Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 5/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Částka 2/2016
Platnost od 15.01.2016
Účinnost od 18.01.2016
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

5

VYHLÁŠKA

ze dne 12. ledna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 282/2003 Sb. a zákona č. 130/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 22 odst. 13 a § 23c odst. 4 zákona:


Čl. I

Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 26 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/64/EU ze dne 15. května 2014, kterou se mění směrnice Rady 64/432/EHS, pokud jde o počítačové databáze, které jsou součástí sítí dozoru v členských státech.“.

2. Na konci poznámky pod čarou č. 27 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

3. V § 2 písm. b) bodech 2, 3 se slovo „poprvé“ zrušuje.

4. Na konci poznámky pod čarou č. 10 se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

5. Poznámka pod čarou č. 11b zní:

11b) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) ( Text s významem pro EHP ).“.

6. V § 13 odst. 3 se slova „nařízením Komise (ES) č. 504/2008“ nahrazují slovy „nařízením Komise (EU) 2015/262“.

7. V § 13 odstavec 4 zní:

(4) Každé hříbě koně, osla a jejich kříženců se označuje tak, aby byl průkaz koně vydán před opuštěním hospodářství, ve kterém se hříbě narodilo, s výjimkou případů, kdy se takový přesun uskuteční v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262, nejpozději do 12 měsíců od data narození.“.

8. V § 13 odst. 5 se za slovo „majitelem“ vkládá slovo „prokazatelně“.

9. V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ , případně identifikační čísla zvířete35)“.

Poznámka pod čarou č. 35 zní:

35) Čl. 4 odst. 1, čl. 4b odst. 1, čl. 4c odst. 1 a čl. 4d nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 ze dne 17. července 2000 o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 820/97, v platném znění.“.

10. V § 38 odst. 1 se na konci písmene e) doplňuje bod 7, který zní:

7. druh elektronického identifikátoru, pokud je jím zvíře označeno,“.

11. V § 41 odst. 5 písm. d) se slovo „přemístění“ nahrazuje slovem „odchodu“.

12. V § 41 odst. 5 písm. e) se slova „přemístění zpět“ nahrazují slovem „příchodu“.

13. V § 42 odst. 6 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

14. V § 44 se na konci odstavce 1 tečka zrušuje a doplňují se slova „s výjimkou“ a písmena a) až e), která včetně poznámky pod čarou č. 36 znějí:

a) koní účastnících se soutěží, dostihů, přehlídek či výcviku, včetně přepravy za tímto účelem, po dobu nepřesahující 90 dnů,

b) hřebců nacházejících se v členském státě během připouštěcí sezóny,

c) klisen nacházejících se v členském státě pro účely plemenitby po dobu nepřesahující 90 dnů,

d) koní umístěných ve veterinárním zařízení ze zdravotních důvodů,

e) koní určených k porážce do 10 dnů od jejich vstupu36).

36) Čl. 27 nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

15. V § 44 odst. 2 se slova „s kopií průkazu“ nahrazují slovy „s originálem průkazu“.

16. V § 46 odst. 1 se číslo „5“ nahrazuje číslem „30“.

17. V § 46 odstavec 2 zní:

(2) Každý nový majitel plemenného koně zasílá příslušnému uznanému chovatelskému sdružení hlášení změny do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Nový majitel koně zasílá současně s hlášením změny průkaz koně, ve kterém uznané chovatelské sdružení potvrdí změnu majitele, a průkaz koně zasílá zpět novému majiteli. Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí uznané chovatelské sdružení změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci. Hlášení změny zasílá uznané chovatelské sdružení pověřené osobě4) do 10 pracovních dnů ode dne doručení.“.

18. V § 46 odst. 3 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Na písemnou žádost majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci potvrdí pověřená osoba změnu majitele koně pouze na základě hlášení změny s úředně ověřeným podpisem majitele koně zaevidovaného v ústřední evidenci.“.

19. V § 46 odst. 4 se slova „pověřené osobě4) do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „pověřené osobě4) do 30 pracovních dnů“.

20. V § 46 odst. 5 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

21. V § 46 odst. 6 se za slova „ve lhůtě 30“ vkládá slovo „pracovních“ a slova „čl. 19 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 504/2008“ se nahrazují slovy „čl. 35 odst. 1 nařízení Komise (EU) 2015/262“.

22. V § 46 odst. 7 se slova „hlášení změny do 5 pracovních dnů“ nahrazují slovy „hlášení změny do 30 pracovních dnů“.

23. Poznámka pod čarou č. 20a zní:

20a) Čl. 38 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých (nařízení o průkazu koňovitých) (Text s významem pro EHP).“.

24. V § 48 se na konci písmene t) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena u) až z), která znějí:

u) datum vydání a jakékoli změny identifikačního dokladu20a),

v) jméno a adresa majitele, který předložil identifikační doklad či podal žádost podle čl. 11 odst. 1, čl. 15 odst. 1, čl. 29 odst. 2 nebo čl. 32 odst. 2 nařízení Komise (EU) 2015/262,

w) status zvířete jakožto evidovaného koně nebo koně pro chov a produkci20a),

x) sériové číslo, pokud takové číslo je přiděleno identifikačnímu dokladu20a),

y) označení země, v níž se nachází hospodářství, kde je kůň držen20a),

z) označení země, ve které se kůň narodil, jde-li o koně pocházejícího ze zahraničí20a).“.

25. V § 49 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 34 znějí:

(1) Průkaz koně je povinným identifikačním dokladem vydávaným v souladu s nařízením Komise (EU) 2015/262.

(2) Průkaz koně vydává pověřená osoba34) do 28 dnů ode dne doručení žádosti majitele koně. Majitel koně žádá zasláním podepsaného

a) čtvrtého připouštěcího lístku31),

b) hlášení o registraci koně narozeného v České republice, nebo

c) hlášení o trvalém dovozu koně ze třetích zemí.

34) Čl. 5 odst. 1 písm. c) nařízení Komise (EU) 2015/262.“.

26. V § 49 odstavec 6 zní:

(6) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně lze zjistit, majitel koně písemně požádá vydávající orgán o vystavení duplikátu průkazu koně. Duplikát průkazu koně je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 29 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.“.

27. V § 49 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Dojde-li ke ztrátě průkazu koně a totožnost koně nelze zjistit, majitel koně písemně požádá pověřenou osobu o náhradní identifikační doklad. Náhradní identifikační doklad je také vydán v případě, kdy zvíře nebylo identifikováno ve lhůtě stanovené v § 13 odst. 4 a původ zvířete podle čl. 32 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EU) 2015/262 je znám.

(8) Pokud je kůň bez plemenné příslušnosti povýšen do kategorie plemenného koně v souladu s pravidly vydávajícího orgánu11b), může mu být kdykoli vydán nový průkaz koně. Údaje z původního průkazu koně se přepíší do nového průkazu koně a původní průkaz koně se zneplatní.“.

28. Poznámka pod čarou č. 22 zní:

22) Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád).“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 18. ledna 2016.


Ministr:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru