Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 457/2016 Sb.Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Částka 184/2016
Platnost od 30.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

457

ZÁKON

ze dne 7. prosince 2016

o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

(1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 2017 (dále jen „státní rozpočet“) se stanoví částkou 1249272037180 Kč. Celkové výdaje státního rozpočtu se stanoví částkou 1309272037180 Kč. Schodek státního rozpočtu činí 60000000000 Kč. Schodek státního rozpočtu bude vypořádán těmito financujícími položkami:

a) zvýšením stavu státních dluhopisů do výše 60403400000 Kč,

b) změnou stavu na účtech státních finančních aktiv, a to zvýšením o 403400000 Kč.

(2) Úhrnná bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu je obsažena v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

(3) Celkový přehled příjmů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(4) Celkový přehled výdajů státního rozpočtu podle kapitol je uveden v příloze č. 3 k tomuto zákonu.

(5) Ukazatele státního rozpočtu podle kapitol jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(6) Ve státním rozpočtu jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtu Evropské unie, a to očekávané příjmy z rozpočtu Evropské unie v celkové výši 96776934513 Kč a odvody do rozpočtu Evropské unie v celkové výši 37500000000 Kč. Tyto ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 2 a v příloze č. 4 k tomuto zákonu.

(7) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů, s výjimkou hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 1140548000 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 5 k tomuto zákonu.

(8) Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí, s výjimkou hlavního města Prahy, v úhrnech po jednotlivých krajích, a to dotace a příspěvky v celkové výši 8190527028 Kč, jsou obsaženy v příloze č. 6 k tomuto zákonu.

(9) Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy, a to příspěvky v celkové výši 906192600 Kč, je obsažen v příloze č. 7 k tomuto zákonu.

(10) Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze je uveden v příloze č. 8 k tomuto zákonu.

(11) Pojistná kapacita Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 240000000000 Kč a výše dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s., se stanoví ve výši 2800000000 Kč.

§ 2

(1) Ministr financí se zmocňuje zajistit, aby prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty krajům a prostřednictvím krajů obcím na základě zákona č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009 a v roce 2010, ve znění zákona č. 180/2010 Sb., na řešení povodňových škod vzniklých v letech 2009 a 2010, které nebyly vyčerpány v letech 2009 až 2016, mohly být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v roce 2012 na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v srpnu 2010 a které v letech 2012 až 2016 nebyly vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017. Prostředky státního rozpočtu, které byly poskytnuty v letech 2013 a 2014 na úhradu nákladů spojených s odstraňováním následků škod způsobených povodněmi v roce 2013 a následnou obnovu a které nebyly v letech 2013 až 2016 vyčerpány, mohou být použity ke stejným účelům v roce 2017.

(2) Ministr financí se zmocňuje zvýšit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery na programy vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku“ rozpočtované v kapitole Operace státních finančních aktiv o prostředky, které nebyly v roce 2016 vyčerpány z prostředků určených na stejné účely. O toto zvýšení se zvyšují i celkové rozpočtované výdaje státního rozpočtu, mění se saldo státního rozpočtu a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).

(3) Ministr financí se zmocňuje překročit ukazatele „Výdaje celkem“ a „Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně“ rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladní správa v návaznosti na zvýšení příjmů kapitoly Operace státních finančních aktiv o částku vyčíslenou a převáděnou za rok 2016 do státních finančních aktiv podle § 36 odst. 3 rozpočtových pravidel. O toto překročení se zvyšují i celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a mění se financující položka „Zvýšení stavu státních dluhopisů“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. a) a financující položka „Změna stavu na účtech státních finančních aktiv“ uvedená v § 1 odst. 1 písm. b).


§ 3

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.


Příloha č. 1 k zákonu č. 457/2016 Sb.

ÚHRNNÁ BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

Ukazatelv Kč
Příjmy státního rozpočtu celkem1249272037180
Výdaje státního rozpočtu celkem1309272037180
z toho: finanční vztahy k rozpočtům
- krajů1140548000
- obcí v úhrnech po jednotlivých krajích8190527028
- finanční vztah k rozpočtu hlavního města Prahy906192600
Schodek- 60000000000
Financování:
Zvýšení stavu státních dluhopisů60403400000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv- 403400000

Příloha č. 2 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitoladaňové příjmy *)pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanostiz toho
povinné pojistné na důchodové pojištění
nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkemz toho
z rozpočtu Evropské unie **)
301Kancelář prezidenta republiky000600000
302Poslanecká sněmovna Parlamentu000160000000
303Senát Parlamentu00025000000
304Úřad vlády České republiky000107183399105983399
305Bezpečnostní informační služba0001467000000
306Ministerstvo zahraničních věcí550000000001760000000
307Ministerstvo obrany2030003977950950353595640087495883037480284
308Národní bezpečnostní úřad250000007291501872365018
309Kancelář veřejného ochránce práv000989647839647
312Ministerstvo financí333500006730468245982638454222334822396909570
313Ministerstvo práce a sociálních věcí61000000043529164533338692590696368091901496132793929
314Ministerstvo vnitra13000000689356325561195062691213381211702137816
315Ministerstvo životního prostředí38400000001626563057510388910575
317Ministerstvo pro místní rozvoj1300000001128573781911255737819
321Grantová agentura České republiky00000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu915289090055460002834923000283
327Ministerstvo dopravy80000000002205138370221912383702
328Český telekomunikační úřad207130000012000160000
329Ministerstvo zemědělství6200000003663932332630773288326
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy2000000086448455148511210751
334Ministerstvo kultury1000000527207024460717424
335Ministerstvo zdravotnictví200000000010725200001032870000
336Ministerstvo spravedlnosti0946038098840922753177150193734268537
343Úřad pro ochranu osobních údajů00000
344Úřad průmyslového vlastnictví80000000001473968002396800
345Český statistický úřad0001486780011807800
346Český úřad zeměměřický a katastrální550000000001500000000
348Český báňský úřad526427970024500000
349Energetický regulační úřad27960900000145000000
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže39000000016000000
355Ústav pro studium totalitních režimů00088580008858000
358Ústavní soud00000
359Úřad Národní rozpočtové rady00000
361Akademie věd České republiky00000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí00000
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání45500000020000000
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře00000
374Správa státních hmotných rezerv000450000000
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost170000000004000000
376Generální inspekce bezpečnostních sborů0473105254205379900
377Technologická agentura České republiky0001297483312974833
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost00000
381Nejvyšší kontrolní úřad0003970000
396Státní dluh00000
397Operace státních finančních aktiv1550000000006215000000
398Všeobecná pokladní správa66080160000000168167018000
CELKEM66495745670644782955498539806261002913648502548996776934513
PŘÍJMY CELKEM (daňové příjmy, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem)1249272037180

*) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
v kapitole 397 Operace státních finančních aktiv zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

**) zahrnuje jak prostředky poskytnuté z rozpočtu Evropské unie přímo, tak prostředky poskytnuté prostřednictvím Národního fondu

Příloha č. 3 k zákonu č. 457/2016 Sb.

CELKOVÝ PŘEHLED VÝDAJŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU PODLE KAPITOL

v Kč

Číslo kapitolyKapitolaVýdaje celkem
301Kancelář prezidenta republiky437782562
302Poslanecká sněmovna Parlamentu1238934864
303Senát Parlamentu556147461
304Úřad vlády České republiky1241661151
305Bezpečnostní informační služba1652946000
306Ministerstvo zahraničních věcí7645216705
307Ministerstvo obrany52535043598
308Národní bezpečnostní úřad490134 115
309Kancelář veřejného ochránce práv110894979
312Ministerstvo financí21168126849
313Ministerstvo práce a sociálních věcí560466378756
314Ministerstvo vnitra63347441625
315Ministerstvo životního prostředí16902085298
317Ministerstvo pro místní rozvoj15984813699
321Grantová agentura České republiky4257427000
322Ministerstvo průmyslu a obchodu38348684259
327Ministerstvo dopravy55090121517
328Český telekomunikační úřad1406383380
329Ministerstvo zemědělství51964634569
333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy156525862168
334Ministerstvo kultury12725868455
335Ministerstvo zdravotnictví7286341404
336Ministerstvo spravedlnosti26103509039
343Úřad pro ochranu osobních údajů159684951
344Úřad průmyslového vlastnictví184509979
345Český statistický úřad971816504
346Český úřad zeměměřický a katastrální3048778094
348Český báňský úřad155208058
349Energetický regulační úřad285558570
353Úřad pro ochranu hospodářské soutěže253766753
355Ústav pro studium totalitních režimů290063636
358Ústavní soud242565156
359Úřad Národní rozpočtové rady0
361Akademie věd České republiky5133171000
371Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí0
372Rada pro rozhlasové a televizní vysílání62250749
373Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře0
374Správa státních hmotných rezerv2559094440
375Státní úřad pro jadernou bezpečnost351236161
376Generální inspekce bezpečnostních sborů307586476
377Technologická agentura České republiky3526930833
378Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost0
381Nejvýš ší kontrolní úřad518777692
396Státní dluh46342500000
397Operace státních finančních aktiv1245000000
398Všeobecná pokladní správa146147098675
CELKEM1309272037180

Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2016 Sb.

strana 1

Ukazatele kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem60000
Výdaje celkem437782562
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem60000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje vlastního úřadu Kanceláře prezidenta republiky116971933
Celkové výdaje na areál Pražského hradu a zámku Lány230535629
Celkové výdaje na lesní hospodářství90275000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci62745698
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)20369433
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1145910
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech57295477
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem125840000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 2

Ukazatele kapitoly 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16000000
Výdaje celkem1238934864
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR1238934864
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci407613030
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)137141200
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3610945
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech180547204
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem32400000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 3

Ukazatele kapitoly 303 Senát Parlamentu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2500000
Výdaje celkem556147461
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Senátu Parlamentu ČR556147461
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci187635350
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)63796019
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1981541
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech99077028
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem25860000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 4

Ukazatele kapitoly 304 Úřad vlády České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem107183399
Výdaje celkem1241661151
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem107183399
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem105983399
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů Úřadu vlády ČR1241661151
vtom: výdaje vlastního Úřadu vlády ČR694922241
výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády546738910
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci474196605
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)161062697
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb7946576
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech178462992
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě219690260
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)221428934
v tom: ze státního rozpočtu celkem213601015
v tom: institucionální podpora celkem4)213601015
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)7827919
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Program protidrogové politiky146188054
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity125546901
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem136907299
v tom: ze státního rozpočtu30923900
podíl rozpočtu Evropské unie105983399
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem30113000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 5

Ukazatele kapitoly 305 Bezpečnostní informační služba

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem146700000
Výdaje celkem1652946000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem146700000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem146700000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Bezpečnostní informační služby1652946000
Průřezové ukazatele
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem298000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

strana 6 a strana 7

Ukazatele kapitoly 306 Ministerstvo zahraničních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem726000000
Výdaje celkem7645216705
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem176000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem176000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí7645216705
v tom: transformační spolupráce53000000
humanitární pomoc130000000
příspěvky mezinárodním organizacím a peněžní dary vybraným institucím do zahraničí1966379381
podpora českého kulturního dědictví v zahraničí21000000
zahraniční vysílání rozhlasu27200000
vrcholné návštěvy20185000
bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech41500000
prostředky na financování zapojení občanů ČR do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovatelských misí0
obnova Sýrie50000000
ostatní výdaje na plnění úkolů Ministerstva zahraničních věcí5335952324
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci826811296
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)281115844
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb16388312
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech67618999
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě751796539
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)9959766
v tom: ze státního rozpočtu celkem9959766
v tom: institucionální podpora celkem4)9959766
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)9959766
Zahraniční rozvojová spolupráce658166000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.26000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem325000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 8 a strana 9

Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4853112780
Výdaje celkem52535043598
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)203000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3977950950
v tom: pojistné na důchodové pojištění3535956400
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti441994550
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem874958830
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem37480284
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem837478546
Specifické ukazatele - výdaje
Zajištění obrany ČR silami Armády ČR33324363671
Vytváření a rozvoj systému obrany státu8674671095
Zajištění strategického zpravodajství2784096818
Zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci vrchního velitele ozbrojených sil578874658
Zajištění dávek důchodového zabezpečení4250000000
Zajištění ostatních sociálních dávek2658000000
Zajištění státní sportovní reprezentace265037356
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13460507641
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)5354971121
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb252574138
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech2383761741
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru9594917640
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě650027453
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)434652000
v tom: ze státního rozpočtu celkem434652000
v tom: institucionální podpora celkem4)101652000
účelová podpora celkem4)333000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)333000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)89778000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)8534000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality6671015
Program protidrogové politiky784499
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1624000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem39842391
v tom: ze státního rozpočtu2362107
podíl rozpočtu Evropské unie37480284
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem8363331560

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 10

Ukazatele kapitoly 308 Národní bezpečnostní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem73165018
Výdaje celkem490134115
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)250000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem72915018
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem72365018
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem550000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu490134115
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci187547263
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)63766067
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3710950
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech185547392
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem89490889
v tom: ze státního rozpočtu17125871
podíl rozpočtu Evropské unie72365018
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem123424923

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 11

Ukazatele kapitoly 309 Kancelář veřejného ochránce práv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem989647
Výdaje celkem110894979
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem989647
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem839647
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Kanceláře veřejného ochránce práv110894979
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci64761787
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)22019008
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1178085
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech58504207
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem987820
v tom: ze státního rozpočtu148173
podíl rozpočtu Evropské unie839647
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem5471377

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 12

Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4928731646
Výdaje celkem21168126849
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)33350000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti673046824
v tom: pojistné na důchodové pojištění598263845
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti74782979
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem4222334822
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem396909570
příjmy z prostředků finančních mechanismů42277252
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3783148000
Specifické ukazatele - výdaje
Daňová správa zajišťovaná finančními orgány11318520439
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu2743291398
Daňová správa zajišťovaná celními orgány5382950176
v tom: sociální dávky460609000
výdaje na činnost celní správy4922341176
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových1646831445
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra56690460
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu19842931
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci11017621431
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3745991288
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb219017757
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1431659075
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2136656590
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě7308877872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů73694400
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.100000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem476287684
v tom: ze státního rozpočtu79378114
podíl rozpočtu Evropské unie396909570
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem43033502
v tom: ze státního rozpočtu756250
podíl prostředků finančních mechanismů42277252
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3449014587

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 13 a strana 14

Ukazatele kapitoly 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem442710835482
Výdaje celkem560466378756
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)610000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti435291645333
v tom: pojistné na důchodové pojištění386925906963
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti48365738370
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6809190149
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem6132793929
příjmy z prostředků finančních mechanismů56396220
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem6)620000000
Specifické ukazatele - výdaje
Dávky důchodového pojištění406253000000
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče40800000000
Dávky nemocenského pojištění27300000000
Dávky pomoci v hmotné nouzi9657544259
Dávky osobám se zdravotním postižením2350000000
Ostatní sociální dávky4000000
Podpory v nezaměstnanosti8477440000
Příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách23800000000
Aktivní politika zaměstnanosti celkem4012960060
Výdaje spojené s realizací zákona č. 118/2000 Sb.400000000
Výdaje spojené s realizací odškodňovacích zákonů670000000
Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením4900000000
Ostatní výdaje organizačních složek státu16337748593
Neinvestiční nedávkové transfery14734885844
Transfery na podporu reprodukce majetku nestátním subjektům v sociální oblasti768800000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci7622263432
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)3291554495
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb151420082
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech476095721
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě7094908310
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)9977391
v tom: ze státního rozpočtu celkem9977391
v tom: institucionální podpora celkem4)9977391
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků 5)9977391
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program protidrogové politiky0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.150000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem7767806870
v tom: ze státního rozpočtu1635012941
podíl rozpočtu Evropské unie6132793929
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem56533200
v tom: ze státního rozpočtu136980
podíl prostředků finančních mechanismů56396220
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1328678000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

6) včetně příjmů z dobrovolného důchodového pojištění ve výši 150000000 Kč a z dobrovolného nemocenského pojištění ve výši 160000000 Kč

strana 15 a strana 16

Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8119944466
Výdaje celkem63347441625
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)13000000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6893563255
v tom: pojistné na důchodové pojištění6119506269
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti774056986
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1213381211
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem702137816
příjmy z prostředků finančních mechanismů1243395
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem510000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Policie ČR33907655640
Výdaje Hasičského záchranného sboru ČR8705148012
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva vnitra a ostatních organizačních složek státu11374457497
Výdaje na sportovní reprezentaci63018116
Dávky důchodového pojištění5253208000
Ostatní sociální dávky4043954360
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci27710930611
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)9349860674
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb547982011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech3852169429
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru22117139593
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1429791601
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)568176000
v tom: ze státního rozpočtu celkem568176000
v tom: institucionální podpora celkem4)68176000
účelová podpora celkem4)500000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)500000000
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)63405000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality60000000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.17117000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem925079536
v tom: ze státního rozpočtu222941720
podíl rozpočtu Evropské unie702137816
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem1430860
v tom: ze státního rozpočtu187465
podíl prostředků finančních mechanismů1243395
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3439988675

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 17

Ukazatele kapitoly 315 Ministerstvo životního prostředí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem16304030575
Výdaje celkem16902085298
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)38400000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16265630575
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10388910575
příjmy z prostředků finančních mechanismů119850000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5756870000
Specifické ukazatele - výdaje
Ochrana přírody a krajiny1578877186
Technická ochrana životního prostředí4744000000
Ochrana klimatu a ovzduší6762400000
Ostatní činnosti v životním prostředí3816808112
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci782751388
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)266135485
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb15367250
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech121523146
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě646839000
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)153231534
v tom: ze státního rozpočtu celkem153231534
v tom: institucionální podpora celkem4)153231534
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)153231534
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.3000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem10613680468
v tom: ze státního rozpočtu224769893
podíl rozpočtu Evropské unie10388910575
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem121250000
v tom: ze státního rozpočtu1400000
podíl prostředků finančních mechanismů119850000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem13509969446

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 18

Ukazatele kapitoly 317 Ministerstvo pro místní rozvoj

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem11287037819
Výdaje celkem15984813699
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)1300000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem11285737819
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11255737819
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem30000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora regionálního rozvoje a cestovního ruchu14435577919
v tom: Horská služba140000000
ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch14295577919
Podpora bydlení534532245
Územní plánování a stavební řád41304081
Ostatní činnosti resortu973399454
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci464381157
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)192737424
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10619493
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech72713115
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě361538197
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12781848571
v tom: ze státního rozpočtu1526110752
podíl rozpočtu Evropské unie11255737819
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem14232300526

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 19

Ukazatele kapitoly 321 Grantová agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem4257427000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Grantové agentury ČR109783000
Dotace jiným subjektům4147644000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci47391287
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14708825
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb424188
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech21209406
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)4257427000
v tom: ze státního rozpočtu celkem4257427000
v tom: institucionální podpora celkem4)109783000
účelová podpora celkem4)4147644000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 20 a strana 21

Ukazatele kapitoly 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5637529192
Výdaje celkem38348684259
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)91528909
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5546000283
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem4923000283
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem623000000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora podnikání7732615000
Zahlazování následků hornické činnosti a mandatorní výdaje2092428909
Výdaje spojené s další činností resortu2865840350
Dotace na obnovitelné zdroje energie25130000000
Financování Správy úložišť radioaktivních odpadů527800000
v tom: výdaje kryté převodem z jaderného účtu523100000
ostatní výdaje4700000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci955832768
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)323272942
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb17940258
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech128707996
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě768304930
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)2502063000
v tom: ze státního rozpočtu celkem1481927000
v tom: institucionální podpora celkem4)431675000
účelová podpora celkem4)1050252000
podíl prostředků zahraničních programů3)1020136000
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)1050252000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)244651000
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Program sociální prevence a prevence kriminality0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem5243821512
v tom: ze státního rozpočtu320821229
podíl rozpočtu Evropské unie4923000283
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem989092000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 22

Ukazatele kapitoly 327 Ministerstvo dopravy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem22131383702
Výdaje celkem55090121517
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem22051383702
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem21912383702
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem139000000
Specifické ukazatele - výdaje
Drážní a kombinovaná doprava10757992000
Pozemní komunikace0
Dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury41080318000
v tom: dotace pro společné programy (projekty) EU a ČR19480318000
dotace na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury21600000000
Ostatní výdaje spojené s dopravní politikou státu3251811517
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci498242574
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)169402493
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb9655121
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech57335142
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě425420244
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)15332946
v tom: ze státního rozpočtu celkem15332946
v tom: institucionální podpora celkem4)15332946
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)15332946
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.4353000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22230527957
v tom: ze státního rozpočtu318144255
podíl rozpočtu Evropské unie21912383702
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem36339086488

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 23

Ukazatele kapitoly 328 Český telekomunikační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1220729000
Výdaje celkem1406383380
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20713000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200016000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1200016000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu1406383380
v tom: výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - zvláštní ceny105000000
výdaje na úhradu ztráty z poskytování univerzální služby - čisté náklady53000000
čisté náklady představující nespravedlivou finanční zátěž držiteli poštovní licence700000000
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého telekomunikačního úřadu548383380
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci259217803
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)88185312
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5022361
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě251118026
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.80000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem46776404

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 24 a strana 25

Ukazatele kapitoly 329 Ministerstvo zemědělství

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem36645523326
Výdaje celkem51964634569
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)6200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem36639323326
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem81328326
příjmy z rozpočtu Evropské unie na realizaci společné zemědělské politiky celkem30691960000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem5866035000
Specifické ukazatele - výdaje
Podpora agropotravinářského komplexu40185449735
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu35290918000
ostatní výdaje4894531735
Dotace na činnost Státního zemědělského intervenčního fondu1940000000
v tom: dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na činnost1770000000
ostatní dotace170000000
Podpora lesního hospodářství585000000
Podpora vodního hospodářství500000000
v tom: výdaje na projekty spolufinancované z Evropské investiční banky0
ostatní výdaje na vodní hospodářství500000000
Podpora neziskovým organizacím140000000
Ostatní výdaje na státní politiku resortu, inspekční, kontrolní a výzkumnou činnost8614184834
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci2305360610
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)783434226
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb45574517
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech357458106
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1921267892
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)876284000
v tom: ze státního rozpočtu celkem876284000
v tom: institucionální podpora celkem4)450184000
účelová podpora celkem4)426100000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)426100000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)446884000
Vratký přeplatků splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých v letech 1991 až 1995 včetně300000
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.1700000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem139130803
v tom: ze státního rozpočtu57802477
podíl rozpočtu Evropské unie81328326
Výdaje na společnou zemědělskou politiku celkem35290918000
v tom: přímé platby - předfinancování ze státního rozpočtu23188000000
přímé platby - dofinancování ze státního rozpočtu0
podpora venkova - ze státního rozpočtu4400000000
podpora venkova - podíl rozpočtu Evropské unie7000000000
společná organizace trhu - ze státního rozpočtu198958000
společná organizace trhu - podíl rozpočtu Evropské unie503960000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem1867680000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 26 a strana 27

Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8645045514
Výdaje celkem156525862168
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)200000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8644845514
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8511210751
příjmy z prostředků finančních mechanismů43882763
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem89752000
Specifické ukazatele - výdaje
Věda a vysoké školy41948282889
v tom: vysoké školy21627076980
výzkum, experimentální vývoj a inovace20321205909
Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací103645244161
Podpora činnosti v oblasti mládeže231532391
Podpora činnosti v oblasti sportu5644729263
v tom: sportovní reprezentace1547582256
všeobecná sportovní činnost4097147007
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů mimo výzkum, vývoj a inovace3136601484
Ostatní výdaje na zabezpečení úkolů resortu1919471980
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci872937724
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)294164719
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb15345231
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech107421165
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě659840394
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)20321205909
v tom: ze státního rozpočtu celkem13928304293
v tom: institucionální podpora celkem4)8855780063
účelová podpora celkem4)5072524230
podíl prostředků zahraničních programů3)6392901616
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)2522661230
Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum5)1165308000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)5841991363
Institucionální podpora na mezinárodní spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji5)1220238700
Zahraniční rozvojová spolupráce110000000
Program sociální prevence a prevence kriminality8132000
Program protidrogové politiky12197000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity19875000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.70000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11308173552
v tom: ze státního rozpočtu2796962801
podíl rozpočtu Evropské unie8511210751
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem56472548
v tom: ze státního rozpočtu12589785
podíl prostředků finančních mechanismů43882763
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem3109057918

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 28 a strana 29

Ukazatele kapitoly 334 Ministerstvo kultury

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem527217024
Výdaje celkem12725868455
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)10000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem527207024
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem460717424
příjmy z prostředků finančních mechanismů8000000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem58489600
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem518042000
Výdaje dle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi3366719398
vtom: finanční náhrada2066441698
příspěvek na podporu činnosti dotčených církví a náboženských společností1300277700
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ministerstva kultury322578843
v tom: rozvoj a obnova materiálně technické základny13880000
neinvestiční výdaje na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie0
výdaje na činnost úřadu279823343
platby mezinárodním společnostem a dalším organizacím28875500
Příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem kultury5927006893
v tom: příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím3803042469
program péče o národní kulturní poklad1000000000
rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení576337000
společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů10000000
kulturní dědictví ve vlastnictví státu, podporované evropskými fondy537627424
Kulturní služby, podpora živého umění742278283
v tom: program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů160000000
kulturní aktivity522278283
veřejné informační služby knihoven60000000
Záchrana a obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí799185000
v tom: programy ochrany a péče o kulturní statky72185000
programy na záchranu a obnovu kulturních památek727000000
Podpora kultury národnostních menšin32700000
v tom: podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
podpora kulturních aktivit národnostních menšin a informací v jazycích národnostních menšin30700000
Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních kulturních zařízení27000000
Státní fond kinematografie990358038
v tom: dotace na filmové pobídky800000000
dotace ze státního rozpočtu190358038
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci160512391
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)54945612
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2945033
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech30454973
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě117078132
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)518042000
v tom: ze státního rozpočtu celkem518042000
v tom: institucionální podpora celkem4)93042000
účelová podpora celkem4)425000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)425000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)88699000
Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity2000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.50000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem537627424
v tom: ze státního rozpočtu76910000
podíl rozpočtu Evropské unie460717424
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem10000000
v tom: ze státního rozpočtu2000000
podíl prostředků finančních mechanismů8000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2196844424

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 30 a strana 31

Ukazatele kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem1092520000
Výdaje celkem7286341404
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)20000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1072520000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1032870000
příjmy z prostředků finančních mechanismů17850000
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem21800000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na státní správu2027156948
Výzkum a vývoj ve zdravotnictví1547348512
Ústavní péče661868253
Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví937051351
Zdravotnické programy1696403340
Ostatní činnosti ve zdravotnictví416513000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1394005097
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)473961733
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb26076851
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech290659583
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1013182899
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)1547348512
v tom: ze státního rozpočtu celkem1547348512
v tom: institucionální podpora celkem4)647348512
účelová podpora celkem4)900000000
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)900000000
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)610754000
Zahraniční rozvojová spolupráce3000000
Program sociální prevence a prevence kriminality400000
Program protidrogové politiky40000000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.10000000
Výdaje na očkování a Pandemický plán České republiky7)14000000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem1529870000
v tom: ze státního rozpočtu497000000
podíl rozpočtu Evropské unie1032870000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem21000000
v tom: ze státního rozpočtu3150000
podíl prostředků finančních mechanismů17850000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem2190326000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

7) výdaje na očkovací látky pro pravidelné, zvláštní a mimořádné očkování podle § 49 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a výdaje na zabezpečení Pandemického plánu České republiky pro případ pandemie chřipky stanovené usnesením vlády

strana 32 a strana 33

Ukazatele kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2717540035
Výdaje celkem26103509039
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti946038098
v tom: pojistné na důchodové pojištění840922753
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti105115345
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1771501937
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem34268537
příjmy z prostředků finančních mechanismů71400
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1737162000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdajový blok - Výdaje justiční část16496110918
v tom: platy soudců4248984300
platy státních zástupců1512206100
ostatní výdaje justiční části10734920518
Výdajový blok - Výdaje vězeňská část9607398121
v tom: dávky důchodového pojištění697000000
ostatní sociální dávky600000000
ostatní výdaje vězeňské části8310398121
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci13946543969
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)4739971162
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb274453897
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech5054095884
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru2712814698
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě190894691
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1512206100
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)0
Program sociální prevence a prevence kriminality11595000
Program protidrogové politiky8515000
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem47937187
v tom: ze státního rozpočtu13668650
podíl rozpočtu Evropské unie34268537
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem71400
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů71400
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem939149618

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 34

Ukazatele kapitoly 343 Úřad pro ochranu osobních údajů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem159684951
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu osobních údajů159684951
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci56499885
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)19209961
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1100078
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech10251048
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě34400445
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů10352400
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem17400000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 35

Ukazatele kapitoly 344 Úřad průmyslového vlastnictví

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem227396800
Výdaje celkem184509979
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)80000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem147396800
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2396800
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem145000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu průmyslového vlastnictví184509979
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci94623549
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)31878185
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1875190
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech13673718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě80085649
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem2996000
v tom: ze státního rozpočtu599200
podíl rozpočtu Evropské unie2396800
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10660000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 36

Ukazatele kapitoly 345 Český statistický úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem14867800
Výdaje celkem971816504
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14867800
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem11807800
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem3060000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu971816504
v tom: výdaje na volby a referenda7550000
výdaje na Sčítání lidu, domů a bytů0
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého statistického úřadu964266504
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci590314952
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)197251148
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb10956534
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech59800820
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě486055109
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů1969200
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem15482665
v tom: ze státního rozpočtu3674865
podíl rozpočtu Evropské unie11807800
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem47396000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 37

Ukazatele kapitoly 346 Český úřad zeměměřický a katastrální

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem700000000
Výdaje celkem3048778094
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem150000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního3048778094
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci1681457000
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)571679311
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb33613800
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech110560718
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě1568161991
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem182781000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 38

Ukazatele kapitoly 348 Český báňský úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem55092797
Výdaje celkem155208058
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)52642797
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2450000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Českého báňského úřadu155208058
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci91555152
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)31128751
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1829227
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech17849906
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě73611433
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem17452224

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 39

Ukazatele kapitoly 349 Energetický regulační úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem294109000
Výdaje celkem285558570
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)279609000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14500000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem14500000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu285558570
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci154514290
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)52534859
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3043975
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech29805015
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě118428551
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů3965200
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem17995000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 40

Ukazatele kapitoly 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem5500000
Výdaje celkem253766753
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)3900000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1600000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem1600000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže253766753
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci125279930
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)42595176
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2465535
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech16813533
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě99626815
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů6836400
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem37000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 41

Ukazatele kapitoly 355 Ústav pro studium totalitních režimů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem8858000
Výdaje celkem290063636
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem8858000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem8858000
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů OSS Ústavu pro studium totalitních režimů207845710
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Archivu bezpečnostních složek82217926
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci95048798
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)32316591
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1833130
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech62945178
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě28711368
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem22144594
v tom: ze státního rozpočtu13286594
podíl rozpočtu Evropské unie8858000
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem116958000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 42

Ukazatele kapitoly 358 Ústavní soud

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem242565156
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Ústavního soudu242565156
v tom: platy soudců31446000
ostatní výdaje na zajištění činnosti Ústavního soudu211119156
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci93927814
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)31935458
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb1861336
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech61520814
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem93699000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 43

Ukazatele kapitoly 359 Úřad Národní rozpočtové rady

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu Národní rozpočtové rady0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 44

Ukazatele kapitoly 361 Akademie věd České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem5133171000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Infrastruktura výzkumu5133171000
Programy výzkumu0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci43707667
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14860607
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb850932
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech42546594
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)5133171000
v tom: ze státního rozpočtu celkem5133171000
v tom: institucionální podpora celkem4)5133171000
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků5)3554705000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 45

Ukazatele kapitoly 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 46

Ukazatele kapitoly 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem6550000
Výdaje celkem62250749
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)4550000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem2000000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání celkem62250749
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci31134869
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)10585855
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb362872
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech1296660
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě16846913
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem700000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 47

Ukazatele kapitoly 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 48

Ukazatele kapitoly 374 Správa státních hmotných rezerv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem45000000
Výdaje celkem2559094440
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem45000000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem45000000
Specifické ukazatele - výdaje
Civilní připravenost na krizové stavy2548372440
Zabezpečení potřeb ozbrojených sil10722000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci145043020
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)49195627
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2885710
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech66486955
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě77198536
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.2548372440
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem235918000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 49

Ukazatele kapitoly 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem170400000
Výdaje celkem351236161
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)170000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
příjmy z prostředků finančních mechanismů0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem400000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost351236161
v tom: výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na výkon funkcí351236161
výdaje Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na rozvojové programy0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci127562619
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)43371291
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb2547060
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech12084474
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě115268445
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)0
v tom: ze státního rozpočtu celkem0
v tom: institucionální podpora celkem4)0
účelová podpora celkem4)0
podíl prostředků zahraničních programů3)0
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)0
Zahraniční rozvojová spolupráce0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.5300000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl prostředků finančních mechanismů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem111972000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

strana 50

Ukazatele kapitoly 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem47310525
Výdaje celkem307586476
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti47310525
v tom: pojistné na důchodové pojištění42053799
pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti5256726
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Generální inspekce bezpečnostních sborů291086476
Sociální dávky16500000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci172865298
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)58354641
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb3409430
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech20279368
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru150192146
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem10950000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 51

Ukazatele kapitoly 377 Technologická agentura České republiky

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem12974833
Výdaje celkem3526930833
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem12974833
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem12974833
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje Kanceláře Technologické agentury ČR141419833
Dotace jiným subjektům3385511000
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci41836779
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)14224505
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb782035
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech39101792
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace celkem včetně programů spolufinancovaných z prostředků zahraničních programů3)3526930833
v tom: ze státního rozpočtu celkem3513956000
v tom: institucionální podpora celkem4)128445000
účelová podpora celkem4)3385511000
podíl prostředků zahraničních programů3)12974833
Účelová podpora na programy aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací5)3385511000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem18057237
v tom: ze státního rozpočtu5082404
podíl rozpočtu Evropské unie12974833

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

3) z rozpočtu EU a z prostředků finančních mechanismů

4) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 1 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

5) výdaje na výzkum, vývoj a inovace podle § 6 odst. 2 zákona č. 130/2002 Sb., ve znění zákona č. 110/2009 Sb.

Příloha č. 4 k zákonu č. 457/2016 Sb.

strana 52

Ukazatele kapitoly 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem0
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy 1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně zrozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem0

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 52

Ukazatele kapitoly 381 Nejvyšší kontrolní úřad

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem397000
Výdaje celkem518777692
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem397000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem397000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Nejvyššího kontrolního úřadu518777692
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci284666691
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)96786675
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb5224959
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech261247897
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem0
v tom: ze státního rozpočtu0
podíl rozpočtu Evropské unie0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem53650000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

strana 53

Ukazatele kapitoly 396 Státní dluh

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem0
Výdaje celkem46342500000
Financování
Zvýšení stavu státních dluhopisů60403400000
Zvýšení stavu přijatých dlouhodobých úvěrů0
Změna stavu na účtech státních finančních aktiv8)-403400000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem0
Specifické ukazatele - výdaje
Obsluha státního dluhu46342500000
Průřezové ukazatele

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

8) včetně jaderného účtu a zvláštního účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 54

Ukazatele kapitoly 397 Operace státních finančních aktiv

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2171500000
Výdaje celkem1245000000
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy9)1550000000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem621500000
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem10)621500000
Specifické ukazatele - výdaje
Transfery do jiných kapitol880000000
v tom: transfery pro výdaje státu na sociální politiku0
transfery na výdaje vyvolané zánikem věcných břemen na restituovaném majetku100000000
ostatní transfery do jiných kapitol780000000
Ostatní výdaje365000000
Průřezové ukazatele

9) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - odvody od původců radioaktivních odpadů na jaderný účet

10) zahrnují příjmy na účtech státních finančních aktiv - včetně ostatních příjmů na jaderném účtu a zvláštním účtu rezervy pro důchodovou reformu

strana 55

Ukazatele kapitoly 398 Všeobecná pokladní správa

v Kč

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem677618301800
Výdaje celkem146147098675
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1)660801600000
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16816701800
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem16816701800
Specifické ukazatele - výdaje
Vládní rozpočtová rezerva4054676033
Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků (zákon č. 240/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)140000000
Rezerva na mimořádné výdaje podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému60000000
Stavební spoření4600000000
Podpora exportu; majetková újma; státní záruky; investiční pobídky8360990814
Sociální výdaje; náhrady; neziskové a podobné organizace9388550000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům krajů (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 51140548000
Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (s výjimkou hlavního města Prahy) - viz příloha č. 68190527028
Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy - viz příloha č. 7906192600
Další prostředky pro územní samosprávné celky273378200
Transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně66353624000
Ostatní výdaje4433612000
Odvody do rozpočtu Evropské unie37500000000
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem745000000
Prostředky na odstraňování důsledků povodní a na následnou obnovu0
Výdaje vzniklé v průběhu roku, které nelze věcně zařadit do ostatních specifických ukazatelů0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci0
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2)0
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech0
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě0
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem745000000

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 5 k zákonu č. 457/2016 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJPříspěvek na výkon státní správy celkemÚhrn
Středočeský123449300123449300
Jihočeský8559890085598900
Plzeňský7767240077672400
Karlovarský5644540056445400
Ústecký9563220095632200
Liberecký6759070067590700
Královéhradecký7969740079697400
Pardubický7298580072985800
Kraj Vysočina7298620072986200
Jihomoravský122332900122332900
Olomoucký8114540081145400
Zlínský8102320081023200
Moravskoslezský123988200123988200
Úhrn11405480001140548000

Kritéria pro stanovení příspěvku na výkon státní správy:

Pro rok 2017 byl příspěvek na výkon státní správy navýšen oproti úrovni roku 2016 o 5%.

Dále je pro každý kraj zahrnuto zvýšení příspěvku na výkon státní správy o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení role krajských úřadů vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.

Příloha č. 6 k zákonu č. 457/2016 Sb.

FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH
(s výjimkou hlavního města Prahy)

v Kč

KRAJÚčelové dotace na běžné výdaje a příspěvkyÚhrn
dotace na vybraná zdravotnická zařízení
*)
příspěvek na výkon státní správy
**)
Středočeský11861773001186177300
Jihočeský559959100559959100
Plzeňský9213732533836700543050432
Karlovarský260047500260047500
Ústecký670530000670530000
Liberecký361796200361796200
Královéhradecký486596600486596600
Pardubický462774700462774700
Kraj Vysočina475404400475404400
Jihomoravský558408010945135001100097580
Olomoucký531108800531108800
Zlínský510649800510649800
Moravskoslezský344351610388911001042334616
Úhrn1824132881722857008190527028

*) účelové dotace podléhající finančnímu vypořádání za rok 2017

**) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 7 k zákonu č. 457/2016 Sb.

FINANČNÍ VZTAH STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

v Kč

Příspěvek na výkon státní správy *)906192600
Úhrn906192600

*) viz příloha č. 8 - Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

Příloha č. 8 k zákonu č. 457/2016 Sb.

Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze

1. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím1)

A) Obce (s výjimkou obcí s rozšířenou působností)

Výše příspěvku (P) se stanoví jako součet částek vypočítaných podle rozsahu působnosti na základě níže uvedeného vzorce2) 3).

Vzorec:

B

P =

—————

× SO

A+√SO

Výše příspěvku4) je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel.

Hodnoty koeficientů „A“ a „B“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti (např. u obce, která je matričním úřadem, se sčítají dvě částky vypočítané na základě dosazení koeficientů „A“ a „B“ uvedených v tabulce v řádcích 1 a 2 do výše uvedeného vzorce).

Ř.Rozsah působnostiAB
1Základní působnost34,902095796830500,486
2Působnost matričního úřadu149,028458515415649,93
3Působnost stavebního úřadu75,7693830213651966,35
4Působnost pověřeného obecního úřadu304,788012328298916,38

1) § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

2) Do vzorce se dosazuje počet obyvatel správního obvodu vyjádřený v tisících. U základní působnosti, kde správní obvod je menší než 300 obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce stanoven správní obvod na 300 obyvatel.

3) Příspěvky se podle rozsahu působnosti obce sčítají.

4) Pro rok 2017 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Zohledněna byla meziroční změna počtu obyvatel.

5) Velikost správních obvodů je propočtena na počty obyvatel obcí podle bilance obyvatel České republiky k 1. 1. 2016 vydané Českým statistickým úřadem, podle vyhlášky č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

B) Obce s rozšířenou působností

Výše příspěvku se stanoví jako součet částek vypočtených podle vzorce 1 a vzorce 2.3) 6) 7) U některých obcí se navíc přičte částka uvedená v části C).

Vzorec 1:

B

P1 =

—————

× SO

A+√SO

Vzorec 2:

(SC)× SO
P2 = C ×1——
SO

Výše příspěvku je závislá:

- na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy,

- na velikosti správního obvodu (SO)5) vyjádřené počtem obyvatel,

- na podílu velikosti správního centra a velikosti správního obvodu, kde velikost správního centra (SC)5) je vyjádřená počtem obyvatel obce.

Hodnoty koeficientů „A“, „B“ a „C“ jsou stanoveny v závislosti na rozsahu přenesené působnosti k výkonu státní správy a na celkovém objemu finančních prostředků pro daný rozsah působnosti a činí:

Rozsah působnostiABC
Základní působnost37,332824991492352,4060
Působnost matričního úřadu178,02476486129265,0235139,847748
Působnost stavebního úřadu49,439993334782091,8549503,536255
Působnost pověřeného obecního úřadu60,325766668663660,48010815,67996
Působnost obce s rozšířenou působností2,7940223493924077,57134468,20477

6) Do vzorce 1 a vzorce 2 se dosazuje počet obyvatel správního obvodu (správního centra) vyjádřený v tisících.
V případě, že správní obvod obce s rozšířenou působností je menší než 15 tis. obyvatel, je pro účely výpočtu příspěvku podle vzorce 1 stanoven správní obvod na 15 tis. obyvatel.

7) Výpočet podle vzorce 1 a vzorce 2 se nepoužije pro stanovení výše příspěvku u hlavního města Prahy.

8) Pro rok 2017 byl celkový objem příspěvku valorizován o 5 %. Dále byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.

C) Obce s rozšířenou působností se zvláštním postavením

ObecVýše příspěvku v Kč
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav9)7633994
Černošice9)7633994
Nýřany9)7633994
Šlapanice9)7633994
Brno10)11)12)180438463
Osťrava10)127504157
Plzeň10)25629505

9) § 2 odst. 2 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

10) Obce, které vykonávaly do 31. 12. 2002 působnost okresního úřadu podle § 10 zákona č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech, ve znění zákona č. 320/2001 Sb. (Poznámka: zákon č. 147/2000 Sb. byl zrušen ke dni 1. 1. 2003).

11) § 3 odst. 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12) § 31 až 37 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Obci s rozšířenou působností, Brnu, v rámci působnosti Úřadu městské části Brno-střed, byl navýšen příspěvek o částku 3500000 Kč k zabezpečení nárůstu matriční agendy, k němuž došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky). Tento právní předpis značně rozšířil možnost nabytí státního občanství prohlášením.

Celková částka příspěvku zjištěná výše uvedeným propočtem se dle matematických zásad zaokrouhluje na celé stokoruny.

D) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Předmětné financování se týká opatrovnictví zletilých osob, a to jak těch, které byly omezeny ve svéprávnosti (dle § 55 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - dále jen OZ - ve spojení s § 62, případně s § 465), tak i těch, které omezeny nebyly (§ 465 nebo § 469 OZ). Toto financování se ale netýká opatrovnictví osob, u kterých není známo, kde pobývají, nebo osob neznámých, které se účastní určitého právního jednání (obě možnosti dle § 465 OZ). Netýká se taktéž ustanovení obce jako osoby určené pro provedení určitých jednotlivých právních jednání, nebo jíž je svěřena správa majetku osoby již během řízení o svéprávnosti dle § 58 OZ. Netýká se ani procesního opatrovnictví pro řízení o svéprávnosti, opatrovnictví či některých podpůrných opatření (dle § 37 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) či jiného procesního opatrovnictví.

V případě rozhodnutí z období před účinností nového občanského zákoníku se financování týká rozhodnutí o omezení ve způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 2 a rozhodnutí o zbavení způsobilosti k právním úkonům dle § 10 odst. 1 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. Financování se týkají i případy opatrovnictví, kdy se obec stane opatrovníkem dle § 468 OZ. Jedná se tedy o případy, kdy zemřel dosavadní opatrovník (fyzická osoba) nebo kdy došlo k odvolání stávajícího opatrovníka bez jmenování nového.

Obce jako veřejní opatrovníci obdrží násobek paušální platby na jednoho opatrovance podle jejich faktického počtu k rozhodnému dni. Tímto rozhodným dnem je pro příspěvek na rok 201731. květen 2016. K tomuto rozhodnému dni bylo prostřednictvím krajských úřadů realizováno ve všech obcích zjišťování skutečného stavu výkonu veřejného opatrovnictví. Následně byla takto kraji učiněná zjištění zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra s cílem umožnit obcím zjištěné skutečnosti verifikovat.

Výše zmíněné paušální platby byla pro rok 2017 stanovena ve výši 29000 Kč na opatrovance za rok. Na změny v počtu opatrovanců v průběhu roku není brán zřetel. Jedná se pouze o živé osoby pod opatrovnictvím obcí. Zároveň nehraje roli faktická přítomnost osoby v obci, tedy zda osoba v rozhodném datu pobývá na jiném místě (například zdravotnické zařízení, zařízení sociálních služeb apod.), či zda jde o osobu migrující v dalších obcích.

Obcím, vykonávajícím působnost veřejných opatrovníků, bude výše příspěvku na výkon státní správy zvýšena o částku, která odpovídá násobku faktického počtu opatrovanců.

2. Postup pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy hlavnímu městu Praze13)

A) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům krajů v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Východiskem pro objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 je výsledná částka příspěvku pro rok 2016 navýšená o 5 %. Příspěvek na výkon státní správy pro hlavní město Prahu se dále zvyšuje o částku 1,316 mil. Kč k zabezpečení koordinační a metodické role vůči obcím vykonávajícím agendu veřejného opatrovnictví.

B) Výkon působnosti, která je svěřena orgánům obcí, orgánům obcí s pověřeným obecním úřadem a orgánům obcí s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 31 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Výše příspěvku se stanoví na základě pevné sazby na každých 100 obyvatel trvale bydlících v území, v němž hlavní město Praha vykonává státní správu. Příspěvek je tedy násobkem pevné sazby a jedné setiny celkového počtu obyvatel v území. Sazba je pro rok 2017 valorizována o 5 % a činí 64758 Kč. Meziroční změna příspěvku oproti roku 2016 je také výsledkem nárůstu počtu obyvatel hlavního města Prahy dle údajů Českého statistického úřadu se stavem k 1. lednu 2016.

C) Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí

Financování veřejného opatrovnictví včetně souvislostí se řídí podle ustanovení obsažených v bodě 1 písm. D) této přílohy.

Výše příspěvku na výkon státní správy pro hlavní město Praha je dána součtem částek získaných postupem stanoveným v části 2.A), 2.B) a 2.C). Takto zjištěná hodnota se zaokrouhluje na celé stokoruny podle matematických zásad.

13) § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

3. Postup pro přerozdělení výše příspěvku na výkon státní správy v průběhu kalendářního roku

Pokud krajský úřad zcela výjimečně rozhodne o převodu výkonu přenesené působnosti v průběhu kalendářního roku, náleží příslušná část příspěvku na výkon státní správy dosavadního vykonavatele obci, která povinnost výkonu přenesené působnosti přebírá, a to vždy v poměrné části příspěvku od začátku čtvrtletí následujícího po rozhodnutí krajského úřadu. Krajský úřad o svém rozhodnutí a s tím souvisejícími změnami správních obvodů výkonu přenesené působnosti jednotlivých obcí neprodleně informuje Ministerstvo vnitra a Ministerstvo financí.

Přesunout nahoru