Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 439/2016 Sb.Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Částka 179/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

439

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2016

o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

Ministerstvo financí stanoví podle § 133 odst. 1 písm. c) zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách:


§ 1

Minimální náležitosti odborného posouzení

(1) Odborné posouzení je výstupním dokumentem odborného posuzování a osvědčování, kterým se prokazuje splnění jednotlivých parametrů stanovených zákonem o hazardních hrách pro hazardní hru, nebo zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována.

(2) Titulní strana odborného posouzení obsahuje

a) označení dokumentu „Odborné posouzení“,

b) prohlášení, že

1. předmětem posouzení je celkové posouzení hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo jeho samostatně stojící části, je-li předmětem posouzení generátor náhodných čísel nebo koncové zařízení,

2. se nejedná o právní posouzení,

3. odborné posouzení je podkladem pro správní řízení o vydání základního povolení k provozování hazardních her,

4. odborné posouzení nelze bez souhlasu pověřené osoby šířit jinak než jako celek a

5. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými parametry, které jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách, nezakládá oprávnění k provozování hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo jeho samostatně stojících částí,

c) jedinečný identifikátor odborného posouzení a datum jeho vystavení,

d) identifikační údaje pověřené osoby, která odborné posouzení vydala,

e) identifikační údaje objednatele posouzení,

f) identifikaci předmětu posouzení, která obsahuje alespoň jeho

1. název,

2. základní charakteristiku,

3. výrobce a místo výroby softwaru nebo hardwaru a

4. verzi softwaru nebo typ hardwaru,

g) počet stran odborného posouzení,

h) jméno a funkci fyzické osoby, která provedla posouzení, a její podpis,

i) jméno a funkci oprávněné fyzické osoby, která schválila odborné posouzení, a její podpis,

j) datum provedení posouzení,

k) dobu platnosti odborného posouzení a

l) shrnutí výsledku posouzení.

(3) Identifikace předmětu posouzení v případě posouzení koncového zařízení dále obsahuje alespoň

a) počet herních pozic koncového zařízení, nebo

b) typ koncového zařízení, které bylo posuzováno jako součást technického zařízení, neboť jej nelze podle zákona o hazardních hrách použít samostatně, a počet herních pozic tohoto koncového zařízení.

(4) Odborné posouzení dále obsahuje alespoň

a) podrobnou technickou charakteristiku předmětu posouzení a v případě posouzení hazardní hry podrobný popis jejího průběhu,

b) výčet metod, podle kterých pověřená osoba provedla posouzení,

c) popis průběhu posouzení,

d) seznam podkladů, ze kterých pověřená osoba při posouzení vycházela,

e) číslování stránek včetně uvedení jedinečného identifikátoru odborného posouzení na každé straně a

f) výsledek posouzení.

(5) Výsledek posouzení obsahuje alespoň

a) vyhodnocení shody jednotlivých parametrů hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo jeho samostatně stojící části, je-li předmětem posouzení generátor náhodných čísel nebo koncové zařízení, s parametry, které jsou pro ně stanoveny zákonem o hazardních hrách, a uvedení použitých metod a

b) uvedení hodnot jednotlivých parametrů podle písmene a) u těch parametrů, které lze hodnotově vyjádřit.

(6) Přílohou odborného posouzení hazardní hry je herní plán, který byl podkladem pro posouzení hazardní hry.

§ 2

Minimální náležitosti osvědčení o provozuschopnosti

(1) Osvědčení o provozuschopnosti je výstupním dokumentem odborného posuzování a osvědčování, kterým se v případě

a) hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo jeho samostatně stojící části, které byly přímo předmětem posouzení podle § 1, rozumí výpis z odborného posouzení, nebo

b) generátoru náhodných čísel nebo koncového zařízení, které jsou identické s typem generátoru náhodných čísel nebo koncového zařízení, které byly samostatným předmětem posouzení nebo byly posuzovány jako součást technického zařízení, neboť je nelze podle zákona o hazardních hrách použít samostatně, prohlašuje parametrická shoda s tímto typem.

(2) Osvědčení o provozuschopnosti obsahuje

a) označení dokumentu „Osvědčení o provozuschopnosti“,

b) prohlášení, že

1. osvědčení o provozuschopnosti je podkladem pro správní řízení o vydání povolení k provozování hazardních her a

2. kladné ani záporné posouzení shody s jednotlivými parametry, které jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách, nezakládá oprávnění k provozování hazardní hry, zařízení, jehož prostřednictvím má být hazardní hra provozována, nebo jeho samostatně stojících částí,

c) jedinečný identifikátor osvědčení o provozuschopnosti a datum jeho vystavení,

d) identifikační údaje pověřené osoby, která osvědčení o provozuschopnosti vydala, jméno a funkce oprávněné fyzické osoby a její podpis,

e) identifikační údaje objednatele osvědčení o provozuschopnosti,

f) jedinečný identifikátor a datum vystavení odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti,

g) identifikaci předmětu osvědčení o provozuschopnosti, která obsahuje alespoň jeho

1. název,

2. základní charakteristiku,

3. výrobce a místo výroby softwaru nebo hardwaru,

4. verzi softwaru nebo typ hardwaru a

5. výrobní číslo v případě osvědčení o provozuschopnosti samostatně stojícího generátoru náhodných čísel nebo koncového zařízení,

h) hodnoty jednotlivých parametrů předmětu osvědčení o provozuschopnosti, které jsou stanoveny zákonem o hazardních hrách, u těch parametrů, které lze hodnotově vyjádřit,

i) dobu platnosti osvědčení o provozuschopnosti, která nesmí překročit dobu platnosti odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti, a

j) prohlášení o parametrické shodě v případě zařízení podle odstavce 1 písm. b).

(3) Identifikace předmětu osvědčení o provozuschopnosti v případě osvědčení o provozuschopnosti koncového zařízení dále obsahuje alespoň

a) počet herních pozic koncového zařízení a jejich výrobní čísla, nebo

b) výrobní číslo koncového zařízení, které bylo posuzováno jako součást technického zařízení, pokud jej nelze podle zákona o hazardních hrách použít samostatně, a počet herních pozic tohoto koncového zařízení a jejich výrobní čísla.

§ 3

Poskytování výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

(1) Výstupní dokumenty odborného posuzování a osvědčování poskytuje pověřená osoba orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her zabezpečeným vzdáleným přístupem do úložiště výstupních dokumentů pověřené osoby.

(2) Odborná posouzení jsou poskytována v elektronické podobě ve formě

a) originálu, nebo

b) naskenované kopie originálu.

(3) Osvědčení o provozuschopnosti jsou poskytována zpřístupněním údajů alespoň o

a) době platnosti, jedinečném identifikátoru a datu vydání osvědčení o provozuschopnosti,

b) výrobním čísle zařízení, prostřednictvím kterého má být provozována hazardní hra, nebo jeho samostatně stojící části, je-li předmětem posouzení generátor náhodných čísel nebo koncové zařízení, a

c) jedinečném identifikátoru odborného posouzení, na základě kterého bylo vydáno osvědčení o provozuschopnosti.

(4) Vzdálený přístup do úložiště výstupních dokumentů pověřené osoby podle odstavce 1 musí umožňovat vyhledávání odborných posouzení nebo údajů uvedených v osvědčení o provozuschopnosti podle odstavce 3, a to alespoň na základě

a) výrobního čísla zařízení, jehož prostřednictvím má být provozována hazardní hra, koncového zařízení nebo herní pozice nebo

b) jedinečného identifikátoru odborného posouzení nebo osvědčení o provozuschopnosti.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Ing. Babiš v. r.

Přesunout nahoru