Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 69/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Částka 26/2016
Platnost od 04.03.2016
Účinnost od 01.08.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

69

VYHLÁŠKA

ze dne 17. února 2016

o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, zákona č. 119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 120/2008 Sb. a zákona č. 139/2014 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1)

a) způsob označování potravin, v návaznosti na jejich členění podle druhu, skupiny nebo podskupiny, a složení potraviny,

b) druhy potravin s členěním na skupiny a podskupiny,

c) pro jednotlivé druhy potravin požadavky na jakost, technologické požadavky, požadavky na jakost vztahující se k názvu a přípustné záporné hmotnostní a objemové odchylky balení,

d) pro jednotlivé druhy potravin

1. teplotní režimy při uchovávání či zmrazování potravin,

2. způsoby uchovávání a manipulace s potravinami během jejich uvádění na trh,

3. zvláštní požadavky na přepravu,

4. minimální technologické požadavky.

ČÁST PRVNÍ

MASO

§ 2

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) výsekovým masem rozbourané, výsekové části jatečně upravených těl zvířat, určené k uvádění na trh,

b) kostmi kosti získané bouráním jatečně upravených těl,

c) krví krev získaná při porážce jatečných zvířat technologickým postupem, který vylučuje kontaminaci takto získané krve, určené pro výrobu potravin,

d) syrovým sádlem nebo syrovým lojem tuková tkáň určená pro lidskou spotřebu získaná z jatečně upravených těl zvířat nebo při bourání masa,

e) zvěřinou maso volně žijící zvěře,

f) masem z farmové zvěře maso z farmově chované zvěře,

g) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 1 k této vyhlášce nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie2).

§ 3

Členění na druhy a skupiny

Členění na druhy a skupiny je u masa, s výjimkou nedělené drůbeže a děleného drůbežího masa, uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Označování

§ 4

Kromě údajů uvedených v přímo použitelných předpisech Evropské unie3), v zákoně a vyhlášce o některých způsobech označování potravin se označí

a) maso, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže, názvem skupiny podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 1 a dále označením podle živočišného druhu zvířete nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulce 2 bez ohledu na pohlaví, maso ostatních zvířat názvem živočišného druhu,

b) zvěřina a maso z farmové zvěře názvem příslušného živočišného druhu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce tabulky 3, u dělené zvěřiny i částí jatečného těla; dále se uvede, zda se jedná o zvěřinu nebo maso z farmové zvěře,

c) výsekové maso názvem technologického celku uvedeným v příloze č. 3 k této vyhlášce, ke kterému může být připojen upřesňující popis jeho úpravy; výsekové maso, které nelze označit názvem technologického celku, se označí jeho vžitým nebo popisným názvem.

§ 5

(1) Hovězí výsekové maso balené, zabalené i nebalené se při uvádění na trh kromě údajů uvedených v § 4 označí slovy „mladý býk“, „býk“, „volek“, „jalovice“ nebo „kráva“.

(2) Jako „mladý býk“ je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců a do 24 měsíců včetně.

(3) Jako „býk“ je možné označit pouze maso z nekastrovaných zvířat samčího pohlaví ve věku od 24 měsíců.

(4) Jako „volek“ je možné označit pouze maso z kastrovaných zvířat samčího pohlaví starších než 12 měsíců.

(5) Jako „jalovice“ je možné označit pouze maso z neotelených zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců.

(6) Jako „kráva“ je možné označit pouze maso ze zvířat samičího pohlaví starších 12 měsíců, která se již otelila.

§ 6

Požadavky na jakost

(1) U samic v laktaci musí být mléčné žlázy odstraněny, u prasnic včetně bradavek.

(2) Označení zdravotní nezávadnosti formou otisku razítka umístěné na povrch jatečně upraveného těla se u nebaleného výsekového masa odstraní bezprostředně před prodejem spotřebiteli.

(3) Nedělené jatečně upravené tělo králíka se uvádí na trh stažené a kuchané.

(4) Výsekové maso balené, zabalené nebo nebalené musí být zbaveno krevních sraženin, krevních podlitin, krvavých částí v místě vykrvovacího vpichu, kostní tříště, chlupů, štětin, pokožky, přívěsků a třásní masa, chrupavčitých částí a měkkých či tvrdých šlach.

§ 7

Uvádění na trh

(1) Zmrazené výsekové maso a zmrazené droby se uvádí na trh pouze balené.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na hovězí čtvrtě, vepřové předky, tele stažené vcelku bez hlavy, telecí půlky bez hlavy, stažené skopce a jehňata vcelku a bez hlavy.

(3) U nebaleného výsekového masa, které bylo zmrazeno a spotřebiteli je nabízeno v rozmrazeném stavu, se tam, kde je maso přímo nabízeno k prodeji spotřebiteli, viditelně umístí v blízkosti názvu masa údaj „rozmrazeno“.

(4) Mleté maso musí být připravováno jen před spotřebitelem, pokud se nejedná o mleté maso balené.

ČÁST DRUHÁ

MASNÉ VÝROBKY A MASNÉ POLOTOVARY

§ 8

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

b) tepelně neopracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek určený k přímé spotřebě bez další úpravy, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

c) tepelně neopracovaným masným výrobkem pro tepelnou úpravu zpracovaný masný výrobek4) určený k tepelné kuchyňské úpravě, u něhož ve všech částech neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku odpovídající působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut,

d) trvanlivým tepelně opracovaným masným výrobkem zpracovaný masný výrobek, u kterého bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut a navazujícím technologickým opracováním, zráním, uzením nebo sušením za definovaných podmínek došlo k poklesu aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93 a k prodloužení minimální doby trvanlivosti na 21 dní při teplotě skladování plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,

e) fermentovaným trvanlivým masným výrobkem zpracovaný masný výrobek tepelně neopracovaný určený k přímé spotřebě, u kterého v průběhu fermentace, zrání, sušení, popřípadě uzení za definovaných podmínek došlo ke snížení aktivity vody na hodnotu aw(max.) = 0,93, s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě plus 20 °C a za případně dalších skladovacích podmínek,

f) technologickým obalem obal, ve kterém probíhá technologické opracování výrobku a který obvykle zůstává jeho součástí,

g) vložkou krájená nebo zrněná část díla,

h) technologickým opracováním jakákoliv úprava masa mimo použití chladu,

i) konzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, sterilovaný,

j) polokonzervou výrobek neprodyšně uzavřený v obalu, pasterovaný,

k) čistou svalovou bílkovinou bílkovina pocházející ze svalové tkáně zvířat bez bílkoviny pojivové tkáně a bílkovin rostlinného původu,

l) obsahem tuku celkový obsah tuku stanovený metodami založenými na principu hydrolýzy,

m) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,

n) paštikou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně roztíratelný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,

o) terinou tepelně opracovaný masný výrobek z mělněného masa, převážně hrubozrnný, který nemusí být naražený v technologickém obalu,

p) masným polotovarem v technologickém obalu masný polotovar5) z homogenizovaného masa, který je uváděn na trh v technologickém obalu.

§ 9

Členění na druhy a skupiny

Členění masných výrobků a masných polotovarů na druhy a skupiny je uvedeno v příloze č. 6 k této vyhlášce.

Označování

§ 10

(1) Na masné výrobky a masné polotovary v technologických obalech se pohlíží jako na potraviny nebalené.

(2) Označení masa podle živočišného druhu zvířat nebo podle výrazů uvedených v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 lze v názvu masného výrobku nebo masného polotovaru použít, obsahuje-li masný výrobek nebo masný polotovar nejméně 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa použitého při jeho výrobě. Tento požadavek se nevztahuje na výrobky uvedené v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12. Obsahuje-li masný výrobek méně než 50 % hmotnostních uvedeného masa z celkového obsahu masa, může být tato skutečnost vyjádřena v názvu masného výrobku pouze slovy „s (název živočišného druhu nebo výraz uvedený v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3) masem“.

(3) Masné výrobky se označí názvem druhu a skupiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Názvy masných výrobků, u kterých jsou v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12 specifikovány požadavky na složení, smyslové požadavky a chemické a fyzikální znaky, nelze používat pro jiné masné výrobky, které těmto požadavkům neodpovídají.

§ 11

(1) Šunky vyrobené z jiného než vepřového masa musí být v názvu označeny živočišným druhem nebo výrazem uvedeným v příloze č. 2 k této vyhlášce tabulkách 2 a 3 nebo nařízení o společné organizaci trhu6) a částí jatečného těla, ze kterého pochází.

(2) V případě, že je tepelně opracovaný masný výrobek označen názvem „šunka“, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 8 k této vyhlášce a musí být rovněž označen třídou jakosti.

§ 12

Požadavky na jakost

(1) Při nakrojení masných výrobků nesmí u nich docházet k uvolňování vody nebo tuku. Vložka masného výrobku nesmí vypadávat z nákroje. V nákroji nesmí být cizí části, které netvoří součást složení masného výrobku, a otisky razítek. V nákroji nesmí být nezpracované části, tuhé kůže a kolagenní části, shluky koření nebo jiných složek, pokud nejsou charakteristickým znakem výrobku.

(2) Povrch masných výrobků nesmí být oslizlý, lepkavý, netypicky svraštělý nebo porostlý plísní, pokud se nejedná o ušlechtilé druhy plísní charakteristické pro daný výrobek, ani jinak narušený. Chuť masného výrobku musí být typická pro daný výrobek, nesmí vykazovat cizí příchutě nebo příchuť po narušené surovině.

(3) Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 12 a v příloze č. 8 k této vyhlášce.

Technologické požadavky

§ 13

(1) U tepelně opracovaných masných výrobků musí být tepelně opracován celý výrobek tak, aby bylo zajištěno dostatečné tepelné opracování všech složek výrobku.

(2) Nebalené masné výrobky bez technologického obalu, které nejsou určeny k dalšímu tepelnému opracování před použitím, zejména vařená nebo uzená masa, musí být před vložením do přepravních obalů chráněny jednotlivě nebo společně obalem, který není určený pro spotřebitele.

(3) Pro výrobu masných výrobků uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 7 se použije jedna ze základních surovin nebo libovolná kombinace základních surovin uvedených v příloze č. 7 k této vyhlášce tabulkách 1 až 7.

(4) Šunka z vepřového masa je vyrobena jen z vepřové kýty či z masa vepřové kýty.

(5) Šunky třídy nejvyšší jakosti a třídy výběrové jsou celosvalové, u šunek třídy standardní lze při výrobě použít zrněnou surovinu.

(6) Masný výrobek dodaný do maloobchodu, včetně provozu společného stravování, a určený k prodeji v chlazeném stavu je zakázáno zmrazit a opakovaně tepelně opracovávat, pokud není dále zpracován jako surovina pro výrobu jiného typu výrobku nebo pokud není zmrazení a tepelné opracování součástí výrobního postupu.

§ 14

(1) Konzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 121 °C působící po dobu nejméně 10 minut.

(2) Polokonzervy musí být tepelně ošetřeny ve všech částech na teplotu, jejíž účinky odpovídají účinkům teploty 100 °C působící po dobu nejméně 10 minut.

§ 15

Uvádění na trh

(1) Nebalené nakrájené masné výrobky musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich nakrájení v místě prodeje. Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem jejich prodeje jako nebalené potraviny, musí být prodány nejpozději v den následující po dni jejich rozbalení v místě prodeje.

(2) Zabalené nakrájené masné výrobky musí být zabaleny bez zbytečného prodlení po nakrájení v místě prodeje.

(3) Masné výrobky, které byly nakrájeny a baleny před dodáním do místa prodeje za účelem prodeje jako zabalené potraviny, musí být v místě prodeje zabaleny bez zbytečného prodlení po rozbalení.

(4) Zabalené nakrájené masné výrobky musí být bezprostředně po zabalení označeny datem zabalení a datem použitelnosti.

(5) U masných výrobků podle odstavců 1 až 3 provozovatel potravinářského podniku zaznamená a eviduje datum jejich nakrájení v místě prodeje nebo datum rozbalení, pokud byly nakrájeny před dodáním do místa prodeje.

(6) Masné výrobky s pokryvem koření nebo s jinou nestabilní povrchovou úpravou se uvádějí na trh balené nebo zabalené s výjimkou prodeje a nabízení k prodeji spotřebiteli.

ČÁST TŘETÍ

PRODUKTY RYBOLOVU A AKVAKULTURY

§ 16

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) ostatními vodními živočichy živí mlži, živí ostnokožci, živí pláštěnci, živí mořští plži, plazi a žáby,

b) čerstvými ostatními vodními živočichy ostatní vodní živočichové, kteří nebyli žádným způsobem konzervováni, soleni, zmrazeni nebo neprošli jiným způsobem zpracování, kromě chlazení,

c) průměrným množstvím potraviny hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní odchylky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.

§ 17

Označování

Obchodní označení a vědecké názvy se uvádějí podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících produkty rybolovu a akvakultury7) názvy stanovenými v seznamu obchodních označení a vědeckých názvů, který je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.

§ 18

Požadavky na jakost

(1) V případech, kdy požadavky na jakost nestanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující produkty rybolovu a akvakultury, platí požadavky uvedené v odstavcích 2 až 6.

(2) Čerstvé produkty rybolovu a akvakultury a ostatní vodní živočichové musí vykazovat konzistenci s vlastnostmi charakteristickými pro strukturu svaloviny.

(3) Zpracované produkty rybolovu a akvakultury, s výjimkou zpracovaných produktů rybolovu a akvakultury uzených studeným kouřem, se tepelně opracovávají tak, aby bylo ve všech částech dosaženo minimálně tepelného účinku odpovídajícího působení teploty plus 70 °C po dobu 10 minut, a organoleptickými vlastnostmi odpovídají v obchodním názvu deklarovanému živočišnému rodu a druhu, bez cizích chutí a pachů.

(4) Solené produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich se vyrábějí pouze z čerstvých nebo zmrazených produktů rybolovu a akvakultury, jiker a mlíčí. Obsah soli v silně solených produktech rybolovu a akvakultury a výrobcích z nich je více než 14 %, ve středně nasolených 10 až 14 %, ve slabě nasolených 4 až 10 %.

(5) Sardelová pasta může obsahovat maximálně 25 % soli.

(6) Sušené produkty rybolovu a akvakultury mohou být solené a nesolené, obsah vody v nich musí být nižší než 18 % a skladují se při relativní vlhkosti vzduchu 65 až 70 %.

§ 19

Uvádění na trh

(1) Nebalené produkty rybolovu a akvakultury, ostatní vodní živočichové a výrobky z nich se nesmí uvádět na trh společně s ostatními potravinami způsobem, kterým by mohlo dojít k vzájemnému nepříznivému ovlivnění pachy.

(2) Polotovary z produktů rybolovu a akvakultury a ostatních vodních živočichů je povoleno prodávat pouze balené nebo zabalené.

ČÁST ČTVRTÁ

VEJCE A MAJONÉZY

§ 20

Vejce

(1) Kód určující rozlišovací číslo producenta, které se uvádí na vejcích podle přímo použitelného předpisu Evropské unie8), se skládá z

a) metody chovu, která se uvede příslušným kódem

1. „1“ pro vejce nosnic ve volném výběhu,

2. „2“ pro vejce nosnic v halách,

3. „3“ pro vejce nosnic v klecích, nebo

4. „0“ pro vejce nosnic chovaných v souladu s požadavky ekologického zemědělství9),

b) registračního kódu státu,

c) čtyřmístného alfanumerického kódu, který vyjadřuje číselnou složku registračního čísla hospodářství.

(2) Vejce třídy jakosti A se uchovávají a přepravují při nekolísavé teplotě, a to nejvýše plus 18 °C.

(3) Vejce ve skořápce jiných druhů než Gallus gallus vhodná k lidské spotřebě nebo ke zpracování se uchovávají, skladují a přepravují v suchu, mimo přímý dosah slunce, při nekolísavé teplotě v rozmezí od plus 5 °C do plus 18 °C.

§ 21

Majonézy

(1) Pro účely této vyhlášky se majonézou rozumí studené ochucené omáčky obsahující slepičí vaječné žloutky a získané emulgací jedlých rostlinných olejů ve vodné fázi obsahující ocet a případně jiné okyselující přísady.

(2) Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost majonézy jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.

(3) Údaj o čistém množství se u polotuhých nebo polotekutých studených ochucených omáček uvádí v jednotkách hmotnostních nebo objemových.

(4) Průměrným množstvím potraviny se rozumí hmotnost potraviny bez obalu se zohledněním záporné hmotnostní nebo objemové odchylky podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.

(5) Majonéza se smí uvádět na trh pouze uzavřená v neprodyšných obalech a uchovává se při nekolísavé teplotě prostředí od 0 °C do 15 °C.

§ 22

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

(2) Potraviny uvedené na trh nebo označené v souladu s vyhláškou č. 326/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, mohou být prodávány do vyprodání zásob.

Závěrečná ustanovení

§ 23

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, v platném znění.

§ 24

Zrušuje se:

1. Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

2. Vyhláška č. 264/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich.

3. Vyhláška č. 169/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb.

4. Vyhláška č. 159/2014 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů.

§ 25

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Přípustná záporná hmotnostní odchylka pro balené čerstvé maso a balené čerstvé drůbeží maso

VýrobekHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Balené čerstvé maso,do 300 g- 10,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
Balené čerstvé drůbeží masodo 1000 g- 6,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 2000 g- 4,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 2000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Členění masa na druhy a skupiny

Tabulka 1

Členění masa, s výjimkou neděleného jatečně upraveného těla drůbeže a děleného jatečně upraveného těla drůbeže

DruhSkupina
masovýsekové maso
kosti
krev
droby
syrové sádlo, syrový lůj
mleté maso
maso zvěře ve farmovém chovu
zvěřina

Tabulka 2

Označení masa živočišným druhem nebo podle živočišného druhu, ze kterého pochází

Označení masa podle živočišného druhu, ze kterého pocházíKategorie zvířat, ze které maso musí pocházet
hovězí masomaso mladého býka, býka, volka, jalovice, krávy
telecí masomaso kategorie V podle přílohy VII části 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
hovězí maso z mladého skotumaso kategorie Z podle přílohy VII části 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013
vepřové masomaso zahrnující maso prasat určených k výkrmu, maso prasnic a maso selat
skopové masomaso ovcí
jehněčí masomaso jehňat ve věku nejvýše 12 měsíců
kozí masomaso koz
kůzlečí masomaso kůzlat ve stáří nejvýše 12 měsíců
koňské masomaso koní
hříběcí masomaso hříbat ve stáří nejvýše 18 měsíců
králičí masomaso králíků
krokodýlí masomaso krokodýlů, které bylo získáno a o jehož zdravotní nezávadnosti bylo rozhodnuto podle vyhlášky č. 34/2013 Sb., o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů

Tabulka 3

Označení živočišného druhu u zvěřiny a zvěře z farmového chovu

Živočišný druhjelen
daněk
srnec
muflon
bizon
zubr
prase divoké
zajíc
bažant
koroptev
kachna divoká
husa divoká
orebice
křepelka

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Základní dělení hovězího, telecího a vepřového masa na technologické celky

Tabulka 1

Základní technologické celky hovězího masa

Základní děleníTechnologický celek
Hovězí čtvrtěpřední čtvrť
zadní čtvrť
Hovězí maso přední (s kostí / bez kosti)špička krku*)
krk*)
podplečí*)
vysoký roštěnec*)
hrudí
žebro
bok, nízké žebro, pupek
kližka
koleno
oháňka
Hovězí maso zadní (s kostí / bez kosti)kýta
plec
svíčková
nízký roštěnec, roštěná

*) Název technologického celku v označení výsekového masa lze nahradit souhrnným označením - hovězí maso přední (s kostí / bez kosti).

Tabulka 2

Základní technologické celky telecího masa

Základní děleníTechnologický celek
Telecí půlkapůlka
Telecí maso (s kostí / bez kosti)kýta
plec
koleno
pečené, ledvina
svíčková
krk, karbanátek
hrudí
bok, pupek
kližka

Tabulka 3

Základní technologické celky vepřového masa

Základní děleníTechnologický celek
Vepřová půlkapůlka
předek
Vepřové maso (s kostí / bez kosti)kýta
plec
pečeně, kotleta
panenská svíčková, panenka
krkovice
bok
lalok
paždík
hlava
koleno přední
koleno zadní
nožička
žebírko

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Záporné hmotnostní odchylky pro masné výrobky a masné polotovary

VýrobekHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Masný výrobek, masný polotovardo 300 g- 10,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
do 1000 g- 6,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
do 2000 g- 4,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 2000 g- 2,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Záporné hmotnostní odchylky pro konzervy

VýrobekHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Konzervado 350 g- 10,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
nad 350 g- 5,0 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Členění masných výrobku a masných polotovaru na druhy a skupiny

DruhSkupina
masný výrobektepelně opracovaný
tepelně neopracovaný
tepelně neopracovaný pro tepelnou úpravu
trvanlivý tepelně opracovaný
trvanlivý fermentovaný
konzerva
polokonzerva
masný polotovar

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Požadavky na jakost a složení vybraných masných výrobků

Tabulka 1

Požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
špekáčekhovězí maso
vepřové maso
telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, křehká, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, připouští se drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk
c) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý
kabanoshovězí maso
vepřové maso
telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je výrobek masově růžový, nepravidelně rozptýlená zrna suroviny převážně o velikosti 6 až 10 mm, připouští se drobné dutinky a ojedinělá drobná kolagenní zrna,
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná a kořeněná; na skusu vychladlý výrobek křehký, po ohřátí šťavnatý
vídeňský párekhovězí maso
vepřové maso
telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - výrobek na řezu masově růžový, obsah jemně vypracován, připouští se drobná pórovitost a drobná zrna kolagenních částic,
c) vůně a chuť - čerstvé uzeniny, přiměřeně slaná a kořeněná; po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
debrecínský párekhovězí maso
vepřové maso
telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce přípustné; částice použitého koření patrný; nepravidelná mozaika tučných zrn převážně o velikosti do 6 mm
c) vůně a chuť - přiměřeně slaná výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusuje výrobek šťavnatý, křehký
jemný párekhovězí maso
vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pevná, pružná po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná
c) vůně a chuť -jemná, po čerstvé uzenině, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
lahůdkový párekhovězí maso
vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pevná, pružná, po ohřátí křehká
b) vzhled v nákroji a vypracování - barva na řezu růžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině a paprice, přiměřeně slaná, po ohřátí výrobek na skusu křehký, šťavnatý
ostravská klobásavepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - tuhá, pevná, soudržná, na omak zrnitá, nesmí být nesoudržná nebo netypická měkká,
b) vzhled v nákroji - na řezu barva světle růžových kostek libové suroviny s podílem asi 60%, převážně o velikosti asi 2 cm, s výrazně bílými kostkami tučné suroviny, stejnoměrně rozmístěné ve výrobku, bez vzduchových dutin a kolagenních částí; výrobek nesmí vykazovat vytavený tuk, výskyt nezpracovatelných částí, nedodržení podílu libové kostky, změny barvy, neodpovídající typu výrobku,
c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, výrazněji po uzení, lahodná
šunkový salámhovězí maso
vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, mozaika růžové barvy libových kostek; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké, drobné kolagenní částice ve spojce přípustné,
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, chuť přiměřeně slaná a kořeněná, výrobek na skusu šťavnatý
gothajský salámhovězí maso
vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavěji masově růžové barvy, spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné; velikost jednotlivých zrn špeku převážně o průměru do 8 mm, smí být patrný částice použitého koření
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký
junior salámhovězí maso
vepřové maso
telecí maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy, jemně vypracovaný; ojedinělé, jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky jsou přípustné; patrný částice použitého koření
c) vůně a chuť - po čerstvé uzenině, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; výrobek na skusu křehký
český salámhovězí maso
vepřové maso

nepřipouští se použití strojně odděleného masa a drůbežího strojně odděleného masa
a) konzistence - pružná, soudržná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek masově růžové barvy; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části ve spojce patrné; vložka tukových zrn převážně o velikosti do 8 mm nepravidelně rozložená,
c) vůně a chuť - jemná vůně po koření a uzení, přiměřeně slaná a kořeněná; výrobek na skusu křehký

Tabulka 2

Požadavky na některé trvanlivé tepelně opracované masné výrobky

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
vysočinahovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na řezu a vypracování - velmi jemná mozaika, tmavěji růžové barvy, řez lesklý, směrem k okraji tmavší; zrna surovin převážně o velikosti do 2 mm; připouští se ojedinělé drobné, měkké kolagenní částice a drobné dutinky,
c) vůně a chuť - aromatická po uzení, přiměřeně slané a kořeněné chuti; výrobek na skusu hutný, bez patrných tuhých částí
selský salámhovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na řezu a vypracování - na řezu nepravidelná mozaika libovolných a tučných zrn, ojediněle vytavený tuk v okolí tučných zrn; drobné vzduchové dutinky a drobné měkké kolagenní části jsou přípustné; zrna surovin převážně o velikosti do 3 mm, zaschlý kroužek pod obalem do 3 mm
c) vůně a chuť - specifická pro trvanlivý výrobek, přiměřená po koření a uzení; výrobek na skusu vláčný
turistický salámhovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pevná, pružná až tuhá
b) vzhled na řezu a vypracování - řez lesklý, hladký, směrem k okraji tmavší; mozaika masově růžová; zrna surovin převážně o velikosti do 6 mm, ojedinělé výkyvy ve velikosti zrn v mozaice nejsou na závadu; drobné, měkké a kolagenní částice, vzduchové dutinky a vytavený tuk nejsou na závadu
c) vůně a chuť - aromatická až intenzivní po uzení; chuť přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek hutný, bez patrných tuhých částí

Tabulka 3

Požadavky na vybrané trvanlivé fermentované masné výrobky

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
poličanhovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pružná až tuhá
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově - červená, jemné zrnění, zrna převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek
c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; mírně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný, až křehký; příjemně nakyslá chuť
herkuleshovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - pružná až tuhá
b) vzhled v nákroji a vypracování - řez lesklý, hladký, barva řezu růžově- červená, jemné zrnění, zrna převážně o velikosti do 3 mm, připouští se ojedinělý výskyt malých vzduchových dutinek
c) vůně a chuť - příjemná aromatická po použitých surovinách, přísadách a kouři; průměrně až výrazně slaná, výrazněji kořeněná; na skusu výrobek vláčný až křehký; příjemně nakyslá chuť
dunajská klobásahovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, soudržná,
b) vzhled na nákroji - barva růžově - červená, zrna převážně o velikosti do 6 mm, bez kroužku pod obalem,
c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná po paprice, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná
lovecký salámhovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tužší, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - mozaika zrn převážně o velikosti do 5 mm, bez shluku tukových a libových částic, přípustné drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn uprostřed výrobku sytěji růžová, k okrajům tmavší; tuková zrna světlá,
c) vůně a chuť - příjemná, výrazná po uzení, typická pro tento výrobek, ostřeji kořeněná a slaná; příjemně nakyslá chuť
paprikášhovězí maso,
vepřové maso

použití vlákniny, masa zvířat jiných živočišných druhů, strojně odděleného masa, drůbežího strojně odděleného masa, bílkovin jiných živočišných druhů nebo rostlinných bílkovin se nepřipouští
a) konzistence - tuhá, pevná,
b) zrna surovin jsou převážně o velikosti do 5 mm, mozaika bez shluku tukových nebo libových částic, připouští se drobné vzduchové dutinky; barva libových zrn na řezu výrobku je sytěji růžová až červená po použité paprice a k okrajům výrobku může být tmavší, tuková zrna světlá,
c) vůně a chuť - příjemná, aromatická, výrazně kořeněná, průměrně až výrazně slaná, na skusu křehká a vláčná, výrazná po paprice; příjemně nakyslá chuť

Tabulka 4

Požadavky na vybrané drůbeží tepelně opracované výrobky

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
drůbeží špekáčekdrůbeží maso,
drůbeží strojně oddělené maso, syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) povrchový vzhled - výrobek v přírodním střevě
b) konzistence - pružná, křehká, soudržná
c) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu vychlazeného výrobku barva světle až tmavě růžová, špekové kostky nepravidelně rozložené, přípustná drobná měkká zrna kolagenních částic, vzduchové dutinky v menším rozsahu a mírně vytavený tuk
d) chuť a vůně - příjemná po čerstvé uzenině a koření, přiměřeně slaná a kořeněná, po ohřátí na skusu výrobek šťavnatý
drůbeží debrecínský párekdrůbeží maso,
drůbeží strojně oddělené maso, vepřové maso, syrové vepřové sádlo

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu je vychlazený výrobek tmavé růžové barvy po mase a použité paprice; drobné vzduchové dutinky a ojedinělé měkké kolagenní částice ve spojce, nepravidelná mozaika tučných zrn a masa převážně o velikosti do 6 mm
c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, výraznější po použité paprice; po ohřátí na skusuje výrobek šťavnatý, křehký
drůbeží párek vídeňskýdrůbeží maso,
drůbeží strojně oddělené maso,

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled v nákroji a vypracování - na řezu šedorůžová, nákroj hladký, drobná zrnka kolagenních částic, jemná pórovitost je přípustná,
c) vůně a chuť - přiměřeně slaná, po ohřátí na skusuje výrobek šťavnatý, křehký
drůbeží párek jemnýdrůbeží maso,
drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, pružná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,
c) vůně a chuť - příjemná, po čerstvé uzenině a po drůbežím mase, přiměřeně slaná a kořeněná
drůbeží*)
šunkový salám
drůbeží maso, drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - nepravidelná mozaika světlého, případně i tmavšího masa, zrnění 10 až 50 mm ve spojce růžové až růžově-červené barvy; ojedinělé drobné měkké kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky, případně vyplněné aspikem nebo tukem se připouští,
c) vůně a chuť - příjemná po drůbežím mase, přiměřeně slaná, maso na skusu křehké, mírně šťavnaté
drůbeží gothajský salámdrůbeží maso, drůbeží strojně oddělené maso, syrové vepřové maso

připouští se použití vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pevná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - na řezu je vychlazený výrobek tmavší masové růžové barvy spojka jemně vypracovaná, špeková mozaika nepravidelně rozdělena, ojedinělé jemně zrněné kolagenní částice a drobné vzduchové dutinky přípustné, velikost jednotlivých zrn špeku průměru převážně do 8 mm, smí být patrný částice použitého koření,
c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná
drůbeží salám juniordrůbeží maso, drůbeží strojně oddělené maso

připouští se použití vepřového masa a syrového vepřového sádla, vepřové a drůbeží kůže
a) konzistence - pružná, soudržná,
b) vzhled na nákroji - jemně vypracovaný, barva růžová až růžově šedá, dovolují se drobné vzduchové dutinky,
c) vůně a chuť - jemná, typická pro čerstvou uzeninu; lahodná, jemně kořeněná a slaná, typická pro drůbeží maso; salám na skusu křehký

*) Uvede se druh drůbeže podle použitého drůbežího masa.

Tabulka 5

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
Hovězí maso ve vlastní šťávěhovězí masoa) vzhled - kompaktní celek, z jedné strany krytý běložlutým tukem; kusy
zrněného hovězího masa spojeny aspikem; barva masa hnědošedá, typická pro vařené hovězí maso, aspik barvy nahnědlé,
b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý,
c) vůně a chuť - příjemná, po dušeném hovězím mase, mírně kořeněná a slaná; chuť aspiku mírně slaná, chuť tuku typická
Vepřové maso ve vlastní šťávěvepřové masoa) vzhled - kompaktní celek, na povrchu vývar tuku barvy bílé až nažloutlé;
aspik čirý, barvy zlatožluté; vepřové maso v hrubších kouscích barvy světle hnědošedé, tučné světlé, bez tvrdých částí,
b) konzistence - maso křehké, měkké, mírně vláknité, aspik při 15 °C přiměřeně tuhý
c) vůně a chuť - příjemná po dušeném vepřovém mase, lahodná, jemně kořeněná, přiměřeně slaná; chuť aspiku přiměřeně slaná
Luncheon meatvepřové maso, hovězí masoa) vzhled - výrobek ve vychlazeném stavu barvy světlé nebo tmavě růžové, mozaika nepravidelná se zrny vepřového libového a tučného masa velikosti do 10 mm; drobné póry, dutinky a měkké kolagenní části v malém množství se připouští
b) konzistence - kompaktní, plátky o tloušťce 1 cm při nařezání soudržné
c) vůně a chuť - příjemná, přiměřeně slaná a kořeněná, na skusu výrobek křehký

Tabulka 6

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané tepelně opracované masné výrobky - paštiky

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
Játrová paštikavepřové masoa) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrný,
b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,
c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí
Játrový sýrvepřové masoa) vzhled a barva - kompaktní šedá až růžovošedá hmota, případně s ložisky aspiku a vytaveného tuku; jemně zpracované kolagenní částice, drobné vzduchové dutinky a částice použité koření patrný, v nákroji pravidelného lichoběžníkovitého tvaru
b) konzistence - soudržná, roztíratelná, při 15 °C pastovitá,
c) vůně a chuť - po vepřových játrech, přiměřeně slaná, jemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí
Pasta z uzeného masavepřové maso uzenéa) vzhled a barva - oranžová až oranžovošedá kompaktní hmota,
b) konzistence - roztíratelná, na řezu mírně drsná,
c) chuť a vůně - po uzeném mase, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí
Bůčková pomazánkavepřové maso, uzený vepřový bůčeka) vzhled a barva - kompaktní, okrová nebo okrově hnědá hmota,
b) konzistence - tužší kašovitá, na řezu mírně drsná, roztíratelná,
c) chuť a vůně - po uzeném bůčku, přiměřeně slaná, příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 7

Požadavky na složení a smyslové požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

VýrobekZákladní suroviny pro výrobuSmyslové požadavky
Lečo s klobásoumasný výrobek tepelně opracovanýa) vzhled a barva - masný výrobek (klobása) v hnedočervené směsi zeleniny, znatelné řezy zeleninové papriky a cibule, ojedinělý výskyt semen z paprik se připouští, omáčka červenohnědé barvy
b) konzistence - klobása měkká, mírné popraskání se připouští, zeleninová směs poloměkká až měkká, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - po použitém masném výrobku, paprice a rajčatech mírně slaná, příjemně kořeněná, sladkokyselá, mírná pálivost v důsledku použité papriky se připouští, bez cizích pachů a příchutí
Hovězí na divokohovězí masoa) vzhled a barva - maso nařezané na plátky, dobře očištěné, povrchově odblanené, zbavené části loje v hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - po pečeném hovězím mase a použité zelenině, mírně slaná, příjemně kořeněná
Maďarský gulášhovězí maso, vepřové masoa) vzhled - nepravidelné kousky masa o velikosti asi 15 až 30 mm a řezy červené a zelené zeleninové papriky v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso měkké, omáčka mírně zahuštěná
c) vůně a chuť - po použitých surovinách, typická pro guláš, příjemně slaná a kořeněná, mírně pálivá, bez cizích pachů a příchutí
Chalupářský gulášhovězí maso,
masný výrobek tepelně opracovaný
a) vzhled - nepravidelné kousky masa a masného tepelně opracovaného výrobku (celá klobása) v červenohnědé až hnědé omáčce
b) konzistence - maso a klobása měkké, omáčka mírně zahuštěná,
c) vůně a chuť - po mase a klobáse, přiměřeně slaná a příjemně kořeněná, bez cizích pachů a příchutí

Tabulka 8

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné výrobky

Výrobekobsah masa
(% hmot. nejméně)
čistá svalová bílkovina
(% hmot. nejméně)
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
Špekáček40,0-45,0
Kabanos50,0-40,0
Párek vídeňský55,0-40,0
Párek lahůdkový50,0-35,0
Debrecínský párek60,0-40,0
Párek jemný50,0-35,0
Šunkový salám55,0-20,0
Gothajský salám40,0-40,0
Junior salám40,0-35,0
Český salám40,0-40,0
Ostravská klobása60,0-35,0
Vysočina-13,050,0
Turistický salám-14,040,0
Selský salám-13,050,0
Poličan-16,050,0
Lovecký salám-15,050,0
Dunajská klobása-14,055,0
Paprikáš-14,050,0
Herkules-14,050,0

Tabulka 9

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované výrobky z drůbežího masa

Výrobekobsah drůbežího masa nebo obsah drůbežího strojně odděleného masa
(% hmot. nejméně)
maximální obsah drůbežího strojně odděleného masa
(% hmot. nejvíce
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
Drůbeží špekáček45,045,0
Kuřecí párek jemný50,030,0
Drůbeží debrecínský párek37,030,035,0
Drůbeží vídeňský párek50,035,025,0
Drůbeží šunkový salám40,012,020,0
Drůbeží Gothajský salám40,040,0
Drůbeží Junior salám50,025,0

Tabulka 10

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy

Výrobekobsah masa
(% hmot. nejméně)
obsah vody
(% hmot. nejvýše)
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
další požadavky
Hovězí maso ve vlastní šťávě70,080,020,0-
Vepřové maso ve vlastní šťávě70,070,040,0-
Luncheon meat70,070,040,0vytavený tuk a aspik nejvýše 15,0 %hmot.

Tabulka 11

Chemické a fyzikální požadavky na vybrané masné tepelně opracované masné výrobky - paštiky

Výrobekobsah masa
(% hmot. nejméně)
obsah vody
(% hmot. nejvýše)
obsah tuku
(% hmot. nejvýše)
další požadavky
Játrová paštika25,070,040,0obsah vepřových jater
nejméně 26,0 % hmot.
Játrový sýr25,070,045,0obsah vepřových jater
nejméně 26,0 % hmot.
Pasta z uzeného masa57,070,040,0-
Bůčková pomazánka35,070,040,0obsah uzeného bůčku
nejméně 20,0 % hmot.

Tabulka 12

Fyzikální požadavky na vybrané masné konzervy - hotová jídla

Výrobekobsah masa nebo masného tepelně opracovaného výrobku
(% hmotnostních nejméně)
další požadavky
Lečo s klobásou24,0 % hmot. klobásy po tepelné úpravě výrobku
Hovězí na divoko30,0 % hmot. hovězího masa
Maďarský guláš30,0
z toho:
hovězí maso nejméně 16,0 % hmotnostních,
vepřové maso nejméně 14,0 % hmotnostních.
obsah zeleninové papriky:
nejméně 4,5 % hmotnostních
Chalupářský guláš10,0obsah klobásy nejméně 12 % hmot.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Požadavky na složení a smyslové požadavky na tepelně opracované šunky

SkupinaVýrobekTřídaCharakteristika jakostiSmyslové požadavky
tepelně opracovaný výrobekŠunkanejvyšší jakostiobsah čistých svalových bílkovin - nejméně 16,0 % hmotnostních

celosvalový výrobek

použití barviv, vlákniny, škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných a jiných živočišných bílkovin a dalších látek, které zvyšují obsah bílkovin ve výrobku, se nepřipouští
a) konzistence - v uceleném kusu pevná, soudržná; plátky se nesmějí oddělovat na jednotlivé svaly;

u sterilovaného výrobku v konzervě je povoleno proměnlivé množství volného aspiku

b) vzhled v nákroji- výrobek na řezu barvy odpovídající druhu použitého masa, jednotlivé svaly patrný a spojeny drobně rozpracovanou svalovinou; ojedinělá menší ložiska tuku na řezu přípustná, rovněž přípustné menší dutinky, vyplněné např. aspikem

c) vůně a chuť - typická pro šunku, přiměřeně slaná, lahodná, výrobek na skusu v tenkých plátcích křehký
výběrováobsah čistých svalových bílkovin - nejméně 13,0 % hmotnostních

celosvalový výrobek

použití barviv, vlákniny (s výjimkou přírodních zahušťovadel karagenanu a gumy euchemy), škrobu (včetně škrobu modifikovaného fyzikálně či enzymy), rostlinných a jiných živočišných bílkovin a dalších látek, které zvyšují obsah bílkovin ve výrobku, se nepřipouští

standardníobsah čistých svalových bílkovin - nejméně 10,0 % hmotnostních

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Záporné hmotnostní odchylky pro rybí výrobky

VýrobekHmotnost baleníPřípustná záporná hmotnostní odchylka
Čerstvé produkty rybolovu a akvakultury, hluboce zmrazené produkty rybolovu a akvakultury a polotovary z nich, upravené produkty rybolovu, zpracované produkty rybolovu, Surimi, vyjma sardelové pasty a konzervdo 300 g- 10,0 % u jednotlivého balení
- 2,0% u 20 ks balení
do 1000 g- 6,0 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
do 2000 g- 4 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 2000 g- 2 % u jednotlivého balení
- 0,5% u 20 ks balení
sardelová pastav tubě- 10 % u jednotlivého balení
- 2,0% u 20 ks balení
do 350 g- 10 % u jednotlivého balení
- 2,0% u 20 ks balení
nad 350 g- 5 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
konzervydo 350 g- 10 % u jednotlivého balení
- 2,0% u 20 ks balení
nad 350 g- 5 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Seznam obchodních označení a vědeckých názvů produktů rybolovu a akvakultury

Obchodní označení obsahuje rodové jméno ze sloupce č. 1 a druhové jméno ze sloupce č. 1 písm. a) nebo b), pokud je ve sloupci č. 1 uvedeno, dále se uvede odpovídající vědecký název podle sloupce č. 2 obsahující rodové a druhové jméno, pokud je ve sloupci č. 2 uveden. Alternativně je možné jako obchodní označení, některou jeho součást nebo jako vědecký název použít také synonymum podle sloupce č. 3, pokud je ve sloupci č. 3 uvedeno.

1. Obchodní označení2. Vědecký název3. Synonyma obchodních označení / vědeckých názvů
Rodové jménoa) druhové jménob)druhové jménoRodové jménoa) druhové jménob)druhové jméno
RYBY
CejnvelkýAbramisbrama
MakrelasolandrovaAcanthocybiumsolandri
JesetermalýAcipenserruthenus
JeseterruskýGüldenstadtůvAcipensergueldenstaedtii
JesetervelkýAcipensersturio
ZubatkapruhovanáAnarhichaslupusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: vlkouš obecný, vlkouš severní
ÚhořevropskýříčníAnguillaanguilla
ChmurnatkatmaváAnoplopomafimbriaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Black code
UhlířkačernáAphanopuscarboAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice tmavá
ChňapalvelkýAprionvirescens
StříbrniceatlantskáArgentinasilus
SmuhakrálovskášedáArgyrosomusregiusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ombrina.

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Sciaena aquila.

KahavajskvrnitýArripistruttaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos australský
ŠtítníkkukaččírudýAspitriglacuculusAlternativně je možné jako latinský název použít tento název: Trigla cuculus
PlatýsšípozubýAtheresthesstomias
GavúnštíhlýAtherinaboyeriAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grundle
SmuhabíláAtractoscionnobilisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: white seabass
SmuhachutnáAtractoscionaequidens
SmuhanibeAtrobuccanibe
TuňáknepravýAuxisthazard
TuňákmakrelovitýAuxisrochei
ParmaobecnáBarbusbarbus
JehlicerohozobámořskáBelonebelone
OčnatecštíhlýBoopsboops
ZubaticejadranskáBoopsboopsAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Očnatec štíhlý
TreskapolárníseverníBoreogadussaidaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Saida
BramaBramabramaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná
ChimérovkakapskáCallorhinchuscapensis
ChimérovkatasmánskáCallorhinchusmilliAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Elephant fish
KarasstříbřitýCarassiusgibelio
KranasobrovskýCaranxignobilis
KranasvelkookýCaranxlatus
KranasšestipruhýCaranxsexfasciatus
KanicmodroskvrnýCephalopholisminiata
KanicsonneratůvCephalopholissonnerati
KanictmavýCephalopholisargus
KeříčkovecjihoafrickýčervenolemýClariasgariepinusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sumeček africký, Klarias
SleďobecnýatlantickýClupeaharengus
SleďobecnýbaltickýClupeaharengusmembras
ÚhořmořskýCongercongerAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Úhořovec mořský
SíhpeleďCoregonuspeledAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Maréna
MarénaseverníCoregonuslavaretusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Síh
KoryfénavelkáCoryphaenahippurusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mahi-mahi, Zlak nachový, Dorado
HlavountuponosýCoryphaenoidesrupestrisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Grenadiér
AmurbílýCtenopharyngodonidella
KaprobecnýCyprinuscarpio
ZubatecangolskýDentexangolensis
ZubatechrbohlavýDentexgibbosus
ZubatecobecnýDentexdentex
MořčákevropskýDicentrarchuslabraxAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Vlk mořský, Mořský vlk, Okoun mořský.
JazykklínotvarýDicologlosacuneata
MořanobecnýDiplodusvulgaris
LedovkapatagonskáDissostichuseleginoidesAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Chilský sea bass
KranasduhovýElagatisbipinnulata
BřitkaatlantskáEnsisdirectus
SardelobecnáevropskáEngraulisencrasicholusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Ančovička
SardelperuánskáEngraulisringens
KaniczápadoafrickýEpinephelusaeneus
KaniczlatavýEpinepheluscostae
KanicmalabarskýEpinephelusmalabaricus
KanictemnýgauzaEpinephelusmarginatusAlternativně je možné jako druhové jméno použít toto jméno: vroubený
KanicčervenohnědýčervenýEpinephelusmorio
KanichnědotečkovanýEpinepheluschlorostigma
KanicžlutomodrýEpinephelusflavocaeruleus
ŠtikaobecnáEsoxlucius
TuňákčernýEuthynnuslineatus
TuňákmalýatlantickýEuthynnusalletteratus
TuňákvýchodníEuthynnusafflnis
ŠtítníkšedýEutriglagurnardusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly
TreskaobecnáskvrnitáGadusmorhuaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Cod
TreskapacifickábíláGadusmacrocephalus
ŽralokpsohlavýtopeGaleorhinusgaleus
HrujkapskáGenypteruscapensisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kingclip
TreskakrálovskáGenypterusblacodesAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Hruj
PlatýsprotaženýšedohnědýGlyptocephaluscynoglossus
KranaszlatavýGnathanodonspeciosus
LedovkaGobionotothengibberifrons
ClaresseHeterobranchus longifilis x Clarias garienpinus
ŽralokšedýHexanchusgriseus
HalibutbílýatlantickýHippoglossushippoglossus
HlavatkapodunajskáHuchohucho
VyzavelkáHusohusoAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Beluga
TolstolobikbílýHypophthalmichthysmolitrix
TolstolobecpestrýHypophthalmichthysnobilisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tolstolobik.

Alternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Aristichtys nobilis

MořanindooceánskýCheimeriusnufar
CípalpyskatýChelonlabrosus
PlachetníkširokoploutvýInstiophorusplatypterus
TuňákpruhovanýbonitoKatsuwonuspelamisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Bonito
PyskounskvrnitývelkýLabrusbergylta
ŽraloksleďovýLamnanasuš
PerletníknádhernýLamprisguttatusAlternativně je možné použít obchodní označení: Leskyně skvrnitá nebo Opah
LatesstříbřitýLatescalcaliferAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Lates stříbrný, Robalo stříbřitý, Okoun barramundi
OkounnilskýLatesniloticus
PamakrelatemnáLepidocybiumflavobrunneumAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: máslová ryba, butterfish, Makrela máslová
MakrelyLepidocybium spp.všechny druhy
VlasochvoststužkovýLepidopuscaudatusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Tkaničnice stříbrná
KambalaLepidorhombus spp.všechny druhy
CejnovkadrobnozubáLethrinusmicrodon
CejnovkamodráLethrinusnebulosus
BolendravýLeuciscusaspiusAlternativně je možné jako latinský název použít tento název: Aspius aspius
LimandadrsnáLimandaaspera
LimandažlutoocasázlatáLimandaferrugineaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: platýs zlatý
PlatýslimandadrsnotělýLimandalimandaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Limanda obecná
CípalevropskýLizaramada
CípalzlatýLizaaurata
ĎasamerickýLophiusamericanus
ĎasmořskýLophiuspiscatorius
ChňapalLutjanusagennes
ChňapalstříbrnoskvrnnýLutjanusargentimaculatus
ChňapaldvouskvrnnýboharLutjanusbohar
ChňapalrudýLutjanuscampechanus
ChňapalklenutýLutjanusgibbus
ChňapalLutjanusgoreensis
ChňapalhrbohlavýLutjanussanguineus
ChňapalcísařskýčervenýLutjanussebaeAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: red snapper
HokinovozélandskýMacruronusnovaezelandiae
HokipatagonskýMacruronusmagellanicus
MarlínindopacifickýMakairamazara
KapelinseverníMallotusvillosusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: huňáček severní
TreskajednoskvrnnáskvrnitáMelanogrammusaeglefinus
MěsícovecskvrnitýMenemaculataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Moonfish
TreskamerlanbezvousáMerlangiusmerlangus
ŠtikozubecargentinskýMerlucciushubbsiAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
ŠtikozubecevropskýMerlucciusmerlucciusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
ŠtikozubeckanadskýMerlucciusproductusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
ŠtikozubeckapskýhlubokomořskýMerlucciuscapensisparadoxusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
ŠtikozubecperuánskýMerlucciusgayiAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
ŠtikozubecstříbrnýamerickáMerlucciusbilinearisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tyto názvy: Mořská štika, Merlúza nebo Hejk
Jižní modrý witlingMicromesistiusaustralisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska jižní
Modrý witlingMicromesistiuspoutassouAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Treska modravá
PlatýsmalohlavýčervenýMicrostomuskitt
MantaMobula spp., Myliobastis spp.všechny druhy
MníkmořskýmolvaMolva spp.všechny druhy
MořčákstříbřitýMoronechrysops
CípalMugil spp.všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mugil
SultánkapruhovanáMullussurmuletusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
SultánkanachovákarmínováMullusbarbatusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Parmice
KanicostrorypýMycteropercaacutirostris
ŠpičatníkzlatopruhýjaponskýNemipterusjaponicus
ObladaobecnáObladamelanura
LososketapacifickýOncorhynchusketaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název :Chui
LososkisučstříbrnýOncorhynchuskisutch
LososgorbušadivokýOncorhynchusgorbuscha
LososnerkačervenýOncorhynchusnerkaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Sockeye
LososčavyčaOncorhynchustshawytchaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Losos královský
PstruhduhovýOncorhynchusmykissAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pstruh lososovitý nebo Pstruh růžovomasý
TlamounnilskýOreochromisniloticusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tilápie
ZubatícePagellus spp.všechny druhy
PražmanmodroskvrnnýParguscaeruleostictus
StříbrovkaleskláPampusargenteus
PangasiusdolnookýPangasiushypophthalmusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pangas. Alternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Pangasianodon hypophthalmus.
PompanoParonasignataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas jihoamerický
ParmicedrobnoskvrnnáParupeneusheptacanthus
ParmiceindickáParupeneusindicus
OkounříčníPercafluviatilis
PlatýsmalýříčníPlatichthysflesusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Flounder
MakrelaatskáPleurogrammusmonopterygius
PlatýsobecnývelkýPleuronectesplatessa
SmuhavousatáPogoniascromisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Bubeník americký
TreskaevropskápollakPollachiuspollachius
TreskatmavášedáPollachiusvirens
ŽralokmodravýobecnýPrionaceglauca
KranaszubatýPseudocaranxdentexAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci la) tento název: georgijský
SmuhasenegalskáPseudotolithussenegalensis
ParmicezápadoafrickáPseudupeneusprayensis
KambalavelkáPssetamaxima
KranasovecštíhlýRachycentroncanadum
RejnokskvrnitýRajamontagui
RejnokRajiformesvšechny druhy
HalibuttmavýgrónskýReinhardtiushippoglossoides
LososatlantickýobecnýSalmosalar
PstruhobecnýmořskýSalmotruttatrutta
PstruhobecnýpotočníSalmotruttafario
SivenarktickýalpskýSalvelinusalpinus
SivenamerickýSalvelinusfontinalisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: potoční
CandátobecnýSanderluciopercaAlternativně je možné jako vědecky název použít tento název: Stizostedion lucioperca
PelamidaatlantickáobecnáSardasardaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PelamidachilskátichomořskáSardachiliensisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
PelamidavýchodníSardaorientalisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Tunec
SardinkaevropskáobecnáSardinapilchardus
OčnatecobecnýSarpasalpa
ZubaticezlatopasáSarpasalpaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okáč obecný
PloskozubecmodropruhýScarusghobban
PloskozubecrudomořskýScarusgibbusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Papoušci ryba
SmuhatmaváSciaenaumbra
MakrelaindopacifickáaustralskáScomberaustralasicusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: modravá
MakrelajaponskáměchýřnatáScomberjaponicus
MakrelaobecnáatlantickáScomberscombrus
MakrelašpanělskáScomberomorusmaculatus
MakreloveckrálovskýScomberomoruscavalla
PakambalakosočtverečnáScophthalmusrhombus
RopušnicešarlatováScorpaenaCardinalis
RopušniceobecnáScorpaenascrofa
ŽralokskvrnitýScyliorhinuscanicula
ŽralokvětšíScyliorhinusstellaris
ŽralokScyliorhinus spp., Ginglymostoma spp., Rhincodon spp., Galeus spp.,Mustelus spp., Triakis spp., Carcharhinus spp., Galeocerdo spp., Prionace spp., Rhizoprionodon spp., Carcharias spp., Odontaspis spp., Alopias spp., Cetorhinus spp., Carcharodon spp., Isurus spp., Lamna spp., Chlamydoselachus spp., Heptranchias spp., Hexanchus spp., Notorynchus spp., Echinorhinus spp., Somniosus spp., Squalus spp., Centroscymnus spp., Etmopterus spp., Isistius spp.všechny druhy
SebastesčervenýSebastesmarinusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Okouník mořský
KranasamerickýSeriolalalandi
KranasdumerilůvSerioladumerili
KranasvýchodníSeriolaquinqueradiataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: Hamachi nebo King Fish
SavorinSeriolellaporosaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Medúzovec
SumecvelkýSilurusglanis
SoleaevropskáobecnáSoleasoleavulgarisAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Mořský jazyk obecný, Jazyk mořský.
MořanzlatýSparusaurataAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma královská
PražmanobecnýSparuspagrusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Pražma obecná, Alternativně je možné použít vědecký název: Pagrus pargus
SoltýnobecnýstredomořskýSphyraenasphyraenaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Barakuda
KladivounSphyrna spp.všechny druhy
ModrákskvrnitýSpicaramaenaAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
ModrákvysokýostronosýSpicarasmarisAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Spikara
MořantmavýSpondyliosomacantharus
PražmatmaváSpondyliosomacantharus
ŠprotseverníobecnýSprattussprattus
ŽralokostnatýSqualusacanthiasAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ostroun obecný
TreskaaljašskápestráTheragrachalcogramma
TuňákatlantickýčernoploutvýThunnusatlanti cus
TuňákdlouhochvostýThunnustonggol
TuňákdlouhoploutvýkřídlatýThunnusalalunga
TuňákmodroploutvýobecnýThunnusthynnus
TuňákzavalitýtučnýThunnusobesusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: velkooký
TuňákžlutoploutvýThunnusalbacares
LipanobecnýpodhorníThymallusthymallus
LínobecnýTincatinca
VidlatkačernoskvrnnáTrachinotusbaillonii
KranasobecnýTrachurustrachurus
StavridaTrachurustrachurusAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Kranas obecný
ŠtítníkčervenýTriglalucernaAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Trigly
TriglyTrigla spp.všechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Štítník
TreskafrancouzskáTrisopterusluscus
TreskamaláTrisopterusminutus
KanicpůlměsíčnýVariolahuti
MečounobecnýXiphiasgladius
PilobřichostnitýZeusfaberAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Ryba svatého Petra, Zeus faber
KORÝŠI
KrabchutnýCallinectessapidus
KrabněmeckýCancerpagurus
KrabiCancer spp., Lithodes spp., Chinoectes spp., Menippe spp., Callinectes spp., Carcinus spp., Charybdis spp., Portunus spp., Scylla spp., Mája spp., Mithrax spp., Erimacrus spp., Geryon spp. druhy z čeledí Portunidae, Lithodidaevšechny druhy
KrabobecnýCarcinusmaenas
GarnátCrangon spp., Sclerocrangon sppvšechny druhy
RakEuastacus spp., druhy z čeledí Astacidae, Cambaridaevšechny druhy
HumramerickýkanadskýHomarusamericanus
HumrevropskýbretaňskýHomarusgammarus
HumrHomarus spp.,
Metanephrops spp.,
Nephrops spp.,
všechny druhy
KrabpavoučíMajasquinado
HumrseverskýštíhlýNephropsnorvegicusAlternativně je možné v obchodním označení použít místo rodového jména tento název: Langustýna
LangustaobecnáPalinurusvulgaris
LangustaPalinurus spp., Jasus spp., druhy z čeledi Palinuridaevšechny druhy
KrevetyPandalus spp., Crangon spp., Panaeus spp., Palaemon spp., Caridea spp., druhy z čeledí Penaeidae, Palaemonidae, Pandalidae, Crangonidae, Aristeidae, Sicyonidae, Sergestidaevšechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tento název: Garnely
LangustazelenáPanulirusgracilis
KrabkamčatskýParalithodescamtschaticus
ListorožecScyllaridaevšechny druhy
StrašekkudlankovitýSquilamantis
MĚKKÝŠI
SurmovkačeřitávlnitáBuccinumundatumAlternativně je možné v obchodním označení použít místo druhového jména ve sloupci 1a) tento název: obecná
SrdcovkajedláCerastodermaedule
ÚstřicevelkáCrassostreagigas
KalmarperuánskýDosidicusgigas
ChobotnicemenšíEledonecirrhosa
MandlovkaevropskáGlycymerisglicymeris
UšeňmořskáHaliotistuberculata
UšeňHaliotis spp.všechny druhy
ChionkaChamelea spp., Chione spp., Mercenaria spp., Protothaca spp.všechny druhy
PlážovkavejcorodáLittorinalittorea
SlávkastředomořskáMytilusgalloprovincialis
SlávkajedláMytilusedulis
SlávkaMytilus spp., Perná spp., druhy z čeledě Mytilidae
ChobotniceobecnáOctopusvulgaris
ChobotniceOctopus spp., Eledone spp., Pareledone spp.všechny druhy
ÚstřicejedláOslreaedulis
ÚstřiceOstrea spp., Crassostrea spp., druhy z čeledě Ostreidaevšechny druhy
JežovkadlouhoostnáParacentrotuslividus
HřebenatkakuchyňskáPectenmaximus
HřebenatkasvatojakubskáPectenjacobaeus
HřebenatkyPecten spp,
Chlamys spp.,
Placopecten spp.,
Agropecten spp.,
Aequipecten spp.,
Patinopecten spp.
všechny druhy
SlávkanovozélandskáPernacanaliculus
HřebenatkalabradorskáPlacopectenmagellanicus
Kalamáryrody Alloteuthis, Berryteuthis, Dosidicus, Illex, Lolliguncula, Loligo, Loliolus, Nototodarus, Ommastrephes, Onychoteuthis, Rossia, Sepiola, Sepioteuthis, Symplectoteuthis, Martialia a Todarodesvšechny druhyAlternativně je možné jako obchodní označení použít tyto názvy: kalmar, oliheň, krakatice
TapeskazdobnávongoleRuditapesdecussatusAlternativně je možné jako vědecký název použít tento název: Tapes decussata
TapeskaRuditapes spp., tapes spp., Venerupis spp., Maretrix spp.
SépieobecnáSepiaofficinalis
SépieSepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiella spp., Sepiola spp.všechny druhy
BřitkajedláSiliquapatula
JežovkaobecnáSpaerechinusgranularis
KalmartichomořskýTodarodespacificus
MušleVeneridae, Mactridae, Cooperellidae a Arcidaevšechny druhy
Srdcovkavšechny druhy z čeledě Cardiidaevšechny druhy

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Požadavky na jakost majonéz

Tabulka 1

Smyslové požadavky na jakost majonéz

Znak
konzistence a barvav závislosti na obsahu oleje - pastovitá, krémovitá až polotekutá stejnorodá hmota, olej neoddělen, částice kusovitých přísad rovnoměrně rozptýlené, menší vzduchové dutinky přípustné, výrobky nesmějí obsahovat zbytky vaječných skořápek, nečistot, cizích předmětů a hrudek vaječné hmoty
vůnětypická pro majonézy, mírně nakyslá, případně po použitých přísadách a koření
chuťnakyslá, po použitých přísadách, bez cizích pachutí

Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky na jakost majonéz

UkazatelHmotnostní %
obsah tukupodle tržních druhů 50,0 až 85,0
obsah žloutkunejméně 2,0
hodnota pHnejvýše 4,5

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 69/2016 Sb.

Záporné hmotnostní odchylky pro majonézy

VýrobekHmotnost balení (v g nebo ml)Přípustná záporná hmotnostní odchylka
majonézado 100- 6,0 % u jednotlivého balení
- 2,0 % u 20 ks balení
nad 100 do 250- 5,0 % u jednotlivého balení
-1,0% u 20 ks balení
nad 250 do 500- 4 % u jednotlivého balení
- 1,0% u 20 ks balení
nad 500- 2 % u jednotlivého balení
- 0,5 % u 20 ks balení

Poznámky pod čarou

1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, v platném znění.

2) Nařízení Komise (ES) č. 543/2008 ze dne 16. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro drůbeží maso, v platném znění.

3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1825/2000 ze dne 25. srpna 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000, pokud jde o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 566/2008 ze dne 18. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o uvádění masa dvanáctiměsíčního nebo mladšího skotu na trh, v platném znění.

4) Čl. 2 odst. 1 písm. m) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, v platném znění. Příloha I bod 7.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

5) Příloha I bod 1.15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, v platném znění.

6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

7) Nařízení Rady (EHS) č. 2136/89 ze dne 21. června 1989 o stanovení společných obchodních norem pro konzervované sardinky, v platném znění.
Nařízení Rady (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. července 1992, kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované pravé a nepravé tuňáky, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 2406/96 o stanovení společných obchodních norem pro některé produkty rybolovu, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000, v platném znění.

8) Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce, v platném znění.

9) Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru