Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 423/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka 173/2016
Platnost od 23.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

423

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. prosince 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb. a nařízení vlády č. 236/2016 Sb., se mění takto:

1. V § 6 odstavec 1 zní:

(1) Žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy kromě náležitostí stanovených v § 4 obsahuje identifikační číslo dílu půdního bloku.“.

2. V § 7 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Zemědělská půda se zemědělskou kulturou jiná kultura není způsobilá pro poskytnutí této platby.“.

3. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „podle písmene b)“ zrušují.

4. V § 9 se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Žadatel, na kterého se vztahuje diverzifikace plodin, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí pouze identifikační číslo dílu půdního bloku s kulturou orná půda. Žadatel u druhu zemědělské kultury standardní orná půda zároveň uvede název plodiny a její výměru, ze které Fond vypočte podíl jednotlivých plodin v rámci diverzifikace plodin.“.

5. V § 10 se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) O porušení ochrany trvalých travních porostů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie25) se nejedná v případě jednotlivé environmentálně citlivé plochy menší než 0,01 ha; při výpočtu číselných údajů použije Fond matematické zaokrouhlování na 2 desetinná místa.“.

6. V § 11 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Žadatel, který využívá plochu v ekologickém zájmu, uvede v žádosti o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí identifikační číslo dílu půdního bloku, druh plochy využívané v ekologickém zájmu16) podle § 11 odst. 1 a její výměru.“.

7. V § 12 odst. 1 se slova „po dobu nejvýše 3 let“ a slovo „jedné“ zrušují.

8. V § 12 odst. 3 úvodní části ustanovení se slova „nebo jedné jeho části o výměře nejvýše 5 ha“ nahrazují slovy „nebo jeho části“.

9. V § 14 odst. 2 písm. b) se za slova „na které se“ vkládají slova „minimálně od 1. června do 15. července kalendářního roku“.

10. V § 20 se odstavec 7 zrušuje.

Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

11. V § 25 odst. 2 písm. w) se slovo „salátová“ zrušuje.

12. V § 31 odst. 1 se za slovo „evidovaných“ vkládají slova „na žadatele“ a za slovo „půdy“ se vkládá slovo „a“.

13. V nadpisu § 32 se za slovo „Snížení“ vkládají slova „nebo neposkytnutí“.

14. V § 32 odst. 6 se za slovo „dokladů“ vkládají slova „a potvrzení podle § 20 odst. 5 písm. a) a b) nebo nepředložení dokladů“.

15. V příloze č. 7 ve sloupci „Druh zeleniny“ se slova „čekanka salátová“ nahrazují slovem „čekanka“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

1. V řízeních o žádostech o poskytnutí platby pro zemědělce dodržující zemědělské postupy příznivé pro klima a životní prostředí zahájených přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončených se pro posouzení porušení ochrany trvalých travních porostů použije § 10 odst. 6 nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

2. S výjimkou bodu 1 se řízení o žádostech zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení a do tohoto dne neskončená dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posuzují podle nařízení vlády č. 50/2015 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

Čl. III

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Jurečka v. r.

Přesunout nahoru