Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 427/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Částka 175/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

427

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 68 odst. 2 a 4 a § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 282/2015 Sb. a nařízení vlády č. 346/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 se číslo „10300“ nahrazuje číslem „11000“.

2. V § 2 odstavec 2 zní:

(2) Výše služebních tarifů náležejících vojenským hodnostem uvedeným v § 68 odst. 4 zákona o vojácích z povolání činí

Vojenská hodnostSlužební tarif v Kč měsíčně
Vojín11000
Svobodník11400
Desátník11800
Četař12200
Rotný12600
Rotmistr13000
Nadrotmistr13400“.

3. V příloze č. 1 bodě II se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které zní:

f) činnost předsunutého leteckého návodčího.“.

4. V příloze č. 1 bodě III písmeno e) zní:

e) výkon služby ve výškách

1. při ošetřování, revidování a kontrole nosných konstrukcí světelných zabezpečovacích leteckých pozemních zařízení, anténních systémů nebo systémů a složek leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení, nebo

2. při provádění praktické výuky a výcviku ošetřování, revidování a kontroly zařízení uvedených v bodě 1,“.

5. V příloze č. 1 bodě III se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:

f) výkon služby při ošetřování, revidování a kontrole leteckých pozemních radiolokačních, radionavigačních, radiokomunikačních nebo meteorologických zařízení zabezpečujících letecké služby,“.

Dosavadní písmena f) až k) se označují jako písmena g) až l).


Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr obrany:

MgA. Stropnický v. r.

Přesunout nahoru