Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 452/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka 183/2016
Platnost od 29.12.2016
Účinnost od 01.03.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

452

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 2016,

kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍzrušeno

Čl. I, Čl. IIzrušeno

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o České obchodní inspekci

Čl. III

Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 240/1992 Sb., zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 321/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 378/2015 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se na konci úvodní části ustanovení doplňuje slovo „ , zda“.

2. V § 2 odst. 2 písm. a) se slova „dodržování podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány podmínky stanovené“.

3. V § 2 odst. 2 písm. b) a d) až f) se slovo „zda“ zrušuje.

4. V § 2 odst. 2 písm. c) se slova „dodržování ostatních podmínek stanovených“ nahrazují slovy „jsou dodržovány ostatní podmínky stanovené“.

5. V § 2 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:

g) příjemce dodržuje povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím mezibankovní poplatky za karetní platební transakce8).

8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751 ze dne 29. dubna 2015 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce.“.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o finančním arbitrovi

Čl. IV

Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 278/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb. a zákona č. 378/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 písm. a) se za slovo „při“ vkládají slova „nabízení a“.

2. V § 1 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

3. V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:

i) osoba, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j) příjemce jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o cenách

Čl. V

V § 14 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 403/2009 Sb. a zákona č. 353/2014 Sb., se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

d) ve zjišťování, zda poskytovatel platebních služeb neporušuje ustanovení zákona upravujícího platební styk týkající se výše úplaty za služby poskytované v rámci základního platebního účtu13).“.

Poznámka pod čarou č. 13 zní:

13) § 124t zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 452/2016 Sb.“.


ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 33 až 36, 40, 42 a 43 a čl. III, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.


Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

Přesunout nahoru