Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 75/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Částka 30/2016
Platnost od 14.03.2016
Účinnost od 14.03.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

75

VYHLÁŠKA

ze dne 9. března 2016,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb. a zákona č. 48/2016 Sb., k provedení § 87b odst. 5 a § 105 odst. 5 zákona o silničním provozu:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb., vyhlášky č. 177/2004 Sb., vyhlášky č. 194/2006 Sb., vyhlášky č. 27/2012 Sb., vyhlášky č. 243/2012 Sb., vyhlášky č. 1/2014 Sb., vyhlášky č. 9/2015 Sb. a vyhlášky č. 43/2015 Sb., se mění takto:

1. V poznámce pod čarou č. 5 se na konci textu doplňuje věta:

„Směrnice Komise (EU) 2015/653 ze dne 24. dubna 2015, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech.“.

2. § 15b se včetně nadpisu zrušuje.

3. V § 17 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:

r) záznamy o provedených dopravně psychologických vyšetřeních.“.

4. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno u), které zní:

u) posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření.“.

5. V § 18a odst. 1 písmeno d) zní:

d) psychologickou diagnostickou techniku a standardizované testy k provádění vyšetření psychické výkonnosti a osobnostních vlastností.“.

6. Za § 18b se vkládá nový § 18c, který včetně nadpisu zní:

㤠18c

Rozsah, obsah a způsob provádění dopravně psychologického vyšetření

(1) Dopravně psychologické vyšetření zahrnuje rozbor anamnestických údajů o posuzované osobě, včetně údajů o řidičské praxi, rozhovor, vyšetření posuzované osoby standardizovanými psychodiagnostickými metodami, případně projektivními metodami a pozorováním.

(2) Dopravně psychologické vyšetření se skládá z následujících částí:

a) úvodní rozhovor, při kterém posuzovaná osoba

1. je seznámena s podmínkami, průběhem a účelem dopravně psychologického vyšetření,

2. písemně potvrdí, že její tělesný a psychický stav umožňuje provedení dopravně psychologického vyšetření, a

3. sdělí údaje o případných předchozích provedených dopravně psychologických vyšetřeních,

b) vyšetření psychické výkonnosti z hlediska kvantity a kvality

1. intelektu,

2. pozornosti, zejména její koncentrace, distribuce a rozsahu,

3. senzomotorické reaktivity a koordinace, zejména pokud jde o rychlost a přesnost senzomotorických reakcí na série vizuálních, popřípadě akustických podnětů v situaci časové tísně,

4. rozhodování, zejména pokud jde o rychlost a spolehlivost v časové zátěži,

5. paměti, zejména vizuální, a

6. dalších psychických funkcí v případě potřeby,

c) vyšetření osobnostních vlastností zahrnující zejména vyšetření

1. emocionální stability, lability a impulzivity,

2. přizpůsobivého chování,

3. tendence k riskování,

4. odolnosti vůči zátěži,

5. psychopatologické symptomatiky a

6. dalších osobnostních vlastností v případě potřeby,

d) individuální rozhovor s posuzovanou osobou k získání anamnestických, popřípadě dalších údajů o posuzované osobě,

e) zhodnocení výsledků vyšetření podle písmen b) a c), anamnestických údajů a údajů získaných z rozhovoru a porovnání s objektivními daty a

f) seznámení posuzované osoby se závěrem dopravně psychologického vyšetření a vystavení písemného posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření.

(3) Dopravně psychologické vyšetření se provádí za osobní účasti posuzované osoby na dopravně psychologickém pracovišti uvedeném v akreditaci k provádění dopravně psychologického vyšetření.

(4) Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.“.

7. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

I. Harmonizované kódy

a) zdravotní důvody

01. Ochrana nebo korekce zraku

01.01 Brýle

01.02 Kontaktní čočky

01.05 Oční kryt

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky

01.07 Specifické optické pomůcky

02. Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky

03. Protézy/ortézy pro končetiny

03.01 Protéza/ortéza horní končetiny

03.02 Protéza/ortéza dolní končetiny

b) přizpůsobení vozidla

10. Upravené ústrojí k ovládání řazení rychlostních stupňů

10.02 Automatická převodovka

10.04 Přizpůsobené ústrojí ovládání převodovky

15. Upravené ústrojí ovládání spojky

15.01 Přizpůsobený pedál spojky

15.02 Ručně ovládaná spojka

15.03 Automatická spojka

15.04 Opatření proti zablokování nebo aktivaci pedálu spojky

20. Upravené brzdové systémy

20.01 Přizpůsobený brzdový pedál

20.03 Brzdový pedál upravený na levou nohu

20.04 Posuvný brzdový pedál

20.05 Sklopený brzdový pedál

20.06 Ručně ovládaná provozní brzda

20.07 Ovládání brzdy s použitím maximální síly .. .N [například: „20.07(300 N)“]

20.09 Přizpůsobená parkovací brzda

20.12 Opatření proti zablokování nebo aktivaci brzdového pedálu

20.13 Ovládání brzdy kolenem

20.14 Ovládání brzdového systému s podporou vnější síly

25. Upravené ústrojí ovládání akcelerátoru

25.01 Přizpůsobený pedál akcelerátoru

25.03 Sklopený pedál akcelerátoru

25.04 Ručně ovládaný akcelerátor

25.05 Ovládání akcelerátoru kolenem

25.06 Ovládání akcelerátoru s podporou vnější síly

25.08 Pedál akcelerátoru nalevo

25.09 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru

31. Úpravy a zabezpečení pedálů

31.01 Další sada paralelních pedálů

31.02 Pedály ve stejné (nebo téměř stejné) úrovni

31.03 Opatření proti zablokování nebo aktivaci akcelerátoru a brzdových pedálů, pokud pedály nejsou ovládány nohou

31.04 Zvýšená podlaha

32. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru

32.01 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou

32.02 Akcelerátor a provozní brzda jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou

33. Kombinovaný systém ovládání provozní brzdy, akcelerátoru a řízení

33.01 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou jednou rukou

33.02 Akcelerátor, provozní brzda a řízení jako kombinovaný systém ovládaný vnější silou oběma rukama

35. Upravené uspořádání ovladačů (přepínače světel, stěrač/ostřikovač čelního skla, houkačka, směrová světla apod.)

35.02 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla

35.03 Ovladače ovladatelné levou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla

35.04 Ovladače ovladatelné pravou rukou bez puštění zařízení pro řízení vozidla

35.05 Ovladače ovladatelné bez puštění zařízení pro řízení vozidla a mechanismy akcelerátoru a brzd

40. Upravené řízení

40.01 Řízení s použitím maximální ovládací síly... N [například „40.01 (140 N)“]

40.05 Přizpůsobený volant (větší nebo silnější volant, zmenšený průměr volantu, apod.)

40.06 Přizpůsobená poloha volantu

40.09 Nožní ovládání řízení

40.11 Pomocná zařízení na volantu

40.14 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný jednou rukou/paží

40.15 Alternativně přizpůsobený systém řízení vozidla ovládaný dvěma rukama/pažemi

42. Upravené zařízení pro výhled dozadu/do stran

42.01 Přizpůsobené zařízení pro výhled dozadu

42.03 Přídavné vnitřní zařízení umožňující výhled do stran

42.05 Zařízení k eliminaci mrtvého úhlu

43. Poloha sedadla řidiče

43.01 Výška sedadla řidiče umožňující normální výhled a v normální vzdálenosti od volantu a pedálů

43.02 Anatomicky přizpůsobené sedadlo řidiče

43.03 Sedadlo řidiče s postranní opěrou pro dobrou stabilitu

43.04 Sedadlo řidiče s opěrkou ruky

43.06 Přizpůsobení bezpečnostního pásu

43.07 Typ bezpečnostního pásu s podporou pro dobrou stabilitu

44. Úpravy motocyklů (povinnost uvedení podkódu)

44.01 Samostatně ovládaná brzda

44.02 Přizpůsobená brzda na předním kole

44.03 Přizpůsobená brzda na zadním kole

44.04 Přizpůsobená rukojeť akcelerátoru

44.08 Výška sedadla umožňující řidiči v poloze vsedě mít současně obě nohy na zemi a udržovat motocykl v rovnováze při zastavení a stání.

44.09 Maximální ovládací síla brzdy předního kola... N [například „44.09 (140 N)“]

44.10 Maximální ovládací síla brzdy zadního kola... N [například „44.10 (240 N)“]

44.11 Přizpůsobená stupačka

44.12 Přizpůsobená řídítka

45. Motocykl pouze s postranním vozíkem

46. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

47. Pouze pro vozidla s více než dvěma koly, u kterých řidič nemusí pro rozjetí, zastavení a stání udržovat rovnováhu

50. Omezení na určité vozidlo/číslo podvozku (identifikační číslo vozidla, VIN)

Písmena pro použití v kombinaci s kódy 01 až 44 pro další specifikace:

a levý

b pravý

c ruční

d nožní

e prostřední

f paže

g palec

c) kódy pro omezení užívání

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

63. Řízení vozidla bez cestujících

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

66. Bez přívěsu

67. Zákaz jízdy na dálnici

68. Zákaz jízdy pod vlivem alkoholu

69. Omezení na vozidla vybavená alkoholovým imobilizérem v souladu s normou EN 50436. Stanovení data platnosti je nepovinné [například „69“ nebo „69(1.1.2016)“]

d) administrativní záležitosti

70. Výměna řidičského průkazu č ... vydaného ... (kým) (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například „70.0123456789.NL“)

71. Druhopis řidičského průkazu č ... (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například „71.987654321.HR“)

73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1)

78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovkou

79. Pouze pro vozidla, která vyhovují specifikacím uvedeným v závorkách v souvislosti s použitím článku 13 směrnice 2006/126/ES

79.01. Pouze pro dvoukolová motorová vozidla s postranním vozíkem nebo bez něj

79.02. Pouze pro tříkolová motorová vozidla nebo čtyřkolová motorová vozidla skupiny AM

79.03. Pouze pro tříkolová motorová vozidla

79.04. Pouze pro tříkolová motorová vozidla doplněná o přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg

79.05. Lehký motocykl skupiny A1 s postranním vozíkem nebo bez něj s poměrem výkon/hmotnost převyšujícím 0,1 kW/kg

79.06. Jízdní souprava skupiny B+E, pokud největší povolená hmotnost přípojného vozidla převyšuje 3500kg

80. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro tříkolová motorová vozidla, kteří nedosáhli věku 24 let

81. Pouze pro držitele řidičského oprávnění skupiny A s omezením pro motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj, kteří nedosáhli věku 21 let

95. Řidič je profesně způsobilý do ...... [ve formátu 95 (DD.MM.RR) ]

96. Motorová vozidla skupiny B s přípojným vozidlem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg

97. Není oprávněn řídit motorové vozidlo skupiny C1, které spadá do oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

Poznámka:

Jednotka síly „N“ uvedená u harmonizovaných kódů 20.07, 40.01, 44.09 a 44.10 udává schopnost řidiče ovládat systém.

II. Národní kódy

105. Jiná zdravotní omezení, která nejsou uvedena v části I této přílohy.

111. Nelze vykonávat činnost:

a) řidiče, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,

b) řidiče, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle jiného právního předpisu,

c) učitele výcviku v řízení motorových vozidel podle jiného právního předpisu.

115. Posilovač spojky.

160. Výjimka z věku u řidičského oprávnění skupiny vozidel A1, A2 nebo A osoby, která je držitelem licence motoristického sportovce, udělená pouze pro jízdu při sportovní soutěži.

172. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel A pouze k řízení motorového vozíku pro invalidy.

175. Omezení řidičského oprávnění skupiny vozidel D pouze k řízení vozidla městské hromadné dopravy osob.

185. Pouze pro řízení motorových vozidel stanovených v § 83 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. do doby dosažení věku u skupiny vozidel C 21 let, u skupiny vozidel D 24 let.

199. Zkušební doba podmíněného upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti.“.

8. Příloha č. 9b se zrušuje.

9. Za přílohu č. 10 se doplňuje příloha č. 11, která zní:

„Příloha č. 11 k vyhlášce č. 31/2001 Sb.

Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření

Vzor posudku o výsledku dopravně psychologického vyšetření“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

Omezení nebo podmínění řidičských oprávnění zaznamenaná v řidičských průkazech vydaných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky harmonizovanými kódy podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachována i po nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 7 a čl. II, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Ťok v. r.

Přesunout nahoru