařízení, včetně doložení právního vztahu žadatele k předmětné provozovně, zeměpisné souřadnice provozovny ve formátu uvedeném v příloze č. 22,“.

3. V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene g) doplňují slova „ , způsoby nakládání s odpadem podle příloh č. 3 a 4 zákona“.

4. V § 1 odst. 1 písm. h) se slova „se kterými bude v zařízení nakládáno“ nahrazují slovy „vstupujících a vystupujících ze zařízení, a pokud jsou v zařízení vyráběny výrobky, též popis výrobků vystupujících ze zařízení“.

5. V § 1 odst. 1 se za písmeno h) vkládají nová písmena i) a j), která znějí:

i) způsoby nakládání s odpady v zařízení podle přílohy č. 20 tabulky č. 1,

j) roční projektovanou kapacitu zařízení a další kapacity odpovídající danému typu zařízení související s jeho provozem podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,“.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena k) až p).

6. V § 1 odst. 1 písmeno p) zní:

p) identifikační číslo zařízení, pokud je souhlas k provozování zařízení vydáván k již existujícímu zařízení; v případě mobilních zařízení identifikační číslo zařízení přidělené krajským úřadem příslušným podle sídla,“.

7. V § 1 se na konci odstavce 1 doplňují písmena q) až s), která včetně poznámky pod čarou č. 19 znějí:

q) návrh provozního řádu v listinné a elektronické podobě a návrh na zavedení provozního deníku, jejichž obsah pro různé typy zařízení je uveden v příloze č. 1 a zvláštních právních předpisech19),

r) opatření pro ukončení provozu zařízení k nakládání s odpady a způsob jeho zabezpečení, který zajistí, že zařízení nebude po ukončení provozu ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí,

s) vyjádření orgánu ochrany veřejného zdraví k provoznímu řádu podle § 75 písm. d) zákona.

19) Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady).
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady).
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky).“.

8. V § 1 odst. 2 písmena a) a b) znějí:

a) celkovou projektovanou kapacitu skládky v metrech krychlových podle tabulky č. 1 kapacit zařízení obsažené v příloze č. 22,

b) projektovou dokumentaci,“.

9. V § 1 odst. 3 se za slova „řádu zařízení“ vkládají slova „nebo projektové dokumentace skládky“ a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova „nebo projektové dokumentace skládky“.

10. V § 1 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Je-li to důvodné z technických a ekonomických důvodů, je dostačující poskytnutí mapových, obrazových a grafických podkladů, které jsou součástí návrhu provozního řádu podle odstavce 1 písm. q), pouze v listinné podobě.“.

11. V § 4 odst. 2 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , zařízení pro zjišťování hmotnosti přijímaného odpadu“ a v písmeni d) se za bod 1 vkládá nový bod 2, který zní:

2. identifikační číslo zařízení,“.

Dosavadní body 2 až 5 se označují jako body 3 až 6.

12. V § 4 odst. 3 se slovo „(vlastník)“ zrušuje.

13. V § 5 odstavec 5 zní:

(5) Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu musí být označen v souladu s § 26 a popřípadě jménem a příjmením osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.“.

14. V § 5 odst. 7 se slova „příloze č. 2“ nahrazují slovy „příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20)“.

Poznámka pod čarou č. 20 zní:

20) Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.“.

15. V § 7 odst. 5 se slova „příloze č. 2“ nahrazují slovy „příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20)“.

16. V § 7 se dosavadní odstavec 7 označuje jako odstavec 6.

17. V § 8 odstavec 2 zní:

(2) Jako odpady, při jejichž odběru nebo výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady a vést o těchto skutečnostech evidenci, se vymezují tyto druhy odpadů podle Katalogu odpadů:

Kód druhu odpaduNázev druhu odpadu
02 01 10Kovové odpady
15 01 04Kovové obaly
16 01 04*Autovraky
16 01 06Autovraky zbavené kapalin a jiných nebezpečných součástí
16 01 17Železné kovy
16 01 18Neželezné kovy
16 08 01Upotřebené katalyzátory obsahující zlato, stříbro, rhenium, rhodium, paladium, iridium nebo platinu (kromě odpadu uvedeného pod číslem 16 08 07)
17 04 01Měď, bronz, mosaz
17 04 02Hliník
17 04 03Olovo
17 04 04Zinek
17 04 05Železo a ocel
17 04 06Cín
17 04 07Směsné kovy
17 04 11Kabely neuvedené pod 17 04 10
20 01 40Kovy.“.

18. V § 8 odst. 5 písm. e) se za slova „písm. c)“ vkládá slovo „ , g)“ a na konci textu se doplňují slova „ , s výjimkou kompletní autobaterie, která se v tomto případě nepovažuje za součást autovraku“.

19. V § 8 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) Při odběru nebo výkupu odpadů vymezených v odstavcích 2 a 5 může provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů poskytovat úplatu pouze způsobem uvedeným v § 18 odst. 5 zákona.“.

20. V § 13 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

21. V § 14 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.

22. Část pátá se včetně nadpisu zrušuje.

23. Nadpis části šesté zní: „ZPŮSOB VEDENÍ PRŮBĚŽNÉ EVIDENCE ODPADŮ, OHLAŠOVÁNÍ EVIDENCE ODPADŮ, ÚDAJŮ O ZAŘÍZENÍ, ČINNOSTI DOPRAVCŮ ODPADŮ, ÚDAJŮ O OBECNÍM SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ, PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ, ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ O ROZHODNUTÍCH A VYJÁDŘENÍCH A ZPŮSOB PŘIDĚLOVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA ZAŘÍZENÍ“.

24. V § 21 odst. 1 se za slova „samostatnou provozovnu“ vkládají slova „nebo zařízení“.

25. V § 22 odst. 1 písmeno b) zní:

b) obec údaje o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „obecní systém nakládání s komunálními odpady“) na listě č. 5 přílohy č. 20.“.

26. V § 22 odst. 3 větě první se za slova „samostatnou provozovnu“ vkládají slova „ , zařízení“ a slova „nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje“ se zrušují.

27. V § 22 odstavec 4 zní:

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá hlášení podle odstavců 1 a 2 ministerstvu a krajskému úřadu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu příslušných orgánů veřejné správy, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

28. V § 22 se odstavce 5 a 6 zrušují.

29. § 23 a 24 včetně nadpisů znějí:

㤠23

Rozsah a způsob ohlašování údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona, malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona a činnosti dopravců odpadů

(1) Provozovatelé zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a provozovatelé malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona, včetně mobilních zařízení, zasílají údaje o provozu zařízení podle přílohy č. 22.

(2) Provozovatelé skládek odpadů zasílají údaje o stavu vytvořené finanční rezervy, údaje o volné kapacitě skládky a údaje o poplatcích za ukládání odpadů na skládky na listě č. 4 přílohy č. 20.

(3) Dopravci odpadů zasílají údaje o své činnosti podle přílohy č. 27.

(4) Hlášení podle odstavců 1 až 3 zasílá krajský úřad ministerstvu v elektronické podobě v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 24

Rozsah a způsob zasílání informací o rozhodnutích a vyjádřeních vydaných podle zákona

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zasílá ministerstvu informace o jím vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle § 79 odst. 4 písm. e) zákona podle přílohy č. 25 elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Krajský úřad zasílá ministerstvu informace o jím vydaných rozhodnutích podle zákona podle přílohy č. 25 elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, která se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

30. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který včetně nadpisu zní:

㤠24a

Způsob přidělování identifikačního čísla zařízení

(1) Formát identifikačního čísla zařízení je CZXYYYYY, kde X je označení kraje a YYYYY je pořadové číslo evidovaného zařízení v rámci příslušného kraje. Označení kraje je následující: A - Hlavní město Praha, S - Středočeský, U - Ústecký, L - Liberecký, K - Karlovarský, H - Královéhradecký, E - Pardubický, P - Plzeňský, C -Jihočeský, J - Vysočina, B - Jihomoravský, M - Olomoucký, T - Moravskoslezský, Z - Zlínský.

(2) Přidělení identifikačního čísla zařízení zahrnuje jeho vytvoření ve formátu podle odstavce 1 a sdělení provozovateli zařízení.

(3) V případě mobilního zařízení přiděluje identifikační číslo zařízení krajský úřad, na jehož území má provozovatel mobilního zařízení sídlo.

(4) Krajský úřad, který vede řízení o žádosti o vydání souhlasu k provozování mobilního zařízení, které doposud nemá přidělené identifikační číslo zařízení a jehož provozovatel nemá na území kraje sídlo, informuje krajský úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo, o vydání tohoto souhlasu do 5 dnů ode dne jeho vydání. Krajský úřad, v jehož správním obvodu má provozovatel mobilního zařízení sídlo, zašle sdělení identifikačního čísla mobilního zařízení na vědomí krajskému úřadu, který vydal souhlas k provozování zařízení.

(5) Již jednou přidělené identifikační číslo zařízení nelze měnit, odstranit ani přidělit jinému zařízení.

(6) Pokud dojde k převodu nebo přechodu užívacího práva k zařízení, identifikační číslo zařízení se nemění.

(7) Samostatné identifikační číslo zařízení se přidělí každému zařízení určenému k nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. g) zákona a každému zařízení určenému k nakládání s vybranými výrobky, které se staly odpadem, uvedenými v § 25 odst. 1 písm. h) zákona.“.

31. § 25 včetně nadpisu zní:

㤠25

Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

(1) Ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů od jednoho odesílatele k jednomu příjemci z jednoho nebo více míst nakládky do jednoho místa vykládky je uveden v příloze č. 26.

(2) V případě, že se přeprava nebezpečných odpadů uskuteční vícekrát v jeden den jedním dopravním prostředkem z jednoho místa nakládky do jednoho místa vykládky, může být ohlášena podle přílohy č. 26 na jednom ohlašovacím listu s uvedením, že se jedná o kyvadlovou přepravu.

(3) Doklad přiložený v listinné podobě k zásilce nebezpečného odpadu obsahuje informace v rozsahu ohlašovacího listu uvedeného v příloze č. 26.

(4) Pokud se jedná o přepravu nebezpečných odpadů vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany, ohlašuje se ministerstvu pouze v listinné podobě. Odesílatel vyplní dva ohlašovací listy, z nichž jeden si ponechá potvrzený. Druhý ohlašovací list odesílatel přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si jej ponechá příjemce.“.

32. Za § 25 se vkládá nový § 26, který zní:

㤠26

Způsob a rozsah označování nebezpečných odpadů je uveden v příloze č. 29.“.

33. Část sedmá se včetně nadpisu zrušuje.

34. V příloze č. 1 bodě 5.2 se slova „a seznamu nebezpečných odpadů“ zrušují.

35. V příloze č. 2 bodě 1 písm. c) se za slova „dodavatele odpadu“ vkládají slova „ , včetně identifikačního čísla zařízení u oprávněných osob“ a za slovo „svoz“ se vkládají slova „ , včetně identifikačního čísla zařízení“.

36. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu písmene d) doplňují slova „ , a jejich uchování po dobu 5 let“.

37. V příloze č. 2 bodě 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „ , včetně identifikačního čísla tohoto zařízení“.

38. V příloze č. 2 bodě 2 písmeno a) zní:

a) IČO, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny. V případě vzniku odpadu mimo provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo provozovny a název provozovny neuvádí,“.

39. Příloha č. 3 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 21 zní:

„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu

Obsah identifikačního listu nebezpečného odpadu“.

40. Příloha č. 14 se zrušuje.

41. V příloze č. 15 písmeno n) zní:

n) vody,“.

42. Příloha č. 19 se zrušuje.

43. Příloha č. 20 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 22 zní:

„Příloha č. 20 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlášení o produkci a nakládání s odpady“.

44. Příloha č. 22 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 22 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona

Hlášení údajů o zařízení ke sběru a výkupu, využívání a odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 zákona a malých zařízení podle § 33b odst. 1 zákona“.

45. Přílohy č. 23 a 24 se zrušují.

46. Příloha č. 25 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 23 zní:

„Příloha č. 25 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Hlášení krajského úřadu o vydaných rozhodnutích podle zákona, včetně ohlášených údajů o zařízeních a přidělovaných identifikačních číslech zařízení a hlášení obecního úřadu obce s rozšířenou působností o vydaných rozhodnutích a vyjádřeních podle zákona

Hlášení obsahuje:

1) identifikaci ohlašovatele:

a) identifikační číslo krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

b) název úřadu,

c) úplnou a přesnou adresu úřadu,

d) jméno a příjmení osoby zpracovávající hlášení, včetně kontaktních údajů (telefon, e-mail),

2) informaci o vydaných a platných rozhodnutích a vyjádřeních obsahující:

a) číslo jednací,

b) věc (předmět řízení),

c) datum žádosti, datum vydání rozhodnutí a datum nabytí právní moci,

d) dobu platnosti, pokud je rozhodnutí vydáno na dobu určitou,

e) identifikaci účastníků řízení23) podle stavu platného v době vydání rozhodnutí zahrnující: identifikační číslo osoby, identifikační číslo základní územní jednotky, obchodní firmu nebo název a sídlo, pokud jde o právnickou osobu, obchodní firmu nebo jméno a příjmení a sídlo, pokud jde o fyzickou osobu oprávněnou k podnikání,

f) seznam odpadů uvedených v rozhodnutí, vstupujících a vystupujících z technologie a dalších odpadů, se kterými bude v zařízení nakládáno podle provozního řádu nebo odpady podle § 16 odst. 3 zákona, včetně katalogového čísla odpadu, skutečné kategorie odpadu a název odpadu podle Katalogu odpadů,

g) název, kód zařízení pro katalogizaci typů zařízení podle číselníku, který je součástí přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy. Uvádí se pouze v případě rozhodnutí týkajících se provozování zařízení a ohlašování zařízení,

h) roční projektovanou kapacitu zařízení v tunách za rok nebo celkovou projektovanou kapacitu skládky v metrech krychlových,

i) další údaje o kapacitě podle tabulky č. 1 přílohy č. 22,

j) označení ustanovení zákona o odpadech, podle kterého bylo v řízení rozhodováno, a to podle číselníku, který je součástí přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy,

3) rozhodnutí, vyjádření podle zákona a provozní řád zařízení ve formátu, který je stanoven v přenosovém datovém standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy. Je-li to důvodné z technických důvodů a ekonomických důvodů, je možné upustit od elektronické podoby mapových, obrazových a grafických podkladů, které jsou součástí provozního řádu,

4) údaje z evidence zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malých zařízení podle § 33b odst. 1, kterým krajský úřad přidělil identifikační číslo zařízení, včetně těchto čísel, dále včetně PID u zařízení povolených podle integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci22), a to v požadovaném rozsahu údajů podle přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy,

5) údaje z evidence ohlášených údajů dle § 23 v požadovaném rozsahu údajů podle přenosového datového standardu ministerstva, zveřejněného na portálu veřejné správy.

23) § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.“.

47. Příloha č. 26 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR

Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“.

48. Příloha č. 27 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 27 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Dopravce odpadů

Dopravce odpadů“.

50. Za přílohu č. 27 se doplňuje příloha č. 29, která zní:

„Příloha č. 29 k vyhlášce č. 383/2001 Sb.

Označování nebezpečných odpadů

1. Prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi uvedenými v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20) se označují písemně názvem odpadu, jeho katalogovým číslem a dále kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem vycházejícím z přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí21) a grafickým symbolem nebezpečné vlastnosti HP 9 podle Evropské dohody ADR2).

2. Označení kódem a názvem nebezpečné vlastnosti, nápisem „nebezpečný odpad“ a výstražným grafickým symbolem se uvádí na označovacím štítku, který je umístěn tak, aby byl při běžném nakládání viditelný pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady. Název odpadu a jeho katalogové číslo musí být při běžném nakládání viditelné pro osobu nakládající s nebezpečnými odpady, a mohou být součástí štítku. Pokud jsou název odpadu a jeho katalogové číslo součástí štítku, musí být uvedeny stejnou velikostí písma jako nápis „nebezpečný odpad“. Část štítku s názvem odpadu a jeho katalogovým číslem se nezapočítává do minimálních rozměrů štítku podle bodu 4.

3. V případě, že odpad vykazuje současně více nebezpečných vlastností je prostředek a místo pro soustřeďování nebezpečných odpadů označeno štítkem se dvěma nebo více grafickými symboly všech těchto nebezpečných vlastností.

4. Nejmenší možné rozměry označení nebezpečných odpadů (štítků) jsou stanoveny v následující tabulce:

Velikost obalu (l)Nejmenší rozměr štítku (mm)Rozměry každého z výstražných symbolů (v milimetrech)
menší nebo rovno 3pokud možno alespoň
52 x74
větší než 10x10 pokud možno alespoň
16x16
větší než 3 a menší nebo rovno 50alespoň 74 x 105alespoň 23 x 23
větší než 50 a menší nebo rovno 500alespoň 105 x 148alespoň 32 x 32
větší než 500alespoň 148x210alespoň 46 x 46

5. Použití grafických symbolů podle tabulky:

Grafické symboly mají černý znak na bílém podkladu s červeným rámečkem, který je dostatečně široký, aby byl jasně viditelný.

Pořadové čísloGrafický symbolNebezpečná vlastnost
1HP 1 VýbušnéHP 1 Výbušné
2HP 2 OxidujícíHP 2 Oxidující
3HP 3 HořlavéHP 3 Hořlavé
4HP 4 Dráždivé a) , HP 8 ŽíravéHP 4 Dráždivé a)
HP 8 Žíravé
5HP 4 Dráždivé b), HP 15 Následně nebezpečnýHP 4 Dráždivé b)
HP 15 Následně nebezpečný
6HP 6 Akutní toxicita , HP 12 Uvolňování akutně toxického plynuHP 6 Akutní toxicita
HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu
7HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí, HP 7 Karcinogenní, HP 10 Toxické pro reprodukci, HP 11 Mutagenní, HP 13 SenzibilizujícíHP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány/Toxicita při vdechnutí
HP 7 Karcinogenní
HP 10 Toxické pro reprodukci
HP 11 Mutagenní
HP 13 Senzibilizující
8HP 9 InfekčníHP 9 Infekční
9HP 14 EkotoxickýHP 14 Ekotoxický
10Grafický symbol se doplní podle projevující se nebezpečné vlastnosti, kterou v době vzniku nemělHP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání sním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku nemělc)
Na štítku se uvede název nebezpečné vlastnosti následovně:
Následně nebezpečný

Vysvětlivky k tabulce:

a) Pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: žíravost pro kůži Skin corr. 1A, (H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí) a na poškození očí Eye dam. 1, (H318 Způsobuje vážné poškození očí).

b) Pro nebezpečné odpady obsahující látky (nebo směsi) klasifikované jedním z následujících kódů tříd a kategorií nebezpečnosti a kódů standardních vět o nebezpečnosti: dráždivost pro kůži Skin irrit. 2 (H315 Dráždí kůži) a na podráždění očí Eye irrit. 2 (H319 Způsobuje vážné podráždění očí).
V případě, že odpad obsahuje nebo je podezření, že odpad obsahuje nebezpečné látky nebo směsi uvedené v písmeni a) i v písmeni b), pak se použije grafický symbol uvedený pod písmenem a).

c) V případě, že odpad nebude vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl, ale bude uvolňovat do vodného výluhu škodliviny v množstvích překračujících hodnoty limitních koncentrací ve výluhu stanovených v tabulce č. 2 přílohy č. 1 k vyhlášce o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, nebo pokud obsahuje látku, které je možné přiřadit alespoň jednu vlastnost ze standardních vět o nebezpečnosti nebo doplňkových informací o nebezpečnosti uvedených v tabulce č. 9 v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů20), přiřazuje se mu grafický symbol pod pořadovým číslem 5 a název nebezpečné vlastnosti „Následně nebezpečný“.“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nebezpečný odpad nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 26 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen alespoň nápisem „nebezpečný odpad“.

2. Shromažďovací prostředek nebezpečného odpadu nemusí být do 31. května 2016 označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud je označen podle § 5 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Identifikační list nebezpečného odpadu nemusí do 31. května 2016 obsahovat údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud obsahuje údaje podle přílohy č. 3 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

4. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je v rámci písemných informací podle přílohy č. 2 bodu 2 písm. a) vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, povinen poskytovat osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady identifikační číslo provozovny od 1. května 2016.

5. Při vedení průběžné evidence a v ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a při ohlašování přepravy nebezpečných odpadů podle § 25 vyhlášky č. 383/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, jsou původci odpadů a oprávněné osoby povinni používat identifikační číslo provozovny u údajů o odpadech, které budou předány a převzaty po 30. červnu 2016.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.


Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru