Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 464/2016 Sb.Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

Částka 186/2016
Platnost od 30.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

464

VYHLÁŠKA

ze dne 16. prosince 2016

o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

Ministerstvo financí stanoví podle § 237 odst. 2 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 103 odst. 6 písm. b) až d) tohoto zákona:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) postup při přijímání žádostí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na přijetí odůvodněného opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen „žádost“),

b) postup při zprostředkování dotace krajem,

c) náležitosti žádosti a lhůty pro její podání.

§ 2

Náležitosti žádosti

(1) Náležitostmi žádosti jsou

a) identifikační údaje vlastníka uvedeného v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích1) (dále jen „žadatel“), kterými jsou jméno, popřípadě jména a příjmení, datum narození, adresa bydliště, jedná-li se o fyzickou osobu, a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu,

b) bankovní spojení, má-li být dotace vyplacena převodem peněžních prostředků,

c) identifikace stavby, v níž má být provedeno opatření podle § 1 písm. a) ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení nebo pobyt veřejnosti, nebo opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu (dále jen „opatření“), podle údajů uvedených v katastru nemovitostí,

d) údaj o současném způsobu užívání stavby,

e) údaj o výsledcích měření objemové aktivity radonu,

f) údaj o předpokládaných nákladech na provedení opatření a požadovanou částku,

g) lhůtu, v níž bude opatření provedeno,

h) u žadatele, jedná-li se o právnickou osobu, informace o identifikaci

1. osoby jednající za žadatele s uvedením důvodu, na základě kterého je oprávněna jednat nebo na základě plné moci,

2. osob s podílem v žadateli,

3. osob, v nichž má žadatel podíl, a o výši tohoto podílu,

i) kontaktní údaje žadatele, kterými jsou telefon a elektronická adresa nebo identifikace datové schránky.

(2) Součástí žádosti je

a) doklad o vlastnictví stavby, v níž má být provedeno opatření uvedené v odstavci 1 písm. a), kterým je výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, nebo doklad o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu,

b) doklad o výsledcích měření objemové aktivity radonu ne starší než 3 roky,

c) rozpočet předpokládaných nákladů a projektová dokumentace v rozsahu odpovídajícím stavebnímu zákonu podle typu a rozsahu opatření; vlastník bytu v bytovém nebo rodinném domě předkládá projektovou dokumentaci, jen překročí-li průměr hodnot objemové aktivity radonu ze všech obytných místností a kuchyní bytu za obvyklého užívání 3000 Bq/m3,

d) prohlášení žadatele o vlastnictví vodovodu pro veřejnou potřebu, nemá-li doklad prokazující vlastnictví,

e) prohlášení žadatele nebo doklad potvrzující, že je byt v bytovém nebo rodinném domě bydlištěm jiné osoby, má-li žadatel jiné bydliště.

§ 3

Postup při přijímání a předávání žádostí

(1) Žádost o poskytnutí dotace pro příslušný kalendářní rok přijímá krajský úřad, v jehož správním obvodu je stavba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), do 30. září příslušného kalendářního roku.

(2) Krajský úřad žádosti se svým stanoviskem a souhlasem Státního úřadu pro jadernou bezpečnost podle atomového zákona2) předává Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“) nejpozději do 31. října roku, v němž má být dotace poskytnuta.

(3) Vzor žádosti je uveden v příloze k této vyhlášce a je přístupný i způsobem umožňujícím dálkový přístup prostřednictvím Portálu veřejné správy.

§ 4

Postup po provedení opatření

(1) Po provedení opatření předá žadatel krajskému úřadu doklad o výsledcích kontrolního měření prokazujícího účinnost provedených opatření, a dále

a) podrobný položkový rozpočet v členění na dodávku a montáž,

b) doklady prokazující skutečnou výši účelně vynaložených nákladů a

c) souhlas Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením.

(2) Krajský úřad posoudí doklady uvedené v odstavci 1 a předá je včetně souhlasu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost s provedeným opatřením ministerstvu.

§ 5

Dotace může být poskytnuta po prokázání splnění podmínek uvedených v právním předpisu upravujícím podmínky poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých expozičních situacích3) kontrolním měřením.


§ 6

Přechodné ustanovení

Žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 461/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.


Příloha k vyhlášce č. 464/2016 Sb.

Vzor

Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb.

Vzor - Žádost o poskytnutí dotace na opatření podle vyhlášky č. 464/2016 Sb.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 362/2016 Sb., o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích.

2) § 103 odst. 4 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon.

3) § 2 odst. 3 vyhlášky č. 362/2016 Sb.

Přesunout nahoru