Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 73/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Částka 29/2016
Platnost od 18.03.2016
Účinnost od 01.05.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

73

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 3. února 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

Vláda nařizuje podle § 45a odst. 2 a § 45c odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, se mění takto:

1. Příloha č. 8 zní:

„Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Praha - Letňany

Kód lokality: CZ0113774

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 64,9 ha

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Letňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0113774

2. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radotínské údolí

Kód lokality: CZ0114001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

* prioritní druh

Kraj

Hlavní město Praha

Katastrální území

Radotín, Zadní Kopanina

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kosoř, Ořech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0114001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0114001

3. Příloha č. 19 zní:

„Příloha č. 19 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brda

Kód lokality: CZ0214047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214047

4. Příloha č. 25 zní:

„Příloha č. 25 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené dolíky

Kód lokality: CZ0212024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Drnek, Malíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212024:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212024

5. Příloha č. 39 zní:

„Příloha č. 39 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hrabanovská černava

Kód lokality: CZ0210172

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 - Zásaditá slatiniště

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Benátecká Vrutice, Lysá nad Labem, Stará Lysá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210172:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210172

6. Příloha č. 46 zní:

„Příloha č. 46 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Javůrek

Kód lokality: CZ0213790

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Křivoklát, Městečko u Křivoklátu, Zbečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213790:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213790

7. Příloha č. 56 zní:

„Příloha č. 56 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karlštejn - Koda

Kód lokality: CZ0214017

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2658,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91H0* - Panonské šípákové doubravy

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Beroun, Bubovice, Budňany, Hlásná Třebaň, Hostim u Berouna, Koněprusy, Korno, Kozolupy, Loděnice u Berouna, Mořina, Poučník, Srbsko u Karlštejna, Svatý Jan pod Skalou, Tetín u Berouna, Tobolka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214017

8. Příloha č. 59 zní:

„Příloha č. 59 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kokořínsko

Kód lokality: CZ0214013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9679,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7210* - Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae

7230 - Zásaditá slatiniště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

sekavec (Cobitis taenia)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bezdědice, Bosyně, Březinka u Kokořína, Dobřeň, Dolní Zimoř, Hleďsebe, Hostín u Mělníka, Chodeč u Mělníka, Chudolazy, Janova Ves, Jelenice u Mělníka, Jenichov, Jestřebice u Kokořína, Kanina, Kokořín, Lhotka u Mělníka, Libovice, Malý Újezd, Medonosy, Mělnická Vrutice, Mělník, Mšeno, Nebužely, Nosálov, Olešno, Osinalice, Sedlec u Mšena, Sitné, Skuhrov u Mělníka, Střemy, Střezivojice, Šemanovice, Truskavna, Tupadly, Velký Borek, Vidim, Vysoká u Mělníka, Želízy

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Blatce, Deštná u Dubé, Dražejov u Dubé, Dubá, Houska, Korce, Kruh v Podbezdězí, Luka, Nedamov, Tubož, Vojetín, Zakšín, Žďár v Podbezdězí, Ždírec v Podbezdězí

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brocno, Bylochov, Újezd u Chcebuze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214013

9. Příloha č. 61 zní:

„Příloha č. 61 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kotýz

Kód lokality: CZ0214037

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Tmaň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214037

10. Přílohy č. 70 a 71 znějí:

„Příloha č. 70 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ledný potok

Kód lokality: CZ0213814

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Dobřív v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213814:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213814

Příloha č. 71 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libické luhy

Kód lokality: CZ0214009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1478,7 ha

Navrhované kategorie

zvláště chráněných národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - území: část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Choťánky, Kanín, Kluk, Libice nad Cidlinou, Nová Ves I, Oseček, Pňov, Poděbrady, Předhradí, Velký Osek, Veltruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214009

11. Příloha č. 80 zní:

„Příloha č. 80 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lžovické tůně

Kód lokality: CZ0210714

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Lžovice, Svatá Kateřina u Svatého Mikuláše, Veletov, Záboří nad Labem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210714:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210714

12. Příloha č. 82 zní:

„Příloha č. 82 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malíkovická stráň

Kód lokality: CZ0212004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Drnek, Malíkovice, Řisuty u Slaného

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212004

13. Příloha č. 85 se zrušuje.

14. Příloha č. 97 zní:

„Příloha č. 97 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohrazenický potok

Kód lokality: CZ0213050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jince v Brdech

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213050

15. Za přílohu č. 97 se vkládá nová příloha č. 97a, která zní:

„Příloha č. 97a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrov u Jedomělic

Kód lokality: CZ0212025

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Jedomělice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212025:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212025

16. Příloha č. 102 zní:

„Příloha č. 102 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pěnovce u rybníka Lutovník

Kód lokality: CZ0210721

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Loučeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210721:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210721

17. Příloha č. 107 zní:

„Příloha č. 107 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podlesí

Kód lokality: CZ0214014

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214014

18. Příloha č. 114 zní:

„Příloha č. 114 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radouč

Kód lokality: CZ0210114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Debř, Mladá Boleslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210114:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210114

19. Příloha č. 116 zní:

„Příloha č. 116 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rečkov

Kód lokality: CZ0212020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Malá Bělá, Nová Ves u Bakova nad Jizerou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0212020

20. Příloha č. 130 zní:

„Příloha č. 130 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Smečno

Kód lokality: CZ0213072

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Ledce u Kladna, Přelíc, Smečno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213072:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213072

21. Za přílohu č. 131 se vkládá nová příloha č. 131a, která zní:

„Příloha č. 131a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráně u Kochánek

Kód lokality: CZ0210734

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Kochánky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210734:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210734

22. Příloha č. 134 zní:

„Příloha č. 134 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbrný luh

Kód lokality: CZ0210708

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Roztoky u Křivoklátu, Újezd nad Zbečnem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210708:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0210708

23. Příloha č. 141 zní:

„Příloha č. 141 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Mořic

Kód lokality: CZ0213620

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bořkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213620:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213620

24. Příloha č. 165 zní:

„Příloha č. 165 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vlašimská Blanice

Kód lokality: CZ0213009

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 402,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

velevrub tupý (Unio crassus)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Býkovice u Louňovic, Čelivo, Domašín, Dub u Kondrace, Hradiště, Hrazená Lhota, Kamberk, Laby, Louňovice pod Blaníkem, Městečko u Chotýšan, Milovanice, Nesperská Lhota, Nespery, Ostrov u Veliše, Světlá pod Blaníkem, Vlašim, Znosim

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Běleč u Mladé Vožice, Mladá Vožice, Šebířov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0213009

25. Příloha č. 174 zní:

„Příloha č. 174 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlatý kůň

Kód lokality: CZ0214003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 105,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr velký (Myotis myotis)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Koněprusy, Měňany, Suchomasty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214003

26. Příloha č. 177 zní:

„Příloha č. 177 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želivka

Kód lokality: CZ0214016

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1327,9 ha

Evropsky významné druhy

bolen dravý (Aspius aspius)

kuřička hadcová (Minuartia smejkalii)*

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

* prioritní druh

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Bernartice u Dolních Kralovic, Bezděkov u Dolních Kralovic, Borovsko, Dolní Kralovice, Dolní Rápotice, Horka nad Sázavou, Hrádek nad Želivkou, Hulice, Keblov, Libčice u Dolních Kralovic, Němčice u Dolních Kralovic, Nesměřice, Snět, Šetějovice, Tomice u Dolních Kralovic, Všebořice u Dolních Kralovic, Zahrádčice, Žibřidovice

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Budeč nad Želivkou, Habrovčice, Hojanovice, Horní Paseka, Hroznětice, Chotěměřice, Ježov nad Želivkou, Kamenná Lhota, Koberovice, Kožlí, Lísky u Holušic, Miletín u Humpolce, Píšť u Humpolce, Senožaty, Vojslavice nad Želivkou, Vranice u Humpolce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214016:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0214016

27. Příloha č. 180 zní:

„Příloha č. 180 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bedřichovský potok

Kód lokality: CZ0313092

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 119,4 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bedřichov u Horní Stropnice, Konratice, Meziluží, Svébohy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313092:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313092

28. Za přílohu č. 180 se vkládá nová příloha č. 180a, která zní:

„Příloha č. 180a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blana

Kód lokality: CZ0310629

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Munice, Zahájí u Hluboké nad Vltavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310629:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310629

29. Příloha č. 181 zní:

„Příloha č. 181 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blanice

Kód lokality: CZ0313805

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha

Evropsky významné druhy

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horní Záblatí, Kratušín, Saladín, Zábrdí u Lažišť

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313805:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313805

30. Přílohy č. 183 až 186 znějí:

„Příloha č. 183 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blatná

Kód lokality: CZ0313094

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Blatná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313094:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313094

Příloha č. 184 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boletice

Kód lokality: CZ0314123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20348,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

rys ostrovid (Lynx lynx)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

vranka obecná (Cottus gobio)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Březovík 1, Březovík 2, Černá v Pošumaví, Dobročkov, Hájenky, Horní Planá, Horní Sněžná, Houbový Vrch, Chvalšiny, Jablonec u Českého Krumlova, Kraví Hora, Křenov u Kájova, Křišťanov, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Maňávka u Českého Krumlova, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nová Pec, Okrouhlík, Ondřejov u Českého Krumlova, Pěkná, Pernek, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Želnava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314123:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314123

Příloha č. 185 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Borkovická blata

Kód lokality: CZ0314021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 677,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borkovice, Klečaty, Komárov u Soběslavi, Mažice, Zálší

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314021

Příloha č. 186 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boukal

Kód lokality: CZ0313115

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Něžovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313115:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313115

31. Příloha č. 189 zní:

„Příloha č. 189 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čertova stěna-Luč

Kód lokality: CZ0310032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 132,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Loučovice, Vyšší Brod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310032:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310032

32. Přílohy č. 191 a 192 znějí:

„Příloha č. 191 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čistá hora

Kód lokality: CZ0312030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Horosedly u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312030

Příloha č. 192 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolejší rybník

Kód lokality: CZ0315002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Tchořovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0315002

33. Za přílohu č. 193 se vkládá nová příloha č. 193a, která zní:

„Příloha č. 193a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ďáblík

Kód lokality: CZ0310630

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Keblany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310630:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310630

34. Příloha č. 194 zní:

„Příloha č. 194 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Fabián - Homolka

Kód lokality: CZ0310001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 265,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310001

35. Příloha č. 196 zní:

„Příloha č. 196 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Háje

Kód lokality: CZ0312032

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,6 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Onšovice u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312032:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312032

36. Přílohy č. 198 až 200 znějí:

„Příloha č. 198 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké hráze

Kód lokality: CZ0313099

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 67,8 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, Hluboká nad Vltavou, Zliv u Českých Budějovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313099:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313099

Příloha č. 199 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hlubocké obory

Kód lokality: CZ0314126

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3260,6 ha

Evropsky významné druhy

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dobřejovice u Hosína, Hluboká nad Vltavou, Munice, Olešník, Poněšice, Purkarec, Vitín, Vlkov u Drahotěšic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314126:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314126

Příloha č. 200 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Malše

Kód lokality: CZ0314022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1890,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bělá u Malont, Cetviny, Dolní Dvořiště, Dolní Příbraní, Mikulov, Mostky, Pohoří na Šumavě, Rapotice u Malont, Rychnov nad Malší, Suchdol u Bujanova, Štědrkov, Tichá, Všeměřice, Zdíky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314022

37. Přílohy č. 203 a 204 znějí:

„Příloha č. 203 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jaroškov

Kód lokality: CZ0312034

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Jaroškov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312034:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312034

Příloha č. 204 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladrubská hora

Kód lokality: CZ0312035

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Hořice, Kladruby

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312035:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312035

38. Příloha č. 208 zní:

„Příloha č. 208 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kozlovská stráň

Kód lokality: CZ0312036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kozlov nad Otavou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312036:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312036

39. Příloha č. 210 zní:

„Příloha č. 210 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kratochvíle - zámek

Kód lokality: CZ0313635

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Netolice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313635:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313635

40. Příloha č. 213 zní:

„Příloha č. 213 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom Skalka u Sepekova

Kód lokality: CZ0313103

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,7 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Božetice, Sepekov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313103:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313103

41. Příloha č. 216 zní:

„Příloha č. 216 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Malý Bukač

Kód lokality: CZ0313815

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,6 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nová Olešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313815:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313815

42. Příloha č. 219 zní:

„Příloha č. 219 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravská Dyje

Kód lokality: CZ0313110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 258,6 ha

Evropsky významné druhy

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dačice, Holešice u Cizkrajova, Hradišťko u Dačic, Marketa, Modletice, Mutná, Nové Hobzí, Nové Sady u Písečného, Písečné u Slavonic, Staré Hobzí, Urbaneč, Vnorovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313110:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313110

43. Přílohy č. 222 a 223 znějí:

„Příloha č. 222 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Onšovice - Mlýny

Kód lokality: CZ0313114

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,9 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nespice, Onšovice u Čkyně, Putkov, Žár u Čkyně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313114:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313114

Příloha č. 223 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opolenec

Kód lokality: CZ0314044

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

91U0 - Lesostepní bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bořanovice u Vimperka, Smrčná u Čkyně, Výškovice u Vimperka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314044:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314044

44. Příloha č. 231 zní:

„Příloha č. 231 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prachatice - kostel

Kód lokality: CZ0313820

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Prachatice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313820:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313820

45. Příloha č. 232 se zrušuje.

46. Přílohy č. 234 až 236 znějí:

„Příloha č. 234 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Radomilická mokřina

Kód lokality: CZ0313116

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Záblatí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313116

Příloha č. 235 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Kapličky

Kód lokality: CZ0313513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 127,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Kapličky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313513:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313513

Příloha č. 236 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Radlice

Kód lokality: CZ0313119

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,9 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Radlice u Volfířova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313119:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313119

47. Příloha č. 239 se zrušuje.

48. Za přílohu č. 241 se vkládá nová příloha č. 241a, která zní:

„Příloha č. 241a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Walden

Kód lokality: CZ0314640

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Rajchéřov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314640:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314640

49. Příloha č. 242 zní:

„Příloha č. 242 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybníky u Lovětína

Kód lokality: CZ0314639

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dolní Radouň, Lovětín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314639:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314639

50. Za přílohu č. 244 se vkládá nová příloha č. 244a, která zní:

„Příloha č. 244a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slavonické rybníky

Kód lokality: CZ0313824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Slavonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313824:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313824

51. Přílohy č. 245 až 247 znějí:

„Příloha č. 245 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sokolí hnízdo a bažantnice

Kód lokality: CZ0313113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 47,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Nové Hrady, Štiptoň, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313113:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313113

Příloha č. 246 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stropnice

Kód lokality: CZ0313123

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1244,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část

Evropsky významné druhy

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Borovany, Buková u Nových Hradů, Byňov, Dvorec u Třebče, Hluboká u Borovan, Jílovice u Trhových Svinů, Lhotka u Třebče, Olešnice u Trhových Svinů, Těšínov, Třebeč, Údolí u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313123:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313123

Příloha č. 247 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatý Kříž

Kód lokality: CZ0312226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Chvalšiny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312226:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312226

52. Příloha č. 251 zní:

„Příloha č. 251 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šumava

Kód lokality: CZ0314024

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 171925,2 ha

Navrhované kategorie

zvláště chráněných území: národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

mihule potoční (Lampetra planeri)

netopýr velký (Myotis myotis)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

rys ostrovid (Lynx lynx)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

vranka obecná (Cottus gobio)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Albrechtovice, Arnoštka, Arnoštov u Českého Krumlova, Borová Lada, Březová Lada, Březovík 1, Březovík 2, Bučina u Kvildy, Buk pod Boubínem, Cudrovice, Černá Lada, Černá v Pošumaví, České Žleby, Dobročkov, Dolní Cazov, Dolní Světlé Hory, Frydava, Frymburk, Hlásná Lhota, Hliniště, Hodonín u Zdíkovce, Horní Cazov, Horní Planá, Horní Sněžná, Horní Světlé Hory, Horní Vltavice, Horní Záblatí, Houbový Vrch, Houžná, Hrabice, Huťský Dvůr, Chlístov u Lažišť, Chlum u Volar, Chroboly, Jaroškov, Jasánky, Kapličky, Klášterec u Vimperka, Knížecí Pláně, Korkusova Huť, Koryto, Kratušín, Krejčovice, Křesanov, Křišťanov, Křišťanovice u Záblatí, Křížovice u Ktiše, Ktiš, Kubova Huť, Kvilda, Kyselov, Lenora, Libínské Sedlo, Lipka u Vimperka, Maňávka u Českého Krumlova, Masákova Lhota, Michlova Huť, Milešice, Milov, Mlynářovice u Volar, Mýtina u Želnavy, Mýto u Hořic na Šumavě, Nicov, Nová Pec, Nové Hutě, Nový Svět u Borových Lad, Ondřejov u Českého Krumlova, Ovesné, Pasečná, Paseka u Borových Lad, Pěkná, Pernek, Pestřice, Polka, Polná na Šumavě, Polná u Českého Krumlova, Pravětín, Přední Výtoň, Račí, Radvanovice, Řasnice, Řepešín, Řetenice u Stach, Saladín, Silnice, Skláře u Vimperka, Skříněřov, Slatina u Horní Vltavice, Smědeč, Solná Lhota, Spálenec, Stachy, Stodůlky u Strážného, Stožec, Strážný, Studenec u Stach, Svinná Lada, Sviňovice, Šindlov, Šumavské Hoštice, Švihov u Lažišť, Trhonín, Třebovice u Českého Krumlova, Úbislav, Uhlíkov u Českého Krumlova, Včelná pod Boubínem, Veselka u Vimperka, Vimperk, Vlčí Jámy, Volary, Vyšovatka, Záblatí u Prachatic, Zadní Výtoň, Záhoří u Chrobol, Zahrádky u Borových Lad, Zbytiny, Zdíkov, Zdíkovec, Zvěřenice, Zvonková, Želnava, Žlíbky

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Alžbětín, Běšiny, Bezděkov u Hartmanic, Bohdašice, Božtěšice na Šumavě, Bradné, Brtí, Březí u Čachrova, Čachrov, Častonice, Čeletice, Červená u Kašperských Hor, Červené Dvorce, Datelov, Debrník u Železné Rudy, Děpoltice, Dešenice, Divišov u Sušice, Divišovice u Děpoltic, Dlouhá Ves u Sušice, Dobřemilice, Dolejší Krušec, Dolejší Těšov, Dolní Kochánov, Dolní Staňkov, Filipova Huť, Hamry na Šumavě, Hartmanice I, Hartmanice II, Hojsova Stráž, Horky u Srní, Horní Němčice u Čachrova, Horská Kvilda, Hořákov, Hořejší Krušec, Hořejší Těšov, Hůrka u Železné Rudy, Chamutice, Chlum u Hartmanic, Chotěšov u Velhartic, Chřepice, Chvalšovice u Čachrova, Javorná na Šumavě, Javorná u Polomu, Javoří Pila, Javoří u Hartmanic, Jesení, Jiřičná, Kašperské Hory, Klášterský Mlýn I, Klášterský Mlýn II, Kochánov II, Kochánov III, Kojšice, Kozí Hřbet, Krotějov, Kundratice I, Kundratice II, Kunkovice u Čachrova, Lídlovy Dvory, Loučová, Matějovice u Dešenic, Městiště u Děpoltic, Milence, Milínov, Mladotice u Čachrova, Mochov u Hartmanic, Mokřany, Nemilkov, Nové Městečko, Nuzerov, Nýrsko, Oldřichovice u Děpoltic, Onen Svět, Opolenec, Pancíř, Paště, Petrovice u Sušice, Pích, Prášily, Radešov u Rejštejna, Radvanice u Chotěšova, Rajské, Rejštejn, Roklanský Les, Rovná u Sušice, Skelná Huť, Srní I, Srní II, Stará Lhota, Stojanovice, Suchá u Hlavňovic, Suchý Kámen, Svatá Kateřina u Chudenína, Světlá u Hartmanic, Svinná na Šumavě, Svojše, Špičák, Štěpanice, Trsice, Uhliště, Úloh, Vatětice, Velhartice, Velký Radkov I, Velký Radkov II, Vchynice-Tetov I, Vchynice-Tetov II, Viteň, Vlastějov, Zadní Chalupy, Zahrádka u Čachrova, Zálužice I, Zálužice II, Zámyšl, Zelená Lhota, Zhůří, Zhůří u Rejštejna, Zvíkov, Železná Ruda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314024:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314024

53. Příloha č. 256 zní:

„Příloha č. 256 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Třeboňsko - střed

Kód lokality: CZ0314023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4027,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

kuňka ohnivá (Bombina bombina) p

áchník hnědý (Osmoderma eremita)*

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

potápník dvojčárý (Graphoderus bilineatus)

sekavec (Cobitis taenia)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Cep, Dvory nad Lužnicí, Halámky, Hamr, Holičky u Staré Hlíny, Chlum u Třeboně, Klec, Klikov, Krabonoš, Libořezy, Lutová, Lužnice, Majdalena, Mirochov, Mláka, Mníšek, Nová Ves nad Lužnicí, Nová Ves u Klikova, Rapšach, Stará Hlína, Stříbřec, Suchdol nad Lužnicí, Tušť, Žíteč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0314023

54. Příloha č. 257 se zrušuje.

55. Přílohy č. 258 a č. 260 znějí:

„Příloha č. 258 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úbislav

Kód lokality: CZ0312050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,3 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Úbislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0312050

Příloha č. 260 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Újezdec

Kód lokality: CZ0313134

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 98,6 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Březí u Blatné, Újezdec u Bělčic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313134:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313134

56. Příloha č. 264 zní:

„Příloha č. 264 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Veveřský potok

Kód lokality: CZ0313137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 34,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Mýtiny, Veveří u Nových Hradů

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313137:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313137

57. Příloha č. 267 zní:

„Příloha č. 267 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbenské rybníky

Kód lokality: CZ0313138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 363,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Bavorovice, České Budějovice 2, České Vrbné, Dasný, Haklovy Dvory

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313138:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313138

58. Příloha č. 269 zní:

„Příloha č. 269 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Závišínský potok

Kód lokality: CZ0313140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Újezdec u Bělčic, Záhrobí

Kraj

Středočeský kraj

Katastrální území

Hvožďany, Leletice, Roželov, Vacíkov, Voltuš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313140:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313140

59. Příloha č. 272 zní:

„Příloha č. 272 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofina Huť

Kód lokality: CZ0313141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,1 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Dvory nad Lužnicí, Nová Ves nad Lužnicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313141:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0313141

60. Přílohy č. 274 až 276 znějí:

„Příloha č. 274 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žofínský prales - Pivonické skály

Kód lokality: CZ0310163

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 452,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Evropsky významný druh

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj

Jihočeský kraj

Katastrální území

Pivonice u Pohorské Vsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310163:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0310163

Příloha č. 275 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Berounka

Kód lokality: CZ0323142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 140,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

bolen dravý (Aspius aspius)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bohy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chříč, Kozojedy u Kralovic, Liblín, Rakolusky, Robčice, Studená u Chříče, Třímany, Zvíkovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323142:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323142

Příloha č. 276 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blovice

Kód lokality: CZ0323143

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Blovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323143:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323143

61. Přílohy č. 279 a 280 znějí:

„Příloha č. 279 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čepičná

Kód lokality: CZ0320023

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 178,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

9150 - Středoevropské vápencové bučiny (Cephalanthero-Fagion)

91U0 - Lesostepní bory

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Budětice, Čepice, Dobršín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320023:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320023

Příloha č. 280 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čerchovský les

Kód lokality: CZ0320180

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2446,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9190 - Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Babylon, Česká Kubice, Dolní Folmava, Horní Folmava, Chodov u Domažlic, Jindřichova Hora, Klenčí pod Čerchovem, Lísková u Nemanic, Pec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320180:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320180

62. Za přílohu č. 281 se vkládá nová příloha č. 281a, která zní:

„Příloha č. 281a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobřany

Kód lokality: CZ0323826

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dobřany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323826:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323826

63. Příloha č. 287 zní:

„Příloha č. 287 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hůrky

Kód lokality: CZ0325002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,0 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Hůrky u Zahrádky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325002

64. Příloha č. 289 zní:

„Příloha č. 289 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chlumská stráň

Kód lokality: CZ0320029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 115,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chlum nad Berounkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320029

65. Přílohy č. 294 a 295 znějí:

„Příloha č. 294 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok

Kód lokality: CZ0323151

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 980,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významný druh

bobr evropský (Castor fiber)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bažantov, Hošťka, Lesná u Tachova, Nová Ves pod Přimdou, Pořejov, Přimda, Rozvadov, Svatá Kateřina u Rozvadova, Žebráky, Železná u Smolova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323151:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323151

Příloha č. 295 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Klabava

Kód lokality: CZ0323812

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dobřív, Hůrky u Rokycan, Medový Újezd, Strašice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323812:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323812

66. Příloha č. 300 zní:

„Příloha č. 300 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Maňovický rybník

Kód lokality: CZ0322057

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,5 ha

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Maňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322057:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0322057

67. Za přílohu č. 302 se vkládá nová příloha č. 302a, která zní:

„Příloha č. 302a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Netřeb

Kód lokality: CZ0325003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,1 ha

Evropsky významný druh

dvouhrotec zelený (Dicranum viride)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Kanice u Domažlic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0325003

68. Přílohy č. 303 a 304 znějí:

„Příloha č. 303 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Nemanického potoka

Kód lokality: CZ0324026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 680,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Lísková u Nemanic, Lučina u Nemanic, Mýtnice, Nemanice, Novosedly u Nemanic, Švarcava, Závist u Rybníku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324026

Příloha č. 304 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osek - rybník Labutinka

Kód lokality: CZ0323158

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Osek u Rokycan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323158:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323158

69. Příloha č. 308 zní:

„Příloha č. 308 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Plzeň - Zábělá

Kód lokality: CZ0323159

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 114,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bukovec, Druztová, Chrást u Plzně

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323159:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323159

70. Přílohy č. 311 a 312 znějí:

„Příloha č. 311 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Prameniště Přešínského potoka

Kód lokality: CZ0320013

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 43,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Přešín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320013

Příloha č. 312 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Průhonský rybník

Kód lokality: CZ0323163

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,2 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Nepomuk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323163:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323163

71. Přílohy č. 315 a 316 znějí:

„Příloha č. 315 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přeštice - V Hlinkách

Kód lokality: CZ0323162

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Dolní Lukavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323162:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323162

Příloha č. 316 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rabí

Kód lokality: CZ0323164

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Bojanovice pod Rabím

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323164:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323164

72. Příloha č. 322 zní:

„Příloha č. 322 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stříbro - vojenské cvičiště

Kód lokality: CZ0323169

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 108,6 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Stříbro, Těchlovice u Stříbra

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323169:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0323169

73. Příloha č. 328 zní:

„Příloha č. 328 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Těchonická draha

Kód lokality: CZ0324029

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Těchonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324029:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0324029

74. Příloha č. 331 zní:

„Příloha č. 331 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Úličkách

Kód lokality: CZ0320005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 133,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

Kraj

Plzeňský kraj

Katastrální území

Chynín, Železný Újezd

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0320005

75. Příloha č. 339 zní:

„Příloha č. 339 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřina - Lužní potok

Kód lokality: CZ0413177

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1129,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

mihule potoční (Lampetra planeri)

perlorodka říční (Margaritifera margaritifera)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Hranice u Aše, Krásná, Pastviny u Studánky, Štítary u Krásné, Trojmezí, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413177:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413177

76. Příloha č. 343 zní:

„Příloha č. 343 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jezerský vrch

Kód lokality: CZ0410018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Chyše, Podštěly

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410018:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410018

77. Příloha č. 347 zní:

„Příloha č. 347 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krušnohorské plató

Kód lokality: CZ0414110

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11779,6 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr velký (Myotis myotis)

střevlík Ménétriésův (Carabus menetriesi pacholei)*

* prioritní druh

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Abertamy, Boží Dar, Bublava, Hřebečná, Chaloupky u Přebuze, Jáchymov, Jelení u Nových Hamrů, Kraslice, Milíře u Šindelové, Nová Ves u Kraslic, Nové Hamry, Obora u Šindelové, Pemink, Potůčky, Přebuz, Ptačí, Rolava, Rudné, Ryžovna, Stříbrná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414110:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0414110

78. Za přílohu č. 347 se vkládá nová příloha č. 347a, která zní:

„Příloha č. 347a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lítovský mokřad

Kód lokality: CZ0410439

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lítov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410439:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410439

79. Příloha č. 350 zní:

„Příloha č. 350 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Matyáš

Kód lokality: CZ0413185

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 70,9 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lomnice u Sokolova, Svatava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413185:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413185

80. Za přílohu č. 353 se vkládá nová příloha č. 353a, která zní:

„Příloha č. 353a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Močál u Bystřiny

Kód lokality: CZ0410438

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Kostelní Bříza

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410438:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410438

81. Příloha č. 357 zní:

„Příloha č. 357 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadlesí

Kód lokality: CZ0410021

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Hrušková, Nadlesí, Třídomí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410021:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410021

82. Přílohy č. 359 až 361 znějí:

„Příloha č. 359 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ostrovské rybníky

Kód lokality: CZ0413190

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 121,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bystřice u Hroznětína, Hájek u Ostrova, Kfely u Ostrova, Ostrov nad Ohří

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413190:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413190

Příloha č. 360 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pernink

Kód lokality: CZ0410040

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 99,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6520 - Horské sečené louky

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Pernink

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410040:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410040

Příloha č. 361 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pískovna Erika

Kód lokality: CZ0413184

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Lomnice u Sokolova, Svatava, Týn u Lomnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413184:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0413184

83. Příloha č. 369 zní:

„Příloha č. 369 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rudné

Kód lokality: CZ0410155

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 443,6 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bernov, Rudné, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410155:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410155

84. Příloha č. 374 zní:

„Příloha č. 374 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štítarský rybník

Kód lokality: CZ0410047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Štítary u Krásné, Újezd u Krásné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410047

85. Příloha č. 384 zní:

„Příloha č. 384 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vysoká Pec

Kód lokality: CZ0410168

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 210,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Bernov, Nejdek, Vysoká Pec u Nejdku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410168:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0410168

86. Příloha č. 388 zní:

„Příloha č. 388 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běšický chochol

Kód lokality: CZ0424036

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91H0* - Panonské šípákové doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Březno u Chomutova, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424036:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424036

87. Příloha č. 393 zní:

„Příloha č. 393 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Blšanský chlum

Kód lokality: CZ0423201

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,6 ha

Evropsky významný druh

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Blšany u Loun, Chlumčany u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423201:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423201

88. Příloha č. 396 zní:

„Příloha č. 396 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bořeň

Kód lokality: CZ0420026

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bílina-Újezd, Chouč, Liběšice u Želenic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420026

89. Příloha č. 399 zní:

„Příloha č. 399 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita České Švýcarsko

Kód lokality: CZ0424031

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10626,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

losos obecný (Salmo salar)

mihule potoční (Lampetra planeri)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brtníky, Dolní Chřibská, Doubice, Hřensko, Janov u Hřenska, Jetřichovice u Děčína, Kamenická Stráň, Kopec, Kunratice u České Kamenice, Kyjov u Krásné Lípy, Mezná u Hřenska, Mikulášovice, Růžová, Rynartice, Srbská Kamenice, Studený u Kunratic, Vlčí Hora, Všemily, Vysoká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424031:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424031

90. Za přílohu č. 401 se vkládá nová příloha č. 401a, která zní:

„Příloha č. 401a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobříňský háj

Kód lokality: CZ0424139

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dobříň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424139:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424139

91. Příloha č. 403 zní:

„Příloha č. 403 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupovské hory

Kód lokality: CZ0424125

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12584,7 ha

Navrhované kategorie zvláště chráněných území: národní přírodní rezervace - část, národní přírodní památka - část, přírodní rezervace - část, přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

hnědásek chrastavcový (Euphydryas aurinia)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

losos obecný (Salmo salar)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Čeradice u Žatce, Černýš, Dětaň, Dobřenec, Dolánky u Kaštic, Háj u Vintířova, Chmelištná, Kadaň, Kadaňský Rohozec, Kaštice, Klášterec nad Ohří, Klášterecká Jeseň, Kněžice u Podbořan, Kojetín u Radonic, Konice u Mašťova, Kotvina, Krásný Dvůr, Krupice, Lestkov u Klášterce nad Ohří, Libědice, Libočany, Mašťov, Mikulovice u Vernéřova, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Nepomyšl, Neprobylice u Kaštic, Nová Ves u Podbořan, Okounov, Ondřejov u Perštejna, Oslovice, Pastviny, Perštejn, Pětipsy, Podbořanský Rohozec, Podbořany, Pokutice, Radonice u Kadaně, Rájov u Perštejna, Rašovice u Klášterce nad Ohří, Rokle, Sedčice, Sedlec u Radonic, Suchý Důl u Klášterce nad Ohří, Úhošť, Úhošťany, Veliká Ves, Velká Lesná, Vilémov u Kadaně, Vintířov u Radonic, Vojnín, Vrbička, Zásada u Kadaně, Žabokliky

Kraj

Karlovarský kraj

Katastrální území

Andělská Hora, Boč, Bochov, Bražec u Bochova, Bražec u Doupova, Bražec u Hradiště, Damice, Doupov u Hradiště, Doupovské Hradiště, Horní Tašovice, Jakubov, Korunní, Krásný Les, Květnová, Kyselka, Kyselka u Hradiště, Malý Hrzín, Maroltov, Mořičov, Nová Kyselka, Okounov u Hradiště, Osvinov, Peklo, Podbořanský Rohozec u Hradiště I, Podbořanský Rohozec u Hradiště II, Pulovice, Radonice u Hradiště, Radošov u Kyselky, Sedlečko u Karlových Var, Smilov nad Ohří, Srní u Boče, Stráž nad Ohří, Stráž u Hradiště I, Stráž u Hradiště II, Stružná, Šemnice, Tureč u Hradiště, Valeč u Hradiště, Valeč v Čechách, Velichov, Vojkovice nad Ohří, Vojkovice u Hradiště I, Vrch, Žalmanov, Žďár u Hradiště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424125:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424125

92. Příloha č. 411 zní:

„Příloha č. 411 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Kamenice

Kód lokality: CZ0423507

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

losos obecný (Salmo salar)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Brložec, Česká Kamenice, Dolní Falknov, Dolní Kamenice, Falknov, Horní Kamenice, Huntířov u Děčína, Janská, Kamenická Nová Víska, Kunratice u České Kamenice, Kytlické Mlýny, Líska, Markvartice u Děčína, Nová Oleška, Srbská Kamenice, Stará Oleška, Veselé

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Dolní Prysk, Svor

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423507:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423507

93. Příloha č. 416 zní:

„Příloha č. 416 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jílové u Děčína - škola

Kód lokality: CZ0423653

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jílové u Děčína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423653:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423653

94. Příloha č. 418 zní:

„Příloha č. 418 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kleneč

Kód lokality: CZ0422077

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Evropsky významný druh

hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kleneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422077:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422077

95. Příloha č. 421 zní:

„Příloha č. 421 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kopistská výsypka

Kód lokality: CZ0423216

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 327,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Dolní Jiřetín, Most I, Souš, Třebušice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423216:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423216

96. Příloha č. 425 zní:

„Příloha č. 425 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Křížové vršky, Malý vrch, Šibeník

Kód lokality: CZ0420406

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště 6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Charvatce u Loun, Libčeves, Mnichovský Týnec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420406:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420406

97. Přílohy č. 428 až 430 znějí:

„Příloha č. 428 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libouchecké bučiny

Kód lokality: CZ0420500

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 611,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Jílové u Děčína, Libouchec, Modrá u Děčína, Sněžník, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420500:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420500

Příloha č. 429 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lipská hora

Kód lokality: CZ0420454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 66,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Medvědice, Mrsklesy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420454:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420454

Příloha č. 430 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lobendava - kostel

Kód lokality: CZ0423654

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Lobendava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423654:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423654

98. Za přílohu č. 430 se vkládá nová příloha č. 430a, která zní:

„Příloha č. 430a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Loužek

Kód lokality: CZ0424140

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Doksany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424140:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424140

99. Přílohy č. 436 a 437 znějí:

„Příloha č. 436 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Myslivna

Kód lokality: CZ0420015

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kostelec nad Ohří, Poplze

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420015:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420015

Příloha č. 437 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Černčí

Kód lokality: CZ0420008

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91U0 - Lesostepní bory

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Rochov u Tetčiněvsi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420008:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420008

100. Příloha č. 442 zní:

„Příloha č. 442 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Novodomské a polské rašeliniště

Kód lokality: CZ0420144

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2614,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

7120 - Degradovaná vrchoviště (ještě schopná přirozené obnovy)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

šurpek Rogerův (Orthotrichum rogeri)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Hora Svatého Šebestiána, Jilmová, Kryštofovy Hamry, Načetín, Načetín u Kalku, Nová Ves u Křimova, Pohraniční, Radenov, Výsluní

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420144:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420144

101. Přílohy č. 444 a 445 znějí:

„Příloha č. 444 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohře

Kód lokality: CZ0423510

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 506,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

Evropsky významné druhy

bolen dravý (Aspius aspius)

losos obecný (Salmo salar)

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Bezděkov u Žatce, Bohušovice nad Ohří, Brňany, Brozany nad Ohří, Březno u Loun, Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Černčice u Loun, České Kopisty, Doksany, Dolánky nad Ohří, Dolejší Hůrky, Dubany, Hostěnice u Brozan, Hradiště nad Ohří, Hrdly, Kostelec nad Ohří, Koštice, Křesín, Kystra, Lenešice, Levonice, Levousy, Libočany, Libochovice, Lišany u Žatce, Litoměřice, Louny, Mradice, Nové Dvory u Doksan, Obora u Loun, Orasice, Pátek u Loun, Písty, Počedělice, Poplze, Postoloprty, Radonice nad Ohří, Radovesice u Libochovic, Rybňany, Skupice u Postoloprt, Stekník, Strkovice, Terezín, Trnovany u Žatce, Tvršice, Volenice u Počedělic, Vršovice u Loun, Zálužice nad Ohří, Žabovřesky nad Ohří, Žatec, Želevice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423510:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423510

Příloha č. 445 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olšový potok

Kód lokality: CZ0420501

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 366,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6520 - Horské sečené louky

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrovice u Chabařovic, Tisá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420501:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420501

102. Přílohy č. 447 a 448 znějí:

„Příloha č. 447 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Petrohrad

Kód lokality: CZ0423223

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 44,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Petrohrad

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423223:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423223

Příloha č. 448 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Písčiny u Oleška

Kód lokality: CZ0422084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 28,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Libotenice, Oleško u Rohatců

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422084:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422084

103. Za přílohu č. 448 se vkládá nová příloha č. 448a, která zní:

„Příloha č. 448a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pístecký les

Kód lokality: CZ0424138

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 167,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Břežany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Hostěnice u Brozan, Písty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424138:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0424138

104. Za přílohu č. 451 se vkládá nová příloha 451a, která zní:

„Příloha č. 451a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pražská pole

Kód lokality: CZ0423660

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 109,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Droužkovice, Chomutov I

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423660:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423660

105. Příloha č. 454 zní:

„Příloha č. 454 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště U jezera - Cínovecké rašeliniště

Kód lokality: CZ0420053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Cínovec, Košťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420053:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420053

106. Přílohy č. 458 a 459 znějí:

„Příloha č. 458 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slanisko u Škrle

Kód lokality: CZ0420525

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Škrle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420525:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420525

Příloha č. 459 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soběchlebské terasy

Kód lokality: CZ0422085

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Soběchleby u Podbořan

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422085:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0422085

107. Za přílohu č. 468 se vkládá nová příloha č. 468a, která zní:

„Příloha č. 468a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Světlík

Kód lokality: CZ0423659

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,8 ha

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Horní Podluží, Studánka u Rumburku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423659:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423659

108. Příloha č. 474 zní:

„Příloha č. 474 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úštěk - kostel

Kód lokality: CZ0423656

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Úštěk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423656:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0423656

109. Přílohy č. 477 až 479 znějí:

„Příloha č. 477 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký rybník

Kód lokality: CZ0420166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 103,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Krásná Lípa, Rybniště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420166:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420166

Příloha č. 478 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký vrch - Černodoly

Kód lokality: CZ0420165

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 87,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Louny, Nečichy, Vršovice u Loun

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420165:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420165

Příloha č. 479 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbka

Kód lokality: CZ0420004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Budyně nad Ohří, Vrbka u Roudníčku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420004

110. Příloha č. 484 zní:

„Příloha č. 484 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Želinský meandr

Kód lokality: CZ0420012

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 185,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

3270 - Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p.

4030 - Evropská suchá vřesoviště

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Kadaň, Rokle, Tušimice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420012:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0420012

111. Přílohy č. 488 až 490 znějí:

„Příloha č. 488 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Cihelenské rybníky

Kód lokality: CZ0513238

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513238:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513238

Příloha č. 489 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červený rybník

Kód lokality: CZ0515001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Pihel

Orientační grafické znázornění lokality CZ0515001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0515001

Příloha č. 490 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Česká Lípa - mokřad v nivě Šporky

Kód lokality: CZ0513237

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Česká Lípa

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513237

112. Přílohy č. 493 a 494 znějí:

„Příloha č. 493 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513505

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 615,9 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

losos obecný (Salmo salar)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Česká Lípa, Dolní Libchava, Dolní Police, Dubice u České Lípy, Horní Police, Jezvé, Stráž u České Lípy, Stružnice, Žandov u České Lípy

Kraj

Ústecký kraj

Katastrální území

Benešov nad Ploučnicí, Březiny u Děčína, Děčín, Děčín-Staré Město, Františkov nad Ploučnicí, Malá Veleň, Malý Šachov, Oldřichov nad Ploučnicí, Starý Šachov, Valkeřice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513505:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513505

Příloha č. 494 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice

Kód lokality: CZ0513506

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 873,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

losos obecný (Salmo salar)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Boreček, Božíkov, Brenná, Brniště, Česká Lípa, Česká Ves v Podještědí, Dobranov, Dubice u České Lípy, Dubnice pod Ralskem, Heřmaničky u Dobranova, Hlemýždí, Hradčany nad Ploučnicí, Jablonné v Podještědí, Křižany, Kuřívody, Luhov u Mimoně, Markvartice v Podještědí, Mimoň, Noviny pod Ralskem, Pertoltice pod Ralskem, Stará Lípa, Stráž pod Ralskem, Velký Grunov, Velký Valtinov, Veselí nad Ploučnicí, Vítkov u Dobranova, Vlčí Důl, Žibřidice, Žizníkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513506:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513506

113. Příloha č. 497 zní:

„Příloha č. 497 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jestřebsko - Dokesko

Kód lokality: CZ0514042

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6929,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

2330 - Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis)

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

7230 - Zásaditá slatiniště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

91T0 - Středoevropské lišejníkové bory

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

popelivka sibiřská (Ligularia sibirica)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Heřmaničky u Dobranova, Hradčany nad Ploučnicí, Jestřebí u České Lípy, Kuřívody, Provodín, Srní u České Lípy, Veselí nad Ploučnicí, Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514042:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514042

114. Příloha č. 505 zní:

„Příloha č. 505 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Manušické rybníky

Kód lokality: CZ0513244

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Horní Libchava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513244

115. Přílohy č. 507 a 508 znějí:

„Příloha č. 507 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podtrosecká údolí

Kód lokality: CZ0514113

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 518,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

sekavec (Cobitis taenia)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

vláskatec tajemný (Trichomanes speciosum)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Hrubá Skála, Kacanovy, Karlovice, Mašov u Turnova, Troskovice, Vyskeř

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Dobšice, Malechovice, Mladějov v Čechách, Roveň u Sobotky, Rytířova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514113:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514113

Příloha č. 508 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poselský a Mariánský rybník

Kód lokality: CZ0514669

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 79,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

3160 - Přirozená dystrofní jezera a tůně

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7150 - Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion)

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

vrkoč bažinný (Vertigo moulinsiana)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bezděz, Doksy u Máchova jezera, Obora v Podbezdězí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514669

116. Přílohy č. 511 a 512 znějí:

„Příloha č. 511 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Quarré

Kód lokality: CZ0510403

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

7110* - Aktivní vrchoviště

91D0* - Rašelinný les

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510403:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510403

Příloha č. 512 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ralsko

Kód lokality: CZ0510028

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 183,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Noviny pod Ralskem, Svébořice, Vranov pod Ralskem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510028:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510028

117. Příloha č. 514 zní:

„Příloha č. 514 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašeliniště Jizery

Kód lokality: CZ0510415

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 396,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7110* - Aktivní vrchoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Bílý Potok pod Smrkem, Jizerka, Lázně Libverda

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510415:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0510415

118. Příloha č. 516 zní:

„Příloha č. 516 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ronov - Vlhošť

Kód lokality: CZ0514670

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 747,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Blíževedly, Heřmánky, Holany, Hvězda pod Vlhoštěm, Kravaře v Čechách, Litice, Loubí pod Vlhoštěm, Stvolínky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514670:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514670

119. Příloha č. 518 zní:

„Příloha č. 518 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalice u České Lípy

Kód lokality: CZ0513665

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Skalice u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513665:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513665

120. Příloha č. 522 zní:

„Příloha č. 522 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stružnické rybníky

Kód lokality: CZ0513257

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Stružnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513257:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513257

121. Přílohy č. 525 a 526 znějí:

„Příloha č. 525 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Jizery a Kamenice

Kód lokality: CZ0514672

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 431,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

4030 - Evropská suchá vřesoviště

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Benešov u Semil, Bítouchov u Semil, Bořkov, Bozkov, Bystrá nad Jizerou, Čikvásky, Dolní Sytová, Držkov, Háje nad Jizerou, Horní Sytová, Horská Kamenice, Chuchelna, Jesenný, Lhotka u Zlaté Olešnice, Peřimov, Rybnice, Semily, Spálov u Semil, Vlastiboř u Železného Brodu, Záhoří u Semil

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514672:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514672

Příloha č. 526 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vápenice - Basa

Kód lokality: CZ0514668

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 137,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6520 - Horské sečené louky

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii)

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Javorník u Českého Dubu, Proseč pod Ještědem, Světlá pod Ještědem

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514668:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0514668

122. Příloha č. 528 zní:

„Příloha č. 528 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zahrádky

Kód lokality: CZ0513508

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Liberecký kraj

Katastrální území

Zahrádky u České Lípy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513508:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0513508

123. Příloha č. 533 zní:

„Příloha č. 533 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bažiny

Kód lokality: CZ0525001

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,0 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Rovné u Dobrého

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0525001

124. Za přílohu č. 533 se vkládá nová příloha č. 533a, která zní:

„Příloha č. 533a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běleč - střelnice

Kód lokality: CZ0523824

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běleč nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523824:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523824

125. Přílohy č. 536 až 539 znějí:

„Příloha č. 536 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Březinka

Kód lokality: CZ0520178

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 162,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běloves, Dobrošov, Náchod

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520178:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520178

Příloha č. 537 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bystřice

Kód lokality: CZ0523264

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,8 ha

Evropsky významný druh

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Benátky, Boharyně, Březovice, Cerekvice nad Bystřicí, Dohalice, Dolní Černůtky, Hněvčeves, Jeřice, Kunčice u Nechanic, Lubno u Nechanic, Mokrovousy, Mžany, Nechanice, Popovice u Nechanic, Sadová u Sovětic, Sobětuš, Sovětice, Třebovětice, Třesovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523264:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523264

Příloha č. 538 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Byšičky

Kód lokality: CZ0524048

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

Evropsky významné druhy

hlízovec Loeselův (Liparis loeselii)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lukavec u Hořic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524048:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524048

Příloha č. 539 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červená Třemešná - rybník

Kód lokality: CZ0523265

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červená Třemešná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523265:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523265

126. Přílohy č. 543 a 544 znějí:

„Příloha č. 543 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Halín

Kód lokality: CZ0524050

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 158,7 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Běstviny, Bohuslavice nad Metují, Dobruška, Pulice, Vršovka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524050:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524050

Příloha č. 544 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký Kovač

Kód lokality: CZ0523002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523002

127. Příloha č. 547 se zrušuje.

128. Příloha č. 551 zní:

„Příloha č. 551 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kačerov

Kód lokality: CZ0523275

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kačerov u Zdobnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523275:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523275

129. Příloha č. 558 zní:

„Příloha č. 558 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libosad - obora

Kód lokality: CZ0523274

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 42,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jičín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523274:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523274

130. Příloha č. 560 zní:

„Příloha č. 560 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lukavecký potok

Kód lokality: CZ0523279

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,0 ha

Evropsky významný druh

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Černín u Lukavce, Dolní Nová Ves, Šárovcova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523279:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523279

131. Přílohy č. 562 až 566 znějí:

„Příloha č. 562 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miletínská bažantnice

Kód lokality: CZ0520022

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7230 - Zásaditá slatiniště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Červená Třemešná, Miletín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520022

Příloha č. 563 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Plachtě

Kód lokality: CZ0523010

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 55,8 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Nový Hradec Králové

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523010

Příloha č. 564 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nadslav

Kód lokality: CZ0523282

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,9 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Nadslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523282:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523282

Příloha č. 565 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nechanice - Lodín

Kód lokality: CZ0520030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1562,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Barchov, Chmelovice, Kobylice, Kunčice u Nechanic, Lodín, Nechanice, Nerošov, Petrovice u Nového Bydžova, Prasek, Staré Nechanice, Suchá u Nechanic, Tůně u Nechanic, Velké Babice, Zdechovice u Nového Bydžova, Zvíkov nad Bystřicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520030

Příloha č. 566 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Olešnice

Kód lokality: CZ0523283

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 388,3 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Chlumec nad Cidlinou, Lovčice u Nového Bydžova, Olešnice nad Cidlinou, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523283:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523283

132. Přílohy č. 570 a 571 znějí:

„Příloha č. 570 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Panský vrch

Kód lokality: CZ0520603

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Olešnice v Orlických horách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520603:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520603

Příloha č. 571 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Peklo

Kód lokality: CZ0524047

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 465,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Česká Čermná, Jestřebí nad Metují, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Přibyslav nad Metují, Sendraž, Vrchoviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524047:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0524047

133. Příloha č. 576 zní:

„Příloha č. 576 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Smrkovák

Kód lokality: CZ0523286

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,5 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Staré Smrkovice, Vysoké Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523286:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523286

134. Příloha č. 578 zní:

„Příloha č. 578 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strašidlo

Kód lokality: CZ0523003

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kovač

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523003

135. Přílohy č. 580 a 581 znějí:

„Příloha č. 580 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Slatinná louka u Roudničky

Kód lokality: CZ0523266

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,7 ha

Evropsky významný druh

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Kluky, Roudnička, Třebeš

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523266:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523266

Příloha č. 581 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stará Metuje

Kód lokality: CZ0523288

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,9 ha

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Jaroměř, Josefov u Jaroměře, Rychnovek, Starý Ples, Šestajovice u Jaroměře

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523288:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523288

136. Příloha č. 585 zní:

„Příloha č. 585 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trčkov

Kód lokality: CZ0520600

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 407,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Bedřichovka, Trčkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520600:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520600

137. Příloha č. 588 zní:

„Příloha č. 588 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Uhřínov - Benátky

Kód lokality: CZ0523291

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,8 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lukavice u Rychnova nad Kněžnou, Malý Uhřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523291:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523291

138. Příloha č. 590 zní:

„Příloha č. 590 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Víno

Kód lokality: CZ0523293

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 72,4 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Lovčice u Nového Bydžova, Převýšov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523293:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0523293

139. Přílohy č. 592 a 593 znějí:

„Příloha č. 592 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vražba

Kód lokality: CZ0522127

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,8 ha

Evropsky významný druh

zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Habřina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522127:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522127

Příloha č. 593 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zadní Machová

Kód lokality: CZ0522129

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,6 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Rašovice u Týniště nad Orlicí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522129:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0522129

140. Příloha č. 598 zní:

„Příloha č. 598 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žaltman

Kód lokality: CZ0520511

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 91,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Radvanice v Čechách, Starý Sedloňov, Velké Svatoňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520511:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0520511

141. Příloha č. 600 zní:

„Příloha č. 600 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Běstvina

Kód lokality: CZ0533295

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,3 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Běstvina, Vestec u Běstviny

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533295:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533295

142. Příloha č. 603 zní:

„Příloha č. 603 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bohdanečský rybník

Kód lokality: CZ0533308

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 247,8 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Lázně Bohdaneč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533308:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533308

143. Přílohy č. 605 a 606 znějí:

„Příloha č. 605 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bouda u Těchonína

Kód lokality: CZ0533686

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Těchonín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533686:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533686

Příloha č. 606 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Boušovka

Kód lokality: CZ0533296

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Licibořice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533296:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533296

144. Příloha č. 610 zní:

„Příloha č. 610 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Chrudimka

Kód lokality: CZ0534052

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Černá za Bory, Drozdice, Hostovice u Pardubic, Mnětice, Nemošice, Pardubice, Pardubičky, Tuněchody, Úhřetice, Úhřetická Lhota, Vestec u Chrudimi

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534052:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534052

145. Příloha č. 613 zní:

„Příloha č. 613 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboký rybník

Kód lokality: CZ0533310

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Ochoz u Nasavrk, Podlíšťany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533310:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533310

146. Přílohy č. 615 až 619 znějí:

„Příloha č. 615 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hubský-Strádovka

Kód lokality: CZ0534054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 86,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rohozná u Trhové Kamenice, Trhová Kamenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534054:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534054

Příloha č. 616 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Choltická obora

Kód lokality: CZ0533302

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 69,5 ha

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Choltice, Chrtníky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533302:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533302

Příloha č. 617 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chrudimka

Kód lokality: CZ0533303

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 230,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bojanov, Hluboká u Trhové Kamenice, Hoješín, Horní Bezděkov u Bojanova, Horní Bradlo, Kovářov u Seče, Křižanovice, Libkov u Nasavrk, Lipka, Nové Lhotice, Polánka, Proseč u Seče, Prosíčka u Seče, Seč, Travná u Horního Bradla, Trhová Kamenice, Velká Střítež

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jeřišno, Klokočov, Rušinov, Vratkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533303:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533303

Příloha č. 618 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně Bětník

Kód lokality: CZ0533687

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Popovec u Řepníků

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533687:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533687

Příloha č. 619 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeskyně u Horního Újezda

Kód lokality: CZ0533688

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Horní Újezd u Litomyšle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533688:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533688

147. Za přílohu č. 619 se vkládají nové přílohy č. 619a a 619b, které znějí:

„Příloha č. 619a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kladruby nad Labem

Kód lokality: CZ0533698

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 450,0 ha

Evropsky významné druhy

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Kladruby nad Labem, Labětín, Selmice, Semín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533698:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533698

Příloha č. 619b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kochánovické rybníky a tůně

Kód lokality: CZ0533696

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,4 ha

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rabštejnská Lhota, Slatiňany, Smrkový Týnec, Trpišov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533696:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533696

148. Příloha č. 620 zní:

„Příloha č. 620 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Králický Sněžník

Kód lokality: CZ0530146

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1792,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4060 - Alpínská a boreální vřesoviště

6150 - Silikátové alpínské a boreální trávníky

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

7110* - Aktivní vrchoviště

8110 - Silikátové sutě horského až niválního stupně (Androsacetalia alpinae a Galeopsietalia ladani)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Horní Morava, Velká Morava

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Sklené u Malé Moravy, Stříbrnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530146:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530146

149. Příloha č. 625 zní:

„Příloha č. 625 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Litice

Kód lokality: CZ0530503

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 111,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Litice nad Orlicí, Sopotnice

Kraj

Královéhradecký kraj

Katastrální území

Potštejn

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530503:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530503

150. Za přílohu č. 625 se vkládá nová příloha č. 625a, která zní:

„Příloha č. 625a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky v Jeníkově

Kód lokality: CZ0533702

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,7 ha

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Jeníkov u Hlinska, Kameničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533702:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533702

151. Přílohy č. 630 až 632 znějí:

„Příloha č. 630 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pardubice - zámek

Kód lokality: CZ0533309

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Pardubice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533309:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533309

Příloha č. 631 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pařížov

Kód lokality: CZ0533691

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Pařížov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533691:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533691

Příloha č. 632 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podolská a Páterova jeskyně

Kód lokality: CZ0533693

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Vápenný Podol

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533693:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533693

152. Příloha č. 634 zní:

„Příloha č. 634 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ratajské rybníky

Kód lokality: CZ0534055

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 20,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významné druhy

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

modrásek očkovaný (Maculinea teleius)

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Hlinsko v Čechách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534055:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0534055

153. Za přílohu č. 635 se vkládá nová příloha č. 635a, která zní:

„Příloha č. 635a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rybník Strach

Kód lokality: CZ0533697

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,7 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Rašovy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533697:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533697

154. Přílohy č. 639 a 640 znějí:

„Příloha č. 639 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Střemošická stráň

Kód lokality: CZ0532132

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Řepníky, Střemošice, Voletice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0532132:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0532132

Příloha č. 640 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Tichá Orlice

Kód lokality: CZ0533314

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,6 ha

Evropsky významný druh

mihule potoční (Lampetra planeri)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Bystřec, Celné, Dolní Boříkovice, Dolní Lipka, Dolní Orlice, Horní Orlice, Jablonné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí, Králíky, Kunčice u Letohradu, Lichkov, Mistrovice nad Orlicí, Mladkov, Orlice, Sobkovice, Studené, Těchonín, Verměřovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533314:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533314

155. Příloha č. 642 zní:

„Příloha č. 642 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Pohránovského rybníka

Kód lokality: CZ0533005

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 65,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Ohrazenice, Pohránov, Semtín, Srch

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533005

156. Příloha č. 646 zní:

„Příloha č. 646 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vranová Lhota

Kód lokality: CZ0533694

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Vranová Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533694:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0533694

157. Za přílohu č. 646 se vkládá nová příloha č. 646a, která zní:

„Příloha č. 646a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zubří

Kód lokality: CZ0530504

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v

podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Hluboká u Trhové Kamenice, Možděnice, Trhová Kamenice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530504:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0530504

158. Příloha č. 648 zní:

„Příloha č. 648 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Baba a Belfrídský potok

Kód lokality: CZ0610175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 86,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Bohdalov, Chroustov u Bohdalova, Kyjov u Černé, Starý Telečkov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610175:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610175

159. Přílohy č. 650 a 651 znějí:

„Příloha č. 650 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskupice - kostel

Kód lokality: CZ0613695

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Biskupice u Hrotovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613695:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613695

Příloha č. 651 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskupice - škola

Kód lokality: CZ0613696

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Biskupice u Hrotovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613696:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613696

160. Přílohy č. 653 až 655 znějí:

„Příloha č. 653 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dářská rašeliniště

Kód lokality: CZ0614053

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 390,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

91D0* - Rašelinný les

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Karlov, Polnička, Radostín u Vojnova Městce, Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614053:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614053

Příloha č. 654 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dědkovo

Kód lokality: CZ0612133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,5 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Bolešín

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Lhota u Olešnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612133:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612133

Příloha č. 655 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dívka

Kód lokality: CZ0613809

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 36,1 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hamry nad Sázavou, Město Žďár, Zámek Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613809:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613809

161. Za přílohu č. 656 se vkládá nová příloha č. 656a, která zní:

„Příloha č. 656a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doubravníček

Kód lokality: CZ0610514

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Radostín u Vojnova Městce

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610514:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610514

162. Přílohy č. 657 a 658 znějí:

„Příloha č. 657 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Doupský a Bažantka

Kód lokality: CZ0610030

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 11,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Doupě, Řídelov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610030

Příloha č. 658 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ficků rybník

Kód lokality: CZ0613319

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Nové Veselí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613319:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613319

163. Za přílohu č. 659 se vkládá nová příloha č. 659a, která zní:

„Příloha č. 659a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hajnice

Kód lokality: CZ0610516

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 31,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Branišov u Jihlavy, Kalhov, Šimanov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610516:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610516

164. Příloha č. 661 zní:

„Příloha č. 661 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hodíškovský rybník

Kód lokality: CZ0612135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hodíškov, Řečice nad Bobrůvkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612135:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612135

165. Příloha č. 663 zní:

„Příloha č. 663 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hroznětínská louka a olšina

Kód lokality: CZ0610145

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,7 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Dobrnice, Hroznětín u Číhoště

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610145:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610145

166. Za přílohu č. 663 se vkládá nová příloha č. 663a, která zní:

„Příloha č. 663a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chotáry

Kód lokality: CZ0614136

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Chlumětín

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Kameničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614136:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614136

167. Příloha č. 666 zní:

„Příloha č. 666 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jeřišno-Heřmaň

Kód lokality: CZ0613698

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jeřišno

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613698:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613698

168. Za přílohu č. 667 se vkládá nová příloha č. 667a, která zní:

„Příloha č. 667a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Heraltic

Kód lokality: CZ0610515

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Heraltice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610515:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610515

169. Přílohy č. 668 a 669 znějí:

„Příloha č. 668 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylinec

Kód lokality: CZ0612136

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Trnava u Třebíče

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612136:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612136

Příloha č. 669 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Koupaliště u Bohuslavic

Kód lokality: CZ0613322

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,0 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Bohuslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613322:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613322

170. Za přílohu č. 672 se vkládá nová příloha č. 672a, která zní:

„Příloha č. 672a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Maršálka

Kód lokality: CZ0614137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Barovice, Chloumek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614137:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614137

171. Příloha č. 675 zní:

„Příloha č. 675 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Oklice

Kód lokality: CZ0614054

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 60,2 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

4030 - Evropská suchá vřesoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hojkov, Milíčov u Jihlavy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614054:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614054

172. Příloha č. 678 zní:

„Příloha č. 678 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Náměšťská obora

Kód lokality: CZ0613816

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 285,5 ha

Evropsky významné druhy

kovařík fialový (Limoniscus violaceus)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Kralice nad Oslavou, Náměšť nad Oslavou, Otradice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613816:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613816

173. Za přílohu č. 678 se vkládá nová příloha č. 678a, která zní:

„Příloha č. 678a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Doubravy

Kód lokality: CZ0610517

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Sobíňov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610517:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610517

174. Přílohy č. 680 a 681 znějí:

„Příloha č. 680 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nová Říše

Kód lokality: CZ0613327

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 53,1 ha

Evropsky významný druh

sekavec (Cobitis taenia)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Nová Říše, Rozsíčky u Telče, Vystrčenovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613327:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613327

Příloha č. 681 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Obecník

Kód lokality: CZ0612137

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Horní Libochová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612137:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612137

175. Za přílohu č. 681 se vkládá nová příloha č. 681a, která zní:

„Příloha č. 681a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Opatovské zákopy

Kód lokality: CZ0610518

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Opatov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610518:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610518

176. Příloha č. 684 zní:

„Příloha č. 684 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ptáčovský kopeček

Kód lokality: CZ0612141

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Ptáčov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612141:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612141

177. Za přílohu č. 684 se vkládá nová příloha č. 684a, která zní:

„Příloha č. 684a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ranská jezírka

Kód lokality: CZ0610519

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Havlíčkova Borová, Staré Ransko

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610519:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610519

178. Přílohy č. 685 až 687 znějí:

„Příloha č. 685 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ransko

Kód lokality: CZ0610412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 263,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Havlíčkova Borová, Staré Ransko, Ždírec nad Doubravou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610412:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610412

Příloha č. 686 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rašelinné jezírko Rosička

Kód lokality: CZ0613328

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Sedlejov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613328:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613328

Příloha č. 687 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Roštejnská obora

Kód lokality: CZ0613002

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 49,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní rezervace - část

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Doupě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613002

179. Příloha č. 691 zní:

„Příloha č. 691 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rychtářský rybník

Kód lokality: CZ0612145

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

puchýřka útlá (Coleanthus subtilis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Arnolec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612145:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612145

180. Za přílohu č. 692 se vkládá nová příloha č. 692a, která zní:

„Příloha č. 692a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suché kopce

Kód lokality: CZ0610513

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610513:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610513

181. Příloha č. 693 zní:

„Příloha č. 693 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Suché skály

Kód lokality: CZ0612149

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Evropsky významný druh

hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*

* prioritní druh

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Kostníky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612149:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612149

182. Příloha č. 695 zní:

„Příloha č. 695 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šimanovské rašeliniště

Kód lokality: CZ0615018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,8 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Šimanov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0615018:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0615018

183. Přílohy č. 697 až 701 znějí:

„Příloha č. 697 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Špilberk

Kód lokality: CZ0612147

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,4 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Ocmanice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612147:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0612147

Příloha č. 698 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štíří důl - Řeka

Kód lokality: CZ0614059

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 92,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7230 - Zásaditá slatiniště

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

* prioritní druh

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Hluboká u Krucemburku, Krucemburk, Staré Ransko, Vojnův Městec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614059:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614059

Příloha č. 699 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Švařec

Kód lokality: CZ0610056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Koroužné, Švařec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610056:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0610056

Příloha č. 700 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trnava

Kód lokality: CZ0613334

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 225,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Arneštovice, Bořetice, Bratřice, Březina u Hořepníku, Červená Řečice, Hořepník, Jetřichovec, Křelovice u Pelhřimova, Lesná u Velké Chyšky, Roučkovice, Rovná u Hořepníku, Samšín, Velká Chyška, Zhořec u Pacova, Želiv

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613334:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613334

Příloha č. 701 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Borovné

Kód lokality: CZ0613335

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,2 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Borovná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613335:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613335

184. Za přílohu č. 702 se vkládá nová příloha č. 702a, která zní:

„Příloha č. 702a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Miličovska

Kód lokality: CZ0614135

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

Evropsky významný druh

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Jankov u Pelhřimova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614135:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614135

185. Přílohy č. 706 a 707 znějí:

„Příloha č. 706 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Kopaninách

Kód lokality: CZ0613336

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Myslůvka, Zadní Vydří

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613336:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613336

Příloha č. 707 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Lisovech

Kód lokality: CZ0614056

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

vrkoč Geyerův (Vertigo geyeri)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Horní Vilímeč, Jihlávka

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614056:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0614056

186. Příloha č. 708 se zrušuje.

187. Za přílohu č. 709 se vkládá nová příloha č. 709a, která zní:

„Příloha č. 709a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vetelské rybníky

Kód lokality: CZ0613338

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,0 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Město Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613338:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613338

188. Příloha č. 715 zní:

„Příloha č. 715 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žďár nad Sázavou - garáže

Kód lokality: CZ0613700

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Zámek Žďár

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613700:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0613700

189. Příloha č. 716 se zrušuje.

190. Přílohy č. 717 a 718 znějí:

„Příloha č. 717 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezourek

Kód lokality: CZ0620001

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 2,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Syrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620001:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620001

Příloha č. 718 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bezručova alej

Kód lokality: CZ0623803

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,1 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hlohovec, Lednice na Moravě, Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623803:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623803

191. Příloha č. 719 se zrušuje.

192. Přílohy č. 720 a 721 znějí:

„Příloha č. 720 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílý kopec u Čejče

Kód lokality: CZ0623035

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 73,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

chrobák jednorohý (Bolbelasmus unicornis)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč, Mutěnice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623035:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623035

Příloha č. 721 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Biskoupský kopec

Kód lokality: CZ0622150

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Biskoupky na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622150:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622150

193. Za přílohu č. 722 se vkládá nová příloha č. 722a, která zní:

„Příloha č. 722a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bobrůvka

Kód lokality: CZ0623324

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drahonín, Skryje, Tišnovská Nová Ves, Víckov, Žďárec

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Habří, Moravecké Janovice, Moravecké Pavlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623324:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623324

194. Příloha č. 724 zní:

„Příloha č. 724 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bosonožský hájek

Kód lokality: CZ0624094

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 46,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bosonohy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624094:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624094

195. Příloha č. 726 zní:

„Příloha č. 726 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Božický mokřad

Kód lokality: CZ0623772

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Božice, České Křídlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623772:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623772

196. Příloha č. 731 zní:

„Příloha č. 731 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Citonice - rybník Skalka

Kód lokality: CZ0623345

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,3 ha

Evropsky významný druh

čolek dravý (Triturus carnifex)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Citonice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623345:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623345

197. Příloha č. 733 se zrušuje.

198. Příloha č. 734 zní:

„Příloha č. 734 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Čekál

Kód lokality: CZ0623359

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,2 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Olbramkostel

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623359:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623359

199. Příloha č. 736 zní:

„Příloha č. 736 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černecký a Milonický hájek

Kód lokality: CZ0624062

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 204,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91G0* - Panonské dubohabřiny

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Černčín, Letošov, Milonice, Nesovice, Nevojice, Vícemilice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624062:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624062

200. Přílohy č. 738 a 739 znějí:

„Příloha č. 738 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Červené stráně

Kód lokality: CZ0622181

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 4,7 ha

Evropsky významný druh

hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nové Bránice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622181:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622181

Příloha č. 739 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Člupy

Kód lokality: CZ0620002

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 18,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Křižanovice u Bučovic, Marefy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620002:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620002

201. Za přílohu č. 742 se vkládá nová příloha č. 742a, která zní:

„Příloha č. 742a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dobrá studně

Kód lokality: CZ0620414

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ochoz u Tišnova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620414:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620414

202. Přílohy č. 744 až 746 znějí:

„Příloha č. 744 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Drnholecký luh

Kód lokality: CZ0623799

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 149,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drnholec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623799:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623799

Příloha č. 745 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dunajovické kopce

Kód lokality: CZ0622218

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 87,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (Crambe tataria)

pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Brod nad Dyjí, Březí u Mikulova, Dobré Pole, Dolní Dunajovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622218:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622218

Příloha č. 746 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dyjské svahy

Kód lokality: CZ0620003

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dyje

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620003:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620003

203. Za přílohu č. 748 se vkládá nová příloha č. 748a, která zní:

„Příloha č. 748a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Haluzický rybník

Kód lokality: CZ0620415

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bohuslavice u Kyjova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620415:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620415

204. Příloha č. 749 zní:

„Příloha č. 749 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hevlínské jezero

Kód lokality: CZ0623010

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hevlín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623010:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623010

205. Za přílohu č. 749 se vkládá nová příloha č. 749a, která zní:

„Příloha č. 749a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hluboké louky

Kód lokality: CZ0620418

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Šatov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620418:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620418

206. Příloha č. 752 zní:

„Příloha č. 752 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hochberk

Kód lokality: CZ0620005

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 35,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

91G0* - Panonské dubohabřiny

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Popice, Uherčice u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620005:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620005

207. Za přílohu č. 753 se vkládá nová příloha č. 753a, která zní:

„Příloha č. 753a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Mouřínovský rybník

Kód lokality: CZ0623358

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,5 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Heršpice, Mouřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623358:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623358

208. Příloha č. 754 zní:

„Příloha č. 754 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hovoranské louky

Kód lokality: CZ0622009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 10,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Evropsky významné druhy

hadinec červený (Echium maculatum)

katrán tatarský (Crambe tataria)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

srpice karbincolistá (Serratula lycopifolia)*

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hovorany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622009

209. Za přílohu č. 756 se vkládá nová příloha č. 756a, která zní:

„Příloha č. 756a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jaroslavické komory

Kód lokality: CZ0620416

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Jaroslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620416:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620416

210. Příloha č. 758 se zrušuje.

211. Příloha č. 759 zní:

„Příloha č. 759 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ječmeniště

Kód lokality: CZ0620162

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 61,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6240* - Subpanonské stepní trávníky

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ječmeniště, Micmanice, Slup

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620162:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620162

212. Příloha č. 763 zní:

„Příloha č. 763 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kameníky

Kód lokality: CZ0620006

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Úvaly u Valtic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620006:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620006

213. Přílohy č. 765 až 767 znějí:

„Příloha č. 765 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch

Kód lokality: CZ0624067

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,8 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nový Lískovec, Pisárky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624067:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624067

Příloha č. 766 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kamenný vrch u Kurdějova

Kód lokality: CZ0624115

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 104,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hustopeče u Brna, Kurdějov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624115:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624115

Příloha č. 767 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kaolinka

Kód lokality: CZ0623368

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5,1 ha

Evropsky významný druh

čolek dravý (Triturus carnifex)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Přímětice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623368:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623368

214. Příloha č. 771 zní:

„Příloha č. 771 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Knížecí les

Kód lokality: CZ0623800

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 11,4 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nosislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623800:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623800

215. Za přílohu č. 771 se vkládá nová příloha č. 771a, která zní:

„Příloha č. 771a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylská skála

Kód lokality: CZ0620417

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620417:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620417

216. Přílohy č. 772 a 773 znějí:

„Příloha č. 772 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kopečky u Únanova

Kód lokality: CZ0622162

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,9 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Únanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622162:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622162

Příloha č. 773 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Krumlovsko-rokytenské slepence

Kód lokality: CZ0624128

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 96,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Budkovice, Moravský Krumlov, Rokytná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624128:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624128

217. Příloha č. 777 zní:

„Příloha č. 777 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kuntínov

Kód lokality: CZ0624101

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 661,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6240* - Subpanonské stepní trávníky

91G0* - Panonské dubohabřiny

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hadinec červený (Echium maculatum)

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

včelník rakouský (Dracocephalum austriacum)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Boleradice, Bořetice u Hustopečí, Brumovice, Kobylí na Moravě, Morkůvky, Němčičky u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624101:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624101

218. Příloha č. 781 zní:

„Příloha č. 781 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lednické rybníky

Kód lokality: CZ0620009

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 617,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice na Moravě, Sedlec u Mikulova, Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620009:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620009

219. Za přílohu č. 782 se vkládá nová příloha č. 782a, která zní:

„Příloha č. 782a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Letiště Medlánky

Kód lokality: CZ0623820

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 25,4 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

sysel obecný (Spermophilus citellus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Komín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623820:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623820

220. Příloha č. 784 zní:

„Příloha č. 784 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lom u Žerůtek

Kód lokality: CZ0623372

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významný druh

čolek dravý (Triturus carnifex)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Žerůtky u Znojma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623372:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623372

221. Příloha č. 785 se zrušuje.

222. Příloha č. 786 zní:

„Příloha č. 786 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Louky pod Kumstátem

Kód lokality: CZ0622017

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 7,4 ha

Evropsky významné druhy

hadinec červený (Echium maculatum)

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Krumvíř

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622017:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622017

223. Příloha č. 790 se zrušuje.

224. Za přílohu č. 791 se vkládá nová příloha č. 791a, která zní:

„Příloha č. 791a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mašovický lom

Kód lokality: CZ0623357

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,3 ha

Evropsky významný druh

čolek dravý (Triturus carnifex)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Mašovice u Znojma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623357:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623357

225. Za přílohu č. 792 se vkládá nová příloha č. 792a, která zní:

„Příloha č. 792a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Meandry Jihlavy

Kód lokality: CZ0624238

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 76,9 ha

Evropsky významný druh

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dolní Kounice, Kupařovice, Malešovice, Medlov, Němčičky, Pravlov, Smolín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624238:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624238

226. Příloha č. 794 zní:

„Příloha č. 794 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miliovy louky

Kód lokality: CZ0622166

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,3 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Blatnička

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622166:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622166

227. Příloha č. 797 zní:

„Příloha č. 797 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Miroslavské kopce

Kód lokality: CZ0620147

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 30,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Miroslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620147:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620147

228. Příloha č. 800 se zrušuje.

229. Přílohy č. 801 až 806 znějí:

„Příloha č. 801 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mušenice

Kód lokality: CZ0622168

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 14,4 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Rašovice u Bučovic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622168:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622168

Příloha č. 802 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mušovský luh

Kód lokality: CZ0624103

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 557,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

roháč obecný (Lucanus cervus)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Ivaň, Mušov, Nová Ves u Pohořelic, Pasohlávky, Pohořelice nad Jihlavou, Přibice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624103:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624103

Příloha č. 803 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Adamcích

Kód lokality: CZ0620419

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 15,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nenkovice, Želetice u Kyjova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620419:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620419

Příloha č. 804 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Kocourkách

Kód lokality: CZ0622169

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Evropsky významné druhy

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dobelice, Vémyslice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622169:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622169

Příloha č. 805 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na lesní horce

Kód lokality: CZ0622170

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,8 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čebín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622170:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622170

Příloha č. 806 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Načeratický kopec

Kód lokality: CZ0620154

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 127,1 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

8230 - Pionýrská vegetace silikátových skal (Sedo-Scleranthion, Sedo albi-Veronicion dillenii)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Oblekovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620154:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620154

230. Přílohy č. 807 a 808 se zrušují.

231. Přílohy č. 809 a 810 znějí:

„Příloha č. 809 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Nad Vápenkou

Kód lokality: CZ0622172

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Velká nad Veličkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622172:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622172

Příloha č. 810 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Netopýrky

Kód lokality: CZ0622173

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,9 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Komín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622173:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622173

232. Příloha č. 814 zní:

„Příloha č. 814 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Očov

Kód lokality: CZ0624071

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 287,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6440 - Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hodonín, Rohatec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624071:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624071

233. Příloha č. 816 zní:

„Příloha č. 816 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Oleksovická mokřina

Kód lokality: CZ0623019

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 44,0 ha

Evropsky významný druh

sekavec (Cobitis taenia)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hostěradice na Moravě, Oleksovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623019:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623019

234. Příloha č. 817 se zrušuje.

235. Přílohy č. 818 a 819 znějí:

„Příloha č. 818 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Paví kopec

Kód lokality: CZ0620049

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620049:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620049

Příloha č. 819 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pekárka

Kód lokality: CZ0622175

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,1 ha

Evropsky významné druhy

hvozdík moravský (Dianthus moravicus)*

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Alexovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622175:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622175

236. Příloha č. 822 zní:

„Příloha č. 822 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Šibeničním kopcem

Kód lokality: CZ0620013

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,6 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8160* - Vápnité sutě pahorkatin a horského stupně

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Horní Dunajovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620013:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620013

237. Za přílohu č. 822 se vkládá nová příloha č. 822a, která zní:

„Příloha č. 822a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Podkomorské lesy

Kód lokality: CZ0623344

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 567,1 ha

Evropsky významný druh

roháč obecný (Lucanus cervus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bystrc, Kníničky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623344:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623344

238. Za přílohu č. 824 se vkládá nová příloha č. 824a, která zní:

„Příloha č. 824a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pokran

Kód lokality: CZ0623022

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 9,4 ha

Evropsky významný druh

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drnholec, Novosedly na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623022:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623022

239. Příloha č. 825 zní:

„Příloha č. 825 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Polámanky

Kód lokality: CZ0620139

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Kobeřice u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620139:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620139

240. Příloha č. 827 zní:

„Příloha č. 827 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pouzdřanská step - Kolby

Kód lokality: CZ0624060

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 177,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

91G0* - Panonské dubohabřiny

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (Crambe tataria)

pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

střevlík panonský (Carabus hungaricus)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Pouzdřany, Uherčice u Hustopečí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624060:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624060

241. Příloha č. 829 zní:

„Příloha č. 829 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přední kopaniny

Kód lokality: CZ0620014

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hustopeče u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620014:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620014

242. Příloha č. 831 zní:

„Příloha č. 831 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přísnotický les

Kód lokality: CZ0623801

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 10,8 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Nosislav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623801:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623801

243. Přílohy č. 835 a 836 znějí:

„Příloha č. 835 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rendezvous

Kód lokality: CZ0623045

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 61,5 ha

Evropsky významné druhy

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

roháč obecný (Lucanus cervus)

tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Valtice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623045:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623045

Příloha č. 836 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rojetínský hadec

Kód lokality: CZ0622142

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,2 ha

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Rojetín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622142:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622142

244. Za přílohu č. 837 se vkládá nová příloha č. 837a, která zní:

„Příloha č. 837a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rozsypaná

Kód lokality: CZ0620412

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Javůrek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620412:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620412

245. Příloha č. 838 zní:

„Příloha č. 838 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Rumunská bažantnice

Kód lokality: CZ0620158

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 90,4 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

1340* - Vnitrozemské slané louky

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Měnín, Nikolčice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620158:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620158

246. Přílohy č. 840 až 843 znějí:

„Příloha č. 840 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeka Rokytná

Kód lokality: CZ0623819

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 123,7 ha

Evropsky významné druhy

hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus)

velevrub tupý (Unio crassus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Budkovice, Čermákovice, Dobronice, Horní Kounice, Kounické Předměstí, Moravský Krumlov, Němčice u Ivančic, Rešice, Rokytná, Rozkoš u Jevišovic, Rybníky na Moravě, Tavíkovice, Tulešice, Újezd nad Rokytnou, Vémyslice

Kraj

Kraj Vysočina

Katastrální území

Biskupice u Hrotovic, Litovany, Přešovice, Pulkov, Šemíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623819:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623819

Příloha č. 841 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sivický les

Kód lokality: CZ0620037

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 236,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91I0* - Eurosibiřské stepní doubravy

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sivice, Tvarožná

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620037

Příloha č. 842 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Havraníků

Kód lokality: CZ0624118

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 17,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Havraníky, Šatov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624118:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624118

Příloha č. 843 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalky u Sedlece

Kód lokality: CZ0620048

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 58,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620048:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620048

247. Příloha č. 851 zní:

„Příloha č. 851 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stepní stráně u Komořan

Kód lokality: CZ0622217

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 12,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Komořany na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622217:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622217

248. Příloha č. 855 zní:

„Příloha č. 855 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stránská skála

Kód lokality: CZ0624020

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 15,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6190 - Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis)

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

8210 - Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Slatina

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624020

249. Příloha č. 859 zní:

„Příloha č. 859 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Studánkový vrch

Kód lokality: CZ0623026

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 12,3 ha

Evropsky významný druh

bourovec trnkový (Eriogaster catax)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sedlec u Mikulova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623026:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623026

250. Za přílohu č. 859 se vkládá nová příloha č. 859a, která zní:

„Příloha č. 859a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Svatá a Prostřední vrch

Kód lokality: CZ0620421

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 567,2 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

91G0* - Panonské dubohabřiny

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bošovice, Dambořice, Velké Hostěrádky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620421:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620421

251. Přílohy č. 861 až 863 znějí:

„Příloha č. 861 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šévy

Kód lokality: CZ0624097

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 8,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Marefy, Mouřínov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624097:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624097

Příloha č. 862 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Široký

Kód lokality: CZ0622179

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dolní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622179:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622179

Příloha č. 863 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šlapanické slepence

Kód lokality: CZ0620051

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 8,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6110* - Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi)

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Podolí u Brna, Šlapanice u Brna

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620051:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620051

252. Za přílohu č. 864 se vkládá nová příloha č. 864a, která zní:

„Příloha č. 864a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Špidláky

Kód lokality: CZ0624116

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 15,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

katrán tatarský (Crambe tataria)

pelyněk Pančičův (Artemisia pancicii)*

střevlík panonský (Carabus hungaricus)

* prioritní druh

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Čejč

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624116:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624116

253. Příloha č. 865 zní:

„Příloha č. 865 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štěpánovský lom

Kód lokality: CZ0622221

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,1 ha

Evropsky významný druh

kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Miroslav

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622221:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622221

254. Přílohy č. 870 a 871 znějí:

„Příloha č. 870 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trenckova rokle

Kód lokality: CZ0625020

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,0 ha

Evropsky významný druh

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Drahonín, Víckov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0625020:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0625020

Příloha č. 871 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Trkmanec - Rybníčky

Kód lokality: CZ0622037

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 44,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

pcháč žlutoostenný (Cirsium brachycephalum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Rakvice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622037:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622037

255. Příloha č. 873 zní:

„Příloha č. 873 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Turold

Kód lokality: CZ0624098

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 16,8 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

Evropsky významné druhy

kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Mikulov na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624098:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624098

256. Přílohy č. 875 až 877 znějí:

„Příloha č. 875 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Huberta

Kód lokality: CZ0623367

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bojanovice u Znojma, Hluboké Mašůvky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623367:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623367

Příloha č. 876 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U kapličky

Kód lokality: CZ0622223

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 5,4 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6240* - Subpanonské stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Hostěradice na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622223:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622223

Příloha č. 877 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita U Michálka

Kód lokality: CZ0622224

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,3 ha

Evropsky významný druh

kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bohutice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622224:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622224

257. Příloha č. 882 zní:

„Příloha č. 882 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Úvalský rybník

Kód lokality: CZ0623793

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 12,6 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Úvaly u Valtic

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623793:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623793

258. Za přílohu č. 882 se vkládá nová příloha č. 882a, která zní:

„Příloha č. 882a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita V Jezdinách

Kód lokality: CZ0622174

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 26,1 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Kněževes

Kraj

Pardubický kraj

Katastrální území

Předměstí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622174:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622174

259. Příloha č. 885 zní:

„Příloha č. 885 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ve Žlebě

Kód lokality: CZ0622161

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dolní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622161:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622161

260. Za přílohu č. 885 se vkládají nové přílohy č. 885a a č. 885b, které znějí:

„Příloha č. 885a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velický hliník

Kód lokality: CZ0623349

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,9 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Velká nad Veličkou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623349:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623349

Příloha č. 885b k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Velký kopec

Kód lokality: CZ0622226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 23,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Horní Dubňany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622226:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622226

261. Přílohy č. 888 a 889 znějí:

„Příloha č. 888 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Visengrunty

Kód lokality: CZ0622184

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 8,8 ha

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bošovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622184:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622184

Příloha č. 889 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Volkramy

Kód lokality: CZ0622227

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 6,9 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Němčany

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622227:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622227

262. Přílohy č. 893 až 895 znějí:

„Příloha č. 893 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vrbovecký rybník

Kód lokality: CZ0623030

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 37,1 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Vrbovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623030:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623030

Příloha č. 894 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Vypálenky

Kód lokality: CZ0623031

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 65,3 ha

Evropsky významné druhy

čolek dunajský (Triturus dobrogicus)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Moravský Písek

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623031:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0623031

Příloha č. 895 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Výrovické kopce

Kód lokality: CZ0620056

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 16,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Výrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620056:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620056

263. Za přílohu č. 895 se vkládá nová příloha č. 895a, která zní:

„Příloha č. 895a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Výrovy skály

Kód lokality: CZ0620413

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 15,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Sentice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620413:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0620413

264. Přílohy č. 896 a 897 znějí:

„Příloha č. 896 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zápověď u Karlína

Kód lokality: CZ0622219

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 1,8 ha

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Karlín na Moravě

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622219:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622219

Příloha č. 897 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zimarky

Kód lokality: CZ0624108

Biogeografická oblast: panonská

Rozloha lokality: 3,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

6250* - Panonské sprašové stepní trávníky

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významný druh

katrán tatarský (Crambe tataria)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Velké Bílovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624108:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0624108

265. Příloha č. 901 zní:

„Příloha č. 901 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žebětín

Kód lokality: CZ0622167

Biogeografické oblasti: kontinentální, panonská

Rozloha lokality: 1,5 ha

Evropsky významný druh

koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis)

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Dolní Kounice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622167:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0622167

266. Příloha č. 904 zní:

„Příloha č. 904 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Bílá Lhota

Kód lokality: CZ0713720

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Bílá Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713720:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713720

267. Za přílohu č. 905 se vkládá nová příloha č. 905a, která zní:

„Příloha č. 905a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Brániska

Kód lokality: CZ0710505

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Plumlov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710505:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710505

268. Příloha č. 910 zní:

„Příloha č. 910 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní a Prostřední Svrčov

Kód lokality: CZ0713394

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Veselíčko u Lipníka nad Bečvou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713394:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713394

269. Příloha č. 912 zní:

„Příloha č. 912 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hadce a bučiny u Raškova

Kód lokality: CZ0714084

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 807,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Hanušovice, Komňátka, Raškov Dvůr, Raškov Ves, Štědrákova Lhota

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714084:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714084

270. Příloha č. 919 zní:

„Příloha č. 919 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chrastický hadec

Kód lokality: CZ0712187

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Chrastice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712187:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712187

271. Příloha č. 923 zní:

„Příloha č. 923 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Království

Kód lokality: CZ0710161

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 591,9 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Grygov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710161:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710161

272. Přílohy č. 925 a 926 znějí:

„Příloha č. 925 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Lesy u Bezuchova

Kód lokality: CZ0710007

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 251,0 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Bezuchov, Hradčany na Moravě, Kladníky, Pavlovice u Přerova, Prusínky, Šišma

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710007:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710007

Příloha č. 926 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Libavá

Kód lokality: CZ0714133

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 10773,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní rezervace - část, přírodní rezervace - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

40A0* - Kontinentální opadavé křoviny

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

8150 - Středoevropské silikátové sutě

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Čermná u Města Libavá, Domašov nad Bystřicí I, Dřemovice u Města Libavá, Hadinka, Hlubočky I, Hlubočky II, Hlubočky III, Hlubočky IV, Jívová I, Kozlov u Velkého Újezdu, Kozlov u Velkého Újezdu I, Nové Oldřůvky I, Rudoltovice, Varhošť u Města Libavá, Velká Střelná

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Klokočov u Vítkova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714133:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714133

273. Příloha č. 929 zní:

„Příloha č. 929 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Litovelské Pomoraví

Kód lokality: CZ0714073

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9458,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

bobr evropský (Castor fiber)

čolek velký (Triturus cristatus)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Benkov u Střelic, Bohuslavice nad Moravou, Březce, Černovír, Červenka, Doubravice nad Moravou, Hejčín, Horka nad Moravou, Hrabová u Dubicka, Hynkov, Chomoutov, Chořelice, Králová, Křelov, Květín, Leština u Zábřeha, Lhota nad Moravou, Libivá, Litovel, Lukavice na Moravě, Měník, Měrotín, Mladeč, Mohelnice, Moravičany, Náklo, Nasobůrky, Palonín, Pňovice, Rájec u Zábřeha, Rozvadovice, Řepčín, Řimice, Skrbeň, Sobáčov, Stavenice, Střelice u Litovle, Střeň, Štarnov, Štěpánov u Olomouce, Třeština, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Úsov-město, Víska u Litovle, Zvole u Zábřeha

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714073:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0714073

274. Přílohy č. 932 a 933 znějí:

„Příloha č. 932 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Na Špičáku

Kód lokality: CZ0713730

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 7,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Supíkovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713730:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713730

Příloha č. 933 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Ohrozim - Horka

Kód lokality: CZ0713383

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,1 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Ohrozim

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713383:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713383

275. Příloha č. 936 zní:

„Příloha č. 936 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Pod Rudným vrchem

Kód lokality: CZ0712189

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 27,2 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Habartice u Jindřichova, Pleče

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712189:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712189

276. Příloha č. 938 zní:

„Příloha č. 938 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poláchovy stráně - Výří skály

Kód lokality: CZ0712226

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 21,8 ha

Evropsky významný druh

střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Hanušovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712226:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712226

277. Přílohy č. 940 a 941 znějí:

„Příloha č. 940 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Protivanov

Kód lokality: CZ0713388

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,8 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Protivanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713388:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713388

Příloha č. 941 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Přestavlcký les

Kód lokality: CZ0710148

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 210,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Dobrčice, Přestavlky u Přerova, Stará Ves u Přerova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710148:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0710148

278. Příloha č. 943 zní:

„Příloha č. 943 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Račinka

Kód lokality: CZ0713004

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,2 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: národní přírodní památka - část

Evropsky významný druh

mihule ukrajinská (Eudontomyzon mariae)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Pekařov, Velké Losiny, Žárová

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713004:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713004

279. Příloha č. 949 zní:

„Příloha č. 949 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Soudkova štola

Kód lokality: CZ0713741

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,7 ha

Evropsky významný druh

vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Olšovec

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713741:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713741

280. Za přílohu č. 949 se vkládá nová příloha č. 949a, která zní:

„Příloha č. 949a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stará Červená Voda - lesní komplex

Kód lokality: CZ0713827

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 332,0 ha

Evropsky významný druh

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Dolní Červená Voda, Malá Kraš, Rokliny, Stará Červená Voda, Vidnava

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713827:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713827

281. Příloha č. 950 zní:

„Příloha č. 950 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Stráň nad Huťským potokem

Kód lokality: CZ0712191

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 0,5 ha

Evropsky významný druh

hořeček mnohotvarý český (Gentianella praecox subsp. bohemica)*

* prioritní druh

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Protivanov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712191:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712191

282. Přílohy č. 952 a 953 znějí:

„Příloha č. 952 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Marie Pomocná

Kód lokality: CZ0713742

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,3 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Zlaté Hory v Jeseníkách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713742:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713742

Příloha č. 953 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Mařka

Kód lokality: CZ0713743

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,6 ha

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Komňátka, Raškov Ves

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713743:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713743

283. Příloha č. 955 zní:

„Příloha č. 955 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Týn nad Bečvou

Kód lokality: CZ0713391

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,5 ha

Evropsky významný druh

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Slavíč, Týn nad Bečvou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713391:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713391

284. Příloha č. 965 se zrušuje.

285. Příloha č. 967 zní:

„Příloha č. 967 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Zlaté Hory - Černé jezero

Kód lokality: CZ0713397

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 211,6 ha

Evropsky významný druh

čolek karpatský (Triturus montandoni)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Zlaté Hory v Jeseníkách

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713397:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0713397

286. Příloha č. 969 zní:

„Příloha č. 969 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žďár

Kód lokality: CZ0712197

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19,2 ha

Evropsky významný druh

sleziník nepravý (Asplenium adulterinum)

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Ruda nad Moravou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712197:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0712197

287. Příloha č. 971 zní:

„Příloha č. 971 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Beskydy

Kód lokality: CZ0724089

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 120386,5 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6230* - Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

7230 - Zásaditá slatiniště

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9140 - Středoevropské subalpínské bučiny s javorem (Acer) a šťovíkem horským (Rumex arifolius)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

9410 - Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek karpatský (Triturus montandoni)

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus)

medvěd hnědý (Ursus arctos)*

netopýr velký (Myotis myotis)

oměj tuhý moravský (Aconitum firmum subsp. moravicum)

rýhovec pralesní (Rhysodes sulcatus)

rys ostrovid (Lynx lynx)

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

velevrub tupý (Unio crassus)

vlk obecný (Canis lupus)*

vydra říční (Lutra lutra)

* prioritní druh

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Dolní Bečva, Francova Lhota, Halenkov, Hážovice, Horní Bečva, Horní Lideč, Hovězí, Huslenky, Hutisko, Janová, Karolinka, Krhová, Leskovec, Lidečko, Lužná u Vsetína, Malá Bystřice, Malé Karlovice, Nový Hrozenkov, Prostřední Bečva, Pulčín, Rožnov pod Radhoštěm, Růžďka, Solanec pod Soláněm, Střelná na Moravě, Střítež nad Bečvou, Tylovice, Ústí u Vsetína, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Velká Lhota u Valašského Meziříčí, Velké Karlovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Zděchov, Zubří

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Bílá, Bocanovice, Bordovice, Bukovice u Dobratic, Čeladná, Dobratice, Dolní Lomná, Frenštát pod Radhoštěm, Guty, Hodslavice, Horní Lomná, Hostašovice, Janovice u Frýdku-Místku, Karpentná, Komorní Lhotka, Košařiska, Krásná pod Lysou Horou, Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov u Nového Jičína, Lubno, Malenovice, Milíkov u Jablunkova, Morávka, Mořkov, Mosty u Jablunkova, Návsí, Oldřichovice u Třince, Ostravice 1, Ostravice 2, Pražmo, Raškovice, Řeka, Smilovice u Třince, Staré Hamry 1, Staré Hamry 2, Trojanovice, Tyra, Vendryně, Veřovice, Vyšní Lhoty

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724089:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724089

288. Příloha č. 979 zní:

„Příloha č. 979 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Chřiby

Kód lokality: CZ0724091

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 19226,5 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6410 - Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

8310 - Jeskyně nepřístupné veřejnosti

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

páskovec velký (Cordulegaster heros)

tesařík alpský (Rosalia alpina)*

vrkoč útlý (Vertigo angustior)

* prioritní druh

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Břestek, Buchlovice, Cetechovice, Cvrčovice u Zdounek, Divoky, Halenkovice, Chvalnov, Jalubí, Jankovice u Uherského Hradiště, Jestřabice, Karolín u Sulimova, Koryčany, Kostelany, Košíky, Kudlovice, Kvasice, Lhotka u Kroměříže, Lískovec, Lubná u Kroměříže, Milovice, Modrá u Velehradu, Nová Dědina, Osvětimany, Roštín, Salaš u Velehradu, Staré Hutě na Moravě, Stříbrnice u Uherského Hradiště, Střílky, Stupava, Sulimov, Traplice, Tupesy na Moravě, Újezdsko, Velehrad, Vrbka u Sulimova, Zástřizly, Zdounky, Žlutava

Kraj

Jihomoravský kraj

Katastrální území

Bohuslavice u Kyjova, Čeložnice, Hýsly, Moravany u Kyjova, Vřesovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724091:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0724091

289. Za přílohu č. 981 se vkládá nová příloha č. 981a, která zní:

„Příloha č. 981a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jalovcová

Kód lokality: CZ0720454

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 30,5 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

5130 - Formace jalovce obecného (Juniperus communis) na vřesovištích nebo vápnitých trávnících

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Nedašov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720454:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720454

290. Příloha č. 984 zní:

„Příloha č. 984 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Kobylí hlava

Kód lokality: CZ0722201

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,4 ha

Evropsky významný druh

hadinec červený (Echium maculatum)

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Hluk

Orientační grafické znázornění lokality CZ0722201:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0722201

291. Příloha č. 1010 zní:

„Příloha č. 1010 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Semetín

Kód lokality: CZ0720033

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 1309,8 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: přírodní památka - část

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

6210* - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia), význačná naleziště vstavačovitých - prioritní stanoviště

6210 - Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia)

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

7140 - Přechodová rašeliniště a třasoviště

7220* - Petrifikující prameny s tvorbou pěnovců (Cratoneurion)

8220 - Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

* prioritní typ evropského stanoviště

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Hošťálková, Lhota u Vsetína, Liptál, Ratiboř u Vsetína, Rokytnice u Vsetína, Trnava u Zlína, Vsetín

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720033:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720033

292. Příloha č. 1019 zní:

„Příloha č. 1019 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Troják

Kód lokality: CZ0720153

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 649,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

Kraj

Zlínský kraj

Katastrální území

Nětčice, Popovice u Kroměříže, Rataje u Kroměříže, Věžky, Zborovice, Zlobice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720153:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0720153

293. Příloha č. 1031 zní:

„Příloha č. 1031 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Černý důl

Kód lokality: CZ0813760

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 3,7 ha

Evropsky významný druh

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Svatoňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813760:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813760

294. Přílohy č. 1033 až 1035 znějí:

„Příloha č. 1033 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Děhylovský potok - Štěpán

Kód lokality: CZ0813439

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 84,9 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

Evropsky významné druhy

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Bobrovníky, Děhylov, Martinov ve Slezsku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813439:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813439

Příloha č. 1034 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Dolní Marklovice

Kód lokality: CZ0813442

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 39,7 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Dolní Marklovice, Petrovice u Karviné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813442:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813442

Příloha č. 1035 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Heřmanický rybník

Kód lokality: CZ0813444

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 477,2 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Heřmanice, Nový Bohumín, Pudlov, Rychvald, Vrbice nad Odrou, Záblatí u Bohumína

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813444:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813444

295. Příloha č. 1038 zní:

„Příloha č. 1038 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Horní Odra

Kód lokality: CZ0813810

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 17,2 ha

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Heřmánky nad Odrou, Jakubčovice nad Odrou, Klokočov u Vítkova, Klokočůvek, Spálov

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Hadinka, Rudoltovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813810:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813810

296. Přílohy č. 1040 a 1041 znějí:

„Příloha č. 1040 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Hukvaldy

Kód lokality: CZ0813447

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 221,6 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Sklenov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813447:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813447

Příloha č. 1041 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jakartovice

Kód lokality: CZ0813448

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 13,0 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Deštné, Mladecko

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813448:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813448

297. Příloha č. 1043 zní:

„Příloha č. 1043 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Jilešovice - Děhylov

Kód lokality: CZ0813449

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 18,8 ha

Evropsky významný druh

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Dobroslavice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813449:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813449

298. Příloha č. 1045 zní:

„Příloha č. 1045 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Karviná - rybníky

Kód lokality: CZ0813451

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 9,8 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Staré Město u Karviné

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813451:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813451

299. Přílohy č. 1048 až 1049 znějí:

„Příloha č. 1048 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Mokřad u Rondelu

Kód lokality: CZ0813455

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 14,6 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Havířov-město, Šenov u Ostravy

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813455:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813455

Příloha č. 1049 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Moravice

Kód lokality: CZ0813456

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 209,6 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3260 - Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion

6430 - Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

mihule potoční (Lampetra planeri)

vranka obecná (Cottus gobio)

vydra říční (Lutra lutra)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Břidličná, Dolní Moravice, Horní Václavov, Jamartice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Tylov, Valšov, Velká Štáhle

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813456:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813456

300. Příloha č. 1051 zní:

„Příloha č. 1051 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Niva Olše - Věřňovice

Kód lokality: CZ0813457

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 540,5 ha

Evropsky významné druhy

kuňka žlutobřichá (Bombina variegata)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Dětmarovice, Dolní Lutyně, Kopytov, Skřečoň, Věřňovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813457:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813457

301. Příloha č. 1053 zní:

„Příloha č. 1053 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Osoblažský výběžek

Kód lokality: CZ0813460

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 102,7 ha

Evropsky významný druh

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Hlinka, Osoblaha, Slezské Pavlovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813460:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813460

302. Příloha č. 1054 se zrušuje.

303. Příloha č. 1056 zní:

„Příloha č. 1056 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Paskov

Kód lokality: CZ0813463

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 16,9 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Paskov

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813463:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813463

304. Příloha č. 1057 se zrušuje.

305. Příloha č. 1058 zní:

„Příloha č. 1058 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Poodří

Kód lokality: CZ0814092

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 5235,0 ha

Navrhovaná kategorie zvláště chráněného území: chráněná krajinná oblast

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3130 - Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh a jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

6510 - Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis)

9170 - Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum

91E0* - Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 - Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis), j. habrolistým (U. minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo j. úzkolistým (F. angustifolia) podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie (Ulmenion minoris)

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

čolek velký (Triturus cristatus)

hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus)

klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia)

kuňka ohnivá (Bombina bombina)

modrásek bahenní (Maculinea nausithous)

ohniváček černočárný (Lycaena dispar)

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis)

svinutec tenký (Anisus vorticulus)

velevrub tupý (Unio crassus)

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Albrechtičky, Bartošovice, Bernartice nad Odrou, Bravantice, Butovice, Hladké Životice, Hukovice, Jeseník nad Odrou, Jistebník, Košatka nad Odrou, Kunín, Mankovice, Nová Horka, Odry, Petřvaldík, Polanka nad Odrou, Proskovice, Pustějov, Stará Bělá, Stará Ves nad Ondřejnicí, Studénka nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Svinov, Šenov u Nového Jičína, Velké Albrechtice, Vražné u Oder, Výškovice u Ostravy, Zábřeh nad Odrou

Orientační grafické znázornění lokality CZ0814092:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0814092

306. Přílohy č. 1061 a 1062 znějí:

„Příloha č. 1061 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice

Kód lokality: CZ0813462

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 203,3 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3220 - Alpínské řeky a bylinná vegetace podél jejich břehů

3240 - Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos)

Evropsky významný druh

vranka obecná (Cottus gobio)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Baška, Frýdek, Frýdlant nad Ostravicí, Hodoňovice, Kunčičky u Bašky, Lískovec u Frýdku-Místku, Lubno, Místek, Nová Ves u Frýdlantu nad Ostravicí, Ostravice 1, Paskov, Pržno, Řepiště, Staré Hamry 2, Staré Město u Frýdku-Místku, Sviadnov, Žabeň

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813462:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813462

Příloha č. 1062 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skalské rašeliniště

Kód lokality: CZ0815031

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 45,4 ha

Evropsky významný druh

srpnatka fermežová (Hamatocaulis vernicosus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Skály u Rýmařova

Orientační grafické znázornění lokality CZ0815031:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0815031

307. Za přílohu č. 1062 se vkládá nová příloha č. 1062a, která zní:

„Příloha č. 1062a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Skučák

Kód lokality: CZ0810424

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 29,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Rychvald

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810424:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810424

308. Přílohy č. 1064 až 1066 znějí:

„Příloha č. 1064 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Sovinec

Kód lokality: CZ0810018

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2559,8 ha

Kódy a názvy typů evropských stanovišť

9110 - Bučiny asociace Luzulo-Fagetum

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích

* prioritní typ evropského stanoviště

Evropsky významné druhy

netopýr černý (Barbastella barbastellus)

šikoušek zelený (Buxbaumia viridis)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Horní Město, Jiříkov u Rýmařova, Ondřejov u Rýmařova, Rešov, Ruda u Rýmařova, Rýmařov, Skály u Rýmařova, Sovinec, Stránské, Těchanov

Kraj

Olomoucký kraj

Katastrální území

Horní Dlouhá Loučka, Křivá

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810018:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810018

Příloha č. 1065 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Staré hliniště

Kód lokality: CZ0813469

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 4,7 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Krnov-Horní Předměstí

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813469:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813469

Příloha č. 1066 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Staré Oldřůvky

Kód lokality: CZ0813764

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významné druhy

netopýr brvitý (Myotis emarginatus)

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Staré Oldřůvky

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813764:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813764

309. Příloha č. 1067 se zrušuje.

310. Příloha č. 1069 zní:

„Příloha č. 1069 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Šilheřovice

Kód lokality: CZ0813461

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 95,2 ha

Evropsky významný druh

páchník hnědý (Osmoderma eremita)*

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Šilheřovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813461:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813461

311. Příloha č. 1071 zní:

„Příloha č. 1071 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Štola Jakartovice

Kód lokality: CZ0813766

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: <0,1 ha

Evropsky významný druh

netopýr velký (Myotis myotis)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Jakartovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813766:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813766

312. Přílohy č. 1073 a 1074 znějí:

„Příloha č. 1073 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Údolí Moravice

Kód lokality: CZ0813474

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 223,3 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

9130 - Bučiny asociace Asperulo-Fagetum

Evropsky významné druhy

přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria)*

střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)

vranka obecná (Cottus gobio)

* prioritní druh

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Domoradovice, Hradec nad Moravicí, Lesní Albrechtice, Žimrovice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813474:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813474

Příloha č. 1074 k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Václavovice - pískovna

Kód lokality: CZ0813475

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 6,5 ha

Evropsky významný druh

čolek velký (Triturus cristatus)

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Šenov u Ostravy, Václavovice u Frýdku-Místku

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813475:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0813475

313. Za přílohu č. 1075 se vkládá nová příloha č. 1075a, která zní:

„Příloha č. 1075a k nařízení vlády č. 318/2013 Sb.

Evropsky významná lokalita Žermanický lom

Kód lokality: CZ0810425

Biogeografická oblast: kontinentální

Rozloha lokality: 2,0 ha

Kód a název typu evropského stanoviště

3140 - Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek

Kraj

Moravskoslezský kraj

Katastrální území

Žermanice

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810425:

Orientační grafické znázornění lokality CZ0810425


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Brabec v. r.

Přesunout nahoru