Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 435/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 177/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

435

VYHLÁŠKA

ze dne 14. prosince 2016,

kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 9 odst. 3 a 4 a § 20 odst. 3 a 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb. a zákona č. 263/2011 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb. a vyhlášky č. 322/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 1 se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

2. V § 2 odst. 1 písm. b) a e) se slova „některé z hashovacích funkcí uvedených“ nahrazují slovy „hashovací funkce uvedené“.

3. V § 2 odst. 1 písm. c) úvodní části ustanovení se slova „podle technické normy uvedené“ nahrazují slovy „stanoveném v souladu se standardem uvedeným“.

4. V § 2 odst. 1 písm. c) bodech 2 a 3 se slova „poskytovatele certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru“.

5. V § 2 odst. 1 písm. c) bodě 2 a v § 3 odst. 5 se slova „poskytovatel certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru“.

6. V § 2 odst. 2 se slova „akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb“ nahrazují slovy „kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru“.

7. V § 3 odst. 2 se slovo „neumožní“ nahrazuje slovy „je oprávněn znemožnit“ a za slova „po dobu“ se vkládá slovo „až“.

8. V § 3 odst. 3 se slovo „systémového“ zrušuje.

9. V § 3 odst. 5 se slova „se standardem uvedeným“ nahrazují slovy „s technickými normami uvedenými“ a za text „písm. b)“ se vkládají slova „a c)“.

10. § 6 včetně nadpisu zní:

㤠6

Doba uložení datové zprávy v datové schránce

Doba uložení datové zprávy v datové schránce činí

a) 90 dnů ode dne, kdy se do datové schránky přihlásila osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k dokumentu obsaženému v datové zprávě přístup,

b) 90 dnů ode dne, kdy bylo do datové schránky přistoupeno prostřednictvím elektronického systému spisové služby nebo jiné elektronické aplikace s užitím certifikátu,

c) 3 roky ode dne, kdy byla datová zpráva dodána do datové schránky, nedojde-li k přístupu do datové schránky podle písmene a) nebo b).“.

11. V příloze č. 2 body II a III znějí:

II. Hashovací funkce

SHA-2 - 256, 384, 512 bitů (FIPS 180-4)

III. Standard a technické normy

a) RFC 5280: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile

b) ETSI EN 319 401 v2.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers

c) ETSI EN 319 411-1 v1.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements“.


Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Ministr:

Chovanec v. r.

Přesunout nahoru