Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 404/2016 Sb.Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Částka 164/2016
Platnost od 12.12.2016
Účinnost od 01.01.2017
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

404

VYHLÁŠKA

ze dne 6. prosince 2016

o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy“), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.

§ 2

Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů

(1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na

a) výrobu elektřiny,

b) přenos elektřiny,

c) distribuci elektřiny,

d) výrobu plynu,

e) přepravu plynu,

f) distribuci plynu,

g) uskladňování plynu,

h) výrobu tepelné energie a

i) činnosti operátora trhu.

(2) Držitel licence předkládá výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Členění, náležitosti a rozsah výkazů

(1) Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti výkazů pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 17 k této vyhlášce.

(2) Držitel licence na

a) výrobu elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,

b) přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,

c) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3 a 5 k této vyhlášce,

d) distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,

e) výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,

f) přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce,

g) distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 9 až 12 k této vyhlášce,

h) uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce,

i) výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,

j) činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 16 a 17 k této vyhlášce.


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.


Předsedkyně:

Ing. Vitásková v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání

1. Držitel licence na výrobu elektřiny

Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-E1Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivechPříloha č. 2do 20. kalendářního dne následujícího měsícezfo, fo, (xml)

V případě držitele licence na výrobu elektřiny, který při výrobě elektřiny nevyužívá paliva (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny a vodní elektrárny) a vykazuje množství vyrobené elektřiny podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů1), využije Úřad jako podklady pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích údaje vykázané držitelem licence podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů ze systému operátora trhu.

2. Držitel licence na přenos elektřiny

Držitel licence na přenos elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERU-E3Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavyPříloha č. 4do 20. kalendářního dne následujícího měsícexlsx, (xls)
ERÚ-E4Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavyPříloha č. 5do konce února následujícího rokuzfo, fo

3. Držitel licence na distribuci elektřiny

3.1 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu (RDS) a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS) s exportem/importem elektřiny

Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERU-E2Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importemPříloha č. 3do 20. kalendářního dne následujícího měsícexlsx, (xls)
ERÚ-E4Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavyPříloha č. 5do konce února následujícího rokuzfo, fo

3.2 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS)

Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-E4Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavyPříloha č. 5do konce února následujícího rokuzfo, fo

4. Držitel licence na výrobu plynu

Držitel licence na výrobu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-P1Výkaz držitele licence na výrobu plynuPříloha č. 6měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)

5. Držitel licence na přepravu plynu

Držitel licence na přepravu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-P2Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu)Příloha č. 7do 15. dne následujícího měsícexlsx, (xls)
ERÚ-P3Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)Příloha č. 8měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P7Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)Příloha č. 12do 31. ledna následujícího rokuxlsx, (xls)

6. Držitel licence na distribuci plynu

Držitel licence na distribuci plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-P4Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy)Příloha č. 9měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P5Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)Příloha č. 10měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P6Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy ze soustavy)Příloha č. 11měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P7Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)Příloha č. 12do 31. ledna následujícího rokuxlsx, (xls)

7. Držitel licence na uskladňování plynu

Držitel licence na uskladňování plynu zasílá Úřadu výkazy po jednotlivých zásobnících plynu v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-P8Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynuPříloha č. 13do 15. dne následujícího měsícexlsx, (xls)
ERÚ-P9Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynuPříloha č. 14do 31. ledna následujícího rokuxlsx, (xls)

8. Držitel licence na výrobu tepelné energie

Držitel licence na výrobu tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-T1Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členěníPříloha č. 15do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletízfo, fo

9. Držitel licence na činnosti operátora trhu

Držitel licence na činnosti operátora trhu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím určeného SFTP serveru.

Označení výkazuNázev výkazuNáležitosti výkazuTermín předloženíFormát souboru
ERÚ-O1Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných podporovaných zdrojích energiePříloha č. 16měsíční data do konce následujícího měsíce,
roční data do 15. května následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-O2Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu za oblast plynárenstvíPříloha č. 17měsíční data do 15. dne následujícího měsíce,
roční data do 15. května následujícího roku, kontrolní hodinový odečet do 30. dubna daného roku
xlsx, (xls)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-E1: Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-E2: Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERU-E3a: Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy

ERÚ-E3b: Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-E4: Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P1: Výkaz držitele licence na výrobu plynu

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P2:Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P4: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P6: Výkaz držitele licence na distribuci plynu (výstupy ze soustavy)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P7: Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P8: Měsíční výkaz držitele licence na uskladňování plynu

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P9: Roční výkaz držitele licence na uskladňování plynu

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-01: Výkazy držitele licence na činnost operátora trhu o vybraných podporovaných zdrojích energie

a) měsíční data o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů za technologie MVE, VTE a FVE do 20. dne následujícího měsíce:

identifikační údaje výrobce, výrobny a zdroje a období

technické údaje o zdroji (instalovaný elektrický výkon)

údaje o výrobě a dodávkách zdroje (výroba elektřiny brutto, technologická vlastní spotřeba elektřiny, dodávka elektřiny do ES)

b) roční data o výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů za technologie MVE, VTE a FVE do 15. května následujícího roku:

výkazy v rozsahu podle písm. a) za každý měsíc sledovaného roku

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-O2: Výkazy držitele licence na činnosti operátora trhu za oblast plynárenství

a) měsíční data do 15. dne následujícího měsíce

denní přetoky z přepravní soustavy do jednotlivých distribučních soustav

přetoky mezi jednotlivými distribučními soustavami

množství plynu ve vstupních a výstupních hraničních bodech a přeshraničních plynovodech

množství plynu ve vstupních a výstupních bodech jednotlivých virtuálních zásobníků plynu

dodávku plynu z jednotlivých výroben

denní průměrné teploty v rozlišení na plynárenské zóny a celou ČR

počty odběrných předávacích míst po jednotlivých dodavatelích plynu

měsíční dodávku plynu koncovým zákazníkům po jednotlivých dodavatelích plynu

měsíční nákupy a prodeje na virtuálním prodejním bodě v rozlišení na bilaterální kontrakty, flexibilitu a vnitrodenní trh po jednotlivých dodavatelích plynu

měsíční těžbu a vtláčení z/do zásobníků plynu po jednotlivých dodavatelích plynu

měsíční dovoz a vývoz plynu do/z ČR po jednotlivých dodavatelích plynu

k poslednímu dni v měsíci změny dodavatele plynu v rozlišení na získaná a ztracená odběrná předávací místa s informací o kategorii odběru po jednotlivých dodavatelích plynu

seznam všech účastníků trhu s plynem s informací o aktivních činnostech v systému operátora trhu

b) roční data do 15. května následujícího roku

výkazy dle písm. a) v roční verzi

c) měsíční data v průběhu topné sezóny do 15. dne následujícího měsíce

množství zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu vycházející ze systému operátora trhu po jednotlivých dodavatelích plynu

měsíční skutečnou dodávku chráněným zákazníkům po jednotlivých dodavatelích plynu

d) kontrolní hodinový odečet do 30. dubna daného roku

kontrolní hodinový odečet podle provozovatele přepravní soustavy ČR

kontrolní hodinový odečet podle výrobců plynu v ČR

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů).

Přesunout nahoru